Başbakanlık

Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır

 Kuruluş : 7 Ekim 1920

17 Temmuz 2003

PERŞEMBE

Sayı : 25171

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

Bakanlar Kurulu Kararları

2003/5751 Özel İşlem Vergisi Tutarlarının Artırılmasına İlişkin Karar

2003/5752  Bazı İşlemler ve Kağıtlardan Alınmakta Olan Eğitime Katkı Payının Artırılmasına İlişkin Karar

 

Cezanın Kaldırılması Kararı

— Hükümlü Ahmet ÖZDEMİR'in Cezasının Kaldırılması Hakkında Karar (2003/110)

 

Yönetmelikler

— Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik

— Ege Üniversitesi Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinin 15 inci ve 20 nci Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

— Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliği

 

Kamu İhale Kurulu Kararları

— Kamu İhale Kuruluna Ait 14 Adet Karar

 

Tebliğler

— Türk Gıda Kodeksi Çikolata ve Çikolata Ürünleri Tebliği (No: 2003/23)

— Türk Gıda Kodeksi Gıda Maddelerinde Belirli Bulaşanların Seviyelerinin Resmi Kontrolleri İçin Numune Alma ve Analiz Metotları Tebliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ (No: 2003/28)

— 2821 Sayılı Sendikalar Kanunu Gereğince; İş Kollarındaki İşçi Sayıları ve Sendikaların Üye Sayılarına İlişkin 2003 Temmuz Ayı İstatistikleri Hakkında Tebliğ

— İşkolu Tespit Kararı (No: 2003/11)

— Mecburi Standard Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: ÖSG-2003/70)

— Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin 2002/1 Sayılı Tebliğ’de Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ (No: 2003/3)


YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Bakanlar Kurulu Kararları

Karar Sayısı : 2003/5751

26/11/1999 tarihli ve 4481 sayılı Kanunun 9 uncu maddesi uyarınca alınmakta olan Özel İşlem Vergisi tutarlarının artırılmasına ilişkin ekli Karar’ın yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığı’nın 9/6/2003 tarihli ve 024520 sayılı yazısı üzerine, mezkur Kanunun 9 uncu maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 10/6/2003 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN

 

 

 

Başbakan

 

 

 

A.GÜL

K. UNAKITAN

M. A. ŞAHİN

B. ATALAY

Dışişleri Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd. V.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bakanı

A. BABACAN

M. AYDIN

G. AKŞİT

K.TÜZMEN

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

C. ÇİÇEK

M. V.GÖNÜL

A.AKSU

K.UNAKITAN

Adalet Bakanı

Milli Savunma Bakanı

İçişleri Bakanı

Maliye Bakanı

H.ÇELİK

Z.ERGEZEN

R.AKDAĞ

B. YILDIRIM

Milli Eğitim Bakanı

Bayındırlık ve İskan Bakanı

Sağlık Bakanı

Ulaştırma Bakanı

S.GÜÇLÜ

S.GÜÇLÜ

A. COŞKUN

 

Tarım ve Köyişleri Bakanı

Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı V.

Sanayi ve Ticaret Bakanı

 

M.H.GÜLER

E. MUMCU

O. PEPE

 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

Kültür ve Turizm Bakanı

Çevre ve Orman Bakanı

 

 

10/6/2003 Tarihli ve 2003/5751 Sayılı Kararnamenin Eki

KARAR

Madde 1 — 26/11/1999 tarihli ve 4481 sayılı Kanunun 9 uncu maddesi uyarınca alınmakta olan Özel İşlem Vergisi tutarları aşağıdaki şekilde yeniden belirlenmiştir.

1 —

Vergi Daireleri ve belediyelere verilen beyannameler

 

 

 

ile Sosyal Sigortalar Kurumuna verilen sigorta pirim

 

 

 

bildirgeleri

:

6.000.000 TL

 

Gümrük idarelerine verilen beyannameler

:

15.000.000 TL

4 —

Silah taşıma ve bulundurma vesikalarından

:

200.000.000 TL

 

Kara avcılığı ruhsat tezkerelerinden

:

100.000.000 TL

5 —

Hava yolu ile iç hat yolcu taşımacılığında düzenlenen

 

 

 

- Her bir bilet için

:

7.000.000 TL

 

- Dönüşlü biletler için

:

14.000.000 TL

7 —

Cep telefonu için adlarına GSM aboneliği tesis

 

 

 

edilenlerden

:

16.000.000 TL

9 —

Tapu işlemlerinde harç mükellefiyeti doğuran

 

 

 

her bir işlemin taraflarından

:

25.000.000 TL

Madde 2 —Bu Karar yayımını izleyen 5 inci günde yürürlüğe girer.

Madde 3 —Bu Kararı Maliye Bakanı yürütür.

—— • ——

Karar Sayısı : 2003/5752

16/8/1997 tarihli ve 4306 sayılı Kanunun geçici 1 inci maddesinin (A) fıkrasına göre bazı işlemler ve kağıtlardan alınmakta olan eğitime katkı payının artırılmasına ilişkin ekli Karar’ın yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığı’nın 9/6/2003 tarihli ve 024519 sayılı yazısı üzerine, anılan Kanunun geçici 1 inci maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 10/6/2003 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN

 

 

 

Başbakan

 

 

 

A.GÜL

K.UNAKITAN

M. A. ŞAHİN

B. ATALAY

Dışişleri Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.V.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bakanı

A. BABACAN

M. AYDIN

G. AKŞİT

K.TÜZMEN

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

C. ÇİÇEK

M. V.GÖNÜL

A.AKSU

K.UNAKITAN

Adalet Bakanı

Milli Savunma Bakanı

İçişleri Bakanı

Maliye Bakanı

H.ÇELİK

Z.ERGEZEN

R.AKDAĞ

B. YILDIRIM

Milli Eğitim Bakanı

Bayındırlık ve İskan Bakanı

Sağlık Bakanı

Ulaştırma Bakanı

S.GÜÇLÜ

S.GÜÇLÜ

A. COŞKUN

 

Tarım ve Köyişleri Bakanı

Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı V.

Sanayi ve Ticaret Bakanı

 

M.H.GÜLER

E. MUMCU

O. PEPE

 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

Kültür ve Turizm Bakanı

Çevre ve Orman Bakanı

 

10/6/2003 Tarihli ve 2003/5752 Sayılı Kararnamenin Eki

KARAR

Madde 1 — 16/8/1997 tarihli ve 4306 sayılı Kanunun geçici 1 inci maddesinin (A) fıkrasının 1,4,5,7 ve 9 numaralı bentlerinde yer alan işlem ve kağıtlar için ödenecek eğitim katkı payları aşağıdaki şekilde yeniden belirlenmiştir.

“A)

1 —

Vergi daireleri ve belediyelere verilen beyannameler ile

 

 

 

Sosyal Sigortalar Kurumuna verilen sigorta pirim

 

 

 

bildirgeleri:

2.000.000 TL

 

 

Gümrük idarelerine verilen beyannameler:

5.000.000 TL

4 —

 

Silah taşıma ve bulundurma vesikalarından:

50.000.000 TL

 

 

Kara avcılığı ruhsat tezkerelerinden:

25.000.000 TL

5 —

 

Hava yolu ile iç hat yolcu taşımacılığında düzenlenen

 

 

 

- Her bir bilet için:

2.500.000 TL

 

 

- Dönüşlü biletler için:

5.000.000 TL

7 —

 

Cep telefonu için adlarına GSM aboneliği tesis

 

 

 

edilenlerden:

7.000.000 TL

9 —

 

Tapu işlemlerinde harç mükellefiyeti doğuran her bir

 

 

 

işlemin taraflarından:

10.000.000 TL”

Madde 2 —Bu Karar yayımını izleyen 5 inci günde yürürlüğe girer.

Madde 3 —Bu Kararı Bakanlar Kurulu yürütür.

Sayfa Başı


Cezanın Kaldırılması Kararı

Cumhurbaşkanlığından :

Karar Sayısı : 2003/110

Silâhlı terör örgütlerinin sair efradı olmak suçlarından; İstanbul 1 Nolu Devlet Güvenlik Mahkemesi’nin 25.02.1993 günlü, Esas No: 1991/258, Karar No: 1993/60 sayılı ve İstanbul 2 Nolu Devlet Güvenlik Mahkemesi’nin 01.11.1994 günlü, Esas No: 1993/118, Karar No: 1994/281 sayılı ilâmlarıyla; Türk Ceza Yasası’nın 168/2., 59/2., 31., 33. ve 36. maddeleri ile 3713 sayılı Terörle Mücadele Yasası’nın 5. maddesi gereğince ayrı ayrı 12 yıl 6’şar ay ağır hapis cezasıyla cezalandırılmasına karar verilen ve cezaları kesinleşen, İstanbul 2 Nolu Devlet Güvenlik Mahkemesi’nin 27.02.1996 günlü, 1996/65 müt. sayılı ilâmı ile de bu cezalarının, içtima ettirilerek Türk Ceza Yasası’nın 71. ve 74. maddeleri gereğince 24 yıl 12 ay ağır hapis cezası olarak uygulanmasına karar verilen Ankara İl’i, Polatlı İlçesi, Kayabaşı Köyü, Cilt No: 56, Hane No: 19 Birey Sıra No: 54’de nüfusa kayıtlı İsmet ve Ruhiye’den olma 01.03.1968 doğumlu, 13258213870 T.C. Kimlik Numaralı Ahmet ÖZDEMİR’in kalan cezası, Adlî Tıp Kurumu Genel Kurulu’nun 05.06.2003 günlü, A.T.No: 130-26052003-29576-163 sayılı raporuyla saptanan sürekli hastalığı nedeniyle, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın 104. maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi hükmü uyarınca kaldırılmıştır.

16 Temmuz 2003

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Sayfa Başı


Yönetmelikler

Tarım ve Köyişleri Bakanlığından:

Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik

MADDE 1 — 16/11/1997 tarihli ve 23172 Mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliğinin, 25/8/2002 tarihli ve 24857 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yönetmelikle teselsül ettirilen 17 nci maddesinin (d) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve (e) bendi ilave edilmiştir.

"d) Gıda ambalaj materyali olarak üretilmemiş basılı ve yazılı kağıtlar, yeniden işlenmiş kağıtlar ve plastikler gıda ambalaj materyali olarak kullanılamazlar.

e) Yumurta violleri, meyve violleri ve gıda ile direkt temas etmeyen oluklu mukavva kutu üretiminde bu Yönetmeliğin 21 inci maddesindeki kriterleri sağlamak, ürün özelliklerine ve tekniğine uygun üretilmek kaydıyla yeniden işlenmiş kağıt kullanımına izin verilir."

Yürürlük

MADDE 2 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 3 — Bu Yönetmelik hükümlerini 560 sayılı Gıdaların Üretimi, Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararname ile verilen görevler çerçevesinde, Tarım ve Köyişleri Bakanı ile Sağlık Bakanı birlikte yürütür.

—— • ——

Ege Üniversitesinden :

Ege Üniversitesi Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinin 15 inci ve 20 nci Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

MADDE 1 — Ege Üniversitesi Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinin 15 inci maddesinin (c)bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“c) Bütünleme sınavları:

Eğitim-Öğretim programlarındaki dersler için bütünleme sınavı yapılmaz. Ancak Tıp, Diş-hekimliği ve Eczacılık Fakülteleri, D.T.M. Konservatuvarı, Hemşirelik, Ödemiş Sağlık ve İzmir Atatürk Sağlık Yüksekokulları ile iki yıllık meslek yüksek okullarında ve ortak zorunlu derslerde bütünleme sınavı yapılır.”

MADDE 2 —Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 20 —Yukarıda belirtilen ve devam şartı aranmayan derslerin kredileri ders yükünden sayılır. Öğrencinin haftalık ders yükü 26 krediden fazla (Meslek Yüksekokulları hariç)olamaz. Öğrenci 26 kredi içindeki devam şartı aranmayan derslerin ara sınavına ve yarıyıl/yıl sonu ile varsa bütünleme sınavlarına girmek zorundadır.”

Yürürlük

MADDE 3 —Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 4 —Bu Yönetmelik hükümlerini Ege Üniversitesi Rektörü yürütür.

—— • ——

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesinden:

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliği

Amaç

Madde 1 — Merkezin amacı; Atatürkçü düşünce, Atatürk İlke ve İnkılâpları temeline dayanan milli birlik ve bütünlüğü geliştirmeye, korumaya ve kollamaya yönelik inceleme ve araştırmalar yapmak, konferans ve seminerler düzenlemek, elde edilen sonuçları yaymaktır.

Kuruluş

Madde 2 — Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesine bağlı olarak 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7d/2 maddesi ve Yükseköğretim Kurumlarındaki Öğretim Elemanlarını Yetiştirme ve Oryantasyon Planının (f), (g) ve (h) maddeleri uyarınca kurulmuştur.

Teşkilat

Madde 3 — Araştırma ve Uygulama Merkezi aşağıdaki organ ve gruplardan meydana gelir;

a) Müdür

b) Yönetim Kurulu

c) Danışma Kurulu

Müdür

Madde 4 — Müdür, merkezin faaliyetleri ile ilgili olarak çalışmalarda bulunan Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Öğretim Üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilir. Görev süresi biten Müdür yeniden görevlendirilebilir.

Müdürün Görevleri

Madde 5 — Müdürün görevleri şunlardır:

a) Bu Yönetmelikle kendisine verilmiş olan görevleri yerine getirmek, merkezi temsil etmek,

b) Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak,

c) Çalışma programlarını düzenlemek, yürütmek.

Yönetim Kurulu

Madde 6 — Yönetim Kurulu, Müdürün başkanlığında merkezin faaliyet alanlarında çalışmalarda bulunan ve Rektör tarafından görevlendirilen üç üyeden oluşur.

Yönetim Kurulunun Görevleri

Madde 7 — Yönetim Kurulu, Müdürün başkanlığında bir yarıyılda en az iki defa toplanarak merkezin faaliyeti ve yönetimle ilgili konularda kararlar alır. Müdürün her faaliyet yılı sonunda hazırlayacağı faaliyet raporuna ait esasları tespit eder ve sonraki yıla ait çalışma programını hazırlayarak Rektörlüğe sunar.

Danışma Kurulu

Madde 8 — Danışma Kurulu, Müdürün teklifi üzerine, Yönetim Kurulu tarafından merkezin amaç ve çalışmalarına destek verebilecek uzman kişiler arasından seçilir.

Danışma Kurulunun Görevi ve Toplanması

Madde 9 — Danışma Kurulu, merkezin çalışmalarına teklif ve uygulamalarıyla katkıda bulunan organdır. Her yarıyıl bir kere, Müdürün başkanlığında toplanır. Toplantılarda çoğunluk şartı aranmaz.

Yürürlük

Madde 10 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 11 — Bu Yönetmelik hükümlerini Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörü yürütür.

Sayfa Başı


—— • ——

—— • ——

—— • ——

—— • ——

—— • ——

—— • ——

—— • ——

—— • ——

—— • ——

—— • ——

—— • ——

—— • ——

—— • ——

Sayfa Başı


Tebliğler

—— • ——

—— • ——

—— • ——

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından :

İŞKOLU TESPİT KARARI

Karar Tarihi

: 11/07/2003

Karar No

: 2003/11

İşyeri

: Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanlığı

 

   Dışkapı-ANKARA

B.M. Dosya No

: 26154.06

Tespiti İsteyen

: Cevdet KÜRKAN vekili Av.Ali ÜSTÜNBAŞ

İnceleme : Ankara Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı Ziraat Fakültesi Dekanlığı’nda Bakanlığımızca yapılan incelemede; fakültede teorik ve uygulamalı olarak tarımsal nitelikte eğitim ve araştırmanın yapıldığı, işyerlerinde çalışan işçilerin de tarımsal nitelikli işlerde istihdam edildiği, istihdam edilen işçiler tarafından çalıştıkları bölüm ve birimlere uygun olarak tarım, hayvancılık, bağcılık, meyvecilik, bahçe bakımı, su ürünleri, süt ve meyve suları, makine ve teçhizatı ile ilgili işlere yönelik verilen eğitim doğrultusunda tüm iş ve hizmetlerin gerçekleştirilmesi, üretilmesi, korunması, ilaçlanması, bakımı, onarımı, temizlenmesi, yemlenmesi, tohumlanması, gübrelenmesi, ürünlerin toplanması, seralama yapılması, budanması ve konuyla ilgili olarak diğer tüm işlerde hizmet verildiği, bu nedenle işyerlerinde yapılan işlerin niteliği itibariyle İşkolları Tüzüğü’nün 01 sıra numaralı “Tarım ve Ormancılık,Avcılık ve Balıkçılık” işkolunda yeraldığı tespit edilmiştir.

Karar : Ankara Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı Ziraat Fakültesi Dekanlığı işyerlerinde yapılan işlerin, İşkolları Tüzüğü’nün 01 sıra numaralı “Tarım ve Ormancılık,Avcılık ve Balıkçılık” işkoluna girdiğine ve yapılan bu tespitin Resmî Gazete’de yayımlanmasını 2821 sayılı Sendikalar Kanunu’nun 4. maddesi gereğince karar verilmiştir.

—— • ——

Sanayi ve Ticaret Bakanlığından :

Mecburi Standard Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Tebliğ No: ÖSG-2003/70)

MADDE 1 — 17/03/2002 tarihli ve 24698 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Mecburi Standart Tebliği (Tebliğ No: ÖSG-2002/13)” TS 55 EN 1442 “Tüpler-Sıvılaştırılmış Petrol Gazı (LPG) İçin-Taşınabilir-Tekrar Doldurulabilir-Çelikten Kaynaklı-Tasarım ve İmalat” Standardının mecburi uygulamaya konulma süresi 01/01/2004 tarihine kadar uzatılmıştır.

MADDE 2 —Bu Tebliğ 01/07/2003 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 —Bu Tebliğ hükümlerini Sanayi ve Ticaret Bakanı yürütür.

—— • ——

Hazine Müsteşarlığından:

Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin 2002/1 sayılı Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2003/3)

Madde 1 — 30 Temmuz 2002 tarih ve 24831 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin 2002/1 sayılı Tebliğin 34 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:

"Madde 34 — Teşvik belgesinde kayıtlı olan değerler nihai değerler olmayıp, yatırımın her aşamasında tevsik edilen bilgi ve belgelere istinaden yapılacak değerlendirme sonucunda teşvik belgesini düzenleyen merci tarafından değişiklik yapılabilir.

Teşvik belgesinin sabit yatırım tutarında % 100'ün üzerinde meydana gelecek artış ya da % 50'nin üzerindeki azalışlarda yatırımcılar, belgenin halen geçerli olması kaydıyla teşvik belgesini düzenleyen merciye müracaat ederek, teşvik belgesinin revizesini talep edebilirler. Ancak, yatırım indirimi ve/veya kredi kullanımı açısından yatırımcıların talep etmeleri halinde % 100 ya da % 50 oranlarına bağlı kalınmaksızın teşvik belgesi revize edilebilir.

Tamamlama vizesi esnasında gerçekleşme değerlerinin üzerinde yatırım indirimi veya vergi, resim ve harç istisnası ve kaynak kullanımını destekleme fonu istisnasından yararlanıldığının tespit edilmesi halinde fazladan uygulanan destek unsurları 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre tahsil olunur."

Madde 2 — Aynı Tebliğ'in 39 uncu maddesinin 4 üncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Teşvik belgesinde "yatırımın finansmanı" başlığı altında "yabancı kaynaklar" bölümünde yer alan iç kredi, dış kredi ve döviz kredisinin karşısında yazılan tutarların kullanılması esas olmakla birlikte, firma tarafından talep edilmesi halinde teşvik belgelerinde öngörülen özkaynak ve yabancı kaynak oranını bozmamak ve yabancı kaynaklar bölümünde yer alan toplam tutarı aşmamak kaydıyla, iç kredi, döviz kredisi ve/veya dış kredi bankalarca veya özel finans kurumlarınca doğrudan kullandırılabilir. Bu durumda, ilgili banka veya özel finans kurumlarınca teşvik belgesi eki "kredi ve döviz kullanım formu"na kullanılan kredinin cinsi, döviz satış kuru (döviz kredisi kullandırılması halinde kullanım tarihindeki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası döviz satış kuru), döviz ve karşılığı Türk Lirası tutarı ile kullanım tarihi belirtilir."

Madde 3 — Aynı Tebliğ'in 53 üncü maddesinin sonuna aşağıdaki fıkra ilave edilmiştir.

"KDV desteği veya teşvik primi ihtiva eden teşvik belgelerine ilişkin söz konusu destek unsurlarının uygulanmasında revize değerleri dikkate alınmaz."

Madde 4 — Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Madde 5 — Bu Tebliğ hükümlerini Hazine Müsteşarlığının bağlı bulunduğu Bakan yürütür.

Sayfa Başı