T.C.
Resmî Gazete

Başbakanlık

Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır

Kuruluşu: 7 Ekim 1920

 13 Kasım  2000     PAZARTESİ

Sayı : 24229

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

 

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

Bakanlıklara Vekâlet Etme İşlemi
— Devlet Bakanı Prof. Dr. Ramazan MİRZAOĞLU’na, Devlet Bakanı Prof. Dr. Şuayip ÜŞENMEZ’in Vekâlet Etmesine Dair Tezkere
— Devlet Bakanı Hasan GEMİCİ’ye, Devlet Bakanı Mustafa YILMAZ’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere
— Ulaştırma Bakanlığına, Devlet Bakanı Prof. Dr. Abdulhaluk Mehmet ÇAY’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere
 
Yönetmelik
— Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Atatürk ve Çanakkale Savaşlarını Araştırma Merkezi Yönetmeliğinin Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bir Maddesinin Yürürlükten Kaldırılması Hakkında Yönetmelik

 

İLAN BÖLÜMÜ

İlanları Görmek İçin Tıklayınız

 

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

 

Bakanlıklara Vekâlet Etme İşlemi

T.C.

 

BAŞBAKANLIK

 

Personel ve Prensipler

10 Kasım 2000

GenelMüdürlüğü

 

B.02.0.PPG.0.12-305-20456

 

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

 

Görüşmelerde bulunmak üzere, 13 Kasım 2000 tarihinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne gidecek olan Devlet Bakanı Prof. Dr. Ramazan MİRZAOĞLU’nun dönüşüne kadar; Devlet Bakanlığına, Devlet Bakanı Prof. Dr. Şuayip ÜŞENMEZ’in vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

Bülent ECEVİT

Başbakan   

—————

TÜRKİYE

 

CUMHURBAŞKANLIĞI

10 Kasım 2000

39-06-294-2000-887

 

BAŞBAKANLIĞA

 

İLGİ : 10 Kasım 2000 gün ve B.02.0.PPG.0.12-305-20456 sayılı yazınız.

Görüşmelerde bulunmak üzere, 13 Kasım 2000 tarihinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne gidecek olan Devlet Bakanı Prof. Dr. Ramazan MİRZAOĞLU’nun dönüşüne kadar; Devlet Bakanlığına, Devlet Bakanı Prof. Dr. Şuayip ÜŞENMEZ’in vekâlet etmesi uygundur.

Bilgilerini rica ederim.

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI 

—— • ——

T.C.

 

BAŞBAKANLIK

 

Personel ve Prensipler

10 Kasım 2000

Genel Müdürlüğü

 

B.02.0.PPG.0.12-305-20457

 

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

 

Görüşmelerde bulunmak üzere, 13 Kasım 2000 tarihinde Ürdün’e gidecek olan Devlet Bakanı Hasan GEMİCİ’nin dönüşüne kadar; Devlet Bakanlığına, Devlet Bakanı Mustafa YILMAZ’ın vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

Bülent ECEVİT

Başbakan   

—————

TÜRKİYE

 

CUMHURBAŞKANLIĞI

10 Kasım 2000

39-06-295-2000-888

 

BAŞBAKANLIĞA

 

İLGİ : 10 Kasım 2000 gün ve B.02.0.PPG.0.12-305-20457 sayılı yazınız.

Görüşmelerde bulunmak üzere, 13 Kasım 2000 tarihinde Ürdün’e gidecek olan Devlet Bakanı Hasan GEMİCİ’nin dönüşüne kadar; Devlet Bakanlığına, Devlet Bakanı Mustafa YILMAZ’ın vekâlet etmesi uygundur.

Bilgilerini rica ederim.

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI 

—— • ——

T.C.

 

BAŞBAKANLIK

 

Personel ve Prensipler

10 Kasım 2000

Genel Müdürlüğü

 

B.02.0.PPG.0.12-305-20458

 

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

 

Görüşmelerde bulunmak üzere, 13 Kasım 2000 tarihinden itibaren İsveç ve İtalya’ya gidecek olan Ulaştırma Bakanı Prof. Dr. Enis ÖKSÜZ’ün dönüşüne kadar; Ulaştırma Bakanlığına, Devlet Bakanı Prof. Dr. Abdulhaluk Mehmet ÇAY’ın vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

Bülent ECEVİT

Başbakan   

—————

TÜRKİYE

CUMHURBAŞKANLIĞI  

 10 Kasım 2000

39-06-296-2000-889

BAŞBAKANLIĞA

 

İLGİ : 10 Kasım 2000 gün ve B.02.0.PPG.0.12-305-20458 sayılı yazınız.

Görüşmelerde bulunmak üzere, 13 Kasım 2000 tarihinden itibaren İsveç ve İtalya’ya gidecek olan Ulaştırma Bakanı Prof. Dr. Enis ÖKSÜZ’ün dönüşüne kadar; Ulaştırma Bakanlığına, Devlet Bakanı Prof. Dr. Abdulhaluk Mehmet ÇAY’ın vekâlet etmesi uygundur.

Bilgilerini rica ederim.

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI 

—— • ——

Yönetmelik

 

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesinden :

 

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Atatürk ve Çanakkale

Savaşlarını Araştırma Merkezi Yönetmeliğinin Bazı

Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bir Maddesinin

Yürürlükten Kaldırılması Hakkında

Yönetmelik

 

MADDE 1 — 29/4/1994 tarih ve 21919 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Atatürk ve Çanakkale Savaşlarını Araştırma Merkezi Yönetmeliğinin 2 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 2 — Büyük Önder Atatürk’ün dahi asker, büyük devlet adamı ve devrimci kişiliğini araştırmak Atatürk’ün Çanakkale Savaşlarındaki rolünü, savaşların Türk ve Dünya Tarihi açısından önemini araştırmak. Bu konuda yurtiçi ve yurtdışında yayınlanmış, belge ve eserleri toplayarak bir dokümantasyon merkezi oluşturmak, yayınlar yapmak, bilimsel toplantılar düzenlemek. Atatürk ve Çanakkale Savaşları konusunda yurtiçi ve yurtdışındaki resmi bilimsel kurum ve üniversitelerle işbirliği yapmak.”

MADDE2 — Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesi başlığıyla beraber aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Yönetim Organları

Madde 5 — Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Atatürk ve Çanakkale Savaşlarını Araştırma Merkezinin organları Merkez Müdürü ve Merkez Yönetim Kurulundan oluşur.”

MADDE3 — Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesi başlığıyla beraber aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Merkez Müdürü ve Merkez Yönetim Kurulu

Madde 6 — a) Merkez Müdürü: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıl için atanır. Süresi biten müdür yeniden atanabilir. Müdür, görevi başında bulunmadığı zaman yardımcılarından birini vekil tayin eder. Vekalet süresi altı aydan fazla olamaz. Altı ayı geçen vekalet durumunda yeni bir müdür atanır.

b) Müdür Yardımcıları: Merkez müdürü, üniversitenin görevli-aylıklı öğretim elemanları arasından üç yıl için en fazla iki yardımcı seçer. Müdür, gerekli gördüğü durumlarda yardımcılarını değiştirebilir. Müdürün görevi sona erdiğinde yardımcıların da görevleri sona erer.

c) Merkez Yönetim Kurulu: Müdür, müdür yardımcıları ve Müdürü tarafından gösterilen 6 aday arasından Rektör tarafından atanan 4 üyeden oluşur.”

MADDE4 — Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE5 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE6 — Bu Yönetmelik hükümlerini Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörü yürütür.