Başbakanlık

Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır

 Kuruluş : 7 Ekim 1920

27 Mayıs 2002

PAZARTESİ

Sayı : 24767

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

Cumhurbaşkanlığına Vekâlet Etme İşlemi

— Cumhurbaşkanlığına, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Ömer İZGİ’nin Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

 

Bakanlığa Vekâlet Etme İşlemi

— Dışişleri Bakanlığına, Devlet Bakanı Prof. Dr. Şükrü S. GÜREL’in Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

 

Yönetmelikler

— Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Yabancı Diller Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yabancı Dil Sertifikası Yönetmeliği

— İstanbul Kültür Üniversitesi Çift Anadal Programı Yönetmeliği

 

Tebliğler

— Karabük İli Sınırları İçerisinde Orman Yangınlarının Önlenmesi Amacıyla Alınması Gereken Tedbirler Hakkında Karar (No: 2002/2)

— Kırıkkale İli Sınırları İçerisinde Orman Yangınlarının Önlenmesi Amacıyla Alınması Gereken Tedbirler Hakkında Karar (No: 2002)


 

 

İLAN BÖLÜMÜ

 

İlanları görmek için tıklayınız

 

 

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Cumhurbaşkanlığına Vekâlet Etme İşlemi

T.C.

 

CUMHURBAŞKANLIĞI

25 Mayıs 2002

B.01.0.KKB.01-06/B-4-2002-338

 

BAŞBAKANLIĞA

28 Mayıs 2002 tarihinde Roma’da düzenlenecek NATO-Rusya Konseyi Devlet ve Hükümet Başkanları Zirve Toplantısına katılmak üzere 27-28 Mayıs 2002 tarihlerinde İtalya’ya resmi bir ziyarette bulunacağımdan, dönüşüme kadar Cumhurbaşkanlığına, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın 106. maddesi uyarınca, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Ömer İZGİ vekâlet edecektir.

Gereğini rica ederim.

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI 

Sayfa Başı


Bakanlığa Vekâlet Etme İşlemi

T.C.

 

BAŞBAKANLIK

22 Mayıs 2002

B.02.0.PPG.0.12-305-7746

 

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

NATO-Rusya Federasyonu Zirve Toplantısı’na katılmak üzere, 27 Mayıs 2002 tarihinde İtalya’ya gidecek olan Dışişleri Bakanı İsmail CEM’in dönüşüne kadar; Dışişleri Bakanlığına, Devlet Bakanı Prof. Dr.Şükrü S. GÜREL’in vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

Bülent ECEVİT

Başbakan    

—————

T.C.

 

CUMHURBAŞKANLIĞI

22 Mayıs 2002

B.01.0.KKB.01-06-153-2002-357

 

BAŞBAKANLIĞA

İLGİ : 22 Mayıs 2002 gün ve B.02.0.PPG.0.12-305-7746 sayılı yazınız.

NATO-Rusya Federasyonu Zirve Toplantısı’na katılmak üzere, 27 Mayıs 2002 tarihinde İtalya’ya gidecek olan Dışişleri Bakanı İsmail CEM’in dönüşüne kadar; Dışişleri Bakanlığına, Devlet Bakanı Prof. Dr.Şükrü S. GÜREL’in vekâlet etmesi uygundur.

Bilgilerini rica ederim.

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Sayfa Başı


Yönetmelikler

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesinden :

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Yabancı Diller Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yabancı Dil Sertifikası Yönetmeliği

Amaç

Madde 1 — Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Yabancı Dil Sertifikası Yönetmeliğinin amacı, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi çalışanlarının, üniversite dışındaki diğer kuruluşlar ile gerçek ve tüzel kişiler tarafından istenecek yabancı dil eğitim taleplerini karşılamak ve orta öğretim ve yüksek öğretim kurumlarını bitiren ya da lisansüstü eğitime başlamak isteyen kişilere, yabancı dilde bilimsel ve teknolojik gelişmelerle ilgili yayınları izleyebilme, konuşabilme, okuduğunu ve dinlediğini anlayabilme ve yazma becerilerini kazandırmaktır.

Kapsam

Madde 2 — Bu Yönetmelik hükümleri, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Yabancı Diller Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (ÇOMÜ YADEM) tarafından düzenlenen ÇOMÜ Yabancı Dil Sertifikası Programlarına kayıt yaptıran kursiyerlere ve sınavlara başvuran adaylara uygulanır.

Hukuki Dayanak

Madde 3 — Bu Yönetmelik 2547 sayılı Kanunun 65 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 4 — Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ), Yabancı Diller Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (YADEM) kısaca olarak tanımlanır.

Sorumlu Birim

Madde 5 — ÇOMÜ Yabancı Dil Sertifikası Programlarının koordinasyonu, yürütülmesi, yabancı dil yeterlik ve düzey belirleme sınavlarının hazırlanması ve uygulanmasından sorumlu akademik birim YADEM’dir.

Yabancı Dil Yeterlik Sınavı Belgesi

Madde 6 — ÇOMÜ Yabancı Dil Zorunlu Hazırlık Sınıfı Programı olan bölümlere kayıt yaptıran, söz konusu programlara yatay geçiş yapan ve lisansüstü (Master/Doktora) eğitimi-öğretimine başvuran adayların yoğunlaştırılmış yabancı dil sertifika programı sonrası yabancı dil yeterliklerini belirlemek üzere yapılan "Yabancı Dil Yeterlik Sınavı" nda başarılı olan adaylara bir belge verilir. Bu belge, ÇOMܒde iki yıl geçerli olur.

Yeterlik sınavı, üç bölümden oluşur:

1) Kelime ve Dilbilgisi,

2) Okuduğunu Anlama,

3) Yazılı ifade.

Başarı notu, yüz (100) üzerinden 60 ( altmış) tır.

Lisansüstü eğitim-öğretime başvuracak olan adayların Yabancı Dil Yeterlik Sınavları kayıt haftasından önce (Ocak ve Haziran aylarında) yapılır. Sınav tarihleri bir ay önceden ilan edilir.

Lisans programlarında Yabancı Dil Yeterlik Sınavı, Zorunlu Yabancı Dil Hazırlık Programı bulunan birimlere kayıt yaptıran öğrencilere programa başlamadan önce ve yetersiz olan öğrencilere ise devam edecekleri Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı sonunda yapılır.

Sınavların, hazırlanmasından ve değerlendirilmesinden sorumlu birim, ÇOMÜ YADEM "Ölçme-Değerlendirme Birimi" dir.

Düzey Belirleme Sınavı

Madde 7 — ÇOMÜ Yabancı Dil Sertifika Programına kayıt olan kursiyerler bir düzey belirleme sınavına alınırlar. Bu sınav sonuçlarına göre kursiyerlerin programa başlama düzeyi belirlenir.

Bu sınav, aynı zamanda her eğitim-öğretim yılı başında İsteğe Bağlı Yabancı Dil Hazırlık programına kayıt yaptıran öğrencilere de uygulanır. Bu programa devam eden ve başarılı olan öğrencilere "Başarı Belgesi" verilir.

Eğitim Süreleri ve Ders Saatleri

Madde 8 — Kurslar, Başlangıç (C1), Orta-öncesi (C2), Orta (B1), Orta-üstü (B2) ve İleri (A) düzeyde verilir. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Yabancı Dil Sertifikası Programlarının başlama düzeylerine göre süreleri, ders saatleri ve içeriği Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Yabancı Diller Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

Devam Durumu

Madde 9 — Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Yabancı Dil Sertifikası Programında derslere devam zorunludur. Kursiyerler derslerin en az % 80’ine devam etmekle yükümlüdürler. Devam koşulunu yerine getirmeyen kursiyerlerin program ile ilişkileri kesilir.

Başarı ve Değerlendirme

Madde 10 — Kursiyerlerin başarı durumları kurs dönemi içinde yapılan ara sınavlar ve "Dönem Sonu Sınavı" ile belirlenir. Programı başarı ile bitirme notu en az 100 üzerinden 60’ tır. Ara sınav sayıları ile bitirme notuna ara sınavlardan ve dönem sonu sınavlarından alınan notun katılma oranları Yabancı Diller Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetim Kurulu tarafından belirlenir ve kayıtlar sırasında kursiyerlere duyurulur.

Kursiyerlerin Sorumlulukları

Madde 11 — Kursiyerler Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesinin tüm kurallarına uymak zorundadırlar. Ancak, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi öğrencilerine tanınan haklardan yararlanamazlar.

Sertifika ve Katılma Belgesi

Madde 12 — Bu Yönetmelik hükümlerine göre düzenlenen Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Yabancı Dil Sertifikası Programlarına kayıt yaptırarak, devam ve başarı koşullarını yerine getiren kursiyerlere madde 8’de belirtilen seviyelerde tamamladıkları kurs seviyesinde bir sertifika verilir. Sertifika üzerinde başarı ile tamamlanan programın dili, düzeyi, amacı ve süresi belirtilir. Başarılı olamayan kursiyerlere, ikinci bir sınav hakkı tanınır. İkinci hakkında da başarılı olamayan kursiyerlere sadece kursa katıldığını belirten bir belge verilir.

Geçici Madde 1 — Bu Yönetmelikte yer almayan konular için "ÇOMÜ Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği ve Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği" ve ÇOMÜ Yabancı Dil-Eğitim-Öğretimi ve Yabancı Dil Hazırlık Eğitim-Öğretim Yönetmeliği" hükümleri uygulanır.

Yürürlük

Madde 13 — Bu Yönetmelik 2001-2002 eğitim-öğretim yılından geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 14 — Bu Yönetmelik hükümlerini Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörü yürütür.

—— • ——

İstanbul Kültür Üniversitesinden :

İstanbul Kültür Üniversitesi Çift Anadal Programı Yönetmeliği

Tanım ve Amaç

Madde 1 — İstanbul Kültür Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümlerine bağlı olarak öğrenimlerini sürdüren bir bölümün/programın başarılı öğrencileri, lisans/önlisans öğrenimleri boyunca, asıl bölümüne/programına konu bakımından yakın olan başka bir bölümün/programın lisans/önlisans öğrenimini aynı zamanda gerçekleştirebilirler. Bu eğitim-öğretim programına, "Çift Anadal Programı (ÇAP)" denir.

ÇAP’ın Oluşturulması

Madde 2 — ÇAP programı, programı oluşturmak isteyen bölümlerin/programların başvurusu, Fakülte/Yüksekokul Kurulunun önerisi ve Senato’nun onayı ile gerçekleşir. Öğrencilerin almaları gerekli dersler, program önerisinde gerekçeleriyle belirtilir. ÇAP programının mezuniyet kredisi, öğrencinin kayıtlı olduğu bölümün/programın mezuniyet kredisinden en az 30 kredi daha çok olmalıdır. Programlarda yapılacak değişikliklerde de bu madde hükümleri uygulanır.

Programa Başvuru ve Kabul

Madde 3 — Lisans öğrencileri, üniversitedeki lisans öğrenimlerinin en erken üçüncü, en geç beşinci yarıyılı başında, GNO’ları en az 3.00 olmak koşuluyla ÇAP’a başvurabilirler. Önlisans öğrencileri ise, ÇAP’a, öğrenimlerinin üçüncü yarıyılı başında, GNO’ları en az 3.00 olmak koşuluyla başvurabilirler. Başvuru koşullarını, bölümler/programlar belirler. ÇAP’a katılmak için başvurular, ilgili iki bölüme/programa aynı zamanda yapılır. ÇAP’a kabul, ilgili bölümlerin önerisi ve ilgili yönetim kurulu ya da kurullarının kararı ile gerçekleşir. ÇAP, her iki bölümden/programdan birer danışman gözetiminde yürütülür.

Programa Devam

Madde 4 — Lisans ve önlisans öğrencilerinin ÇAP’a devam edebilmeleri ve ÇAP’tan mezun olabilmeleri için, ÇAP’ta aldıkları dersler de dahil olmak üzere, en az 3.00 GNO koşulu aranır. Tüm ÇAP eğitimi süresince, bir akademik yıl sonunda öğrencilerin GNO’ları, bir defaya mahsus olmak üzere, 2.75’e kadar düşebilir. Bunun dışında, GNO’ları 2.75’in altına düşen öğrenciler, ÇAP programından çıkarılırlar. Özel durumlarda, Üniversite Yönetim Kurulu yetkilidir.

Ders Yükü ve Program Süresi

Madde 5 — Yönetmelikler ve Senato tarafından saptanan fazla ders yükü kuralları, ÇAP öğrencileri için de geçerlidir.

ÇAP’a kayıtlı lisans öğrencileri, mezuniyet ile ilgili tüm koşulları, en geç on yarıyıl içinde, önlisans öğrencileri ise, en geç altı yarıyıl içinde yerine getirmek zorundadırlar. Bu süre, özel durumlarda, Üniversite Yönetim Kurulu kararı ile uzatılabilir.

Programın Bitirilmesi

Madde 6 —- Asıl programını bitiren ancak ikinci programından eksikleri kalan öğrencilere, bu Yönetmeliğin beşinci maddesinde öngörülen sürenin sonuna kadar ikinci programını bitirme olanağı tanınır. Öğrenciler, bu süre boyunca, ikinci programa nakil yapmış gibi kayıt yaptırırlar.

ÇAP’a katılmış olup da ikinci anadal programının koşullarını yerine getirememiş olan lisans öğrencileri, bölüm ve anabilim dalı uygun gördüğü takdirde, bitirmek istedikleri programdan en çok iki dersleri kalmak koşuluyla ve ilgili Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile, lisansüstü öğrenimi sırasında ÇAP’ı da bitirebilirler. ÇAP’ı bitirmek için alınan bu derslerin kredileri, lisansüstü kredisi olarak sayılamaz ve bu derslerin alınması, lisansüstü öğretim sürelerinin uzatılmasına neden olamaz.

Programdan Ayrılma ya da Çıkarılma

Madde 7 — ÇAP’tan ayrılmak isteyen öğrenciler ile dördüncü, beşinci ve altıncı maddelerdeki koşullardan herhangi birini yerine getiremeyen öğrenciler, asıl ya da ikinci programın Bölüm/Program Kurulu önerisi ve ilgili Fakülte(ler) ve Yönetim Kurul(ları) kararı ile ÇAP’tan çıkarılırlar. ÇAP’tan ayrılan öğrencilerin, ÇAP çerçevesinde asıl programları dışında aldıkları dersler, kredisiz derslere çevrilir.

ÇAP’tan her ne nedenle olursa olsun çıkarılan ya da çıkan öğrenciler, yeniden ÇAP’a başvuramazlar.

Mezuniyet ve Dereceler

Madde 8 — ÇAP’ı başarı ile bitirip iki lisans/önlisans derecesine hak kazanmış olan öğrencilere, iki ayrı lisans/önlisans diploması verilir. Mezuniyet ortalamaları, öğrencinin diploma aldığı yarıyılın sonuna kadar almış olduğu tüm derslerin toplam kredi saati üzerinden hesaplanır.

ÇAP’a kayıtlı bulunan öğrenciler, diplomalarını, her iki bölümden/programdan da mezuniyet kararları çıktıktan sonra alabilirler.

Ücret

Madde 9 — ÇAP eğitimi ücretli olup, tutarı, Üniversite Yönetim Kurulunun önerisi üzerine Mütevelli Heyet tarafından belirlenir.

Yürürlük

Madde 10 — Bu Yönetmelik, yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 11 — Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Kültür Üniversitesi Rektörü yürütür.

Sayfa Başı


Tebliğler

Karabük Valiliğinden :

Orman Yangınlarının Önlenmesi Amacıyla Alınması Gereken Tedbirler Hakkında Karar

Karar No : 2002/2

Karar Tarihi : 6/5/2002

Kanunlardaki özel hükümler saklı kalmak koşuluyla; mevsim gereği olası orman yangınları ile insanların ihmal ve kusurlarından kaynaklanan orman yangınlarının önlenmesi, mal ve can güvenliğinin sağlanması amacıyla, 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 9 uncu ve 66 ncı maddelerinin verdiği yetkiye istinaden, 1 Haziran-31 Ekim 2002 tarihleri arasında;

1 — Orman ve Ağaçlandırma sahalarına görevliler dışında her ne amaçla olursa olsun, bir vasıtanın ve şahsın giriş-çıkış yapmaması,

2 — Piknik yerleri, orman alanları ve bu yerler civarında bulunan alanlarda ne amaçla olursa olsun kesinlikle yabancı ot ve anız yakılmaması,

3 — Piknik yerleri; orman alanı veya bu yerler civarında bulunan karayollarındaki taşıtlardan sönmemiş sigara ve ateşli maddelerin dökülmemesi veya atılmaması,

4 — Ne amaçla olursa olsun Orman İdaresince belirlenen yerler dışında piknik yapılmaması,

kararlaştırılmıştır.

Bu tedbir ve yasaklara uymayanlar hakkında 6831 sayılı Orman Kanunu hükümleri ile 765 sayılı Türk Ceza Kanununun 526 ncı maddesi hükümleri gereğince işlem yapılacaktır.

Tebliğ olunur.

—— • ——

Kırıkkale Valiliğinden :

Orman Yangınlarının Önlenmesi Amacıyla Alınması Gereken Tedbirler Hakkında Karar

Karar No : 2002/

Karar Tarihi : 7/5/2002

Kanunlardaki özel hükümler saklı kalmak kaydıyla; mevsim gereği vukuu muhtemel orman yangınlarının önlenmesi, mal ve can güvenliğinin sağlanması amacıyla 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 9 uncu ve 66 ncı maddelerinin verdiği yetkiye istinaden Kırıkkale İli dahilinde;

1 — Tel örgü ile koruma altına alınan orman ve ağaçlandırma sahalarına görevliler dışında her ne maksatla olursa olsun vasıtalı veya vasıtasız olarak giriş ve çıkış yapılmamasına,

2 — Pikniğe açık alanlarda ve piknik ocağı çevresinde tedbir alınmadan ateş yakılmamasına veya yakılan ateş tamamen söndürülmeden piknik yerlerinin terk edilmemesine,

3 — Piknik yerleri ve ormanların bitişiğinde herhangi bir şekilde anız, yabani ot veya benzer bitki örtüsü (Tarla temizliği, çöp vb.) yakılmamasına,

4 — Piknik yerleri ve orman alanları çevresinde bulunan her türlü sanayi tesisleri ile bacalarından ve bu alanlardan geçen araçlardan sönmemiş sigara ve ateşli maddeler dökülmemesine veya atılmamasına,

5 — Anızların yakılması; tarım topraklarında faydalı mikroorganizmaların ölmesine, toprak erozyonu ve verim kaybı olumsuzluklarının yanında çevredeki ağaç, çalı ve toprak üstü canlılarla ve henüz hasat edilmemiş tarlalardaki ürünlerin zarar görmesine, havanın kirlenmesine, anız atıkları ile beslenen yaban hayvanlarının ölmelerine, doğal dengenin bozulmasına ve arazi üzerinde bulunan enerji iletim ve haberleşme hatlarının zarar görmesine sebep olduğundan, anızların yakılmasının yasaklanmasına,

Bu tedbirler ve yasaklara uymayanlar hakkında 6831 sayılı Orman Kanunu, 765 sayılı Türk Ceza Kanununun 526 ncı maddesi ve 2872 sayılı Çevre Kanununun ilgili maddesi uyarınca yasal işlem yapılmasına,

Karar verilmiştir.

Tebliğ olunur.

Sayfa Başı