Başbakanlık

Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır

 Kuruluş : 7 Ekim 1920

10 Aralık 2001

PAZARTESİ

Sayı : 24609

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

Milletlerarası Andlaşma

2001/3235     Türkiye-Suriye Ekonomik, Bilimsel, Teknik ve Ticari İşbirliği Karma Komisyonu V. Dönem Toplantısı Protokolü’nün Onaylanması Hakkında Karar

 

Bakanlığa Vekâlet Etme İşlemi

— Turizm Bakanlığına, Devlet Bakanı Mehmet KEÇECİLER’in Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

 

Yönetmelikler

— Toprak Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği

— Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Yabancı Diller Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

 

Tebliğ

— Giresun Valiliği Mahalli Çevre Kurulu Kararı (No: 10) 


 

 

İLAN BÖLÜMÜ

 

İlanları görmek için tıklayınız

 

 

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Milletlerarası Andlaşma

Sayfa Başı


Bakanlığa Vekâlet Etme İşlemi

T.C.

 

BAŞBAKANLIK

 

Personel ve Prensipler

7 Aralık 2001

Genel Müdürlüğü

B.02.0.PPG.0.12-305-19902

 

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

Görüşmelerde bulunmak üzere, 10 Aralık 2001 tarihinde Avusturya’ya gidecek olan Turizm Bakanı Mustafa TAŞAR’ın dönüşüne kadar; Turizm Bakanlığına, Devlet Bakanı Mehmet KEÇECİLER’in vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

Bülent ECEVİT

Başbakan   

—————

T.C.

 

CUMHURBAŞKANLIĞI

7 Aralık 2001

B.01.0.KKB.01-06-224-2001-829

 

BAŞBAKANLIĞA

İLGİ : 7 Aralık 2001 gün ve B.02.0.PPG.0.12-305-19902 sayılı yazınız.

Görüşmelerde bulunmak üzere, 10 Aralık 2001 tarihinde Avusturya’ya gidecek olan Turizm Bakanı Mustafa TAŞAR’ın dönüşüne kadar; Turizm Bakanlığına, Devlet Bakanı Mehmet KEÇECİLER’in vekâlet etmesi uygundur.

Bilgilerini rica ederim.

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Sayfa Başı


Yönetmelikler

Çevre Bakanlığından :

Toprak Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar

Amaç

Madde 1 — Bu Yönetmeliğin amacı; alıcı ortam olarak toprakların kirlenmesinin önlenmesi ve kirliliğin giderilmesi için gerekli tedbirlerin alınması esaslarını sürdürülebilir kalkınma hedefleriyle uyumlu bir şekilde ortaya koymaktır.

Kapsam

Madde 2 — Bu Yönetmelik, toprak kirliliğine neden olan faaliyetler ile tehlikeli maddeler ve atıkların toprağa deşarjı, atılması, sızması ve evsel ve evsel nitelikli endüstriyel atıksuların arıtılması sonucu ortaya çıkan arıtma çamurlarının ve kompostun toprakta kullanılmasıyla ilgili teknik, idari esasları ve cezai yaptırımları kapsar.

Hukuki Dayanak

Madde 3 — Bu Yönetmelik 9/8/1983 tarihli ve 2872 sayılı Çevre Kanununun 8 inci maddesi ve 443 sayılı Çevre Bakanlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 nci ve 9 uncu maddeleri gereğince hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 4 — Bu Yönetmelikte geçen;

Bakanlık: Çevre Bakanlığını,

Kanun: 9/8/1983 tarihli ve 2872 sayılı Çevre Kanununu,

Atık: 2872 sayılı Çevre Kanununa dayanılarak hazırlanan yönetmeliklerle belirlenen;

a) 4/9/1988 tarihli ve 19919 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliğinin 2 nci maddesinde yer alan, Atık, Atıksu, Endüstriyel Atıksu, Evsel Atıksu, Fekal Atık, Organik Atık tanımına giren tüm maddeleri,

b) 14/3/1991 tarihli ve 20814 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Katı Atıkların Kontrolü Yönetmeliğinin 3 üncü maddesinde yer alan, Katı Atık, İri Katı Atık, Evsel Katı Atık (Çöp), Zararlı ve Tehlikeli Atık tanımına giren tüm maddeleri,

c) 20/5/1993 tarihli ve 21586 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinde yer alan, Tıbbi Atık, Evsel Nitelikli Atıklar, Enfekte Atık, Patojen Atık ve Patolojik Atık tanımına giren tüm maddeleri,

d) 27/8/1995 tarihli ve 22387 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinde yer alan Tehlikeli Atık tanımına giren tüm maddeleri,

Arıtma Çamuru: 2872 sayılı Çevre Kanununa dayanılarak hazırlanan 14/3/1991 tarihli ve 20814 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Katı Atıkların Kontrolü Yönetmeliği’nin 3 üncü maddesinde yer alan Arıtma Çamuru tanımına giren tüm maddeleri,

İşlenmiş Arıtma Çamuru: Çevre ve insan sağlığına olabilecek etkileri azaltmak amacıyla, biyolojik, kimyasal, ısıl arıtma, kurutma, kompostlama veya uzun süreli depolama gibi yöntemlerle stabilize hale getirilen ve dezenfekte edilen arıtma çamurunu,

Ham Çamur: Evsel veya kentsel atıksu arıtma tesislerinden ve evsel veya evsel atıksu özelliğine sahip endüstriyel atıksuları arıtan arıtma tesislerinden arta kalan çamurlar ile fosseptik ve buna benzer diğer tesislerden kaynaklanan çamuru,

Fırın Kuru Toprak: 105 °C fırında kurutularak sabit ağırlığa gelmiş toprak kütlesini,

Gübre: Kültür topraklarının verimini yükseltmek, toprak yapısını düzeltmek, ürünün nitelik ve niceliğini artırmak amacıyla toprağa verilen mineral ve organik bitki besinlerini,

Kompost: Organik esaslı katı atıkların oksijenli veya oksijensiz ortamda ayrıştırılması suretiyle üretilen toprak iyileştirici maddeyi,

Kuru Madde: Arıtma çamuru veya kompostun kurutma fırınında 103 °C’de yaklaşık 24 saat süre ile sabit ağırlığa gelinceye kadar kurutulması sonucunda geride kalan katı madde miktarını,

Toprak: Kayaların ve organik artıkların parçalanarak ayrışması sonucu oluşan, yeryüzünü ince bir tabaka halinde kaplayan, kolayca yok edilebilir, yeniden üretilemeyen canlı, doğal bir kaynağı,

Toprak Kirliliği: Toprağın, özellikle insan etkinlikleri sonucu oluşan çeşitli bileşikler tarafından bulaştırılmasını takiben, toprakta yaşayan canlılar ile yetişen ve yetiştirilen bitkilere veya bu bitkilerle beslenen canlılara toksik etkide bulunacak ve zarar verecek düzeyde anormal fonksiyonda bulunmasını, toprağa eklenen kimyasal materyalin toprağın özümleme kapasitesinin üzerine çıkması, toprağın verim kapasitesinin düşmesini,

Tehlikeli Madde: 2872 sayılı Çevre Kanununa dayanılarak hazırlanan 11/7/1993 tarihli ve 21634 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tehlikeli Kimyasallar Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinde ve 4.9.1988 tarihli ve 19919 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliğinin 2 nci maddesinde yer alan zararlı madde tanımına giren tüm maddeleri,

Yanma Kaybı: Arıtma çamuru veya kompostun kurutulduktan sonra kül fırınında 775 °C’de 3 saat süre ile yakılması sonucu yanan veya kaybolan madde miktarını,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Toprak Kirliliğinin Önlenmesine İlişkin Yükümlülükler

Genel Yükümlülükler

Madde 5 — Toprak kirliliğinin önlenmesi açısından bu Yönetmelikle belirlenen sınır değerlere ve getirilen yükümlülüklere uyulması zorunludur.

Bakanlık ilgili kurum ve kuruluşlarla birlikte toprak kirliliğinin olduğu bölgeleri saptar, alınacak tedbirleri belirler ve uygulatır.

Toprak Kirleticileri Sınır Değerleri

Madde 6 — Toprak kirleticileri sınır değerleri EK I-A ve EK I-B’de verilmiştir.

Toprak Kirliliğinin Önlenmesine İlişkin Yükümlülükler

Madde 7 — Toprak kirliliğinin önlenmesine ilişkin yükümlülükler aşağıda belirtilmiştir;

a) Her türlü atık ve tehlikeli maddenin EK I-A ve EK I-B’de verilen sınır değerlere aykırı olarak toprağa deşarjı, depolanması yasaktır.

b) Kirletilmiş topraklar bu kirliliğe neden olan faaliyet sahiplerince temizlenir ve bu durum EK I-A ve EK I-B’de verilen parametrelerden Bakanlıkça talep edilenlerin analizleri yapılarak raporla belgelenir.

c) Bu Yönetmelikte geçen işlenmiş arıtma çamuru, kompost ve toprağın örnekleme metodları ile parametrelerin analizleri Türk Standartları Enstitüsü Örnekleme ve Analiz Metodları ya da uluslararası kabul görmüş standart örnekleme ve analiz metodlarına göre yapılması zorunludur.

d) Tarım ve Köyişleri Bakanlığınca ruhsatlandırılmamış tarım ilaçları ve kanserojen maddelerin toprağa verilmesi ve kullanılması yasaktır.

e) Tarımsal girdileri üreten, ithal eden, pazarlayan ve hammadde olarak toprakları kullananlar toprak kirliliğine sebep olmayacak teknoloji ve prosesleri seçmekle yükümlüdür.

f) Askeri tesisler için toprak kullanımına ilişkin esaslar ve yasaklar ile bunların denetimi, Genelkurmay Başkanlığı ile koordine edilerek Bakanlık ve Milli Savunma Bakanlığınca ayrıca belirlenir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Ham Çamur, İşlenmiş Arıtma Çamuru ve Kompostun Toprakta Kullanılması

İşlenmiş Arıtma Çamurunun Toprakta Kullanılması

Madde 8 — Evsel ve evsel nitelikli endüstri sularının arıtılması sonucu elde edilen ve EK II’ de verilen sınır değerleri aşmayan işlenmiş arıtma çamurunun toprakta kullanılabilmesi için;

a) Arıtma tesisini işleten özel ve resmi kuruluşların, toprakta kullanılacak olan işlenmiş arıtma çamurunun Ek V’ de yer alan Arıtma Çamuru Analiz Belgesi’nde verilen parametrelerin analizlerini günlük kuru çamur miktarı, 50 ton’a kadar olanlar 6 ayda bir, 50 ton’un üzerinde olanlar 3 ayda bir belgelendirmesi zorunludur.

b) İşlenmiş arıtma çamurlarının toprakta kullanılması Bakanlığın iznine tabidir. İşlenmiş arıtma çamuru üreticileri söz konusu arıtma çamurunun analizini EK V, uygulanacak toprağın analizlerini EK IV’deki analiz raporları ile belgeleyerek Bakanlıktan kullanıma sunacağı arıtma çamuru için Arıtma Çamuru Kullanımı İzin Belgesi talebinde bulunur. Başvuru Bakanlıkça değerlendirilir ve İzin Belgesi (EK VI) bir yıllığına verilir. İşlenmiş arıtma çamurlarının tarım ve orman alanlarında kullanımına yönelik yapılan başvurularda ilgili kurum ve kuruluşların uygun görüşü alınır.

c) Arıtma tesisini işleten özel ve resmi kuruluşların, işlenmiş arıtma çamuru kullanılan toprağın EK IV’deki Toprak Analiz Belgesinde yer alan parametrelerin analizlerini 6 ayda bir belgelendirmesi zorunludur.

d) Arıtma tesisini işleten özel ve resmi kuruluşlar işlenmiş arıtma çamurunun toprakta kullanılmasına ilişkin kullanım talimatı hazırlayarak kullanıcıya vermekle yükümlüdür.

Ham Çamur ve İşlenmiş Arıtma Çamurunun Kullanma Sınırlamaları ve Yasakları

Madde 9 — Ham çamur ve işlenmiş arıtma çamurunun kullanılmasında aşağıda belirtilen sınırlama ve yasaklara uyulması zorunludur.

a) Ham çamurun sebze ve meyve tarımında, tarla, orman, mera ve otlak alanlarında kullanılması yasaktır.

b) İşlenmiş arıtma çamurunun toprakla temas eden ve çiğ olarak yenen sebze ve meyvelerin yetiştirilmesinde kullanılması yasaktır.

c) İşlenmiş arıtma çamurunun toprakta kullanılabilmesi için EK II’de verilen değerleri aşmaması zorunludur.

d) İşlenmiş arıtma çamurunun uygulanacağı toprakta ağır metal içeriğinin EK I-A’da verilen değerleri aşmaması zorunludur.

e) İşlenmiş arıtma çamurunun toprakta 10 yıllık dönemde her yıl uygulanması halinde toprağa verilebilecek maksimum ağır metal miktarları EK III’de verilen değerleri aşmaması zorunludur.

f) İşlenmiş arıtma çamurlarının, yüzey suları ve sulak alanlardan en az 10 metreden yakın olan alanlara uygulanması yasaktır.

g) İşlenmiş arıtma çamurlarının, su basan, don ve karla kaplı alanlarda araziye uygulanması yasaktır.

Kompostun Toprakta Kullanılması

Madde 10 — Kompostun toprakta kullanılabilmesi için;

a) Kompostun, hijyenik yönden kusursuz olması, insan ve tüm canlı sağlığını tehdit etmemesi,

b) C/N oranının 35’den daha büyük olması halinde kompost reaksiyonunun optimum şartlarda cereyan edebilmesi için reaktörde komposta azot beslemesinin yapılması,

c) Toprak ıslahı için kullanılacak kompostun, organik madde muhtevasının kuru maddenin en az % 35’i oranında olması,

d) Piyasaya sürülen kompostun su muhteva oranının % 50’yi geçmemesi,

e) Piyasaya sürülen kompost içinde, cam, cüruf, metal, plastik, lastik, deri gibi seçilebilir maddelerin toplam ağırlığın % 2’sini geçmemesi,

f) Üretilen kompostun ağır metal muhtevaları, en fazla üçer aylık aralarla, ihtiva ettikleri kurşun, kadmiyum, krom, bakır, nikel, civa ve çinko yönünden analizlerinin yapılması,

g) Kompostun kullanılacağı arazide toprağın pH değeri, ihtiva ettiği kurşun, kadmiyum, krom, bakır, nikel, civa ve çinko yönünden analiz edilmesi,

h) Numunelerin usulüne ve tekniğine uygun olarak alınması ve tüm kütleyi temsil edici olması,

ı) Toprak analizleri sonucu, topraktaki ağır metal içeriklerinin EK I-A’ da yer alan değerleri aşması halinde söz konusu arazide kompostun kullanılmaması,

j) Kompostun arazide 10 yıllık dönemde her yıl uygulanması halinde, ağır metaller itibari ile araziye verilen yükün EK III’ de verilen değerleri aşmaması,

gerekir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Özendirme, Eğitim, Denetime İlişkin Esaslar ve Yaptırımlar

Özendirme ve Eğitime İlişkin Esaslar

Madde 11 — Bakanlığın koordinasyonunda, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Orman Bakanlığı, mahallin en büyük mülki idare amiri ve belediyeler;

a) Entegre mücadele ilkeleri içerisinde kimyasal mücadeleye alternatif mücadele metodlarından biyolojik mücadele, genetik mücadele, biyoteknolojik mücadele, kültürel tedbirler, dayanıklı çeşitler, fıziksel ve mekanik mücadelelerden birinin başlatılmasına,

b) Hayvan gübrelerinin gübreleme amacıyla kullanılmasına,

c) Toprak analizine dayalı olarak söz konusu toprak için en uygun gübre ve tarım ilacının kullanılmasına,

d) Kimyasal mücadelenin kaçınılmaz olduğu durumlarda, arazi yapısı, etmen ilacın formülasyonu ve benzeri özellikler dikkate alınarak en uygun ilaçlama aletinin kullanılmasına,

e) Mikrobiyal gübre kullanımına,

f) Toprak kirliliğinin önlenmesi ve toprağın kullanımı ile ilgili çiftçiler ve faaliyet sahiplerinin eğitimine,

ilişkin özendirici faaliyetlerde bulunurlar.

Denetim

Madde 12 — Bu Yönetmelik uyarınca arıtma çamurunun toprak ortamındaki her türlü kullanımı ve toprak kirliliği denetimi, Kanunun ilgili hükümlerince yapılır.

Kurum, kuruluş, işletme ve arazi sahipleri ile işletmeciler denetimle yetkili kişilere;

a) Taşınmaza veya tesislere girmesi için izin vermekle,

b) Numune alınmasına ve yerinde ölçümler yapılmasına izin vermekle,

c) Yetkili kişilerin istedikleri kayıt ve bilgileri sağlamakla ,

yükümlüdürler.

Denetleme işlemleri ile ilgili olarak yapılan deneyler ve ölçümlerin masrafları denetlenen kurum, kuruluş ve işletme, arazi sahibi ile işletenler tarafından karşılanır. Bakanlıkça denetimler sırasında kurum, kuruluş ve işletmelerden elde edilen ticari sır mahiyetindeki bilgi ve belgeler başka amaçlar için kullanılamaz.

Yaptırımlar

Madde 13 — Bu Yönetmeliğin 7 nci maddesinin (b) bendinde yer alan yükümlülüğü yerine getirmeyenler hakkında; Kanunun 8 inci maddesinin ikinci fıkrası gereğince 20 nci maddenin (a) bendi, Yönetmeliğin diğer maddelerinde yer alan yükümlülükleri yerine getirmeyenler hakkında da Kanunun 8 inci maddesinin birinci fıkrası gereğince 20 nci maddenin (a) bendi hükümleri uygulanır.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Son Hükümler

Geçici Madde 1 — Arıtma çamurlarını toprakta kullanan gerçek, özel ve tüzel kişi ve kuruluşlar bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden itibaren 8 inci maddede verilen analizleri 6 aylık geçiş dönemi içinde yapmak veya yaptırmak ve bu Yönetmeliğin getirdiği hükümler çerçevesinde Bakanlıktan gerekli izinleri almak zorundadırlar.

Yürürlük

Madde 14 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 15 — Bu Yönetmelik hükümlerini Çevre Bakanı yürütür.

—— • —— 

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesinden:

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Yabancı Diller Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

Amaç

Madde 1 — Merkezin amacı,

a) Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi öğrencilerine (zorunlu yabancı dil öğrencileri hariç) ve çalışanlarına yabancı dil eğitimi sağlamak ve yabancı dil seviyelerini yükseltmek,

b) ÇOMܒde 2547 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin (i) bendi gereğince yapılan zorunlu yabancı dil eğitimi-öğretimi ile Yabancı Diller Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi birimlerinde yürütülen yabancı dil eğitimi-öğretimini düzenlemek yanında özel amaçlı yabancı dil eğitimi ve öğretimi faaliyetlerinde bulunmak,

c) ÇOMÜ bünyesindeki diğer uygulama ve araştırma merkezleri ile amacına uygun konularda işbirliği yapmaktır.

Kapsam

Madde 2 — Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesinde yürütülen yabancı dil eğitim-öğretimini kapsar.

Yasal Dayanak

Madde 3 — 2547 sayılı Kanunun 7/d maddesine göre kurulmuştur.

Tanım

Madde 4 — Bu Yönetmelikte Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Yabancı Diller Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi "YADEM" olarak anılacaktır.

Çalışma Alanı

Madde 5 — Merkez (YADEM) amaçları doğrultusunda aşağıdaki alanlarda çalışmalar yapar.

a) Araştırma, inceleme, geliştirme, eğitim, öğretim ve uygulama yapmak ve yaptırmak. Bu tür çalışmalara katılıp yürütmek ve destek olmak.

b) Yabancı dil eğitiminin bilimsel veri ve bilgilere dayalı olarak rasyonel bir biçimde planlanması ve uygulanmasına katkıda bulunmak için proje, araştırma ve inceleme faaliyetlerinde bulunmak, görüş oluşturmak, bilgi ve öneriler üretmek.

c) Çalışma alanı ile ilgili seminer, eğitim programı, konferans, kongre ve bilimsel toplantılar düzenlemek ve yayın yapmak.

d) Yabancı dil eğitimi ve öğretimi alanında ulusal ve uluslar arası kuruluşlarla işbirliği yapmak.

e) Yükseköğretim kurumları ve bu kurumlar dışındaki kuruluşlar ile gerçek ve tüzel kişiler tarafından istenecek yabancı dil eğitim taleplerini karşılamak üzere Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi bünyesinde açılacak olan sertifikalı yabancı dil kurslarının akademik sorumluluğunu yerine getirmek.

f) Üniversite tarafından verilecek diğer görevleri yerine getirmek.

g) Yabancı dil eğitimi ile ilgili kurslar açmak, bu konuda yurt içi ve yurt dışı merkezlerle koordinasyon sağlamak.

Merkezin Organları

Madde 6 — Ç.O.M.Ü.’de Yabancı Diller Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezinin organları:

a) Müdür

b) Merkez Yönetim Kurulu

c) Merkez Birimleri, Danışma ve Çalışma Grupları

Müdür

Madde 7 — Merkez Müdürü, ÇOMÜ Yabancı Diller Eğitimi alanında çalışmaları bulunan ve Üniversite Yönetim Kurulu tarafından önerilen öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıllığına görevlendirilir.

Yabancı Diller Eğitimi alanında çalışmaları bulunan, ÇOMÜ'de görevli-aylıklı Müdürün teklif edeceği adaylar arasından, en çok iki kişiyi Rektör, Müdür yardımcısı olarak görevlendirir. Rektör, gerekli gördüğü hallerde müdür ve yardımcılarını görevden alabilir. Görev süresi biten Müdür ve Müdür yardımcısı tekrar görevlendirilebilir.

Müdür yardımcısı, Müdürün yokluğunda ona vekalet eder. Müdürün verdiği işleri ve Yönetim Kurulu toplantılarında Kurulun sekreterliğini yapar.

Müdürün Görevleri

Madde 8 — Merkez müdürünün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek.

b) Merkez Yönetim Kuruluna başkanlık etmek.

c) Yönetim Kurulunca uygulamaya konulan etkinlikler hakkında, Rektöre bilgi vermek.

d) Yıllık çalışma programını hazırlamak ve Yönetim Kurulunun onayını aldıktan sonra Rektöre sunmak.

e) Yönetmelikte verilen diğer görevleri yapmak.

f) Merkezin faaliyetleri ile ilgili yurt içi ve yurt dışı kuruluşlar ile ilişki kurarak amaca uygun her tür proje, çalışma ve karşılıklı yardımları gerçekleştirmek.

Yönetim Kurulu

Madde 9 — Yönetim Kurulu; Müdür, müdür yardımcıları ve ÇOMÜ Yabancı Diller Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi öğretim elemanları arasından Üniversite Yönetim Kurulunca önerilen ve Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilen beş üyeden oluşur. Yönetim Kurulu, gerekli görülen durumlarda, Müdürün çağrısı üzerine toplanır. Toplantı yeter sayısı, salt çoğunluktur. Kararlar oy çokluğu ile alınır.

Yönetim Kurulunun Görevleri

Madde 10 — Yönetim Kurulunun görevleri:

a) Müdürün önerileri doğrultusunda danışma ve çalışma grupları oluşturmak, yapacakları işleri düzenlemek ve denetlemek,

b) Merkezin yıllık çalışma ve yatırım programlarını, gelir ve gider bütçelerini, gündemdeki ilgili projeleri hazırlayarak karara bağlamak ve bunların uygulanmasını denetlemek,

c) Merkezin genel işleyişi, düzeni ve idari personeli ile ilgili olarak Müdür tarafından yapılan önerileri karara bağlamak, gerektiğinde Müdüre bu konularda düzenleme yetkisi vermek.

Merkez Birimleri, Danışma ve Çalışma Gurupları

Madde 11 — Merkez bünyesinde şu birimler bulunmaktadır: ‘Yabancı Dil Hazırlık Sınıfları Birimi’, ‘Ölçme-Değerlendirme Birimi’, ‘Zorunlu Yabancı Dil Birimi’, ‘Mesleki Yabancı Dil Birimi’, ‘Hizmetiçi Eğitim Birimi’, ‘Materyal Geliştirme Birimi’. Birim Başkanları, Müdürün önerisi ile Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilir. Gerekli görüldüğü hallerde birim başkanı aynı prosedürle görevden alınabilir ve yerine başka biri görevlendirilebilir.

Her bir birimde oluşturulan danışma ve çalışma grupları, Müdürün önerisi ve Yönetim Kurulunun kararı ile belirli ve uzmanlık isteyen konularla ilgili geçici ve sürekli olarak oluşturulan merkezin çalışmalarına katkılarda bulunan organlardır.

Bu gruplar yapılacak çalışmanın niteliğine göre; üniversite içindeki öğretim elemanlarından ve bu konuda uzmanlaşmış diğer kişilerden oluşturulabilir. Görev süreleri Yönetim Kurulunun kararı ile belirlenir.

İta Amiri

Madde 12 — Merkezin ita amiri Rektördür. Rektör bu görevi kısmen veya tamamını Rektör yardımcılarına veya Müdüre devredebilir.

Madde 13 — Bu Yönetmelikte bulunmayan hususlarda genel hükümlere göre işlem yapılır.

Yürürlükten Kaldırılan Hükümler

Madde 14 — 1/7/1996 tarihli ve 22683 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Yabancı Diller Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği ve değişiklikleri yürürlükten kaldırılmıştır.

Geçici Madde 1 — Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden sonraki altı ay içerisinde gerekli seçimler ve atamalar yapılır.

Yürürlük

Madde 15 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 16 — Bu Yönetmelik hükümlerini Rektör yürütür.

Sayfa Başı


Tebliğ

Giresun Valiliğinden :

Mahalli Çevre Kurulu Kararı

Karar No : 10

Karar Tarihi : 1/10/2001

İl Mahalli Çevre Kurulu 1/10/2001 tarihinde Vali Yardımcısı Kemal YURTNAÇ başkanlığında toplanarak aşağıdaki kararları almıştır.

Madde 1 — 2001-2002 kış sezonunda İlimizde satışa sunularak ısınmada kullanılacak kömürlerin aşağıda belirtilen özellikleri taşıması gerekmektedir.

a) Yerli Kömür :

 

Alt Isıl Değer

: 3.000 (-200) Kcal/Kg. en az (Satışa sunulan)

Yanar Kükürt

: % 1.65 Max. (Satışa sunulan)

Boyut

: 18-200 mm.

 

18 mm. Altı max. % 10 Tolerans

 

200 mm. Üstü max. % 10 Tolerans

Kalorifik değerlerin önerilen sınırlardan daha yüksek olması halinde yanar kükürt oranları; en az 3 000 Kcal/Kg. olması durumunda daha üst kalori için her 1000 Kcal/Kg. başına % 0.55 (Satışa sunulan) değerleri geçmeyecektir.

b) Briket Kömür : Briket kömürlerde TS. 12055 kömür briketi-ısınmada kullanılan standardına uyulması gerekmektedir.

c) Isınma Amaçlı İthal Kömür :

Alt Isıl Değer

: 6 000 Kcal/Kg. (- 500 kcal/Kg. Tolerans)

Toplam Kükürt

: % 1 (Kuru bazda) + (% 0.1 Tolerans)

Uçucu Madde

: % 12-22 (Kuru bazda) + (% 0.1 Tolerans)

Toplam Nem

: % 10 Satışa sunulan + (% 1 Tolerans)

Boyut

: 18-200 mm. 18 mm. Altı max. % 10 Tolerans

 

200 mm Üstü max. % 10 Tolerans

d) Sanayi Amaçlı İthal Edilen Kömür :

Alt Isıl Değer

: 6 000 Kcal/Kg. (- 500 kcal/kg. Tolerans)

Toplam Kükürt

: % 1 (Kuru bazda) + (% 0.1 Tolerans)

Uçucu Madde

: % 35 (Kuru bazda) + (% 0.1 Tolerans)

Toplam Nem

: % 10 Satışa sunulan + (% 1 Tolerans)

Boyut

: 0-50 mm

e) Petrokok Kömürünün ısınmada kullanımı ve satışı yasaklanmıştır.

f) Kok Kömürleri Isınma amacıyla kullanılamayacaktır.

Madde 2 — Belediye sınırları içerisinde (Mücavir alan dahil) bulunan konutlarda, küçük ve orta ölçekli sanayi tesislerinde % 1,5 Kükürt içeren 2 Nolu fuel-oil’in kullanımının yaygınlaştırılması amacıyla 2002-2003 ısınma döneminden (Gelecek dönem) itibaren “6 nolu fuel-oil”in kullanımı yasaktır; bu amaçla ilgili sanayi kuruluşları ve bu yakıtı kullanan meskenlerin Belediye ekiplerince tebligat yapılarak tesisatlarının (Brolür) değiştirilmesi sağlanacaktır.

Madde 3 — Belediye ekiplerince, meskun mahal içerisinde özellikle kış döneminde yanık yağ-lastik-plastik-kırpıntı vb. atıkların yakılması yasaktır.

Madde 4 — Kaloriferli binaların yöneticilerinin, Belediye ekiplerince uyarılarak “Kaloriferci ve Ateşçi Belgesi” olmayan personelin çalıştırılmaması konusunda uyarılacak, yasağa uymayanlar hakkında cezai işlem yapılacaktır.

Resmi ve özel kuruluşların sorumlularınca, çalıştırdıkları kalorifercilerinin, Halk Eğitim merkezlerince düzenlenen “Ateşleyici” kurslarına katılımları sağlanacak, belgesi olmayan personel çalıştırılmayacaktır.

Madde 5 — Satışa sunulan kömürlerin yukarıdaki şartları taşıdığını gösterir analiz raporlarının ve menşei belgeleri satış noktalarında bulundurulacak ve denetimler sırasında bu belgeleri ibraz edemeyenlerin satışları engellenecektir; ilçelerimizde de aynı yönde uygulamaların yapılmasının temini için kaymakamlıklara ve belediye başkanlıklarına bildirilecektir.

Madde 6 — Hava Kalitesinin Korunması Yönetmeliğine göre SO2 ve duman değerleri aşağıda belirtilen değerlere ulaştığında, Valiliğimizce kararda belirtilen uyarı kademeleri ve önlemleri uygulanacaktır.

 

                         SO2 (Kg/M3)   Havada asılı partikül madde (Kg/M3)

1. Kademe : ............. 700 ........................................ 400 ...................................

2. Kademe : ........... 1000 ........................................ 600 ...................................

3. Kademe : ........... 1500 ........................................ 800 ...................................

4. Kademe : ........... 2000 ...................................... 1000 ...................................

(Not :Verilen değerler 24 saatlik ortalamalardır.)

1. Kademe uyarı planı ve önlemleri :

24 saatte ortalaması mg/m3 olarak SO2 : 700 ve duman : 400 ise;

a) Kalorifer ve sobaların ilk yakış saatleri 5.00 - 6.00 ve 14.00 - 15.00 arasında olacaktır. Bu saatler dışındaki yanmalar ise kamu bina ve tesisleri içinde 18 C˚, konut ve iş yerlerinde ise 20 C˚’yi geçmeyecek şekilde ayarlanacaktır.

b) Tatil günlerinde (hastaneler, yatılı öğrenci yurtları, terminaller, kolluk binaları hariç) tüm kamu bina ve tesisleri ile özel iş hanlarında kalorifer ve sobalar yakılmayacaktır. Sobalar hariç, tamamen söndürülmesi teknik bakımdan mahzurlu görülen kalorifer ocakları en az düzeyde yakılacaktır.

c) Yağ yakan ve ekzozundan siyah duman çıkaran araçlar seferden men edilecektir.

2. Kademe uyarı plan ve önlemleri :

24 saatte ortalaması mg/m3 olarak SO2 : 1000 ve duman : 600 ise;

a) İkinci ve üçüncü sınıf gayri sıhhi müesseselerin kesif duman emisyonlarının % 50 azaltacak şekilde çalışmalarını ayarlayacaktır.

b) Kalorifer ve sobalar günde yalnız iki defa toplam altı saat olmak üzere üçer saat yakılacaktır. Tamamen söndürülmesi teknik bakımdan mümkün olmayan kalorifer ocakları yine en az düzeyde yakılacaktır.

3. Kademe uyarı plan ve önlemleri :

24 saatte ortalaması mg/m3 olarak SO2 : 1500 ve duman : 800 ise; Bir ve ikinci kademe önlemlere ek olarak;

a) Haftanın çift sayılı günlerinde plakalarının son rakamı çift numara ile biten, haftanın tek sayılı günlerinde plakanın son rakamı tek sayı ile biten özel binek otolar sefere çıkabilecektir.

b) İlk ve orta dereceli okullar tatil edilecektir.

c) Birinci sınıf gayri sıhhi müesseseler faaliyetlerini % 50 azaltacaktır.

d) Kalorifer ve sobalar günde bir defa, üç saat süre ile yakılacaktır.

4. Kademe uyarı plan ve önlemleri :

24 saatte ortalaması mg/m3 olarak SO2 : 2000 ve duman : 1000 ise; 1., 2. ve 3 üncü kademelerdeki önlemlere ek olarak;

a) Tüm okul, resmi daire ve işyerleri tatil edilecektir.

b) Resmi makam otoları, askeri, emniyet, itfaiye arabaları, zaruri ihtiyaç maddeleri taşıyan araçlar, ambulans ve taksiler hariç olmak üzere, tüm motorlu araçlar trafikten men edilecektir.

c) Zaruri ihtiyaç maddeleri üreten ve halkın sağlığı ile direkt ilgisi bulunan iş yerleri dışındaki, tüm birinci, ikinci ve üçüncü sınıf gayri sıhhi müesseseler tatil edilecektir.

d) Kalorifer ve sobalar tamamen söndürülecektir.

e) Tüm özel ve kamu hastaneleri ile tedavi kurumlarında kullanılmak üzere dumandan hasıl olabilecek rahatsızlıkların tedavisi için gerekli ilaç ve malzemeler baştabipliklerce sağlanacaktır. Önceden bu malzeme ve ilaçlar yedek olarak hazır bulundurulacaktır.

Oy birliğiyle karar verilmiştir.

Tebliğ olunur.

Sayfa Başı