Başbakanlık

Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır

 Kuruluş : 7 Ekim 1920

19 Kasım 2002

SALI

Sayı : 24941

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

Bakanlar Kurulu'nun Atanmasına Dair İşlem

— Bakanlar Kurulu'nun Atanmasına Dair Başbakanlık ve Cumhurbaşkanlığı Tezkereleri İle Onaylanan Bakanlar Kurulu Listesi

 

Milletlerarası Andlaşma

2002/4883     Türkiye-Azerbaycan Kara Ulaştırması Karma Komisyonu Toplantısı Protokolü’nün Onaylanması Hakkında Karar

 

Atama Kararı

— Hakimler ve Savcılar Yüksek Kuruluna Ait Atama Kararı

 

Yönetmelikler

2002/4910 Tütün, Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkiler Piyasası Düzenleme Kurumu Teşkilatı, Çalışma Usul ve Esasları ile Personelinin Mali ve Sosyal Hakları Hakkında Yönetmelik

— Mali Suçları Araştırma Kurulu Mali Suçları Araştırma Uzmanları Görev ve Çalışma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

— Maliye Bakanlığı Muhasebat Kontrolörleri Görev ve Çalışma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

— Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü Muhasebe Uzmanlığı Görev, Çalışma ve Atama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

— Öğretmenler Günü Kutlama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

— Anadolu Üniversitesi Bitki, İlaç ve Bilimsel Araştırmalar Merkezi (AÜBİBAM) Yönetmeliği

— Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Önlisans-Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 6 ncı Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

 

Tebliğ

— Doğal Çiçek Soğanlarının 2003 Yılı İhracat Listesi Hakkında Tebliğ (No: 2002/67)

 

DÜZELTME (Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik ile İlgili)


YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Bakanlar Kurulu’nun Atanmasına Dair İşlem

 

T.C.

 

BAŞBAKANLIK

 

B.02.0.PPG.0.12-300-01/19560

18 Kasım 2002

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

İLGİ : 16 Kasım 2002 gün ve B.01.0.KKB.01-08-2-2002-771 sayılı yazınız.

İlgi yazınızla kurulması ile görevlendirildiğim Bakanlar Kurulunda;

1) Yedi Devlet Bakanının görevlendirilmesini ve bunlardan üçüne Başbakan Yardımcılığı görevinin verilmesini;

2) Bakanlar Kurulunun bu suretle teşkiline ve ekli listede adları yazılı zevatın hizalarında belirtilen Bakanlıklara atanmalarını

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın 109’uncu maddesi uyarınca takdir ve tensiplerinize saygıyla arzederim.

Abdullah GÜL

Başbakan    

BAKANLAR KURULU

 

ADI VE SOYADI

BAKANLIĞIN ADI

 

Abdullah GÜL

Başbakan

1

Doç. Dr. Abdüllatif ŞENER

Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı

2

Mehmet Ali ŞAHİN

Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı

3

Ertuğrul YALÇINBAYIR

Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı

4

Prof. Dr. Mehmet AYDIN

Devlet Bakanı

5

Prof. Dr. Beşir ATALAY

Devlet Bakanı

6

Ali BABACAN

Devlet Bakanı

7

Kürşat TÜZMEN

Devlet Bakanı

8

Cemil ÇİÇEK

Adalet Bakanı

9

Vecdi GÖNÜL

Milli Savunma Bakanı

10

Abdülkadir AKSU

İçişleri Bakanı

11

Yaşar YAKIŞ

Dışişleri Bakanı

12

Kemal UNAKITAN

Maliye Bakanı

13

Erkan MUMCU

Milli Eğitim Bakanı

14

Zeki ERGEZEN

Bayındırlık ve İskan Bakanı

15

Prof. Dr. Recep AKDAĞ

Sağlık Bakanı

16

Binali YILDIRIM

Ulaştırma Bakanı

17

Prof. Dr. Sami GÜÇLÜ

Tarım ve Köyişleri Bakanı

18

Murat BAŞESGİOĞLU

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı

19

Ali COŞKUN

Sanayi ve Ticaret Bakanı

20

Dr. Hilmi GÜLER

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

21

Doç. Dr. Hüseyin ÇELİK

Kültür Bakanı

22

Güldal AKŞİT

Turizm Bakanı

23

Osman PEPE

Orman Bakanı

24

İmdat SÜTLÜOĞLU

Çevre Bakanı

—————

T.C.

 

CUMHURBAŞKANLIĞI

18 Kasım 2002

B.01.0.KKB.01-08-3-2002-779

 

BAŞBAKANLIĞA

İLGİ : (a) 16 Kasım 2002 günlü, B.01.0.KKB.01-08-2-2002-771 sayılı yazımız.

(b) 18 Kasım 2002 günlü, B.02.0.PPG.0.12-300-01/19560 sayılı yazınız.

1 — Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın 109. maddesi uyarınca, Bakanlar Kurulu’nun Kayseri Milletvekili Abdullah GÜL tarafından kurulması ilgi (a) yazımızla uygun görülmüştü.

İlgi (b) yazınızla yapmış olduğunuz öneri uygun bulunarak, 3046 sayılı Bakanlıkların Kuruluş ve Görev Esasları Hakkında 174 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile 13/12/1983 Gün ve 174 sayılı Bakanlıkların Kuruluş ve Görev Esasları Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Maddelerinin Kaldırılması ve Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında 202 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Yasa’nın 4. maddesi uyarınca, yedi Devlet Bakanının görevlendirilmesi ve bunlardan üçüne Başbakan Yardımcılığı görevinin verilmesi onaylanmıştır.

2 — Yeni Bakanlar Kurulu’nda yer alan Bakanlıklara, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın 109. maddesi gereğince ekli listede gösterilen kişiler atanmıştır.

Bilgilerini rica eder, Bakanlar Kurulu’na başarılar dilerim.

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

BAKANLAR KURULU

 

ADI VE SOYADI

BAKANLIĞIN ADI

 

Abdullah GÜL

Başbakan

1

Doç. Dr. Abdüllatif ŞENER

Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı

2

Mehmet Ali ŞAHİN

Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı

3

Ertuğrul YALÇINBAYIR

Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı

4

Prof. Dr. Mehmet AYDIN

Devlet Bakanı

5

Prof. Dr. Beşir ATALAY

Devlet Bakanı

6

Ali BABACAN

Devlet Bakanı

7

Kürşat TÜZMEN

Devlet Bakanı

8

Cemil ÇİÇEK

Adalet Bakanı

9

Vecdi GÖNÜL

Milli Savunma Bakanı

10

Abdülkadir AKSU

İçişleri Bakanı

11

Yaşar YAKIŞ

Dışişleri Bakanı

12

Kemal UNAKITAN

Maliye Bakanı

13

Erkan MUMCU

Milli Eğitim Bakanı

14

Zeki ERGEZEN

Bayındırlık ve İskan Bakanı

15

Prof. Dr. Recep AKDAĞ

Sağlık Bakanı

16

Binali YILDIRIM

Ulaştırma Bakanı

17

Prof. Dr. Sami GÜÇLÜ

Tarım ve Köyişleri Bakanı

18

Murat BAŞESGİOĞLU

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı

19

Ali COŞKUN

Sanayi ve Ticaret Bakanı

20

Dr. Hilmi GÜLER

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

21

Doç. Dr. Hüseyin ÇELİK

Kültür Bakanı

22

Güldal AKŞİT

Turizm Bakanı

23

Osman PEPE

Orman Bakanı

24

İmdat SÜTLÜOĞLU

Çevre Bakanı

Sayfa Başı


Milletlerarası Andlaşma

Sayfa Başı


Sayfa Başı


Yönetmelikler

Karar Sayısı : 2002/4910

Ekli “Tütün, Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkiler Piyasası Düzenleme Kurumu Teşkilatı, Çalışma Usul ve Esasları ile Personelinin Mali ve Sosyal Hakları Hakkında Yönetmelik”in yürürlüğe konulması; Devlet Bakanlığı’nın 7/10/2002 tarihli ve 2192 sayılı yazısı üzerine, 3/1/2002 tarihli ve 4733 sayılı Kanunun 4 üncü maddesi ve 9 uncu maddesinin (A) fıkrasına göre, Bakanlar Kurulu’nca 17/10/2002 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Bülent ECEVİT

 

 

 

Başbakan

 

 

 

D. BAHÇELİ

Prof. Dr. Ş. S.GÜREL

M. YILMAZ

M. TÜRKER

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Dışişleri Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bakanı

Prof. Dr. T.TOSKAY

M. KEÇECİLER

M. Z. SEZER

F. BAL

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

A. DOĞAN

Prof. Dr. M. KOCABATMAZ

Prof. Dr. R. MİRZAOĞLU

Dr. Y. KARAKOYUNLU

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

M. BAYER

Prof. Dr. Ş. ÜŞENMEZ

Prof. Dr. M. S. YILDIRIM

E. TOPRAK

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Dr. R. DOĞRU

H. T. İÇLİ

T.GÜLEK

Prof. Dr. A. ÇELİKEL

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Adalet Bakanı

S.ÇAKMAKOĞLU

M. ECEMİŞ

S.ORAL

Prof. Dr. N. TEKİN

Milli Savunma Bakanı

İçişleri Bakanı

Maliye Bakanı

Millî Eğitim Bakanı

Prof. Dr. A. AKCAN

Doç. Dr. O. DURMUŞ

Prof.Dr. N. KINACIOĞLU

Prof. Dr. H.Y. GÖKALP

Bayındırlık ve İskân Bakanı

Sağlık Bakanı

Ulaştırma Bakanı

Tarım ve Köyişleri Bakanı

N. ARSEVEN

A. K. TANRIKULU

Z. ÇAKAN

Prof. Dr. B. S.ÇAĞLAYAN

Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı

Sanayi ve Ticaret Bakanı

Enerji ve Tabii Kay. Bakanı

Kültür Bakanı

M. TAŞAR

Prof. Dr. N. ÇAĞAN

F. AYTEKİN

 

Turizm Bakanı

Orman Bakanı

Çevre Bakanı

 

—— • ——

Maliye Bakanlığından:

Mali Suçları Araştırma Kurulu Mali Suçları Araştırma Uzmanları Görev ve Çalışma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

MADDE 1 — 20/8/1998 tarihli ve 23439 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Mali Suçları Araştırma Kurulu Mali Suçları Araştırma Uzmanları Görev ve Çalışma Yönetmeliğinin 6 ncı maddesinin değişik birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Giriş Sınavı, 18/3/2002 tarihli ve 2002/3975 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmeliğe göre ÖSYM Başkanlığına yaptırılan, Kamu Personel Seçme Sınavından (KPSS) Başkanlıkça belirlenen yeterli puanı alanlar arasında yapılır."

MADDE 2 — Aynı Yönetmeliğin değişik 7 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Madde 7 — Başkanlık, Mali Suçları Araştırma Uzman Yardımcılığı için KPSS kılavuzunda belirlenen özel koşullar ve puan türüne göre, belirleyeceği yeterli puanı almış olanlar arasından uygun göreceği sayıdaki adayı ilan etmek suretiyle giriş sınavına çağırır. Mali Suçları Araştırma Uzman Yardımcılığı unvanının KPSS kılavuzunda yer almadığı dönemlerde de Başkanlık isterse yine ilan edeceği puan ve sayıdaki adayı giriş sınavına çağırabilir. Giriş Sınavına ilişkin esaslar, sınav tarihinden en az 30 gün önce Resmi Gazete’de ve Türkiye genelinde yayımlanan tirajı en yüksek ilk beş gazetenin en az birinde ilan vermek suretiyle adaylara duyurulur. Adaylara sınava başvuru için en az 15 günlük süre tanınır."

MADDE 3 — Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin (h) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"h) KPSS sonuç belgesi fotokopisi"

Yürürlük

MADDE 4 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 5 — Bu Yönetmelik hükümlerini Maliye Bakanı yürütür.

—— • ——

Maliye Bakanlığından :

Maliye Bakanlığı Muhasebat Kontrolörleri Görev ve Çalışma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

MADDE 1 — 7/6/1989 tarihli ve 20188 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Maliye Bakanlığı Muhasebat Kontrolörleri Görev ve Çalışma Yönetmeliğinin değişik 3 üncü maddesindeki "Eleme Sınavı (KMS)" , "Meslek Giriş Sınavı" ve "Giriş Sınavı" tanımları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"KPSS (Kamu Personel Seçme Sınavı): Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca, 18/3/2002 tarihli ve 2002/3975 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan "Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik" hükümlerince düzenlenen usul ve esaslar göz önüne alınarak yapılan, Kurumlar İçin Merkezi Seçme Sınavını,"

"Meslek Giriş Sınavı: ÖSYM’ce yapılan Kamu Personel Seçme Sınavında (KPSS) Bakanlıkça öngörülen puan türlerine göre başarılı olan adaylar arasında Genel Müdürlükçe yapılacak yazılı ve sözlü sınavı,"

"Giriş Sınavı: Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) ile Meslek Giriş Sınavını,"

MADDE 2 — Aynı Yönetmeliğin değişik 15 inci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Giriş sınavı, 18/3/2002 tarihli ve 2002/3975 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan "Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik" hükümleri uyarınca yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) ile bu Yönetmelik hükümlerine göre yapılan Meslek Giriş Sınavı bölümlerinden oluşur."

MADDE 3 — Aynı Yönetmeliğin değişik 17 nci maddesinin (a) bendi ile ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"a) "Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik" hükümleri uyarınca yapılacak Kamu Personel Seçme Sınavında (KPSS) Bakanlıkça öngörülen puan türlerine göre başarılı olmak,"

"Adaylar (b), (c), (d) ve (e) bentlerindeki hususlarla ilgili belgeleri Meslek Giriş Sınavına başvuru esnasında Başkanlığa verirler. Meslek Giriş Sınavının yazılı bölümünde başarılı olanlar (f) bendi ile ilgili hususu, tam teşekküllü bir hastaneden alacakları Sağlık Kurulu Raporu ile belgeler, (g) bendinin gerektirdiği araştırma ise sadece Meslek Giriş Sınavının yazılı bölümünü kazanmış adaylar hakkında, Genel Müdürce, Kontrolörlere yaptırılır."

Yürürlük

MADDE 4 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 5 — Bu Yönetmelik hükümlerini Maliye Bakanı yürütür.

—— • ——

Maliye Bakanlığından :

Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü Muhasebe Uzmanlığı Görev, Çalışma ve Atama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

MADDE 1 — 19/7/2001 tarihli ve 24467 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü Muhasebe Uzmanlığı Görev, Çalışma ve Atama Yönetmeliğinin 3 üncü maddesinin (g) ve (h) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"g) KPSS (Kamu Personel Seçme Sınavı) : Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca, 18/3/2002 tarihli ve 2002/3975 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelikte (A) grubu olarak adlandırılan kadrolara atanacaklar için yapılacak sınavı,

h) Giriş Sınavı : KPSS’da başarılı olan adaylar arasında Genel Müdürlükçe yapılacak yazılı ve sözlü sınavı,"

MADDE 2 — Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Kamu Personel Seçme sınavına katılan adayların Genel Müdürlükçe sınav kılavuzunda öngörülen ağırlıklı puanlara göre, Kamu Personel Seçme Sınavında başarılı olmaları, giriş sınavına katılabilmek için şarttır. Kamu Personel Seçme Sınavında başarılı olanlardan 9 uncu maddedeki şartları taşıyanlar giriş sınavına katılabilirler."

MADDE 3 — Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Uzman yardımcılığı giriş sınavına katılmak isteyenlerin ÖSYM’ce yapılan Kamu Personel Seçme Sınavında (KPSS), Bakanlıkça öngörülen puan türlerine göre, başarılı olmaları ve aşağıda belirtilen şartları taşımaları gerekir."

MADDE 4 — Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Uzman yardımcılığı giriş sınavına katılmak isteyen adaylar, Bakanlıkça öngörülen puan türlerine göre Kamu Personel Seçme Sınavında (KPSS) başarılı olduklarını gösteren sınav sonuç belgesi ile ilanda belirtilen yerlerden temin edecekleri iş talep formunu, istenilen diğer belgelerle birlikte başvuru süresi içinde Genel Müdürlüğe iletirler. Postadaki gecikmeden dolayı zamanında Genel Müdürlüğe ulaşmayan başvurular işleme konulmaz."

Yürürlük

MADDE 5 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 6 — Bu Yönetmelik hükümlerini Maliye Bakanı yürütür.

—— • ——

Millî Eğitim Bakanlığından :

Öğretmenler Günü Kutlama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

MADDE 1 — 26/11/1992 tarihli ve 21417 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Öğretmenler Günü Kutlama Yönetmeliği”nin 14 üncü maddesi, başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Yemin Ettirme ve Hizmet Şeref Belgesi Verilmesi

Madde 14 — Merkez, İl ve İlçe Kutlama Kurulları;

a) Kutlama törenlerinde, mesleğe yeni başlayan öğretmenlerin “YEMİN” etmelerini,

b) Bakanlık kadrolarından yıl içinde emekli olanlar için hizmet şeref belgelerinin düzenlenmesini ve tören sırasında ilgililere veya temsilcilerine verilmesini

sağlar.

Törende kendisi veya temsilcisi bulunmayanların belgeleri adreslerine gönderilir.”

MADDE2 — Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 22 — Yıl içinde; hizmet süresi, yaş haddi ve sağlık nedenleriyle Bakanlık kadrolarından emekli olanlara “Hizmet Şeref Belgesi” verilir.

Hizmet şeref belgeleri, merkez teşkilâtında Bakan, taşra teşkilâtında valilerce verilir.

Re’sen veya sicil yoluyla emekliye sevk edilenler ile hangi nedenle olursa olsun meslekten veya Devlet memurluğundan çıkarılanlara “Hizmet Şeref Belgesi” verilmez.”

Yürürlük

MADDE3 — Bu Yönetmelik, yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE4 — Bu Yönetmelik hükümlerini, Millî Eğitim Bakanı yürütür.

—— • ——

Anadolu Üniversitesinden:

Anadolu Üniversitesi Bitki, İlaç ve Bilimsel Araştırmalar Merkezi (AÜBİBAM) Yönetmeliği

Kapsam

Madde 1 — Bu Yönetmelikle, Anadolu Üniversitesi Tıbbi ve Aromatik Bitki ve İlaç Araştırma Merkezi (TBAM)’ın adı, Anadolu Üniversitesi Bitki, İlaç ve Bilimsel Araştırmalar Merkezi (AÜBİBAM) olarak değiştirilmiştir. Bu Yönetmelik, Anadolu Üniversitesi Bitki, İlaç ve Bilimsel Araştırmalar Merkezi (AÜBİBAM)’nin örgütlenmesine, çalışmalarına ve görevlilerin yetki ve sorumluluklarına ilişkin hükümleri kapsar.

Tanımlar

Madde 2 — Bu Yönetmelikte Üniversite, Anadolu Üniversitesini; Rektör, Anadolu Üniversitesi Rektörünü; Merkez, Anadolu Üniversitesi Bitki, İlaç ve Bilimsel Araştırmalar Merkezini (AÜBİBAM) ifade eder.

Amaç

Madde 3 — Merkezin amacı, öğretim elemanlarının veya kamu ve özel kuruluşların bilimsel araştırmalarına destek vermek, bitki ve ilaç konusunda her türlü bilimsel çalışmalar ve eğitim yapmaktır.

Çalışma Alanları

Madde 4 — Merkezin çalışma alanları şunlardır;

a) Doğal ve sentetik kaynaklı her türlü farmasötik, kozmetik ve diğer endüstriyel hammadde ve ürünlerin geliştirilmesi, formülasyonu, kalite kontrolleri; biyolojik, toksikolojik, farmakolojik ve klinik değerlendirilmeleri ile biyo-yararlanım ve biyo-eşdeğerlilik çalışma ve araştırmaları yapmak ve yaptırmak,

b) Tıbbi ve aromatik bitkisel ürünler yanında doğal ve sentetik ilaçların ve kozmetiklerin biyolojik, kimyasal, farmakolojik, teknolojik, biyoteknolojik ve endüstriyel açılardan incelenmesini sağlamak amacıyla gerekli laboratuvarları ve üretim tesislerini kurmak,

c) İletişim ağlarıyla ve veri tabanlarıyla bilgiye erişimde çağdaş hizmetlerden yararlanma olanakları sunmak,

d) Konferans, seminer, kurs, sergi, sempozyum ve eğitim programları düzenlemek,

e) Ülkemizde mevcut flora zenginliği ile biyolojik çeşitliliğin envanterinin çıkarılması, korunması ve verimli şekilde değerlendirilerek ekonomiye kazandırılması konularında bilimsel araştırmalar yapmak, biyolojik çevrenin korunması bilincinin ülkemizde yerleşmesine katkı sağlamak,

f) Endüstriyel potansiyele sahip tıbbi ve aromatik bitkilerin üretimi ile ilgili çalışmalara yardımcı olmak,

g) Doğal kaynaklı ya da sentetik preparatların üretimi, standartlaştırılması ve kalite kontroluyla ilgili çalışmalar yapmak,

h) İlaç, kozmetik, uçucu yağ, gıda, boya, koku ve tat endüstrileri ile kimya sektörünün gereksinim duyduğu doğal, sentetik veya yarı-sentetik hammadde, ara madde ve ürünlerin üretiminde dış ülkelere bağımlılığı en aza indirecek araştırmalar yapmak, bilimsel önerilerde bulunmak, teknoloji seçimi ve üretimi konularında danışmanlık yapmak,

i) Öğretim elemanlarının ve diğer kuruluşların bilimsel çalışmalarındaki analiz gereksinmelerini karşılamak,

j) Uygulamalı ve temel bilimlerin ortaklaşa yararlanabileceği, kullanımı özel uzmanlık gerektiren cihazları, birimlerde ayrı ayrı bulundurmak yerine bir araya getirmek ve araştırıcıların hizmetine sunmaktır.

Organlar

Madde 5 — Merkezin organları şunlardır:

a) Müdür

b) Yönetim Kurulu

Müdür

Madde 6 — Müdür, Üniversite öğretim üyeleri arasından, Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Süresi dolan Müdür tekrar görevlendirilebilir. Müdür kendisine çalışmalarında yardımcı olmak üzere bir Müdür Yardımcısı seçer ve Rektörün onayına sunar. Müdür Yardımcısı, Müdürün bulunmadığı zamanlarda Müdüre vekalet eder. Vekalet süresi 6 ayı aştığı takdirde kalan süreyi tamamlamak üzere yeni bir müdür görevlendirilir.

Madde 7 — Müdürün yetki ve sorumlulukları şunlardır:

a) Merkezin tüm çalışmalarını düzenler; plan, proje, program ve çalışma raporlarını hazırlar, çalışma programlarının yürütülmesini sağlar.

b) Yönetim Kurulunu toplantıya çağırır, gündemi hazırlar, başkanlık eder ve Yönetim Kurulu kararlarının uygulanmasını sağlar.

Yönetim Kurulu

Madde 8 — Yönetim Kurulu, Müdürün önerisi üzerine Fen, Mühendislik ve Sağlık bilimleri alanlarındaki öğretim üyeleri arasından üç yıl süre ile Rektör tarafından görevlendirilen üç kişi, Merkez Müdürü ve Müdür Yardımcısı olmak üzere beş kişiden oluşur. Süresi dolan üyeler tekrar görevlendirilebilir. Süresi bitmeden ayrılanların yerine, süreyi tamamlamak üzere yenileri görevlendirilir. Yönetim Kurulunda oylamalar açık oyla yapılır ve kararlar çoğunlukla alınır.

Madde 9 — Yönetim Kurulunun görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır:

a) Merkezin çalışmalarıyla ilgili ilkeleri belirleyip, çalışma planı hazırlar.

b) Çalışmaların belirlenen ilke ve plana uygun yapılmasını sağlamak amacıyla denetimler yapar.

c) Merkezin çalışmalarıyla ilgili konuları görüşmek üzere, en az ayda bir kez toplanır.

d) Plan, proje, program ve çalışma raporlarını görüşüp karara bağlar.

e) Merkezin çalışma alanıyla ilgili kişi kurum ve kuruluşlarla işbirliği esaslarını belirler.

f) Merkezin yılsonu çalışma raporlarını hazırlar.

Kadrolar

Madde 10 — Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı 2547 sayılı Kanunun 13 üncü Maddesi uyarınca Rektör tarafından görevlendirilecek elemanlarla karşılanır.

Yürürlükten Kaldırılan Hükümler

Madde 11 — Bu Yönetmelikle, 26 Ocak 1995 tarih ve 22183 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Anadolu Üniversitesi Tıbbi ve Aromatik Bitki ve İlaç Araştırma Merkezi (TBAM) Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

Madde 12 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 13 — Bu Yönetmelik hükümlerini Anadolu Üniversitesi Rektörü yürütür.

—— • ——

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesinden

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Önlisans-Lisans-Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 6 ncı Maddesinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik

MADDE 1 — 16 Ağustos 2001 tarihli ve 24495 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Önlisans-Lisans Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 6 ncı maddesinin 2 nci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Dört yıllık eğitimde toplam kredi, zorunlu dersler hariç 128’den az 156’dan fazla olamaz."

Yürürlük

MADDE 2 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 3 — Bu Yönetmelik hükümlerini Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörü yürütür.

Sayfa Başı


Tebliğ

Tarım ve Köyişleri Bakanlığından :

Doğal Çiçek Soğanlarının 2003 Yılı İhracat Listesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2002/67)

Kapsam

Madde 1 — Bu Tebliğ ihracat amacıyla gerek ihracatı üretimden serbest olan doğal çiçek soğanları gerekse ihracatı kontenjanla sınırlandırılan doğal çiçek soğanları ile ihracatı yasak olan doğal çiçek soğanı türlerini kapsamaktadır.

Dayanak

Madde 2 — Bu Tebliğ 11/8/1995 tarih ve 22371 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan "Doğal Çiçek Soğanlarının Sökümü, Üretimi ve İhracatına Ait Yönetmelik"in 6 ncı maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Madde 3 — İhracat amacıyla gerek doğadan sökülerek gerekse büyütme ve/veya üretim yoluyla elde edilerek 2003 yılında ihraç edilecek çiçek soğanlarının cins, tür, çevre genişliği ve ihracat kontenjanları ile ihracatı yasak olan doğal çiçek soğanı türleri ekteki Tablo’da gösterilmiştir.

a) Ekteki Tablonun I numaralı sütununda yer alan türlerin ihracatı yasaktır. 19/7/1998 tarih ve 23407 sayılı Resmi Gazete’de Dış Ticaret Müsteşarlığı tarafından yayımlanan 96/31 sayılı İhracı Yasak ve Ön İzne Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ’de Değişiklik Yapılmasına Dair 98/16 sayılı İhracat Tebliği gereğince; Gümrük Tarife ve İstatistik Pozisyon (GTİP) Numarası 0714.90.11.00.12, 0714.90.19.00.12 ve 1106.20.90.00.11 olan Orchidaceae (Salep) türlerinin yumru ve droglarının da (toz, tablet ve her türlü formda) ihracatı yasaktır.

b) Ekteki Tablonun II numaralı sütununda yer alan türlerin firmalar bazında ihracat kontenjanı, Teknik Komite tarafından tespit edilecek, Bakanlıkça uygun görüldüğü takdirde yürürlüğe konulacaktır. Tespit edilen ihracat kontenjanları Bakanlık tarafından firmalara bildirilecektir. Bu Tebliğ kapsamındaki tüm türlerin firmalar arasında kontenjan devri yapılamaz.

c) Firmalar, ekteki Tablonun II numaralı sütununda yer alan türlere ait doğa kontenjanlarını, Orman Bölge Müdürlükleri ve/veya Bakanlık İl Müdürlüklerince düzenlenecek olan Menşe Belgesi karşılığında doğadan, büyütme ve üretim kontenjanlarını ise Bakanlık İl Müdürlüklerince verilen Hasat Belgesi karşılığında, ya kendilerine kayıtlı tarlalardan veya kendi adlarına sözleşme yapılmış çiftçilere ait tarlalardan temin edeceklerdir.

d) Ekteki Tablonun her 3 sütununda yer alan türlerin aksamlarının (yaprak, tohum, çiçek, yumru vs.) ihraç edilebilmesi için Bakanlıktan ihraç müsaadesi alınması şarttır.

e) Ekteki Tablonun III numaralı sütunundaki kültüre alınan türlere, Bakanlık İl Müdürlüklerinden alınan Hasat Belgesine istinaden, Sternbergia lutea türü için Bakanlık (Tarımsal Üretim ve Geliştirme Genel Müdürlüğü) tarafından, Lilium candidum, Iris tuberosum, Calla aethiopica, Polyanthus tuberosa türleri için Bakanlık İl Müdürlüklerince ihraç izni verilecektir.

f) İhracatı yasak olan Cyclamen mirabile ile kontenjana bağlı Cyclamen türlerinin birlikte yetiştiği Isparta-Muğla-Mersin çevrelerinden Cyclamen toplanması yasaktır. Ayrıca Antalya İli Akseki Çimi yaylası ve Geyran yaylalarından çiçek soğanı toplanması yasaktır.

g) Leucojum aestivum (göl soğanı) bitkisinin soğanları ve yeşil aksamı; karayolu açılan, yeni baraj gölü tesis edilecek olan, yeni iskâna açılan alanlar ile tapulu arazilerden, sökülebilir veya biçilebilir. Bunun için sahanın bu kabil bir alan olduğunun ilgili devlet kuruluşlarınca kanıtlanması, sökülecek veya biçilecek miktar ile saha tayininin ise Bakanlık İl Müdürlüklerince yapılması ve bunların resmi belgelerle tespit edilmesi gerekir. İl Müdürlükleri tarafından belgelenen bu soğanlar yurt içinde üretim materyali olarak kullanılabilir.

h) Colchicum (acı çiğdem) tohumu ihracatı; Bakanlığın iznine tabidir.

Madde 4 — Doğal çiçek soğanlarının GTİP Numarası 0601.10.90.10.00 dır.

Yürürlük

Madde 5 — Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 6 — Bu Tebliğ hükümlerini Tarım ve Köyişleri Bakanı yürütür.

Sayfa Başı


DÜZELTME

14/11/2002 tarihli ve 24936 sayılı Resmî Gazete’de aslına uygun olarak yayımlanan, Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik’in 3 üncü maddesinin (b) bendi; Elektrik Piyasası Düzenleme Kurumu’nun 15/11/2002 tarihli ve B.62.0.EPİ/11.060.01.707/002242 sayılı yazısı üzerine aşağıdaki şekilde düzeltilmiştir.

Sayfa

Satır

Yanlış

Doğru

139

5

... üçüncü fıkrası...

... ikinci fıkrası

139

5

... dördüncü fıkrası...

... üçüncü fıkrası...

Sayfa Başı