Başbakanlık

Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır

 Kuruluş : 7 Ekim 1920

17 Şubat 2002

PAZAR

Sayı : 24674

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

Milletlerarası Andlaşma

2002/3615 İstatistik Alanında Bosna-Hersek’e Yönelik Teknik Yardım Programı Protokolü’nün Onaylanması Hakkında Karar

 

Bakanlığa Vekâlet Etme İşlemi

— Sağlık Bakanlığına, DevletBakanı Faruk BAL’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

 

Yönetmelikler

2001/3599 İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi Personel Yönetmeliği

— Maliye ve Gümrük Bakanlığı Arşiv Hizmetleri Hakkında Yönetmeliğin Adında ve Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik

— Boğaziçi Üniversitesi Yaşamboyu Eğitim Merkezi (BÜYEM) Yönetmeliği

— Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Astrofizik Araştırma Merkezi Yönetmeliği

— Galatasaray Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Yönetmelik


 

 

İLAN BÖLÜMÜ

 

İlanları görmek için tıklayınız

 

 

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

 

Milletlerarası Andlaşma

 

Sayfa Başı


 Bakanlığa Vekâlet Etme İşlemi

T.C.

 

BAŞBAKANLIK

15 Şubat 2002

B.02.0.PPG.0.12-305-2631

 

 

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

 

“Sigarasız Bir Avrupa Bakanlar Konferansı”na katılmak üzere, 17 Şubat 2002 tarihinde Polonya’ya gidecek olan Sağlık Bakanı Doç. Dr. Osman DURMUŞ’un dönüşüne kadar; Sağlık Bakanlığına, Devlet Bakanı Faruk BAL’ın vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

Bülent ECEVİT

Başbakan     

—————

T.C.

 

CUMHURBAŞKANLIĞI

15 Şubat 2002

B.01.0.KKB.01-06-39-2002-116

 

 

BAŞBAKANLIĞA

 

İLGİ : 15 Şubat 2002 gün ve B.02.0.PPG.0.12-305-2631 sayılı yazınız.

“Sigarasız Bir Avrupa Bakanlar Konferansı”na katılmak üzere, 17 Şubat 2002 tarihinde Polonya’ya gidecek olan Sağlık Bakanı Doç. Dr. Osman DURMUŞ’un dönüşüne kadar; Sağlık Bakanlığına, Devlet Bakanı Faruk BAL’ın vekâlet etmesi uygundur.

Bilgilerini rica ederim.

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Sayfa Başı


  Yönetmelikler

 

—— • ——

Maliye Bakanlığından:

 

Maliye ve Gümrük Bakanlığı Arşiv Hizmetleri Hakkında

Yönetmeliğin Adında ve Bazı Maddelerinde Değişiklik

Yapılması Hakkında Yönetmelik

 

MADDE 1 — 1/6/1989 tarihli ve 20182 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Maliye ve Gümrük Bakanlığı Arşiv Hizmetleri Hakkında Yönetmeliğin adı "Maliye Bakanlığı Arşiv Hizmetleri Hakkında Yönetmelik", Yönetmeliğin muhtelif maddelerinde yer alan "Maliye ve Gümrük Bakanlığı" ve "Maliye ve Gümrük Bakanı" ifadeleri de "Maliye Bakanlığı" ve "Maliye Bakanı" olarak değiştirilmiştir.

MADDE 2 — Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin başlığı "Arşivden Yararlanma ve Yararlanma Usûl ve Esasları" şeklinde, maddenin birinci fıkrası da aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Kurum arşivinde bulunan arşiv malzemesinden yerli ve yabancı hakiki ve hükmi şahısların yararlanması, yükümlülükleri ve arşiv malzemesinin örneklerinin verilmesi hususunda Bakanlar Kurulunca tespit edilen hükümler uygulanır."

MADDE 3 — Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Uygunluk Kontrolü ve Uygunluk Kontrolü Komisyonları

Madde 9 — Ayırım sonucu, işlemi tamamlanmış ve merkez birim arşivine devredilmesi gereken malzeme uygunluk kontrolünden geçirilir. Uygunluk kontrolü, Uygunluk Kontrolü Komisyonları tarafından yapılır.

Uygunluk Kontrolü Komisyonları, bakanlığımız merkez birimleri ve il merkez teşkilatları ile bunların üniteleri bazında olmak üzere iki ayrı şekilde teşekkül ettirilir. Sözü edilen komisyonların teşkilinde bakanlık merkez birimleri bünyesindeki merkez denetim birimi başkanlıkları ve şube müdürlüklerinin yanı sıra, birimlerin il grubu başkanlıkları, maliye başkanlıkları özel büroları, bütçe dairesi başkanlıkları, bölge müdürlükleri özel büroları, merkez saymanlık müdürlükleri, tasfiye işletme müdürlükleri, bakanlık merkez teşkilatına bağlı katma bütçeli kuruluş saymanlıkları, döner sermayeli kuruluş saymanlıkları ve ayrıca yurtdışı teşkilatları ile benzerleri bakanlık merkez birimlerinin; il teşkilatına dahil defterdarlık özel büroları, vergi dairesi başkanlıkları özel büroları, milli emlak dairesi başkanlıkları özel büroları, takdir komisyonu başkanlıkları, muhakemat müdürlüğü, muhasebe müdürlüğü, gelir müdürlüğü, milli emlak müdürlüğü, personel müdürlüğü, il merkezinde ve ilçelerde bulunan tüm malmüdürlükleri ve vergi dairesi müdürlükleri ile diğer saymanlıklar ve benzerleri de defterdarlıkların birer ünitesi kabul edilir.

Ünite bazındaki Uygunluk Kontrolü Komisyonları ilgili ünite amirinin başkanlığında, aynı ünitenin arşiv sorumlusu veya bu işle görevlendirilen kişi ve merkez birim arşiv hizmetlerini yürüten (birimlerin il grubu başkanlıkları, maliye başkanlıkları özel büroları, bütçe dairesi başkanlıkları, bölge müdürlükleri özel büroları, merkez saymanlık müdürlükleri, tasfiye işletme müdürlükleri, bakanlık merkez teşkilatına bağlı katma bütçeli kuruluş saymanlıkları, döner sermayeli kuruluş saymanlıkları ve ayrıca yurtdışı teşkilatları ile benzerlerinde buraların en büyük amirinin; il teşkilatına dahil olanlarda defterdarın uygun gördüğü) üniteden veya alt üniteden bir kişi olmak üzere toplam üç kişiden teşekkül eder ve bu komisyonun sekreteryalığını ilgili ünite veya alt ünite yürütür.

Bakanlığımız merkez birimleri ve il merkez teşkilatı bazında kurulacak olan Uygunluk Kontrolü Komisyonları ise, hiyerarşik düzene göre merkezde birim amirinin, taşrada defterdarın bulunduğu kademenin en fazla iki alt kademesindeki arşiv sorumlusunun başkanlığında, evrak işlerinden sorumlu ünite amiri, arşiv hizmetlerini yürüten ünite amiri ve varsa kütüphane ve dokümantasyon hizmetlerini yürüten ünite amiri ile merkezde birim amiri, taşrada defterdar tarafından görevlendirilecek kamu idaresi, evrak yönetimi ve aynı zamanda ünitelerce yürütülen hizmetlerde bilgi ve tecrübe sahibi bir kişi olmak üzere toplam beş veya en az üç kişiden oluşur. Bu komisyonun sekreteryalığını da arşiv hizmetlerini yürütmekten sorumlu ünite yapar.

Herhangi bir komisyonda görevli üye, diğer komisyonlarda da üye olarak görevlendirilebilir.

Yukarıda sözü edilen komisyonlar görevin işbirliği içinde yürütülmesi esasına göre faaliyet gösterirler ve malzemenin ünite arşivinden merkez birim arşivine, merkez birim arşivinden kurum arşivine ve kurum arşivinden de Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğüne devrine veya imhasına kadar olan tüm aşamalarda işbirliği içinde görev yaparlar.

Uygunluk Kontrolü Komisyonları tarafından yapılan kontrolde;

a) Arşive devredilen evrak, belge ve benzerlerinin işlem yılı ve aidiyetleri itibariyle dosyalanıp dosyalanmadığına; dosyalar üzerinde "Dosya Etiketi (Ek:6)" ve dosyalar içerisinde "Dosya Muhteviyatı Döküm Formu (Ek:2)" bulunup bulunmadığına ve ayrıca bu malzeme ile bunlar dışındaki malzemenin aidiyetine göre kutulanmış veya ambalajlanmış ve etiketlenmiş şekliyle kaydına mahsus kayıt defterleri veya föyleri gözden geçirilerek, bunların içerdiği bilgi, malzeme ve sıra numaralarında eksiklik, atlama, tekerrür ve benzeri hatalar olup olmadığına,

b) Bir aidiyet içerisinde, aynı mahiyette birden fazla malzeme birimi varsa, kayıt defteri veya föylerdeki kayıtların düzeltilmek suretiyle birleştirilip birleştirilmediğine,

c) Dosya içerisinde bulunan evrakın, gerektiği biçimde dosyalanıp dosyalanmadığına,

d) Klasör veya dosyalar üzerindeki etiketlere malzemenin ait olduğu kurum, birim, alt birim ve ünite adlarının; malzemenin işlem yılının; cins, içerik ve miktarı ile devirden önceki numarasının yazılıp yazılmadığına,

e) Ciltli olarak saklanması düşünülmüş olanların, ciltlenip ciltlenmediğine,

f) Zarflanması gerekenlerin zarflanıp zarflanmadığına,

g) Defterlerle, ciltlenmiş veya zarflanmış olanların üzerindeki etiketlerin (d) bendinde açıklandığı şekilde doldurulup doldurulmadığına,

h) İşlem yılı esasına göre düzenlenen kayıt defterlerinin veya bu maksatla kullanılan föy ciltlerinin sayfalarının yırtık, kopuk ve eksik olup olmadığına ve kapaklarının etiketlenip etiketlenmediğine,

ı) Ünite bazındaki Uygunluk Kontrolü Komisyonları tarafından İmhalık Malzeme Kayıt Formları (Ek:7), Arşivlik Malzeme Kayıt Formları (Ek:8) ve Arşiv Malzemesi Kayıt Formlarının (Ek: 9); Bakanlığımız merkez birimleri ve il merkez teşkilatı bazındaki Uygunluk Kontrolü Komisyonları tarafından da yukarıdaki formlara ilave olarak, merkezde birim amirinin, taşrada defterdarın tasdikine sunulacak olan Genel Uygunluk Bildirimi Formunun (Ek:10) hazırlanıp hazırlanmadığına,

bakılır, eksikleri varsa tamamlanır.

Uygunluk kontrolü yapılmış malzemelere ilişkin formların birer nüshaları malzemelerin devir ve teslim işlemlerinden en az üç ay önce bakanlık merkez teşkilatının ünitesi olarak kabul edilen yerler tarafından doğrudan doğruya bağlı veya ilgili oldukları bakanlık merkez birim başkanlıklarına; il teşkilatı üniteleri tarafından defterdarlığa; defterdarlıklar tarafından bakanlık ilgili merkez birim başkanlıklarına ve bakanlık merkez birim başkanlıkları tarafından da kurum arşivine gönderilir."

MADDE 4 — Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin ikinci fıkrası yürürlükten kaldırılmış ve son fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"İmhalık, arşivlik ve arşiv malzemesi merkez birim arşivine uygunluk kontrolü yapılmış ve onaylanmış olan Dosya Muhteviyatı Döküm Formları, İmhalık Malzeme Kayıt Formları, Arşivlik Malzeme Kayıt Formları ve Arşiv Malzemesi Kayıt Formları ile birlikte teslim edilir. Birimlerin il grubu başkanlıkları, maliye başkanlıkları özel büroları, bütçe dairesi başkanlıkları, bölge müdürlükleri özel büroları, merkez saymanlık müdürlükleri, tasfiye işletme müdürlükleri, bakanlık merkez teşkilatına bağlı katma bütçeli kuruluş saymanlıkları, döner sermayeli kuruluş saymanlıkları ve ayrıca yurtdışı teşkilatları ile benzeri teşkilatların ve il teşkilatına dahil ünitelerin imhalık malzemeleri bulundukları mahalde imha edileceğinden bunlar merkez birim arşivine devredilmez."

MADDE 5 — Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Madde 11 — Merkez birim arşivinde bulunan ve saklama süresini tamamlayan malzeme "Kurum Arşivine Devredilecek" olanlar şeklinde ayrılır. Ayrıma tabi tutulan bu tür malzeme ilgili merkez birimi Uygunluk Kontrolü Komisyonu tarafından hazırlanıp onaylanmış imhalık malzeme, arşivlik malzeme ve arşiv malzemesi genel uygunluk bildirimleri ve bunların eki olan üniteler bazındaki Uygunluk Kontrolü Komisyonları tarafından hazırlanıp onaylanmış Dosya Muhteviyatı Döküm Formları, İmhalık Malzeme Kayıt Formları, Arşivlik Malzeme Kayıt Formları ve Arşiv Malzemesi Kayıt Formları ile birlikte kurum arşivine devredilir."

MADDE 6 — Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Bakanlık merkez birimleri ile birimlerin il grubu başkanlıkları, maliye başkanlıkları özel büroları, bütçe dairesi başkanlıkları, bölge müdürlükleri özel büroları, merkez saymanlık müdürlükleri, tasfiye işletme müdürlükleri, bakanlık merkez teşkilatına bağlı katma bütçeli kuruluş saymanlıkları, döner sermayeli kuruluş saymanlıkları ve ayrıca yurtdışı teşkilatları ile benzeri teşkilatlar ve il teşkilatına dahil üniteler arşivlerinde bekleme süresini dolduran ve 8 ve 11 inci maddelere göre işlem yapılan malzemeden muhafazasına lüzum kalmayanları ayıklayarak, düzenleyecekleri Dosya Muhteviyatı Döküm Formları ve İmhalık Malzeme Kayıt Formları ile birlikte kurulacak Ayıklama ve İmha Komisyonlarına verirler. Bu tür malzemenin bakanlık merkez birimlerince kurum arşivine; bakanlık merkez teşkilatına bağlı birimler bünyesindeki merkez denetim birimi başkanlıkları ve şube müdürlükleri dışındaki diğer üniteler ile il teşkilatına dahil üniteler tarafından mahalli arşivlere yerleştirilmesi ayrı olarak yapılır."

MADDE 7 — Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Madde 13 — Teşkilat kodlarının tespiti, uygulanması veya yeni kurulan daire ve alt birimler için kod ihdası Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü ile koordineli yapılır."

MADDE 8 — Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin üçüncü fıkrasının (c) bendinin ilk paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Ayırma neticesinde, arşiv malzemesinin ait olduğu alt birime kadar, daha önceden belirlenmiş kodları ihtiva eden lastikten yapılmış "Arşiv Yer Damgası" (Ek:1) evrakın ön yüz alt orta bölümüne siyah ıstampa mürekkebi kullanılmak suretiyle basılır. Arşiv yer damgasında, birim koduna kadar olan kısımlar değişmeyeceğinden bunların belirlenmiş kodları, lastik damganın yapılması sırasında damgada yer alır. Aynı damganın "Kutu veya Klasör Numarası", "Dosya Numarası" ve " Evrak Sıra Numarası" bölümleri ise kurşun kalemle doldurulur."

MADDE 9 — Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilerek, maddeye birinci fıkradan sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

"Kurum arşivinde, birimlerin arşivlerinde, birim başkanlıklarının bünyesindeki merkez denetim birimi başkanlıkları ve şube müdürlükleri dışındaki bakanlık merkez teşkilatına bağlı diğer üniteler arşivleri ile il teşkilatına dahil üniteler arşivlerinde saklama süresini tamamlayan arşiv malzemesi "Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğüne Devredilecekler" şeklinde ayrılarak, hazırlanacak Arşiv Malzemesi Devir-Teslim ve Envanter Formları (Ek:5) ile birlikte en geç bir yıl içinde Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğüne devredilir."

"Elektronik ortamda kayıtlı arşiv malzemesinin devir işlemlerinde, Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü tarafından belirlenecek formatlara riayet edilir."

MADDE 10 — Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"İmha İşlemine Tabi Tutulmayacak Malzeme

Madde 18 — Cari işlemlerde fiilen rolü bulunan, saklanmaları belli sürelerde kanun ve diğer mevzuatla tayin olunanlar (özel mevzuat hükümlerine göre lüzum görülenler) ile herhangi bir davaya konu olan malzeme 19 uncu maddede sayılan malzeme içerisinde yer almış olsa dahi, malzemede belirtilen süre ve mevzuatın tayin ettiği zaman sınırı içinde ve/veya davanın sonuçlanmasına kadar ayıklama ve imha işlemine tabi tutulamazlar."

MADDE 11 — Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesinin 2 no’lu bendinin (c) alt bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"c) Birimlerin il grubu başkanlıkları, maliye başkanlıkları özel büroları, bütçe dairesi başkanlıkları, bölge müdürlükleri özel büroları, merkez saymanlık müdürlükleri, tasfiye işletme müdürlükleri, bakanlık merkez teşkilatına bağlı katma bütçeli kuruluş saymanlıkları, döner sermayeli kuruluş saymanlıkları ve ayrıca yurtdışı teşkilatları ile benzeri teşkilatlarda kurulacak komisyonlar;

Birimlerin il grubu başkanlıkları, maliye başkanlıkları özel büroları, bütçe dairesi başkanlıkları, bölge müdürlükleri özel büroları, merkez saymanlık müdürlükleri, tasfiye işletme müdürlükleri, bakanlık merkez teşkilatına bağlı katma bütçeli kuruluş saymanlıkları, döner sermayeli kuruluş saymanlıkları ve ayrıca yurtdışı teşkilatları ile benzerlerinde; bunların en üst amirlerinin veya (varsa) yardımcılarının başkanlığında, buraların arşiv sorumlusu veya bu işle görevlendirilen kişi ve ilgili ünite veya alt ünite amiri ile kamu idaresi ve evrak yönetimi konusunda bilgi ve tecrübe sahibi 2 kişiden ibaret 5’er kişilik komisyonlar oluşturulur. Yeterli personel olmaması halinde bu komisyonlar en az 3’er kişiden teşekkül ettirilir."

MADDE 12 — Aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilerek, maddeye dördüncü fıkra eklenmiştir.

"Komisyonlar üye tam sayısıyla toplanır ve kararlarını oy çokluğu ile alır. Oyların eşit çıkması halinde, söz konusu malzemenin muhafazasına karar verilmiş sayılır.”

“İmhası reddedilen malzeme sonraki yıllarda ilgili komisyonlarca yeniden gözden geçirilebilir.”

MADDE 13 — Aynı Yönetmeliğin 25 inci maddesinin son fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 14 — Aynı Yönetmeliğin 26 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Madde 26 — Kurum arşivinde hazırlanan "Kurum Arşivi Ayıklama ve İmha Komisyonu İmha Listesi" (Ek:11), Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü’nün uygun görüşü alındıktan sonra, bakanlık merkez teşkilatında Bakanlık Makamının onayını müteakip kesinlik kazanır.

Birimlerin il grubu başkanlıkları, maliye başkanlıkları özel büroları, bütçe dairesi başkanlıkları, bölge müdürlükleri özel büroları, merkez saymanlık müdürlükleri, tasfiye işletme müdürlükleri, bakanlık merkez teşkilatına bağlı katma bütçeli kuruluş saymanlıkları, döner sermayeli kuruluş saymanlıkları, ayrıca yurtdışı teşkilatları ve benzeri üniteler ile il teşkilatına dahil üniteler arşivlerinde hazırlanan İmhalık Malzeme Kayıt Formları ve bunlara ilişkin Dosya Muhteviyatı Döküm Formları ise bunların bağlı olduğu merkez teşkilatı birim başkanlığı birim arşiv sorumlusunun ve müteakiben kurum arşivinin uygun görüşü alındıktan sonra, il teşkilatına dahil olanlarda vali veya kaymakamın; diğerlerinde bunların merkez teşkilatında bağlı veya ilgili oldukları birim başkanlıklarının en üst amirinin onayını müteakip kesinlik kazanır."

MADDE 15 — Aynı Yönetmeliğin 27 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Madde 27 — İmha edilecek malzeme iğne, raptiye, tel gibi madeni şeylerden veya karbon kağıtlarından ayıklanır. Tekrar kullanılma imkanı olan dosya ve klasörler ayrılır.

İmha edilecek malzeme, başkaları tarafından görülüp okunması mümkün olmayacak şekilde özel makinelerle kıyılarak, kağıt hammaddesi olarak kullanılmak üzere değerlendirilir.

Özelliği gereği imha şekli kendi mevzuatında belirlenmiş malzemenin imhası hakkında ilgili mevzuat hükümleri uygulanır."

MADDE 16 — Aynı Yönetmeliğin 29 uncu maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki ek maddeler eklenmiştir.

"Elektronik Ortamlarda Kaydedilen Arşiv Malzemesi

Ek Madde 1 — Elektronik ortamlarda teşekkül eden bilgi ve belgelerden arşiv malzemesi özelliği taşıyanların kaybını önlemek ve devamlılığını sağlamak amacıyla bir kopyası cd, disket veya benzeri kayıt ortamlarına aktarılmak suretiyle muhafaza edilir.

Bu tür malzemenin muhafaza, tasnif, devir ve benzeri arşiv işlemlerinde diğer tür malzeme için uygulanan hükümler uygulanır."

"Eski Harfli Türkçe (Osmanlıca) Arşiv Malzemesi

Ek Madde 2 — Bakanlık teşkilatı arşivlerinde bulunan eski harfli Türkçe (Osmanlıca) belgeler, ayıklama ve tasnif işlemlerine tabii tutulmaksızın, mevcut düzeni içinde öncelikle Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü’ne devredilir."

"Faaliyet Raporu

Ek Madde 3 — İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı yıl içindeki arşiv faaliyetleri ile ilgili bilgileri 8/8/2001 tarihli ve 24487 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Devlet Arşiv Hizmetleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ekinde yer alan Arşiv Hizmetleri Faaliyet Raporu ile müteakip takvim yılının Ocak ayı içinde Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğüne gönderir."

MADDE 17 — Aynı Yönetmeliğin Ek:1’ inde yer alan "Arşiv yer damgası (evrakın arka yüzüne)" ibaresi, " Arşiv yer damgası (evrakın ön yüzüne )" şeklinde, Yönetmelikteki Ek:2, Ek:3 ve Ek:5 ekteki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 18 — Aynı Yönetmeliğe Ek:6/A, Ek:6/B, Ek:7, Ek:8, Ek:9, Ek:10 ve Ek:11 ilave edilmiştir.

Yürürlük

MADDE 19 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 20 — Bu Yönetmelik hükümlerini Maliye Bakanı yürütür.

 

—— • —— 

Boğaziçi Üniversitesinden:

 

Boğaziçi Üniversitesi Yaşamboyu Eğitim Merkezi

(BÜYEM) Yönetmeliği

Kuruluş Amacı

Madde 1 — Boğaziçi Üniversitesi (BÜ) Rektörlüğüne bağlı olmak üzere Yaşamboyu Eğitim Merkezi (BÜYEM) kurulmuştur. BÜYEM, Boğaziçi Üniversitesinin lisans ve lisansüstü eğitim programları dışında, toplum hizmetine sunulan eğitim programlarının geliştirilmesi, yürütülmesi ve koordinasyonu amacı ile kurulmuş bir hizmet birimidir.

Görevleri

Madde 2 — BÜYEM’in görevleri şunlardır :

a) Bܒdeki bilgi birikiminin toplumla paylaşılması amacıyla yaşamboyu eğitim programları geliştirmek ve yürütmek,

b) Kamu ve özel kuruluşların eğitim taleplerini projelendirmek ve yürütmek,

c) BÜ tarafından düzenlenen tüm yaşamboyu eğitim programlarını, BÜ Senatosu ve Yönetim Kurulu’nca belirlenen süreçlere ve yönetmeliklere uygunluğu açısından değerlendirmek ve bu konuda Rektörlüğe görüş bildirmek,

d) Bܒdeki yaşamboyu eğitim programlarının başarıyla yürütülmesi için gerekli olan üniversite içi ve üniversite çevresi arasındaki koordinasyonu sağlamak,

e) Bܒde yaşamboyu eğitim faaliyetlerinin yaygınlaştırılması için gerekli çalışmaları yapmak,

f) Bܒdeki yaşamboyu eğitim faaliyetleri ile ilgili tüm envanterin tutulmasını, izlenmesini ve değerlendirilmesini sağlamak ve gerekiyorsa iyileştirme önerileri geliştirmek.

Organlar

Madde 3 — Merkez’in organları şunlardır:

a) Merkez Yürütme Kurulu,

b) Merkez Danışma Kurulu,

c) Merkez Müdürü.

Merkez Yürütme Kurulu

Madde 4 — Merkez Yürütme Kurulu, Üniversite Senatosunun önerisi üzerine Rektörce görevlendirilen en az dördü öğretim üyesi olmak üzere yedi öğretim elemanından oluşur. Merkez Yürütme Kurulu üyeleri en fazla altı yıl görev yaparlar.

Madde 5 — Merkez Yürütme Kurulu, Müdürün çağırısı üzerine en az iki haftada bir toplanır. Görevleri şunlardır :

a) Bu Yönetmelikle belirlenen amaçlar doğrultusunda, BÜYEM’in çalışma ve yönetimi ile ilgili konularda kararlar almak,

b) Bu Yönetmelikle belirlenen BÜYEM’in görevleri doğrultusunda gerekli kararları almak,

c) BÜYEM’in "Çalışma İlkeleri" ile ilgili yönetmelik ve tüzükleri, BÜ Senato ve Yönetim Kurulu kararlarına uygun olarak oluşturmak ve uygulanmasını sağlamak,

d) BÜYEM’in faaliyet raporunu, çalışma planını onaylayıp Rektör’e sunmak.

Madde 6 — Merkez Yürütme Kurulu Başkanı Merkez Yürütme Kurulu’na başkanlık eder ve Rektör’le Merkez Yürütme Kurulu arasındaki iletişimi sağlar.

Merkez Danışma Kurulu

Madde 7 — Merkez Danışma Kurulu, Merkez Yürütme Kurulunun önerisiyle Rektör tarafından aşağıdaki kişilerden oluşturulur:

a) Merkez Yürütme Kurulu üyeleri,

b) BÜVAK iştiraklerini temsilen bir üye,

c) BÜMED’i temsilen bir üye,

d) Fakülte, Enstitü ve Yüksekokullardan 1’er temsilci,

e) Üniversite dışından beş üye.

Madde 8 — Merkez Danışma Kurulu, yaşamboyu eğitim faaliyetleri konularında Merkez Yürütme Kuruluna danışmanlık yapar.

Merkez Müdürü

Madde 9 – Merkez Müdürü, Merkez Yürütme Kurulunun önerisi üzerine Rektör tarafından iki yıl için görevlendirilir. Merkez Müdürü tam zamanlı yönetici olarak görev yapar. Görev süresi biten Müdür yeniden görevlendirilebilir.

Madde 10 — Merkez Müdürü’nün görevleri şunlardır :

a) Yürütme Kuruluna doğal üye olarak katılmak ve Merkezi temsil etmek,

b) Merkezin çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesini sağlamak,

c) Merkez Yürütme Kurulu kararlarını uygulamak,

d) BÜYEM’in yıllık faaliyet raporunu ve bir sonraki yıla ait çalışma programını hazırlamak veYürütme Kuruluna sunmak.

Yürürlükten Kaldırma

Madde 11 —Boğaziçi Üniversitesindeki sürekli eğitim faaliyetleri ile ilgili mevzuat yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

Madde 12 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 13 —Bu Yönetmelik hükümlerini Boğaziçi Üniversitesi Rektör’ü yürütür.

—— • —— 

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesinden :

 

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Astrofizik Araştırma

Merkezi Yönetmeliği

Kuruluş

Madde 1 — 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanununun 2880 sayılı Kanunla değiştirilmiş 7 nci maddesi uyarınca Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörlüğü’ne bağlı Astrofizik Araştırma Merkezi (ÇAAM) kurulmuştur.

Amaç

Madde 2 — Merkezin amacı, Üniversitede Astrofizik alanında bilimsel etkinlikleri organize etmek, yürütmek, desteklemek ve geliştirmektir.

Çalışma Alanı

Madde 3 — Merkez, amacı çerçevesinde aşağıdaki görevleri üstlenir:

a) Lisans ve Lisansüstü düzeyde, Astrofizik ve ilgili alanlarda (Plazma Fiziği, Kozmoloji, Genel Relativite ve Matematiksel Fizik gibi) eğitim-öğretimi, tez çalışmalarını ve bilimsel araştırmaları desteklemek ve geliştirmek. Gerekli olan gözlemsel verilerin üretilmesi için gözlem ve deney aletlerini almak, kurmak, bakım ve onarımını sağlamak; gözlemevi ve gezegenevi (Planeteryum) kurmak.

b) Etkinlik alanı için kitaplık ve arşiv oluşturmak.

c) Astrofizik alanında kongre, konferans, sempozyum, seminer ve benzeri ulusal ve uluslararası bilimsel toplantılar düzenlemek.

d) Özel uzmanlık kazandırmaya yönelik kurslar ve yaz-kış okulları düzenlemek, başarılı olanlara başarı belgesi vermek.

e) Gözlem raporu, haber bülteni, dergi, kitap, fotoğraf , film, video, CD, DVD ve benzeri yayın organları ile Astrofizik alanında yapılan araştırmaları duyurmak.

f) Öğrencilere ve halka yönelik eğitim amaçlı özel günler düzenlemek.

g) Astrofizik alanında yurtiçi ve yurtdışı kuruluşlarla işbirliği yapmak, bilgi ve eleman değişiminde bulunmak.

h) Rektörlük tarafından verilen, amacına uyan, diğer görevleri yerine getirmek.

Merkezin Organları

Madde 4 — ÇOMÜ Astrofizik Araştırma Merkezinin organları şunlardır:

a) Müdür b) Yönetim Kurulu c) Genel Kurul

Müdür

Madde 5 — Merkez Müdürü, Üniversite Senatosunun önerisi üzerine Astrofizik alanında araştırmaları bulunan ve yöneticilik deneyimi olan öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir.

Görev süresi biten müdür yeniden görevlendirilebilir.

Müdürün Görevleri

Madde 6 — a) Merkezi temsil etmek ve Merkez etkinliklerinin amaca uygun yürümesini sağlamak.

b) Yönetim Kurulunu ve Genel Kurulu toplantıya çağırmak, toplantı gündemini hazırlamak ve Kurul Başkanı olarak toplantıları yönetmek.

c) Her yıl Eylül ayında, Merkezin işletme, bakım ve yenileme giderlerini de içeren bir yıllık çalışma programını ve bir önceki yıla ilişkin etkinlik raporunu Rektörlüğe sunmak.

Madde 7 — Müdür, Yönetim Kurulu üyeleri arasından bir yada iki yardımcı seçer. Müdür yardımcısı/yardımcıları, Müdürün verdiği işleri yapar ve Müdürün bulunmadığı zamanlarda vekalet eder.

Yönetim Kurulu

Madde 8 —Yönetim Kurulu, Müdür dahil beş kişiden oluşur. Dört üye Üniversite Senatosunun önerisi üzerine Rektör tarafından üç yıl için seçilir.

Yönetim Kurulunun Görevleri

Madde 9 — a) Merkezin çalışmalarını düzenlemek ve Genel Kurulca alınan kararların yürütülmesini sağlamak.

b) Etkinlik planlarını ve programlarını karar altına alıp uygulanmasını sağlamak.

c) Yönetmelik gereğince Yönetim Kuruluna verilen diğer görevleri yerine getirmek.

Madde 10 — Yönetim Kurulu, Merkez Müdürünün çağrısı üzerine, en az ayda bir kez toplanır ve oyçokluğu ile karar verir.

Genel Kurul

Madde 11 — Genel Kurul, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesinde Astrofizik Alanında etkinlik gösteren öğretim elemanlarından oluşur.

Madde 12 — Genel Kurul, her yıl Eylül ayı içinde, Merkez Müdürünün çağrısı üzerine, Müdürün başkanlığında toplanır.

GenelKurulun Görevleri

Madde 13 — a) Yönetim Kurulunun yıllık çalışma raporunu tartışıp karara bağlamak.

b) Merkezin çalışmaları için öneride bulunmak.

Kadrolar

Madde 14 — Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı 2547 Yüksek Öğretim Kanununun 13 üncü maddesi uyarınca Rektör tarafından görevlendirilecek elemanlarca karşılanır.

Diğer Hükümler

Madde 15 —Bu Yönetmelikte yer almayan konularda genel hükümlere göre işlem yapılır.

Yürürlük

Madde 16 — Bu Yönetmelik, yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 17 — Bu Yönetmelik hükümlerini Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörü yürütür.

—— • ——

Galatasaray Üniversitesinden:

 

Galatasaray Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Lisansüstü

Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin Bazı Maddelerinin

Değiştirilmesine Dair Yönetmelik

 

MADDE 1 — 20 Eylül 1999 tarih ve 23822 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Galatasaray Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 3 — Lisansüstü programlara öğrenci kabulünde, ÖSYM tarafından düzenlenen Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (LES), lisans öğrenimi not ortalaması (doktora programları için yüksek lisans not ortalaması da dikkate alınır), ilgili anabilim dalı başkanlığı tarafından belirlenen jürinin düzenlediği mülakat ve yabancı dil sınavlarındaki başarı durumları dikkate alınır. Yurt dışından alınmış diplomaların denklikleri Yükseköğretim Kurulunca onaylanmış olmalıdır.

Ancak Galatasaray Üniversitesinden mezun olan öğrenciler, mezun oldukları bölüm ile aynı adı taşıyan ya da bu bölümler ile yakından ilgili olan yüksek lisans programlarına, 6/11/1995 tarih ve 22455 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Milletlerarası Andlaşmaya Ek Protokol’un 3 üncü maddesinin (e.i) bendine göre ilan edilen kontenjanların yarısıyla sınırlı olmak üzere, Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (LES), lisans öğrenimi not ortalaması ve ilgili anabilim dalı başkanlığı tarafından belirlenen jürinin düzenlediği mülakat sonucu dikkate alınarak kabul edilirler.

Lisans öğrenimlerinin son yarıyılında olan öğrenciler, Enstitünün önerisi ile Senato tarafından belirlenen anabilim dallarındaki yüksek lisans programlarına şartlı önkabul için başvurabilirler.

Enstitüde öğrenci kabul edilecek anabilim dallarına bağlı yüksek lisans ve doktora programlarının adları ve her programa kabul edilecek öğrenci kontenjanları, kabul şartları, gerekli belgeler, başvuru ve sınav tarihleri, Enstitünün önerisi ile GSÜ Rektörlüğünce ilan edilir.

Aday kayıt işlemleri, seviye tesbit ve sıralama sınavlarına ilişkin tüm işlemler ve sınav sonuçlarına göre lisansüstü öğretime kabul edilecek öğrencilerin belirlenmesi Enstitü tarafından düzenlenir, yürütülür ve denetlenir.

Lisansüstü programlara kabul için yapılan değerlendirmede LES sayısal puanın ağırlığı % 50 olarak alınır. Lisansüstü programlara öğrenci kabulünde değerlendirmeye esas alınacak asgari LES sayısal puanı 45 standart puandan az olmamak koşuluyla, Senato tarafından belirlenir.

GSܒde yapılan yabancı dil sınavları dışında, uluslararası ve ulusal kurumlarca yapılan yabancı dil sınavlarının hangilerinin geçerli olacağı Senato tarafından belirlenir. Fransızca Hazırlık Sınıfı kontenjanı, yabancı dil sınavı dışındaki değerlendirme sonucunda alınan yüksek puan sırası ile doldurulur.

İlgili Anabilim Dalı Başkanlığının önerisi ve Senatonun kararıyla derslerin tamamı Fransızcadan başka bir dil ya da dillerde açılan İkinci Öğretimde Tezsiz Yüksek Lisans programlarında Fransızca yeterlik koşulu aranmaz.”

MADDE 2 — Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 7 — Enstitüde yüksek lisans öğretimi, lisans öğreniminden sonra yapılan ve Enstitü anabilim dallarında en az üç yarıyıllık programı kapsayan bir yüksek öğretimdir. GSܒde bu öğretim Fransızca olarak yapılır. Ancak Enstitü Kurulunun önerisi ve Senatonun kararı ile belirli eğitim programlarında bazı dersler başka dilde verilebilir.

İkinci Öğretimde Tezsiz Yüksek Lisans programlarında derslerin tamamı, ilgili Anabilim Dalı Başkanlığının önerisi ve Senatonun kararıyla Fransızcadan başka bir dil ya da dillerde açılabilir.

Enstitüde bu Yönetmeliğe göre yüksek lisans öğrenimlerini başarıyla tamamlayanlara, izledikleri anabilim dalındaki programa göre, yüksek lisans öğreniminin bitirildiğini belirten, "Yüksek Mühendis" ya da "Yüksek Lisans" diploması verilir. Diplomalarda, Enstitü, Anabilim Dalı, Program, mezuniyet tarihi ve diploma numarası yazılır. Diploma ile birlikte verilecek öğrenim belgesinde, öğrencilerin aldığı dersler ve notlar ile tez konusu belirtilir. "

MADDE 3 — Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 10 — Her program için uygulanacak öğretim planı, ilgili anabilim dalı başkanlığının görüşü alınarak Enstitüye sunulan önerilere göre, Enstitü Kurulunca karara bağlanır ve Senatonun kabulü ile kesinleşir.

Öğretim planlarında zorunlu ve seçime bağlı dersler yer alır ve dersler bir yarıyıllıktır. Devam edecekleri yüksek lisans programından farklı bir daldan mezun olmuş öğrencilerin, lisans düzeyinde almaları gereken dersler var ise, bu dersler ilgili Anabilim Dalı Başkanlığının önerisi ile Enstitü Kurulunca kararlaştırılır. Öğrenciler, kredisiz olarak alacakları bu dersleri başarmakla yükümlüdürler. Öğrencilerin bu derslerden başarılı sayılabilmeleri için, yarıyıl sonu başarı notunun en az CC olması gerekmektedir. Bu dersler için ilgili lisansüstü programlarına göre "Galatasaray Üniversitesi Mühendislik ve Teknoloji Fakültesi Lisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliği" ya da "Galatasaray Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Lisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliği" hükümleri uygulanır. Öğrenciler, kayıtlı bulundukları Enstitünün farklı programlarından, danışmanlarının önerdikleri ve anabilim dalı başkanlarının uygun buldukları dersleri alabilirler. Öğrencilerin, GSܒnin diğer Enstitülerinden veya diğer üniversitelerin lisansüstü programlarından ders alabilmeleri için, danışmanlarının önerisi, anabilim dalı başkanlarının uygun bulması ve Enstitü Yönetim Kurulunun izni gerekir."

MADDE 4 — Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 15 — Öğretim planındaki bütün dersleri başarı ve en az 3.00 ağırlıklı genel not ortalaması ile tamamlayan öğrenci, danışmanının kabul edeceği bir konuda tez çalışmasına, tez yazılım bildirimini yarıyıl kayıt süresi içinde doldurup danışmanına imza ettirdikten sonra, Enstitü öğrenci bürosuna teslim ederek yazılır.

Tez, araştırma niteliğinde bir çalışma, öğrencinin izlediği programa bağlı olarak araştırmaya dayalı bir geliştirme veya proje olabilir.

Tez çalışmasının süresi, alındığı yarıyıldan başlayarak en çok iki yarıyıldır. Gerekli hallerde, eğer öğrenci ders aşamasını normal süresinde bitirmişse, danışmanın önerisi ile Enstitü Yönetim Kurulunca bir yarıyıl daha ek süre verilebilir. Bu süre sonunda tezini teslim etmeyen öğrencinin Enstitü ile ilişkisi kesilir.

Tezin yazılı kısmı, Senato tarafından kabul edilen "Tez Yazım Kılavuzu" ile belirlenen esaslara uygun şekil ve sayıda hazırlanarak, danışmanın tezi incelediğini ve öğrencinin çalışmasını yeterli düzeyde başarılı bulduğunu belirten yazısı ile birlikte, yarıyılı izleyen sınav dönemi başına kadar Enstitüye teslim edilir.”

MADDE 5 —Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Madde 16 — Enstitü Yönetim Kurulu, ilgili Anabilim Dalı Başkanlığının önerisi ile tezini tamamlayan öğrenciye içinde danışmanının da bulunacağı üç öğretim üyesinden oluşan bir jüriyi seçer. Jüri üyelerinden en az biri GSÜ içindeki farklı bir anabilim dalından veya başka bir yükseköğretim kurumundan olmalıdır. Jüri, yarıyılı izleyen sınav dönemi başından itibaren bir aylık süre içinde tez sınavını yapar. Jüri, öğrenciyi yaklaşık bir saat tez savunmasına tabi tutar. Tez savunması dinleyicilere açık olup, öğrenciye yalnız jüri üyeleri soru yöneltebilir.

Sınav sonucunda tez hakkında, jüri tarafından salt çoğunlukla "kabul", "red" veya "düzeltme" kararı verilir. Bu karar, tez sınavını izleyen üç gün içinde bir tutanakla Enstitüye bildirilir. Başarılı bulunan öğrenci, tezini Senatonun belirlediği, "Tez Yazım Kılavuzu"na uygun düzende ve sayıda (Yükseköğretim Kurulu Dokümantasyon Merkezi için istenenlerle birlikte), jüri üyelerinin tezlerdeki adlarının yanına tarih ve imzalarını attırarak, tez sınavından en geç bir ay içinde Enstitüye teslim etmek zorundadır. Tezi kabul edilmeyen ya da tez savunmasında başarısız bulunan öğrenciye, kabul edilmeyen tezin düzeltilmesi veya yeni bir tezin hazırlanması için, bir aydan az olmamak üzere en çok bir yarıyıla kadar ek süre tanınır. Ek süre sonunda da tekrar başarısızlık halinde öğrencinin Enstitü ile ilişkisi kesilir. "

MADDE 6 — Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 20 — Tezsiz yüksek lisans öğrencisi, yüksek lisans dersleri ile dönem projesi dersini başarıyla tamamladığı yarıyılın sonunda, enstitü akademik takviminde belirtilen o yarıyıl derslerinin bitirildiği tarihi izleyen bir ay içinde dönem projesi sınavına alınır. İlgili Anabilim Dalı Başkanlığının önerisi ile Enstitü Yönetim Kurulu tarafından belirlenen dönem projesi sınavı jürisi, danışman ve iki öğretim üyesinden oluşur ve kararını, salt çoğunlukla "başarılı" veya "başarısız" şeklinde verir. Bu karar, sınavı izleyen üç gün içinde bir tutanakla Enstitüye bildirilir.”

Yürürlük

MADDE 7 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 8 — Bu Yönetmelik hükümlerini Galatasaray Üniversitesi Rektörü yürütür.

Sayfa Başı