Başbakanlık

Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır

 Kuruluş : 7 Ekim 1920

27 Mayıs 2002

PAZARTESİ

Sayı : 24767

Mükerrer

 

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

Yönetmelik

— Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Önlisans-Lisans Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

 

YARGI BÖLÜMÜ

 

Yüksek Seçim Kurulu Kararı

— Yüksek Seçim Kurulu’nun 289 Sayılı Kararı


YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Yönetmelik

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesinden:

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Önlisans-Lisans Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

MADDE 1 — 16/8/2001 tarihli ve 24495 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Önlisans-Lisans Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 21 inci maddesinin (e) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"e) Mezun olmak üzere en çok üç dersi kalan ve bu derslerden devam koşulunu yerine getirmiş öğrencilere, başarısız olduğu dersler için bir yarıyıl içinde ancak bir sınav hakkı verilir. Bu sınav mazeret sınavlarını takip eden hafta içerisinde yapılır. Bu sınavda başarı notunun takdirinde ara sınav dikkate alınmaz. Yaz okulu sonunda üç ders sınavları yapılmaz."

MADDE 2 — Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesine aşağıdaki (f) bendi eklenmiştir.

"f) Her ne sebeple olursa olsun mezun olabilmek için yalnız bir dersi kalan öğrencilerin ileri dönemlere ait olan sınav haklarına yeni bir hak getirmemek, bir yarıyılda birden fazla olmamak ve sadece bir defaya mahsus olmak kaydıyla daha önce kullanabilmelerine, Fakülte/Yüksekokul Yönetim Kurullarınca karar verilebilir."

MADDE 3 — Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Madde 22 — Öğrencilere aldıkları her ders için aşağıdaki harf notlarından biri öğretim elemanı tarafından yarıyıl sonu başarı notu olarak takdir olunur.

Başarı notunun belirlenmesinde ara sınav not ortalamasının katkısı %40 ve yarıyıl sonu sınavının katkısı %60 olarak alınır.

Harf notlarının katsayıları ve 100 puan üzerinden karşılıkları aşağıda gösterilmiştir.

PUAN

YARIYIL SONU BAŞARI NOTU

KATSAYI

90-100

AA

4.00

85-89

BA

3.50

80-84

BB

3.00

70-79

CB

2.50

60-69

CC

2.00

55-59

DC

1.50

50-54

DD

1.00

40-49

FD

0.50

0-39

FF

0.00

Yeterli

YE

-

Yetersiz

YS

-

Devamsız

DS

0.00 (Kredili

 

 

Dersler için)

Buna göre bir dersten,

a) (AA), (BA) , (BB), (CB) veya (CC) notlarından birini almış olan bir öğrenci o dersi başarmış sayılır.

b) (DC) veya (DD) notunu alan bir öğrenci o dersi "koşullu" başarmış sayılır.

c) Bir dersin yarıyıl sonu sınavına girmeyen öğrencinin başarı notu FF dir. Ancak öğrenci o dersin mazeret sınavına girdiğinde başarı notu yeniden düzenlenir. (FD) ve (FF) alan bir öğrenci o dersi başaramamış sayılır. (DS) notu devamsız olan öğrencilere verilir ve katsayısı, kredili derslerde, 0,00 dır.

d) Kredisiz olan dersler ile stajların değerlendirilmesi durumunda aşağıdaki notlar

verilir:

(YE) yeterli, (YS) yetersiz, (DS) devamsızlık nedeni ile başarısız.

2547 sayılı Kanunun 5/1 maddesinde belirtilen ortak zorunlu derslerinden alınan (YE) ve (YS) notları ağırlıklı not ortalamasının hesabında dikkate alınmazlar.

e) Öğrencinin girmeye hak etmediği bir sınava girmesi sonucunda aldığı not iptal edilir."

MADDE 4 — Aynı Yönetmeliğin 29 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Madde 29 — a) Öğrencinin mazeretinin ortaya çıkmasından itibaren 10 gün içinde ilgili fakülte dekanlığına /yüksekokul müdürlüğüne başvurması ve olayı belgeler ile kanıtlaması zorunludur.

b) Kayıt dondurmak için başvurular eğitim-öğretim yarıyılının ilk ayı sonuna kadar yapılır.

c) Haklı ve geçerli nedenlerle öğrenimine ara veren öğrenci mazereti nedeniyle ayrıldığı noktadan başlayarak öğrenciliğine devam eder.

d) Bir öğrencinin öğrenim süresince toplam en çok normal öğrenim süresinin yarısı kadar kaydı dondurulabilir. Ancak 30/c ve 30/f maddesinde gösterilen nedenlerin devamı halinde yönetim kurulunca kayıt dondurmanın uzatılması yoluna gidilebilir. Verilen kayıt dondurmalar öğretim süresinden sayılmaz.

e) Süresi içinde yapılmayan müracaatlar ve geç sunulan raporlar işleme konulmaz.

f) Kaydı dondurulan bir öğrenci öğrenimine devam edemez ve kaydının dondurulduğu yarıyıldaki yapılacak sınavlara giremez.

g) Disiplin cezası alan öğrenciler hariç, çeşitli sebeplerle kaydını yarıyıl usulü uygulayanlarda en az iki yarıyıl, yıl esası uygulayanlarda en az bir öğrenim yılı süre ile kaydını donduran öğrencilerden kayıtlarını dondurdukları o yıl için katkı payı alınmaz. Kayıt dondurulan süre ile ilgili olarak daha önce ödenmiş olan katkı payları varsa bu miktar iade edilmez.

h) Kayıt, devam, uygulama, ara sınav ve yarıyıl sonu sınavı koşullarından birini, haklı ve geçerli bir nedenle yerine getirmeyen öğrencilerin kullanamadıkları süreleri azami öğrenim süresine eklenir."

Yürürlük

MADDE 5 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 6 — Bu Yönetmelik hükümlerini Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörü yürütür.

Sayfa Başı


Sayfa Başı