Başbakanlık

Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır

 Kuruluş : 7 Ekim 1920

16 Ekim 2003

PERŞEMBE

Sayı : 25261

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

Milletlerarası Sözleşme

2003/6166 Avrupa Sınırötesi Televizyon Sözleşmesini Değiştiren Protokol’ün Onaylanması Hakkında Karar

 

Bakanlığa Vekâlet Etme İşlemi

— İçişleri Bakanlığına, Bayındırlık ve İskan Bakanı Zeki ERGEZEN’in Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

 

Atama Kararı

— Hakimler ve Savcılar Yüksek Kuruluna Ait Atama Kararı

 

Yönetmelikler

— Astsubay Meslek Yüksek Okulları Yönetmeliği

— Zirai Karantina Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

— Motorlu Araçların Ön Koruma Donanımlarına İlişkin Tip Onayı Yönetmeliği (2000/40/AT)

— Türkiye Petrolleri A.O. Kapsam Dışı Personel Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik

— Kültür ve Turizm Bakanlığı Yurt Dışı Teşkilatında Görevlendirilecek Personelin Seçim Esaslarına Dair Yönetmelik

— Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Önlisans-Lisans Eğitim,Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik

— İstanbul Ticaret Üniversitesi İngilizce Hazırlık Sınıfı Yönetmeliğinin 9 uncu Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

— Trakya Üniversitesi Lisans Eğitim,Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 24 üncü Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

 

Genelge

— 2003/46 Sayılı Başbakanlık Genelgesi


YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Milletlerarası Sözleşme

Karar Sayısı : 2003/6166

15/7/2003 tarihli ve 4936 sayılı Kanunla onaylanması uygun bulunan ekli “Avrupa Sınırötesi Televizyon Sözleşmesini Değiştiren Protokol”ün onaylanması; Dışişleri Bakanlığı’nın 25/7/2003 tarihli ve AKGY/305157 sayılı yazısı üzerine, 31/5/1963 tarihli ve 244 sayılı Kanunun 3 üncü maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 27/8/2003 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN

 

 

 

Başbakan

 

 

 

A.GÜL

A. ŞENER

M. A. ŞAHİN

B. ATALAY

Dışişleri Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bakanı

A. BABACAN

M. AYDIN

G. AKŞİT

K. TÜZMEN

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

C. ÇİÇEK

M. V.GÖNÜL

A.AKSU

K.UNAKITAN

Adalet Bakanı

Milli Savunma Bakanı

İçişleri Bakanı

Maliye Bakanı

H.ÇELİK

Z. ERGEZEN

R.AKDAĞ

B. YILDIRIM

Milli Eğitim Bakanı

Bayındırlık ve İskan Bakanı

Sağlık Bakanı

Ulaştırma Bakanı

S.GÜÇLÜ

M. BAŞESGİOĞLU

A. COŞKUN

 

Tarım ve Köyişleri Bakanı

Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı

Sanayi ve Ticaret Bakanı

 

M.H.GÜLER

E. MUMCU

O. PEPE

 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

Kültür ve Turizm Bakanı

Çevre ve Orman Bakanı

 

Sayfa Başı


Bakanlığa Vekâlet Etme İşlemi

T.C.

 

BAŞBAKANLIK

14 Ekim 2003

B.02.0.PPG.0.12-305-15551

 

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

“Avrupa Birliğinde Bölgelerin Önemi” konulu Bakanlar Toplantısı’na katılmak üzere, 16 Ekim 2003 tarihinde İtalya’ya gidecek olan İçişleri Bakanı Abdülkadir Aksu’nun dönüşüne kadar; İçişleri Bakanlığına, Bayındırlık ve İskan Bakanı Zeki Ergezen’in vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

Recep Tayyip ERDOĞAN

Başbakan      

—————

T.C.

 

CUMHURBAŞKANLIĞI

14 Ekim 2003

B.01.0.KKB.01-06-226-2003-1215

 

BAŞBAKANLIĞA

İLGİ : 4 Ekim 2003 gün ve B.02.0.PPG.0.12-305-15551 sayılı yazınız.

“Avrupa Birliğinde Bölgelerin Önemi” konulu Bakanlar Toplantısı’na katılmak üzere, 16 Ekim 2003 tarihinde İtalya’ya gidecek olan İçişleri Bakanı Abdülkadir AKSU’nun dönüşüne kadar; İçişleri Bakanlığına, Bayındırlık ve İskan Bakanı Zeki ERGEZEN’in vekâlet etmesi uygundur.

Bilgilerini rica ederim.

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Sayfa Başı


Atama Kararı

Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Başkanlığından:

Bornova hâkim ve Cumhuriyet savcılarının 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanunu gereğince atanmalarına ilişkin kararname aşağıda gösterilmiştir.

KARAR: 13.10.2003/50

İzmir Cumhuriyet Savcılığına, Bornova Cumhuriyet Savcısı 15680 Hüseyin YILDIZ,

İzmir Hâkimliğine, Bornova Hâkimi 18251 Haydar BULUT,

İzmir Hâkimliğine, Bornova Hâkimi 18293 Mustafa Ülkü GÜLDAĞ,

İzmir Hâkimliğine, Bornova Hâkimi 18752 Ahmet Fevzi KELEŞOĞLU,

İzmir Hâkimliğine, Bornova Hâkimi 20496 Ahmet TUĞCU,

İzmir Cumhuriyet Savcılığına, Bornova Cumhuriyet Savcısı 20603 İskender KUTLUER,

İzmir Cumhuriyet Savcılığına, Bornova Cumhuriyet Savcısı 21791 Muammer ILDIRIŞIK,

İzmir Cumhuriyet Savcılığına, Bornova Cumhuriyet Savcısı 21964 Cumhur SÖĞÜT,

İzmir Cumhuriyet Savcılığına, Bornova Cumhuriyet Savcısı 23737 Fuat ÖZSOY,

İzmir Cumhuriyet Savcılığına, Bornova Cumhuriyet Savcısı 24667 Habip Mete VURAL,

İzmir Cumhuriyet Başsavcı Vekilliğine, Bornova Cumhuriyet Başsavcısı 24720 Halis KÜÇÜKSUBAŞI,

İzmir Hâkimliğine, Bornova Hâkimi 25143 Turhan EĞLENOĞLU,

İzmir Hâkimliğine, Bornova Hâkimi 25972 Nermin ÜNSAL,

İzmir Hâkimliğine, Bornova Hâkimi 26160 Sebahat BAYRAK,

İzmir Hâkimliğine, Bornova Hâkimi 26484 Aziz AKTAŞOĞLU,

İzmir Cumhuriyet Savcılığına, Bornova Cumhuriyet Savcısı 28206 Mustafa Kemal BİÇMEN,

İzmir Cumhuriyet Savcılığına, Bornova Cumhuriyet Savcısı 28300 Kamil ÇETİNKAYA,

İzmir Hâkimliğine, Bornova Hâkimi 30254 İrfan OKUR,

İzmir Hâkimliğine, Bornova Hâkimi 32102 Ahmet ÜLKER,

İzmir Cumhuriyet Savcılığına, Bornova Cumhuriyet Savcısı 32359 Cihat BULDU,

İzmir Cumhuriyet Savcılığına, Bornova Cumhuriyet Savcısı 34996 Hikmet USTA,

Naklen atanmışlardır.

Sayfa Başı


Yönetmelikler

Millî Savunma Bakanlığından:

Astsubay Meslek Yüksek Okulları Yönetmeliği

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Tanımlar ve Hukukî Dayanak

Amaç

Madde 1 — Bu Yönetmeliğin amacı, Türk Silâhlı Kuvvetleri astsubay meslek yüksek okullarındaki yüksek öğretimle ilgili amaç ve ilkeleri belirlemek, astsubay meslek yüksek okullarının teşkilatlanmasını, görev ve sorumluluklarını, eğitim, öğretim, araştırma, yayın, öğretim elemanları ve öğrencilerle ilgili esasları düzenlemektir.

Kapsam

Madde 2 — Bu Yönetmelik; Türk Silâhlı Kuvvetleri astsubay meslek yüksek okullarını ve bunlarla ilgili faaliyet ve esasları kapsar.

Tanımlar

Madde 3 — Bu Yönetmelikte geçen deyimlerden;

a) Astsubay meslek yüksek okulu: Bilimsel özerkliğe sahip, Atatürk ilkelerine bağlı 4 Ocak 1961 tarihli ve 211 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanunu ve Türk Silâhlı Kuvvetleri İç Hizmet Yönetmeliğinde belirtilen askerî değerleri haiz, muvazzaf astsubay yetiştiren, ön lisans düzeyinde eğitim ve öğretim, bilimsel araştırma ve yayın yapan bir yüksek öğretim kurumunu,

b) Öğretim kurulu: Öğretim başkanı, bölüm başkanları, plân program, ölçme ve değerlendirme, eğitim ve öğretim destek şube müdürleri ile teşkilat malzeme kadrolarda gösterilen ve öğretim başkanının uygun göreceği diğer şube müdürlerinden oluşan kurulu,

c) Bölüm: Genelkurmay Başkanlığı, ilgili kuvvet komutanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığının ihtiyaçlarına uygun olarak personel yetiştirmek üzere kurulan eğitim ve öğretim birimini,

ç) Bölüm başkanı: Bölümde görevli rütbe ve kıdemce en büyük asker öğretim elemanını,

d) Eğitim öğretim yılı: Astsubay meslek yüksek okullarında eğitim ve öğretimin başlangıç tarihinden itibaren müteakip eğitim öğretim yılının başlangıç tarihine kadar geçen süreyi,

e) Akademik yıl: Bir eğitim öğretim yılı içinde, iki yarı yıl ile sınavları kapsayan süreyi,

f) Yarı yıl: Bir akademik yıl içinde en az 15 haftalık eğitim ve öğretim süresi ile yarı yıl sonu sınavlarını kapsayan süreyi,

g) Disiplin yılı: Eğitim öğretim yılının başlangıcından müteakip eğitim ve öğretim yılının başlangıcına kadar olan süre olup bu süre; okula yeni katılan öğrenciler için, intibak süresi sonunda yapılan and içme töreninden başlayan süreyi; ikinci sınıfta normal süresinde mezun olan öğrenciler için, 29 Ağustos gününün bitimi ile sona eren süreyi,

ğ) Astsubay meslek yüksek okulu öğrenci adayı: Astsubay meslek yüksek okulunda eğitim ve öğretim görmek üzere astsubay hazırlama okulu ile sivil lise ve dengi okullardan alınan öğrencilerin intibak süresince sahip oldukları statüyü,

h) Astsubay meslek yüksek okulu öğrencisi: Öğrencilerin and içme törenini müteakip, Astsubay meslek yüksek okulundan mezun oluncaya veya herhangi bir nedenle astsubay meslek yüksek okulu ile ilişiği kesilinceye kadar sahip oldukları statüyü,

ı) Misafir öğrenci: Eğitim öğretim yapmak üzere astsubay meslek yüksek okullarına alınan yabancı ülke öğrencilerini,

i) İntibak eğitimi: Astsubay meslek yüksek okulu öğrencilerine ve adaylarına; okulu ve okulda tabi olacakları askerî mevzuatı tanıtmak, temel askerî örf ve adetleri öğretmek, temel askerî eğitimi yaptırmak, ilgili meslek yüksek okulu eğitim öğretiminin gerektirdiği niteliklere ulaşmalarını sağlamak üzere, ilk akademik yıl öncesinde verilen 2 ilâ 8 hafta süreli ve bu eğitimin kesin süresinin ve uygulanacağı zamanın Genelkurmay Başkanlığı, ilgili kuvvet komutanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından belirlenecek eğitimi,

j) İntibak süresi: Astsubay meslek yüksek okulu öğrenci adaylarının; astsubay meslek yüksek okulu eğitim ve öğretiminin gerektirdiği niteliklere ulaşıp ulaşmadıklarının denendiği ve intibak eğitiminin ilk 2 ilâ 6 haftasını kapsayan, kesin zamanının ve süresinin Genelkurmay Başkanlığı, ilgili kuvvet komutanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından belirlenen ve intibak eğitimi ile birlikte başlayıp, and içme töreni ile sona eren süreyi,

k) And içme töreni: İntibak eğitimine katılan öğrenci adaylarından; astsubay meslek yüksek okulu eğitim ve öğretimine devam etmeye lâyık bulunanların, intibak süresi sonunda, Silâhlı Kuvvetler Tören Yönergesi esaslarına uygun olarak askerlik andını içtikleri töreni,

l) İntibaksızlık: Öğrenci adaylarının, intibak süresi içinde disiplin, eğitim ve yürürlüğe konulacak yönergelerle belirlenecek diğer asgarî nitelikler yönünden astsubay meslek yüksek okulu öğrencisi olamayacağına, sıralı amirlerince kanaat getirilmesi hâlini,

m) Öğretim elemanları: Astsubay meslek yüksek okullarında görevli öğretim üyeleri, öğretim görevlileri, okutmanlar ile öğretim yardımcılarını,

n) Öğretim üyeleri: Astsubay meslek yüksek okullarında görevli profesör, doçent ve yardımcı doçentleri,

1) Profesör: En yüksek düzeydeki akademik unvana sahip kişiyi,

2) Doçent: Doçentlik sınavını başarmış akademik unvana sahip kişiyi,

3) Yardımcı Doçent: Doktora çalışmalarını başarı ile tamamlamış, tıpta uzmanlık veya belli sanat dallarında yeterlik belge ve yetkisini kazanmış, ilk kademedeki akademik unvana sahip kişiyi,

o) Öğretim görevlisi: Ders vermek ve uygulama yaptırmakla yükümlü bir öğretim elemanını,

ö) Okutmanlar: Eğitim ve öğretim süresince çeşitli öğretim programlarında ortak zorunlu ders olarak belirlenen dersleri okutan veya uygulayan öğretim elemanını,

p) Öğretim yardımcıları: Astsubay meslek yüksek okullarında, belirli süreler için görevlendirilen, uzmanlar, çeviriciler, eğitim ve öğretim plânlamacılarını,

1) Uzmanlar: Eğitim ve öğretimle doğrudan veya dolaylı olarak ilgisi olan, özel bilgi ve uzmanlığa ihtiyaç gösteren bir faaliyetle belirli süreler için görevlendirilen öğretim yardımcılarını,

2) Çeviriciler: Sözlü ve yazılı çeviri işlerinde belirli süreler için çalıştırılan öğretim yardımcılarını,

3) Eğitim ve öğretim plânlamacıları: Eğitim ve öğretimin plânlaması ile görevli öğretim yardımcılarını,

r) Ön lisans: Orta öğretime dayalı, en az dört yarı yıllık bir programı kapsayan ara kademe insan gücü yetiştirmeyi amaçlayan veya lisans öğretiminin ilk kademesini teşkil eden bir yüksek öğretimi,

s) Akademik program: Astsubay meslek yüksek okullarında uygulanan ön lisans eğitim ve öğretiminin hedeflerini gerçekleştirmeye yönelik olarak, akademik yıl içinde verilen derslerin yer aldığı programı,

ş) Kredi: Akademik programda yer verilen derslerin bir haftada okutulan teorik, lâboratuvar, atölye ve uygulamalı kısımlarının bileşkesi alınarak belirlenen ağırlık değeri olup, bir saat teorik dersin ağırlık değeri bir, bir saat lâboratuvar, atölye veya uygulamalı dersin ağırlık değeri 1/2'sini,

t) Katsayı: Yıl içi askerî eğitim, beden eğitimi ve spor dersleri, staj, gemi, uçuşa yönelik eğitimler dahil olmak üzere tatbikî eğitim, liderlik ve komutanlık, disiplin durumu gibi askerî bilgi ve beceriyi, liderlik yeteneklerini, fizikî yetenekleri ve davranışları geliştirmeye yönelik kredisiz ders, eğitim ve değerlendirme konuları için belirlenen ağırlık değerini,

u) Geçme taban notu: Yüksek okul kurulunca kredili ve katsayılı her ders için ayrı ayrı belirlenen; bir dersten başarılı olabilmek için alınması gereken asgarî notu ifade eden ve DD başarı harfi ile gösterilen notu,

ü) Başarı harfleri: Kredili veya katsayılı bir derste geçme taban notu altında kalan notlara F; geçme taban notuna DD; geçme taban notu üzerinde kalan notlara başarı harfi not aralıklarına göre DC, CC, CB, BB, BA ve AA olarak verilen harfleri,

v) Başarı harfi not aralıkları: Geçme taban notu üzerinde alınan notların hangi harflere tekabül edeceğini belirlemek üzere yüksek okul kurulunca kararlaştırılan not aralıkları olup, geçme taban notundan 100 tam nota kadar alınacak notların, matematik eşitlik aranmaksızın başarı harflerinin tanımladığı not aralıklarına göre yedi aralığa bölünerek belirlenen aralıkları,

y) Başarı harfi ağırlığı: AA = 4.0, BA = 3.5, BB = 3.0, CB = 2.5, CC = 2.0, DC = 1.5, DD = 1.0, F = 0 olmak üzere, her dersin başarı puanının hesaplanmasında kullanılan çarpanı,

z) Ders başarı puanı: Bir dersin kredisi veya katsayısı ile o dersten alınan başarı harfine ait başarı harfi ağırlığının çarpılmasıyla bulunan puanı,

aa) Akademik yıl sonu akademik başarı puanı veya kredi ortalaması: Akademik yıl sonunda hesaplanan, bir öğrencinin her iki yarı yılda okutulan kredili derslerin hepsinden aldığı ders başarı puanları toplamının, o derslere ait kredilerin toplamına bölünmesiyle elde edilen puanı,

ab) Taban kredi: Astsubay meslek yüksek okulu öğrencilerinin, bütünleme sınavlarına katılabilmek için ulaşmaları gereken asgari 1.20 akademik yıl sonu kredi ortalamasını,

ac) Yıl içi askerî eğitim: Astsubay meslek yüksek okulu öğrencilerinin temel askerî bilgi ve becerilerini pekiştirerek geliştirmek amacıyla akademik yıl içinde yapılan katsayılı askerî eğitim faaliyetlerini,

aç) Tatbikî eğitim: Akademik program gereğince okutulan askerî ve akademik bilim dersleri ile yıl içi askerî eğitim konularını pekiştirmek, bir astsubayda bulunması gerekli nitelikler ile liderlik yeteneklerini geliştirmek amacıyla; her akademik yıl sonunda icra edilen tatbikî askerî eğitim, liderlik ve komutanlık eğitimi, kıt’a stajı, akademik staj, gemi eğitimi ve uçuşa yönelik eğitimler gibi faaliyetler olup, bu faaliyetlerin müstakil veya müşterek şekilde düzenlenmesi ile 2 ilâ 8 hafta arasında olmak üzere kesin süresinin tespiti Genelkurmay Başkanlığı, ilgili kuvvet komutanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından belirlenecek eğitimi,

ad) Akademik staj: Genelkurmay Başkanlığı, ilgili kuvvet komutanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından ihtiyaç duyulduğunda askerî ve sivil kurum ve kuruluşlarda yaptırılan ve yürürlüğe konulacak yönergede belirtilecek esaslara göre, astsubay meslek yüksek okulları öğrencilerine, yıl içinde uygulanan ve akademik programda yer alan teorik derslerin pratiğini yaptırmak maksadıyla, dershane ortamına getirilemeyen öğrenme ortamlarındaki uygulamalı eğitimleri,

ae) Liderlik değerlendirmesi: İlgili kuvvet komutanlığının ihtiyaçlarına göre akademik yıl içinde veya tatbikî eğitim döneminde öğrencilerin liderlik ve komutanlık yeteneklerini geliştirmek amacıyla yapılan katsayılı değerlendirmeler olup, bu değerlendirme sonucunda başarı harfi en düşük DD olarak verileceğini,

af) Ders geçme sistemi: Öğrenci başarılarının her dersten ulaşılan performansa dayalı olarak değerlendirildiği ve bağımsız olarak derslerden başarılı olmanın temel alındığı, derslerin yapısı ve özelliklerine göre ön koşullu veya koşulsuz olarak derslerin takip edilebildiği sistemi,

ag) Haftalık mecburî ders yükü: Öğretim elemanlarının, bir hafta içinde vermek zorunda oldukları ders saatini,

ağ) Program: Astsubay Meslek Yüksek Okulları Kanunu’nda belirtilen özelliklere sahip astsubay yetiştirmek amacıyla, içeriği Genelkurmay Başkanlığı, ilgili kuvvet komutanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığının ihtiyaçları doğrultusunda belirlenen, branş veya ihtisasa yönelik eğitim, konu, kapsam ve sürelerinin bütününü,

ah) Ara sınav notu: Yarı yıl içinde uygulanan yazılı ara sınavlarında 100 tam puan üzerinden verilen notu,

aı) Yarı yıl değerlendirme notu: Yarı yıl içinde öğrencilere uygulanan ders hazırlığı, derse katılımı, kısa sınav, sözlü, ödev, uygulama ve izleme testlerindeki başarıları dikkate alınarak dersin öğretim elemanınca 100 tam puan üzerinden verilen notu,

ai) Yarı yıl başarı notu: Öğrencinin yarı yıl için ara sınav notu veya ara sınav notları ortalaması ile yarı yıl değerlendirme notunun ağırlıklı ortalamasıyla belirlenen 100 tam puan üzerinden tanımlanan notu,

aj) Yarı yıl sonu sınav notu: Öğrencinin yarı yıl sonu sınavında 100 tam puan üzerinden aldığı notu,

ak) Yarı yıl sonu başarı notu: Öğrencinin yarı yıl başarı notu ile yarı yıl sonu sınav notundan hesaplanan ve öğrencinin bir dersten yarı yıl sonu başarısını belirleyen notu,

ifade eder.

Hukukî Dayanak

Madde 4 — Bu Yönetmelik, 11 Nisan 2002 tarihli ve 4752 sayılı Astsubay Meslek Yüksek Okulları Kanununun 34 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

İKİNCİ BÖLÜM

Genel Hükümler

Astsubay Meslek Yüksek Okullarının Amacı

Madde 5 — Astsubay meslek yüksek okullarındaki eğitim ve öğretimin genel amaçları aşağıda belirtilmiştir:

a) 4 Ocak 1961 tarihli ve 211 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanunu ve Türk Silâhlı Kuvvetleri İç Hizmet Yönetmeliğinde belirtilen ve asker kişilerde bulunması gereken niteliklere sahip, liderlik özellikleri gelişmiş, yeterli fiziki yeteneği kazanmış, Türk Silâhlı Kuvvetlerinin ihtiyacına göre belirlenen bilim dallarında ön lisans eğitim ve öğretimini görmüş muvazzaf astsubay yetiştirmektir. Astsubay meslek yüksek okullarında Genelkurmay Başkanlığı, ilgili kuvvet komutanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığınca ihtiyaç duyulması halinde birden fazla ön lisans programı açılabilir.

b) Astsubay meslek yüksek okullarının özel amaçları ise; Genelkurmay Başkanlığı, ilgili kuvvet komutanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığının ihtiyaç ve özelliklerine göre yürürlüğe konulacak yönergelerde belirtilir.

Ana İlkeler

Madde 6 — Astsubay meslek yüksek okullarında eğitim ve öğretimin plânlanmasında, programlanmasında ve uygulanmasında aşağıdaki ana ilkeler göz önünde bulundurulur:

a) Öğrencilere; Atatürk ilke ve inkılâpları doğrultusunda Atatürk milliyetçiliğine, demokratik, lâik ve sosyal hukuk devleti ilkelerine bağlı hizmet bilincinin ve meslekî değerlerin kazandırılması sağlanır.

b) Millî kültürümüz, örf ve adetlerimize bağlı şekil ve özellikleri ile evrensel değerler içinde korunarak geliştirilir ve öğrencilere, millî birlik ve beraberliği güçlendirici ruh ve irade gücü kazandırılır.

c) Eğitim ve öğretim plân ve programları; çağdaş, bilimsel ve teknolojik esaslara uygun olarak, Genelkurmay Başkanlığı, ilgili kuvvet komutanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığının ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde hazırlanır. Kuvvet Komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığınca sürekli olarak geliştirilen bu plân ve programların koordinasyonu, Genelkurmay Başkanlığı tarafından yapılır.

ç) Astsubay meslek yüksek okullarının verimliliklerinin artırılması, geliştirilmesi ve öğretim elemanlarının yetiştirilmeleri, Genelkurmay Başkanlığının direktif ve prensipleri çerçevesinde Kuvvet Komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığınca plânlanır ve gerçekleştirilir.

Kuruluş

Madde 7 — Astsubay meslek yüksek okullarının kadro ve kuruluşları, ilgili kuvvet komutanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından hazırlanır.

Kuvvet Komutanlıklarına bağlı astsubay meslek yüksek okullarının kadro ve kuruluşları, Genelkurmay Başkanlığınca; Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı astsubay meslek yüksek okullarının kadro ve kuruluşları, Genelkurmay Başkanlığının olumlu görüşü alınarak İçişleri Bakanlığı tarafından onaylanır.

Gülhane Askerî Tıp Akademisi bünyesinde kurulacak Sağlık Astsubay Meslek Yüksek Okulunun kadro ve kuruluşuna ilişkin esaslar, Genelkurmay Başkanlığı tarafından belirlenir.

Görev

Madde 8 — Astsubay meslek yüksek okullarının görevleri aşağıda belirtilmiştir:

a) Astsubay Meslek Yüksek Okulları Kanunu ve bu Yönetmelikteki amaç ve ilkelere ve kuvvet komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığının görev ve sorumluluklarına uygun olarak, ön lisans düzeyinde bilgi ve beceriye sahip, mezuniyet sonrası meslekî gelişim programlarında belirtilen eğitim ve öğretimi izleyebilecek nitelikte muvazzaf astsubay yetiştirmektir.

b) Eğitim ve öğretim faaliyetlerinin gerektirdiği; idarî faaliyetleri, uygulamaları, tatbikî eğitimleri, bilimsel araştırma, geliştirme ve yayım çalışmalarını yürütmektir.

c) Araştırma yapmak, proje geliştirmek, Genelkurmay Başkanlığı, ilgili kuvvet komutanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığının yürüttüğü araştırma projelerine katılmak, yurt içi ve yurt dışı bilimsel araştırma ve geliştirme faaliyetlerini yürütmek ve takip etmektir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Organlar ve Görevler

Organlar

Madde 9 — Astsubay meslek yüksek okullarının eğitim, öğretim ve yönetim işleri, aşağıdaki organlar tarafından yürütülür.

a) Ana organlar:

1) Astsubay meslek yüksek okulu komutanı,

2) Yüksek okul kurulu,

3) Öğretim başkanı,

4) Bilimsel denetleme kurulu,

5) Öğrenci alay veya tabur komutanı,

6) Yüksek disiplin kurulu.

b) Yardımcı organlar:

Astsubay Meslek Yüksek Okulları Kanunu’nda belirtilen organların yönetim ve bilimsel denetim ile ilgili faaliyetlerine yardımcı olmak üzere; öğretim kurulu, eğitim öğretim geliştirme kurulu, rehberlik kurulu, araştırma geliştirme kurulu, bölüm kurulu, öğrenci alayı veya taburu eğitim geliştirme kurulu, alay veya tabur disiplin kurulu gibi ve kuvvet yapısına göre gelecekte ihtiyaç duyulabilecek diğer organlar kurulabilir. Bu organların çalışma usul ve esasları, Genelkurmay Başkanlığı, ilgili kuvvet komutanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı veya Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından yürürlüğe konulacak yönergelerde belirtilir.

Astsubay Meslek Yüksek Okulu Komutanı

Madde 10 — Astsubay meslek yüksek okulu komutanı, astsubay meslek yüksek okulu ve bağlı birimlerinin bütün faaliyetlerinin yönetim, gözetim ve denetiminden sorumlu asker kişidir.

Astsubay meslek yüksek okulu komutanının atanması; 27 Temmuz 1967 tarihli ve 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanunu esaslarına göre yapılır.

Yüksek Okul Kurulu

Madde 11 — Yüksek okul kurulu; Genelkurmay Başkanlığı, ilgili kuvvet komutanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından belirlenen temel esaslar doğrultusunda astsubay meslek yüksek okulunun eğitim ve öğretimi ile ilgili uygulama ve geliştirmeye yönelik usul ve esasları tespit eden, bilimsel araştırma ve yayın faaliyetleri hakkında kararlar alan, astsubay meslek yüksek okullarının bütününü ilgilendiren kanun, tüzük, yönetmelik ve yönerge ihtiyaçları ile mevzuatın uygulanmasından doğan hususları inceleyip bağlı olduğu komutanlığa görüş bildiren, yıllık eğitim ve öğretim programının astsubay meslek yüksek okullarının özel amaçlarına uygunluğu hususunu ve eğitim ve öğretim programlarında ortaya çıkabilecek sorunları görüşüp karara bağlayan en yüksek eğitim öğretim organıdır.

Kurulun toplantı gündemi, okul komutanı tarafından belirlenir. Sekreterlik faaliyetleri, astsubay meslek yüksek okulu komutanlığı tarafından görevlendirilecek personel tarafından yürütülür.

Yüksek okul kurulu gerektiğinde, görüşülecek konu ile ilgili personel çağırarak bilgi ve görüş alır. Çağrılan bu kişilerin oy hakları yoktur.

Yüksek okul kurulunun görevleri aşağıda belirtilmiştir:

a) Yüksek okul kurulu, astsubay meslek yüksek okulu komutanının başkanlığında; öğretim başkanı, öğrenci alay veya tabur komutanı ve bölüm başkanlarından oluşur. Astsubay meslek yüksek okulu komutanının bulunmadığı hâllerde en kıdemli üye, kurula başkanlık eder.

b) Eğitim öğretim konularına, seviyelerine ve hedeflerine uygun olarak; ayrıntılı faaliyet plânlarını, belirlenen ders ve eğitim konularının akademik programdaki yerlerini, sürelerini, ağırlıklarını belirler.

c) Yıl içi askerî eğitim dersleri ve tatbikî eğitim, gemi eğitimi, uçuşa yönelik eğitimi, liderlik değerlendirmesi, kredili ve katsayılı dersler ile ilgili olarak; sınav ve değerlendirme sayısı, zamanı, geçme taban notu, yarı yıl değerlendirme notu ağırlığı, başarı harfi, başarı harfi not aralıkları, kredi ve katsayı değerleri gibi ölçme değerlendirme usul ve esaslarını belirler. Sınav ve değerlendirme uygulamaları ile başarı durumlarını inceleyerek değerlendirir. Gerektiğinde başarının geliştirilmesi için alınacak tedbirleri belirler.

ç) Bu Yönetmeliğin ilgili maddelerinde belirtilen durumlarda; başarısızlık, sağlık ve devamsızlık nedeniyle sınıfta kalma veya okulla ilişiği kesilme aşamasına gelmiş öğrencilerin durumları ile sınavlarda, ödev, proje, tez, yayın ve benzeri çalışmalarda bilgi hırsızlığı, sahtekarlık, kopya yaptıkları kanaatiyle kurula gönderilen ön lisans öğrencilerinin bu fiili işleyip işlemediği hususlarını inceler ve karara bağlar.

d) Yeni bölümler ve programların açılma veya kapatılması hususlarını Genelkurmay Başkanlığı, ilgili kuvvet komutanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığına önerilmek üzere belirler.

e) İlgili kuvvet komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığının askerî meslek sınıflarının ihtiyaç ve özelliklerine göre ulaşılması öngörülen seviye ve hedefleri gerçekleştirmek üzere gereken bilimsel dersler, askerî bilim dersleri, uygulamalı askerî eğitim konuları, liderlik ve komutanlık eğitimi konuları, temel ve savaş beden eğitimi dersleri, tatbikî eğitim konularında; yeni derslerin konması, derslerin birleştirilmesi veya kaldırılması, zorunlu, seçmeli ve ortak derslerin tespiti, öğretim programlarının yeniden düzenlenmesi hususlarında karar alır. Bu kararlar ve teklifler ilgili kuvvet komutanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığına bildirilir. Gülhane Askerî Tıp Akademisi bünyesinde teşkil edilecek olan astsubay meslek yüksek okulları yüksek okul kurulu karar ve teklifleri ise, Genelkurmay Başkanlığına bildirilir.

f) Bilimsel araştırma, geliştirme ve yayım faaliyetlerinin değerlendirilmesine ilişkin prensipleri, usul ve esasları belirler.

g) Eğitim ve öğretimle ilgili kanun, yönetmelik ve yönerge ihtiyaçları ile mevcut mevzuatın uygulanmasından doğan hususları inceleyip görüş bildirir.

ğ) Öğretim elemanı yetiştirilmek üzere yurt içi ve yurt dışı lisansüstü eğitim ile araştırma geliştirme faaliyetlerinde Genelkurmay Başkanlığı, ilgili kuvvet komutanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığına temin, yetiştirme ve seçime ilişkin konularda öneride bulunur.

Yüksek okul kurulunun toplanması ve karar almasına ilişkin usul ve esaslar aşağıda belirtilmiştir:

a) Yüksek okul kurulu, her eğitim ve öğretim yılı başında ve sonunda olmak üzere, yılda en az iki defa toplanır. Ayrıca, yüksek okul kurulu, Astsubay Meslek Yüksek Okulları Kanunu ve bu Yönetmelikte belirtilen yetki ve sorumlulukları kapsamındaki hususları görüşmek üzere; astsubay meslek yüksek okulu komutanının gerekli gördüğü hâllerde bizzat çağrısı veya öğretim başkanı ya da öğrenci alay veya tabur komutanının astsubay meslek yüksek okulu komutanına teklifi ve komutanın uygun görmesi halinde toplanır.

b) Yüksek okul kurulu toplantısına, astsubay meslek yüksek okulu komutanı ile öğretim başkanının birlikte katılması esastır. Ancak, kurulun toplanabilmesi için astsubay meslek yüksek okulu komutanı veya öğretim başkanından en az birinin toplantıya katılması yeterlidir.

c) Yüksek okul kurulu, üye tam sayısının 2/3 ünün çoğunluğu ile karar alır. Karara katılmayan üyeler, katılmama gerekçesini yazılı olarak belirtirler.

Öğretim Başkanının Atanması ve Görevleri

Madde 12 — Öğretim başkanı, astsubay meslek yüksek okulundaki ön lisans düzeyinde eğitim ve öğretiminin yürütülmesinden sorumlu asker kişidir.

Öğretim başkanının görevleri aşağıda belirtilmiştir:

a) Öğretim Kuruluna başkanlık etmek, yüksek okul kurulu ile öğretim kurulu kararlarını uygulamak ve öğretim başkanlığı birimlerinin düzenli çalışmasını sağlamak,

b) Yüksek okul kurulunun gündem maddelerini önermek ve gerekli hazırlıkları yapmak,

c) Astsubay meslek yüksek okulunda okutulacak dersler, içerikleri, kredileri, öğretim yöntemleri, öğretim plânları, ölçme ve değerlendirme usulleri hakkında plânlama, uygulama, araştırma, geliştirme, gözetim ve denetim görevlerini icra etmek,

d) Yönergelerde belirtilecek diğer görevleri yerine getirmek ile Astsubay Meslek Yüksek Okulları Kanunu, bu Yönetmelik ve astsubay meslek yüksek okul komutanı tarafından verilen diğer görevleri yapmaktır.

Öğretim başkanının ataması, 27 Temmuz 1967 tarihli ve 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanunu esaslarına göre yapılır.

Bölümler

Madde 13 — Bölümler, amaç, kapsam ve nitelik yönünden bir bütün teşkil eden, birbirini tamamlayan veya birbirine yakın programlardan oluşan, astsubay meslek yüksek okullarının eğitim ve öğretim, bilimsel araştırma ve uygulama birimidir. Astsubay meslek yüksek okullarında bölüm açılmasına, birleştirilmesine veya kapatılmasına yüksek okul kurulunun önerisi üzerine Genelkurmay Başkanlığı, ilgili kuvvet komutanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı veya Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından karar verilir.

Astsubay meslek yüksek okullarında doğrudan bir ön lisans diplomasına yönelik eğitim programı uygulamayan bölümler, diğer bölümler gibi kurulabilir ve öğretim başkanlığına bağlı olarak faaliyetlerini sürdürebilirler. Astsubay meslek yüksek okullarında aynı veya benzer nitelikte eğitim ve öğretim yapan birden fazla bölüm bulunamaz.

Bölüm Başkanı

Madde 14 — Bölüm başkanı, bölümün her düzeydeki eğitim öğretim ve araştırmalarından ve bölümle ilgili her türlü faaliyetin düzenli ve verimli olarak yürütülmesinden, kaynakların etkili bir biçimde kullanılmasını sağlamaktan, öğretim başkanına karşı sorumludur. Bölüm başkanı, yüksek okul kurulu, öğretim kurulu, bölüm kuruluna katılır ve bölümü temsil eder. Bölüm başkanının bulunmadığı durumda, o bölümdeki rütbece ve kıdemce en kıdemli asker öğretim elemanı bölüm başkanlığına vekâlet eder. Bölüm başkanı, bölümdeki derslere öğretim elemanı plânlaması, derslerin uygulanması, araştırılması ve geliştirilmesi ile öğretim elemanlarının gözetim ve denetiminden sorumludur.

Bilimsel Denetleme Kurulu

Madde 15 — Astsubay meslek yüksek okullarının öğretim faaliyetlerinin bilimsel yönden denetlenmesini sağlamak üzere Genelkurmay Başkanlığı, ilgili kuvvet komutanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından bilimsel denetleme kurulu oluşturulur.

Bilimsel denetleme kurulu, her bölümdeki en üst akademik kariyere sahip öğretim üyeleri arasından, biri asıl diğeri yedek üye olmak üzere, o bölüm öğretim üyeleri tarafından gizli oyla seçilen üyelerden oluşur. Bölümdeki en üst akademik kariyere sahip öğretim üyelerinin tamamı; bilimsel denetleme kurulunun tabiî adayıdır.

Astsubay meslek yüksek okulları bilimsel denetleme kurulu üyelerinin görev süresi, bir eğitim öğretim yılıdır. Bu sürenin bitiminde, yeni kurul üyelerinin seçimi aynı esaslar uyarınca yapılır. Kurulda daha önce görev yapmış olan öğretim üyeleri yeniden seçilebilir. Seçim ve yeni seçilen personelin göreve başlama işlemleri, her yılın Ekim ayı içerisinde tamamlanır. Yeni seçilen bilimsel denetleme kurulu üyeleri göreve başlayıncaya kadar önceki bilimsel denetleme kurulu görevine devam eder. Kurul üyeliklerinden birinin herhangi bir nedenle boşalması hâlinde, ilgili bölümden yedek üye kurula katılır.

Bilimsel denetleme kurulu başkanı, kurul üyeleri arasında en üst rütbe ve kıdemi haiz olan üyedir. Kurulun en kıdemsiz üyesi, sekreterlik görevini yürütür.

Bilimsel denetleme kurulunun görevleri aşağıda belirtilmiştir:

a) Astsubay meslek yüksek okullarında eğitim, öğretim, araştırma, inceleme, yayım, seminer, laboratuvar ve uygulama faaliyetlerinin, Astsubay Meslek Yüksek Okulları Kanununda belirtilen amaca ve ana ilkelerle yüksek okul kurulunca belirlenecek esaslara uygunluğunu, astsubay meslek yüksek okulu komutanlığı tarafından yapılacak plânlamaya uygun olarak her eğitim öğretim yılında en az bir defa, Genelkurmay Başkanlığı, ilgili kuvvet komutanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı veya Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından veya astsubay meslek yüksek okulu komutanının lüzum görmesi halinde ise haberli ya da habersiz olarak denetlemek,

b) Denetleme sonuçlarını rapor halinde astsubay meslek yüksek okulu komutanına sunmak,

c) Astsubay meslek yüksek okulu komutanı veya yüksek okul kurulu tarafından bilimsel denetlemeye ilişkin istenecek inceleme ve araştırmaları yapmak,

ç) Astsubay meslek yüksek okulu komutanı tarafından verilen veya kurul üyeleri tarafından gündeme getirilen bilimsel denetlemeyi geliştirmeye yönelik konuları görüşerek astsubay meslek yüksek okul komutanının onayına sunmak,

d) Eğitim ve öğretimin biçimsel ve içerik olarak ulusal ve uluslararası standartlara uygunluğunu incelemek.

Bilimsel denetleme kurulunun toplanması ve karar almasına ilişkin usul ve esaslar aşağıda belirtilmiştir :

a) Bilimsel denetleme kurulu her yarı yılda en az bir defa toplanır. Gerektiğinde astsubay meslek yüksek okulu komutanının, kurul başkanının veya en az iki üyenin çağrısı üzerine her zaman toplanabilir.

b) Üyeler kendilerine verilen görevleri, görevlendirme emrinde belirtilen esaslar dahilinde yerine getirirler. Kurul tarafından düzenlenen denetleme raporları, astsubay meslek yüksek okul komutanı tarafından uygun görüldüğü takdirde ilgili birimlere yayımlanır.

c) Astsubay meslek yüksek okulları bilimsel denetleme kurulu başkanları ve üyeleri, astsubay meslek yüksek okul komutanının görevlendirmesiyle akademik eğitim öğretim faaliyetleri ile ilgili okul birimlerinin her kademedeki yöneticilerinden yazılı veya sözlü bilgi ve belge isteyebilirler.

ç) Okul birimlerinin her kademesindeki ilgililer; denetleme kurulu üyelerinin görevlerini yapmalarına yardımcı olmaya; incelemek istedikleri konuda her türlü bilgi, belge ve kayıtları göstermekle yükümlüdürler.

d) Bilimsel denetleme kurulu, görevlerinin yürütülmesinden astsubay meslek yüksek okulu komutanına karşı sorumludur.

e) Bilimsel denetleme kurulunun yazışma ve diğer idarî faaliyetleri, okul komutanlığının alacağı tedbirlerle yürütülür.

f) Bilimsel denetleme kurulu, her eğitim öğretim yılında en az bir defa denetleme yapmak üzere görevlendirilir.

g) Bilimsel denetleme kurulunun çalışma usul ve esasları; Genelkurmay Başkanlığı, ilgili kuvvet komutanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı veya Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından yürürlüğe konulacak yönergelerde belirtilir.

Öğrenci Alay veya Tabur Komutanı

Madde 16 — Öğrenci alay veya tabur komutanı; ilgili mevzuat doğrultusunda öğrencilerin eğitim, disiplin, yönetim ve diğer hizmetlerini yürütmekten sorumlu asker kişidir.

Öğrenci alay veya tabur komutanının ataması, 27 Temmuz 1967 tarihli ve 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanunu hükümlerine göre yapılır.

Öğrenci alay veya tabur komutanının görev ve sorumlulukları ile ilgili diğer hususlar; Genelkurmay Başkanlığı, ilgili kuvvet komutanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı veya Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından yürürlüğe konulacak yönergelerde belirtilir.

Yüksek Disiplin Kurulu

Madde 17 — Yüksek disiplin kurulu, astsubay meslek yüksek okulu komutanının başkanlığında; öğretim başkanı, öğrenci alay veya tabur komutanı ve disiplin subayından oluşur. Kurulun sekreterlik faaliyetleri, okul komutanlığı tarafından görevlendirilecek personel tarafından yürütülür.

Yüksek disiplin kurulu, kurula sevk edilen öğrencilerin disiplin ile ilgili safahatını ve yapılan işlemlerin ilgili mevzuata uygunluğunu inceleyerek, okuldan ilişiklerinin kesilmesine veya kesilmemesine karar verir. Okulla ilişiğin kesilmesi hakkındaki karar, ilgili kuvvet komutanı, Jandarma Genel Komutanı veya Sahil Güvenlik Komutanı yahut yetki verecekleri makamların onayı ile yürürlüğe girer. Gülhane Askerî Tıp Akademisi bünyesinde kurulacak olan Sağlık Astsubay Meslek Yüksek Okulları için onay makamı, Genelkurmay İkinci Başkanı veya yetki vereceği makamdır.

Kurul bu maksatla;

a) Kurula sevk edilen öğrencilerin ceza, ödül, disiplin ile eğitim öğretim durumunu, daha önce yüksek disiplin kuruluna çıkıp çıkmadığını, işlediği suçlar arasındaki zaman fasılalarını, suçların niteliğini, öğrenci hakkında sıralı disiplin amirleri ve alay disiplin kurulunca yapılan işlemleri, öğrencinin yüksek disiplin kuruluna çıkarılma nedenlerini ve delillerini inceler.

b) Öğrencilerin bağlı olduğu tabur ve bölük komutanlarını, hakkında karar verilecek öğrenciyi ve gerek duyduğu takdirde ilgili diğer personeli dinler.

c) Kurula sevk edilen öğrencinin; okuldan ilişiğinin kesilmesine, ikaz edilmesine veya yapılan işlemlerin alay disiplin kurulunca yeniden incelenmesine karar verir.

Oylama

Madde 18 — Bu Yönetmelikte anılan kurullarda her üye, oyunu "Kabul" veya "Ret" şeklinde kullanır. Çekinser oy kullanılmaz. Oylama, küçük rütbeden başlayarak rütbe ve kıdem sırasına göre yapılır.

Kurulların toplantı ve karar yeter sayısına ilişkin özel bir oran belirlenmemiş ise, kurulların toplantı yeter sayısı, kurul üye tam sayısının yarıdan fazlasıdır. Ancak, üç kişiden oluşan kurulların toplantı yeter sayısı, üye tam sayısıdır. Kararlar, toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile alınır. Oyların eşit olması hâlinde, başkanın oyu iki oy sayılır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Öğretim Elemanları

Öğretim Elemanlarının Görevleri

Madde 19 — Astsubay meslek yüksek okulları öğretim elemanlarının görevleri aşağıda belirtilmiştir :

a) Astsubay meslek yüksek okullarında, Astsubay Meslek Yüksek Okulları Kanununda ve bu Yönetmelikteki amaç ve ilkelere uygun biçimde ön lisans düzeyinde eğitim, öğretim ve uygulamalı çalışmalar yapmak ve yaptırmak, proje hazırlıklarını yürütmek ve seminerleri yönetmek,

b) Projeleri yürütmek,

c) Bilimsel çalışmalara katılmak, bilimsel araştırma ve yayınlar yapmak,

d) Öğretim başkanlığı veya ilgili bölüm başkanlığınca düzenlenecek programa göre öğrencilere yönelik akademik danışmanlık ve rehberlik hizmetlerini yürütmek,

e) Yetkili organlarca ve amirlerce verilecek diğer görevleri yerine getirmektir.

Öğretim Elemanlarının Atanmaları ve Görevlendirilmeleri

Madde 20 — Öğretim elemanlarının atanmaları; astsubay meslek yüksek okullarının bildireceği ihtiyaç durumu ve Türk Silâhlı Kuvvetlerinde mevcut uygun personel durumu dikkate alınarak, ilgili kuvvet komutanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı veya Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından yürürlükteki atama usul ve esaslarına göre yapılır.

Astsubay meslek yüksek okulları öğretim elemanlarının akademik kariyer açısından üst düzeye çıkmalarına imkân sağlamak amacıyla kadro ve görevlendirmelerde, rütbe ile akademik kariyer ilişkisi aranmaz.

Astsubay meslek yüksek okullarının ihtiyaç duyduğu çeşitli dallarda veya herhangi bir dersin özel bilgi ve uzmanlık isteyen konularının eğitim öğretimi ve uygulamaları için kendi uzmanlık alanlarındaki çalışma ve eserleriyle tanınmış asker veya sivil kişiler görevlendirilebilirler. Görevlendirme şekil ve esasları; Genelkurmay Başkanlığı, ilgili kuvvet komutanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı veya Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından yürürlüğe konulacak yönergelerde belirtilir.

Yardımcı Doçentliğe Atanma

Madde 21 — Astsubay meslek yüksek okulları komutanlıkları tarafından ihtiyaç olduğu tespit edilen açık yardımcı doçentlik kadroları, her yıl isteklileri tespit etmek amacıyla Sağlık Astsubay Meslek Yüksek Okulu için Genelkurmay Başkanlığı, ilgili kuvvet komutanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı veya Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından ilân edilir. Yardımcı doçentliğe yükselme ve atanma işlemleri, 4 Kasım 1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununa aykırı olmamak üzere, ilgili kuvvet komutanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı veya Sahil Güvenlik Komutanlığı ile Sağlık Astsubay Meslek Yüksek Okulu için Genelkurmay Başkanlığı tarafından yürütülür. Yardımcı doçentlik kadrosuna önermede ve atamada, askerî personele öncelik verilir. Yardımcı doçentler, Genelkurmay Başkanlığı, ilgili kuvvet komutanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı veya Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından uygun görülmesi halinde, ilk üç yılı müteakip, birer yıllık sürelerle uzatılmak kaydıyla en fazla altı yıla kadar bu kadrolarda kalabilirler.

Yardımcı doçentliğe atamada aranacak şartlar aşağıda belirtilmiştir :

a) İlgili bilim dalında doktora yapmış olmak,

b) Türk Silâhlı Kuvvetleri kadrolarında görevli personel için hakkında, Ek’te yer verilen nitelik belgesinin müspet olarak doldurulmuş olmak,

c) Merkezî sistemle yapılacak yabancı dil sınavında yüz üzerinden 60 veya daha yukarısında not almış olmak,

Yardımcı doçentlikte ilk üç yıllık görev süresini tamamlamadan yurt dışı göreve seçilenlerin, dönüşlerinde kalan sürelerini tamamlama hakları saklıdır.

Yardımcı doçentliğe seçilme, atanma ve görev süresinin uzatılması ile ilgili diğer usül ve esaslar, Genelkurmay Başkanlığı, ilgili kuvvet komutanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı veya Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından yürürlüğe konulacak yönergede belirtilir.

Doçentliğe Atanma

Madde 22 — Doçentliğe atanmak için; 4 Kasım 1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununda yer verilen doçentliğe yükseltilme şartlarını yerine getirmek ve Türk Silâhlı Kuvvetleri kadrolarında görevli personel için hakkında, Ek’te yer verilen nitelik belgesinin müspet olarak doldurulmuş olması gereklidir.

Astsubay meslek yüksek okulları komutanlıklarınca tespit edilen açık doçentlik kadroları, isteklileri tespit etmek amacıyla her yıl Genelkurmay Başkanlığı, ilgili kuvvet komutanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı veya Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından ilân edilir. Söz konusu komutanlıklar tarafından adaylığı uygun görülen istekliler, astsubay meslek yüksek okulu komutanlığına bildirilir. Genelkurmay Başkanlığı, ilgili kuvvet komutanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı veya Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından astsubay meslek yüksek okulu komutanı başkanlığında, ilgili bölüm başkanı ile okul içinden veya dışından ilgili ana bilim veya yan bilim dalından üç profesörden oluşan bir kurul teşkil edilir. Astsubay meslek yüksek okulu komutanı, bu kuruldan, adayların her biri hakkında yazılı mütalâa ister ve kendi görüşünü de belirterek atanmanın sağlanması için ilgili kuvvet komutanlığına, Jandarma Genel Komutanlığına veya Sahil Güvenlik Komutanlığı ile Sağlık Astsubay Meslek Yüksek Okulu için Genelkurmay Başkanlığına öneride bulunur. Genelkurmay Başkanlığı tarafından atanması uygun bulunanların atanmaları, ilgili kuvvet komutanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı veya Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından yapılır. Doçentlik kadrosuna önermede ve atamada askerî personele öncelik verilir.

Profesörlüğe Yükselme ve Atanma

Madde 23 — Profesörlüğe yükselebilmek için; 4 Kasım 1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununda yer verilen profesörlüğe yükseltilme şartlarını yerine getirmek ve Türk Silâhlı Kuvvetleri kadrolarında görevli personel için hakkında, Ek’te yer verilen nitelik belgesinin müspet olarak doldurulmuş olması gereklidir.

Astsubay meslek yüksek okulları komutanlıklarınca tespit edilen açık profesörlük kadroları, isteklileri tespit etmek amacıyla her yıl Genelkurmay Başkanlığı, ilgili kuvvet komutanlığı, Jandarma Genel komutanlığı veya Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından ilân edilir. Söz konusu komutanlıklar tarafından adaylığı uygun görülen istekliler, astsubay meslek yüksek okulu komutanlığına bildirilir. Astsubay meslek yüksek okulu komutanı ile beş profesörden oluşan bir kurul teşkil edilir. Astsubay meslek yüksek okulu komutanı, oy hakkı bulunmaksızın bu kurula başkanlık eder. Profesörden üçü üniversitelerden, ikisi Türk Silâhlı Kuvvetleri bünyesindeki yüksek öğretim kurumlarından ilgili komutanlıklar tarafından seçilir. Üniversitelerden seçilen profesörlerden birinin profesör kadrosunun açık olduğu bölümden, diğerinin o bölüm dışından, üçüncüsünün ise ilgili bilim dalından olması şartı aranır.

Bu kurulun değerlendirme neticesi, Genelkurmay Başkanlığı, ilgili kuvvet komutanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı veya Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından, görüşü alınmak üzere Yüksek Öğretim Kuruluna gönderilir. Atama; Yüksek Öğretim Kurulunun olumlu görüş bildirdiği ve Genelkurmay Başkanlığının da uygun bulduğu adaylar arasından, ilgili kuvvet komutanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı veya Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından yapılır. Profesörlük kadrosuna önermede ve atamada askerî personele öncelik verilir.

Yabancı Ülkelerde Alınan Unvanlar

Madde 24 — Yabancı ülkelerde alınan doçentlik ve profesörlük unvanlarının kabul edilmesi, 4 Kasım 1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun ilgili maddeleri uyarınca Üniversiteler Arası Kurul tarafından kararlaştırılır.

Akademik Unvanların Korunması

Madde 25 — Öğretim üyeleri, Astsubay Meslek Yüksek Okulları Kanununda yer verilen hükümler dışında, kazanmış oldukları akademik unvanlardan yoksun bırakılamazlar. Başka bir göreve atanma, emekli olmak veya istifa etmek ya da müstafi sayılmak suretiyle öğretim görevinden ayrılanlar, akademik unvanlarını taşıyabilirler. Ancak profesörlük, doçentlik veya yardımcı doçentlik unvanlarını kazananlar, her unvan dönemi içinde astsubay meslek yüksek okullarında veya diğer askerî yüksek öğretim kurumlarında fiilen iki yıl görev yapmadıkları takdirde; astsubay meslek yüksek okulları, diğer askerî veya sivil yüksek öğretim kurumları dışındaki çalışmalarında bu unvanları kullanamazlar.

Emeklilik Yaş Haddi

Madde 26 — Asker öğretim üyelerinin emeklilik yaş haddi, 8 Haziran 1949 tarihli ve 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun 40 ıncı maddesinde gösterilen rütbelerinin yaş haddidir. Sivil öğretim üyelerinin yaş haddi, 4 Kasım 1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 30 uncu maddesinde belirtilen yaş haddidir.

Öğretim Elemanlarının Astsubay Meslek Yüksek Okulu Dışına Atanmaları ve Görevlendirilmeleri

Madde 27 — Astsubay meslek yüksek okullarında görevli öğretim elemanları; görev ve unvanlarına bakılmaksızın disiplin, kıdem, kadro, kadrosuzluk veya diğer askerî ihtiyaçlar nedeniyle Genelkurmay Başkanlığı, ilgili kuvvet komutanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı veya Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından astsubay meslek yüksek okulu komutanının teklifi üzerine veya doğrudan, astsubay meslek yüksek okulları dışındaki kıt'a, karargâh ve kurumlara atanabilirler.

Astsubay meslek yüksek okulu dışına atanan asker öğretim üyeleri için, 11 Nisan 2002 tarihli ve 4752 sayılı Astsubay Meslek Yüksek Okulları Kanununun emeklilik yaş haddi ile ilgili hükümleri uygulanmaz.

Astsubay meslek yüksek okullarında görevli öğretim elemanları; idarece uygun görülen hâllerde, olağanüstü hâl, sıkıyönetim, seferberlik ve savaş hâllerinde Genelkurmay Başkanlığı, ilgili kuvvet komutanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı veya Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından özlük hakları saklı kalmak kaydıyla astsubay meslek yüksek okulları dışında da görevlendirilebilirler.

Öğretim Görevlilerinin Atanmaları ve Görevlendirilmeleri

Madde 28 — Astsubay meslek yüksek okullarında; Astsubay Meslek Yüksek Okulları Kanunu uyarınca atanmış öğretim üyesi bulunmayan dersler veya herhangi bir dersin özel bilgi ve uzmanlık isteyen konularının eğitim öğretim ve uygulamaları için, kendi uzmanlık alanlarındaki çalışma ve eserleriyle tanınmış asker veya sivil kişiler görevlendirilebilirler.

Asker öğretim görevlileri, tayinle veya geçici görevle; sivil öğretim görevlileri ise, kadrolu, sözleşmeli veya ek görevli olarak çalıştırılabilirler. Sivil öğretim görevlilerinin, boş öğretim üyesi veya boş öğretim görevlisi kadrolarına atanmaları veya sözleşmeli olarak çalıştırılmaları, ilgili bölüm başkanlıklarının görüşü alınarak, astsubay meslek yüksek okul komutanının önerisi ve Genelkurmay Başkanlığı, ilgili kuvvet komutanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı veya Sahil Güvenlik Komutanlığın izni ile yapılır.

Okutmanların Atanmaları ve Görevlendirilmeleri

Madde 29 — Asker okutmanlar, tayinle veya geçici görevli; sivil okutmanlar ise, süreli veya sürekli olarak atanacakları ilgili bölüm başkanlıklarının görüşü alınarak astsubay meslek yüksek okulu komutanının önerisi üzerine Genelkurmay Başkanlığı, ilgili kuvvet komutanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı veya Sahil Güvenlik Komutanlığının onayı ile atanırlar. Süreli olarak atanan sivil okutmanların görevleri, atama süresi sonunda kendiliğinden sona erer. Bunların aynı yöntemle yeniden atanmaları mümkündür.

Doktora eğitimini tamamlayan okutmanlardan, öğretim üyeliği şartlarına haiz olanlar, bu Yönetmelikte belirtilen usul ve esaslara göre uygun kadro bulunması hâlinde öğretim üyeliği kadrolarına atanabilirler.

Öğretim Yardımcılarının Atanmaları ve Görevlendirilmeleri

Madde 30 — Astsubay meslek yüksek okullarının, uzman, çevirici, eğitim ve öğretim plânlamacısı olarak ihtiyaç duyacağı öğretim yardımcılarından asker olanlar, Türk Silâhlı Kuvvetlerinin atanmaya ilişkin esas ve usullerine uygun olarak atanırlar. Sivil olanlar ise, çalışacakları bölüm başkanlıklarının görüşü alınarak astsubay meslek yüksek okulu komutanının önerisi üzerine Genelkurmay Başkanlığı, ilgili kuvvet komutanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı veya Sahil Güvenlik Komutanlığının onayı ile en çok üç yıl süre ile atanırlar. Atama süresi sonunda görevleri, kendiliğinden sona erer. Bunlar aynı usulle yeniden atanabilirler.

Öğretim Elemanı Yetiştirme

Madde 31 — Astsubay meslek yüksek okullarının ihtiyacı olan öğretim elemanları, Genelkurmay Başkanlığı, ilgili kuvvet komutanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından uzman personel temin ve yetiştirme plânları esaslarına göre yurt içinde ve yurt dışında yetiştirilir. Astsubay meslek yüksek okulları, ihtiyaçların tespiti için gerekli çalışmalara esas olması bakımından bu konudaki hazırlıklarını, Genelkurmay Başkanlığı, ilgili kuvvet komutanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı veya Sahil Güvenlik Komutanlığına bildirir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Çalışma Esasları ve Denetim

Çalışma Esasları

Madde 32 — Astsubay meslek yüksek okullarındaki öğretim elemanlarının haftalık ve günlük çalışma şekli ve süresi konusunda; 14 Temmuz 1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 27 Temmuz 1967 tarihli ve 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanunu ve 4 Ocak 1961 tarihli ve 211 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanunu ile Türk Silâhlı Kuvvetleri İç Hizmet Yönetmeliği esasları uygulanır.

Öğretim elemanlarının, mesai saatleri dışındaki çalışmaları ve nöbet hizmetleriyle ilgili usul ve esaslar, 4 Ocak 1961 tarihli ve 211 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanunu ve Türk Silâhlı Kuvvetleri İç Hizmet Yönetmeliği ile ilgili kuvvet komutanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı veya Sahil Güvenlik Komutanlığının direktifleri ve okul komutanlığının emirlerine göre düzenlenir.

Astsubay meslek yüksek okullarında kadrolu veya sözleşmeli olarak görev yapan 27 Temmuz 1967 tarihli ve 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununa tâbi olmayan öğretim elemanları, mevzuatın kendilerine yüklediği görevleri yerine getirmek zorundadır.

Haftalık Ders Yükü ile İlgili Hükümler

Madde 33 — Öğretim üyelerinin haftalık ders yükü, en az 10 saattir. Astsubay meslek yüksek okullarında kadrolu öğretim görevlileri ile okutmanlar için haftalık ders yükü 12 saatten az olamaz.

Bölüm başkanları için haftalık ders yükü, öğretim üyeleri ders yükünün yarısı kadardır. Öğretim başkanı ile astsubay meslek yüksek okulu öğretim elemanı kadrosu dışındaki görevlerde çalışanlardan ders yükü verilenler için, haftalık ders yükü zorunluluğu aranmaz.

Ders Yükü Hesabı

Madde 34 — Öğretim elemanlarının yaptıkları veya bizzat nezaret etmek suretiyle yaptırdıkları uygulamalar ve çalışmalarla diğer akademik faaliyetlerin ne ölçüde ders yükünden sayılacağı, aşağıdaki tabloda belirtilen esaslara göre belirlenir. Bu belirlemede maaş karşılığı haftalık mecburî ders yükü göz önünde bulundurulur.

a)

Haftalık ders dağılım çizelgesinde yer alan 1 saat teorik ders, laboratuvar, atölye, uygulama yapmak,

1 Saat

b)

Programlanmış 1 saat beden eğitimi dersi yapmak,

1 Saat

c)

Bitirme tezi, proje yönetmek (Her proje, tez konusu için haftada bir saat, bu suretle belirlenecek haftalık ders yükü6 saati geçemez),

1 Saat

ç)

Eğitsel kol ve kulüplerde 2 saat uygulama yaptırmak,

1 Saat

d)

Olimpik branşlardaki takım çalışmalarını 2 saat yönetmek veya nezaret etmek (Mesai dışındaki çalışmalar için haftalık ders yükü 6 saati geçemez),

1 Saat

e)

Plânlı ve toplu sınavlarda sınav salonunda, dershanede bir ders saati görev yapmak (Haftalık ders yükü 6 saati geçemez).

1 Saat

Blok Eğitim

Madde 35 — Blok hâlinde uygulamada faaliyetler, her bir öğretim elemanının girdiği ders saatleri esas alınarak, bir yarı yıllık süreye yayılmak suretiyle ders yükü hesabı yapılır.

Kamu Kuruluşlarında Görevlendirme

Madde 36 — İlgili kurumların isteği, astsubay meslek yüksek okulu komutanlığının olumlu görüşü ve ilgili kuvvet komutanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı veya Sahil Güvenlik Komutanlığının izni ve Genelkurmay Başkanlığının onayı ile ihtiyaç duyulan konularda, öğretim elemanları diğer yüksek öğretim kurumlarıyla kamu kurum ve kuruluşlarında geçici olarak görevlendirilebilirler. Bu konuda 27 Temmuz 1967 tarihli ve 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununun 124 üncü maddesi hükümleri saklıdır.

Yurt İçinde ve Yurt Dışında Görevlendirme

Madde 37 — Öğretim elemanlarının yolluklu veya yolluk almaksızın yurt içinde kongre, konferans, seminer ve benzeri bilimsel toplantılarla bilim ve meslekleri ile ilgili diğer toplantılara katılmaları, araştırma ve inceleme görevleri yapmaları; astsubay meslek yüksek okulu komutanının teklifi üzerine ilgili kuvvet komutanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı veya yetki verecekleri makamın onayına tabidir. Sağlık Astsubay Meslek Yüksek Okulu için onay makamı, Genelkurmay İkinci Başkanı veya yetki vereceği makamdır.

Yurt dışında yapılacak benzer çalışmalara katılma ve görevlendirme ile ilgili onay yetkisi, Genelkurmay Başkanlığına aittir.

Yurt içi ve dışında görevlendirilecek öğretim üyelerine verilecek yolluklar, yol masrafları ve gündelikler, genel hükümler çerçevesinde ödenir.

Yurt dışında bu maksatla görevlendirilen öğretim elemanlarına, yabancı kuruluşlardan burs sağlanmışsa, bunlar görev yapacakları sürece maaşlı izinli sayılırlar.

Dış ülkede kalınacak sürenin uzatılması; astsubay meslek yüksek okulu komutanlığının teklifi, ilgili kuvvet komutanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığının olumlu görüşü ve Genelkurmay Başkanlığının onayına bağlıdır.

Kurumlararası Yardımlaşma

Madde 38 — Türk Silâhlı Kuvvetlerine ait yüksek öğretim kurumlarında görevli öğretim elemanları, talep halinde; bağlı olduğu astsubay meslek yüksek okulu komutanlığının olumlu görüşü ve Genelkurmay Başkanlığı, ilgili kuvvet komutanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığının veya yetki verecekleri makamların onayı ile Türk Silâhlı Kuvvetlerine ait diğer yüksek öğretim kurumlarında görevlendirilebilirler.

Astsubay meslek yüksek okullarında görevli öğretim elemanları, talep halinde; bağlı olduğu yüksek öğretim kurumu komutanlığının olumlu görüşü ve ilgili kuvvet komutanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığının, Sağlık Astsubay Meslek Yüksek Okulu için Genelkurmay Başkanlığının veya yetki verecekleri makamların onayı ile diğer astsubay meslek yüksek okullarında, harp okullarında veya yüksek öğretim kurumlarında ek ders vermek üzere görevlendirilebilirler.

Ayrıca, idarî mercilerin talebi ile astsubay meslek yüksek okulu öğretim elemanları, ilgili kuvvet komutanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı veya Sahil Güvenlik Komutanlığının, Sağlık Astsubay Meslek Yüksek Okulu için Genelkurmay Başkanlığının izni ile bilirkişi olarak görevlendirilebilir.

Astsubay meslek yüksek okulları; ihtiyacı olan öğretim elemanlarını ilgili yüksek öğretim kurumundan, bir kurumda çalışmayanları ise kendileri ile koordine ederek talep edebilirler. Yüksek öğretim kurumları dışındaki kurum ve kuruluşlardan yapılacak ilâve öğretim elemanı talepleri; ilgili kuvvet komutanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı Sağlık Astsubay Meslek Yüksek Okulu için Genelkurmay Başkanlığı veya yetki verecekleri makamlar kanalı ile yapılır.

Astsubay meslek yüksek okullarında ek dersle görevlendirilecek öğretim elemanlarının sözleşmeleri, ilgili kuvvet komutanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı veya yetki verecekleri makamlar tarafından onaylanır. Sağlık Astsubay meslek yüksek okulu için onay makamı, Genelkurmay İkinci Başkanı veya yetki vereceği makamdır.

Astsubay meslek yüksek okulu ile diğer yüksek öğretim kurumları arasında karşılıklı olarak ek ders vermekle görevlendirilen öğretim elemanlarına, 4 Kasım 1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 40 ıncı ve 41 inci maddeleri hükümlerine göre ek ödeme yapılır.

Yüksek öğretim kurumları dışından ek ders vermek üzere temin edilecek öğretim elemanlarına, yapılacak ek ders ücreti ödemesi için, ders yükü zorunluluğu aranmaz.

Denetim

Madde 39 — Astsubay meslek yüksek okullarının eğitim, öğretim, idarî ve diğer faaliyetlerinin denetimi, Genelkurmay Başkanlığı, ilgili kuvvet komutanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı veya Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından yapılır.

Bilimsel Denetim

Madde 40 — Eğitim öğretim faaliyetlerinin bilimsel yönden denetlenmesi, bilimsel denetleme kurulu tarafından yapılır.

Bilimsel denetleme; öğretim elemanlarının bilimsel yönden denetlenmesi, onların eğitim, öğretim, bilimsel araştırma, yayın, seminer ve uygulama faaliyetlerini de kapsar.

Bilimsel denetleme kurulu; eğitim, öğretim ve diğer faaliyetlerin Astsubay Meslek Yüksek Okulları Kanunu ve bu Yönetmelikte belirtilen amaç ve ilkelere uygunluğunu denetlemek amacıyla, astsubay meslek yüksek okulu komutanı tarafından görevlendirilebileceği gibi, Genelkurmay Başkanlığı, ilgili kuvvet komutanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı veya Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından da görevlendirilir.

Sağlık Astsubay meslek yüksek okulunun bilimsel yönden denetlenmesi; doğrudan Gülhane Askerî Tıp Akademisi Komutanlığı tarafından 17 Kasım 1983 tarihli ve 2955 sayılı Gülhane Askerî Tıp Akademisi Kanunu esaslarına göre yapılır.

ALTINCI BÖLÜM

Eğitim, Öğretim ve Öğrenciler

Öğrenci Kaynakları

Madde 41 — Astsubay meslek yüksek okullarının öğrenci kaynağı; astsubay hazırlama okulları ile astsubay meslek yüksek okullarının bağlı olduğu kuvvet komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığınca belirlenen ve Genelkurmay Başkanlığı tarafından onaylanan sivil lise ve dengi okul mezunlarıdır.

Yabancı ülke öğrencilerinin astsubay meslek yüksekokullarına kabul edilmeleri, yapılacak anlaşmalar veya Bakanlar Kurulu kararına göre yapılır.

Genelkurmay Başkanlığı, ilgili kuvvet komutanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından ihtiyaç duyulması hâlinde, astsubay hazırlama okullarından mezun olan öğrencilere, sınav veya benzeri seçme usulleri uygulanabilir.

Kontenjan

Madde 42 — Astsubay meslek yüksek okullarına alınacak öğrenci sayısı, yetiştirme plânlarına uygun olarak, kuvvet komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı veya Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından belirlenir. Bu miktar ve kayıt kabul koşulları, her yıl, ilgili kuvvet komutanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığı ile Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından Yüksek Öğretim Kurulu Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığına bildirilir.

Duyuru

Madde 43 — Astsubay meslek yüksek okullarına öğrenci alınmasına ilişkin duyuru, her yıl Genelkurmay Başkanlığı, ilgili kuvvet komutanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı veya Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından; giriş koşulları, istenen belgeler, başvurulacak yer ile gerekli diğer bilgiler belirtilmek suretiyle basın yayın organları aracılığı ile yapılır.

Giriş Şartları

Madde 44 — Astsubay meslek yüksek okullarına, ihtiyaç duyulması hâlinde aşağıdaki koşulları taşıyanlardan, yapılacak seçme sınavlarında başarılı olanlar alınır. Aşağıda belirtilen bu koşullar dışındaki diğer giriş koşulları, kuvvet özelliklerine göre her yıl Genelkurmay Başkanlığı, ilgili kuvvet komutanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı veya Sahil Güvenlik Komutanlığınca belirlenir ve yayımlanır.

a) Türk vatandaşı olmak,

b) Kuvvet Komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı veya Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından belirlenen ve Genelkurmay Başkanlığınca onaylanan sivil lise ve dengi okulların birinden diploma almaya hak kazanmış olmak,

c) Kendisinin, annesinin, babasının, kardeşlerinin ve velisinin;

1) Tutum ve davranışları ile yasa dışı, siyasî, yıkıcı, irticaî, bölücü ideolojik görüşleri benimsememiş, bu gibi faaliyetlerde bulunmamış veya bu gibi faaliyetlere karışmamış olması,

2) Türk Silâhlı Kuvvetlerinin manevî şahsiyetine gölge düşürmemiş ve askerliğin şeref ve haysiyeti ile bağdaşmayacak fiil ve hareketlerde bulunmamış olması,

3) Toplumca tasvip edilmeyen kazanç yollarında çalışmamış ve hâlen çalışmamakta olması,

4) Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlar ile basit ve nitelikli zimmet, irtikap, iftira, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, yalan yere tanıklık, yalan yere yemin, cürüm tasnii, ırza geçmek, sarkıntılık, kız, kadın veya erkek kaçırmak, fuhşiyata tahrik, gayri tabii mukarenet, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçlar ile istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç olmak üzere kaçakçılık, resmi ihale ve alım ve satımlara fesat karıştırma, devlet sırlarını açığa vurma suçlarından birinden mahkûmiyetinin bulunmaması,

5) Yapılacak arşiv araştırması ve resmî güvenlik soruşturması sonucunda şüpheli ya da sakıncalı hâllerinin bulunmaması,

ç) Taksirli suçlar hariç olmak üzere, affa veya zaman aşımına uğramış yahut para cezasına çevrilmiş veya ertelenmiş hükümlülüklerine ilişkin kayıtları adlî sicilden çıkartılmış olsa bile bir cürümden hükümlü bulunmamak veya soruşturma altında olmamak,

d) Nişanlı, evli, dul, hamile, çocuklu olmamak veya herhangi bir kadınla veya erkekle nikahsız olarak birlikte yaşamamak,

e) Bir askerî okuldan çıkmış veya çıkarılmamış; sivil okullardan ise çıkarılmamış olmak,

f) Okula karşı yönergede belirtilen uygun nitelikte sorumlu bir veli göstermek,

g) Kuvvet özelliklerine göre, Türk Silâhlı Kuvvetleri Sağlık Yeteneği Yönetmeliğine uygun olarak, tam teşekküllü bir askerî hastahaneden "Askerî Öğrenci Olur" raporu almak,

ğ) Astsubay meslek yüksek okullarında yapılacak olan sınav, mülâkat ve diğer seçim işlemleri sonundaki değerlendirme sıralamasında, önceden belirlenen kontenjan içinde bulunmak,

h) "Askerî Okullara Alınan Öğrenciler ile Silâhlı Kuvvetler Hesabına Fakülte ve Yüksek Okullarda Okuyan Öğrenciler İçin Yüklenme Senedi Düzenlenmesine ve Bu Okullardan Çeşitli Sebeplerle Ayrılacak Öğrencilere veya Kefillerine Ödettirilecek Tazminata Dair Yönetmelik"de belirtilen yüklenme ve kefalet senetlerini düzenlemek.

Misafir Öğrenciler

Madde 45 — Astsubay meslek yüksek okullarında eğitim ve öğretim gören misafir öğrencilerin tabi olacağı esaslar aşağıda belirtilmiştir :

a) Misafir öğrencilerin astsubay meslek yüksek okullarına kabul edilmeleri, Genelkurmay Başkanlığının muvafakati üzerine ikili anlaşmalar veya Bakanlar Kurulu kararıyla olur. Astsubay meslek yüksek okullarına alınacak öğrencilerin; eğitim ve öğretimi takip edebilecek niteliği haiz olması ile ilgili hususlar, ikili anlaşmalarda düzenlenir.

b) Misafir öğrenciler, öğretimi takip edebilecek dil yeterliliklerinin saptanmasından sonra, astsubay meslek yüksek okullarında eğitim ve öğretime başlatılır.

c) Misafir öğrenciler; eğitim öğretim süresi, sınav ve değerlendirme ve disiplin ile ilgili hususlarda; bu Yönetmelik ve bu Yönetmelik uyarınca yürürlüğe konulacak yönerge hükümlerine tâbi olup, diğer hukukî ve idarî mevzuat, ikili anlaşmalarda belirtilir.

ç) Misafir öğrenciler için uygun görülmeyen ders ve ders dışı faaliyetler, astsubay meslek yüksek okulları komutanlıklarınca belirlenir.

Ön Lisans Eğitim ve Öğretimi Esasları

Madde 46 — Astsubay meslek yüksek okullarındaki ön lisans eğitim ve öğretimi, parasız yatılı olarak yapılır Öğrencilerin bu Yönetmeliğin 68 inci maddesinde ve yönergelerde belirtilecek ihtiyaçları, Devlet tarafından karşılanır.

Astsubay meslek yüksek okullarındaki eğitim ve öğretim, bu Yönetmelikte belirlenen amaç ve ana ilkelere göre aşağıdaki şekilde düzenlenir :

a) Eğitim ve öğretimin süresi ve şekli aşağıda belirtilmiştir :

1) Astsubay meslek yüksek okullarında ön lisans eğitim ve öğretim süresi iki yıldır. Astsubay meslek yüksek okulu öğrencileri; ön lisans eğitim ve öğrenimini sağlık nedenleri hariç olmak üzere üç yılda, sağlık nedenleri dahil olmak üzere azamî dört yılda tamamlamak zorundadırlar.

2) Savaş veya olağanüstü hâllerde, Genelkurmay Başkanlığı tarafından eğitim ve öğretime ara verilebilir veya eğitim ve öğretim süresi kısaltılabilir. Eksik öğretim görenlere daha sonra uygulanacak ilke ve esaslar, Genelkurmay Başkanlığı tarafından belirlenir.

b) Astsubay meslek yüksek okullarında ön lisans eğitim öğretimi yapılacak bilimsel dal veya dallar, ilgili kuvvet komutanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı veya Sahil Güvenlik Komutanlığının teklifi üzerine Genelkurmay Başkanlığı tarafından onaylanır.

c) Öğrencilerin bilimsel dallar ile askerî meslek sınıflarına ayrılacakları tarih ve ayrılma usul ve esasları; Genelkurmay Başkanlığı, ilgili kuvvet komutanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı veya Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından belirlenir.

ç) Astsubay meslek yüksek okullarında verilen ön lisans eğitim ve öğretim programlarına ilgili kuvvet komutanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığının ve Türk Silâhlı Kuvvetleri askerî meslek sınıflarının ihtiyaç ve özelliklerine göre ulaşılması, öngörülen seviye ve hedefler; Genelkurmay Başkanlığı, ilgili kuvvet komutanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı veya Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından belirlenir.

d) Ön lisans eğitim programlarının düzenlenmesinde, ders saat ve kredi ağırlığında derslerin içerikleri; aynı ya da benzer eğitimi veren ulusal ve uluslararası kurumlardaki standartlar dikkate alınır.

e) Astsubay meslek yüksek okulu eğitim öğretiminde toplam katsayılarla krediler arasındaki oran, Türk Silâhlı Kuvvetlerinin ihtiyacına göre Genelkurmay Başkanlığı, ilgili kuvvet komutanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı veya Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından yürürlüğe konulacak yönergelerde belirtilir.

f) Astsubay meslek yüksek okullarının eğitim öğretim yılı başlangıcı ve bitimi, yarı yıl izni tarihi ve süresi, ulusal ve dinî bayramlar nedeniyle verilecek diğer tatiller gibi hususları kapsayan genel yıllık faaliyet plânı, Genelkurmay Başkanlığı tarafından belirlenir.

g) Astsubay meslek yüksek okullarının; günlük, haftalık, yıllık ders ve uygulama süreleri ile ara sınav, yarı yıl sonu sınavı, engel sınavı, bütünleme ve not yükseltme sınavı gibi faaliyetlerini kapsayan detaylı eğitim öğretim yılı çalışma takvimi ile yıllık eğitim öğretim programları; Genelkurmay Başkanlığı, ilgili kuvvet komutanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı veya Sahil Güvenlik Komutanlığının onayı ile yürürlüğe konulur.

ğ) Eğitim ve öğretim yılı faaliyetleri aşağıda belirtilmiştir :

1) Akademik Yıl :

(a) Birinci yarı yıl (En az 15 hafta ve buna ilâve olarak yarı yıl sonu sınavları için ayrılan süre),

(b) Yarı yıl izni (En az 2 hafta),

(c) İkinci yarı yıl (En az 15 hafta ve buna ilâve olarak yarı yıl sonu sınavları için ayrılan süre),

(ç) Bütünleme, not yükseltme, ek not yükseltme, tek ders sınavları ve bunların engel sınavları (Bu sınavlar, ihtiyaç duyulması hâlinde yaz ve tatbikî eğitim öğretim döneminde de uygulanabilir).

2) Yaz ve Tatbikî Eğitim Öğretim Dönemi :

(a) Tatbikî eğitim,

(b) Akademik staj,

(c) İntibak eğitimi,

(ç) Bir sonraki eğitim öğretim yılına hazırlık ve izin.

Tatbikî eğitim süreleri ile uygulama şekilleri, özel amaçları gerçekleştirecek ve ihtiyaçları karşılayacak şekilde yürürlüğe konulacak yönergelerde belirtilir.

Eğitim ve Öğretimde Devam Zorunluluğu

Madde 47 — Astsubay meslek yüksek okulu öğrencileri; kredili ve katsayılı tüm derslere, uygulamalara, sınavlara, tatbikî eğitimlere ve akademik staja katılmak zorundadır.

a) Bir eğitim öğretim yılında uygulanan derslere veya eğitim faaliyetlerine belirli bir süre herhangi bir nedenle katılamayan öğrenciler, aşağıda belirtilen esaslar dahilinde başarısız sayılırlar :

1) Akademik Eğitim Öğretim Döneminde :

Akademik yılda fiilen yapılan derslerin, toplam ders saatinin 1/3 üne veya daha fazlasına katılamayan öğrenciler, o eğitim öğretim yılında başarısız sayılırlar. Okul komutanının yazılı emri ile yapılacak faaliyetlere katılan öğrenciler için bu süre, azamî devamsızlık süresinin %10’u kadar arttırılır.

2) Tatbikî Eğitim Döneminde :

(a) Tatbikî eğitimin başlangıç ve bitiş günü arasındaki sürenin gün olarak 1/3’üne veya daha fazlasına katılmayan öğrenciler, o eğitim öğretim yılında başarısız sayılırlar. Küsuratlı sayılar, öğrenci lehine değerlendirilerek bir alt tam sayı olarak alınır. Günlük tatbikî eğitim faaliyetlerinin yarısına katılan öğrenci, o günkü tatbikî eğitime katılmış sayılır. Okul komutanının yazılı emri ile yapılan faaliyetlere katılan öğrenciler için devamsızlık süresi, tatbikî eğitim süresinin yarısını geçmeyecek şekilde uzatılabilir.

(b) Akademik yıl içinde yer alan kredili ve katsayılı bütün derslerinde başarılı olan öğrencilerden, tatbikî eğitim süresinin 1/3 üne veya daha fazla gününe sağlık nedeniyle katılamayanların sınıfı geçip geçemeyeceklerine, yüksek okul kurulunca karar verilir.

b) Bir eğitim öğretim yılında hem sağlık, hem diğer nedenlerle devamsızlık süresini doldurarak başarısız olan öğrencilerin durumları, yüksek okul kurulu tarafından incelenerek, devre kaybının hangi nedenle olduğuna karar verilir.

c) Yukarıdaki (a) ve (b) bentlerinde belirtilen nedenlerle devre kaybeden veya devre kaybedeceği kesinleşen öğrencilere istedikleri takdirde, müteakip eğitim öğretim yılı başına kadar izin verilebilir. Akademik yıl içinde izin talep etmeyen öğrenciler derslere katılır, ancak sınavlara giremezler.

YEDİNCİ BÖLÜM

Sınav ve Değerlendirme Esasları

Genel Esaslar

Madde 48 — Astsubay meslek yüksek okullarında uygulanan ön lisans eğitim ve öğretimi ile ilgili sınav ve değerlendirmeler, aşağıdaki ana esaslar çerçevesinde yürütülür.

a) Astsubay meslek yüksek okullarında öğrenciler ilgili kuvvet komutanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı veya Sahil Güvenlik Komutanlığı ihtiyaçlarına uygun olarak aşağıda belirtilen konulardan sınav veya değerlendirmeye tâbi tutulurlar.

1) Kredili dersler.

2) Katsayılı dersler ve uygulamalar.

(a)Yıl içi askerî eğitim dersleri ve uygulamaları,

(b) Tatbikî eğitim dersleri ve uygulamaları,

(c) Temel ve savaş beden eğitimi ve uygulamaları,

(ç) Liderlik ve komutanlık eğitimi dersleri ve uygulamaları,

(d) Disiplin durumu.

3) Akademik staj.

b) Öğrencilerin akademik yıl içinde uygulanan kredili ve katsayılı dersleri, yıl içi askerî eğitim dersleri ve uygulamaları, liderlik ve komutanlık eğitimi ve uygulamaları derslerindeki başarıları yarı yıl bazında; yılda bir kere uygulanan tatbikî eğitim ve disiplin durumu ile ilgili başarıları, eğitim ve öğretim yılı bazında başarı harfleri ile değerlendirilir.

c) Astsubay meslek yüksek okullarında sınıf geçme esası uygulanır. Müteakip maddelerde belirtilen sınıf geçme şartlarını sağlayamayan öğrenciler, bir sonraki eğitim öğretim yılında tekrar okuyacakları sınıfın, yüksek okul kurulu tarafından o yıl için belirlenen programa göre bütün derslerinden ve sınavlarından sorumludurlar. Doğrudan sınıfta kalan öğrenciler ile bütünleme, not yükseltme, ek not yükseltme, tek ders sınavları sonucunda sınıfta kalan öğrencilere, müteakip eğitim öğretim yılı başına kadar izin verilebilir.

ç) Astsubay meslek yüksek okullarında yapılan sınav ve değerlendirmeler ile ilgili olarak bu Yönetmelikte belirlenen genel usul ve esaslar dışında kalan hususlar, yürürlüğe konulacak yönergelerde belirlenir.

Taban Notları, Başarı Harfleri ve Not Aralıkları

Madde 49 — Her eğitim öğretim yılı başında yüksek okul kurulu tarafından bir önceki yıla ait ders başarıları da dikkate alınarak; her ders için "geçme taban notu" ile başarı harflerine ait "not aralıkları", uygulanacak "taban kredi" değeri, "yarı yıl değerlendirme notu"nun uygulanıp uygulanmayacağı, uygulanacaksa değeri, disiplin ve tatbikî eğitim durumu ile ilgili başarı harfleri not aralıkları tespit edilerek yayımlanır.

Bir dersten başarılı olabilmek için gerekli asgarî geçme taban notu, 100 tam not üzerinden; kredili derslerde 45, katsayılı derslerde 60’dan aşağı saptanamaz.

Öğrencilerin her dersten yarı yıl sonu başarılarının tespitinde kullanılacak başarı harfleri ile bunların dereceleri ve ağırlıkları aşağıda belirtilmiştir :

Başarı Harfi

Derecesi

Ağırlığı

AA

Pekiyi

4.0

BA

İyi-Pekiyi

3.5

BB

İyi

3.0

CB

Orta-İyi

2.5

CC

Orta

2.0

DC

Zayıf-Orta

1.5

DD

Zayıf

1.0

F

Geçmez

0.0

Kredi ve Katsayı Değerleri

Madde 50 — Her eğitim öğretim yılı başında yüksek okul kurulu tarafından akademik programda yer alan her ders için; dersin haftalık teorik, lâboratuvar, atölye ve uygulama süreleri dikkate alınarak, yarı yıl bazında kredi notu adı altında bir ağırlık değeri belirlenir.

Katsayılı derslerden yıl içi askerî eğitim dersleri ve uygulamaları, liderlik ve komutanlık eğitimi ve uygulamaları gibi akademik yıl içinde verilen dersler ve eğitim konuları için yarı yıl bazında; tatbikî eğitim dersleri ve uygulamaları ve disiplin durumu için, eğitim öğretim yılı bazında katsayı adı altında aşağıdaki katsayı değerleri uygulanır.

Yıl içi askerî eğitim dersleri ve uygulamalarının her biri

: 1

Tatbikî eğitim dersleri ve uygulamalarının her biri

: 3

Temel ve savaş beden eğitimi derslerinin her biri

: 1

Liderlik ve komutanlık eğitimi ve uygulamalarının her biri

: 1

Disiplin durumu

: 3

Akademik staj ve katsayılı dersler ve uygulamalar, akademik program dışında plânlanır ve icra edilir.

Sınavlar ve Değerlendirme

Madde 51 — Astsubay meslek yüksek okullarında bir eğitim öğretim yılı içinde yapılacak sınavlar ile bunların değerlendirilmesi ile ilgili usul ve esaslar aşağıda belirtilmiştir.

a) Kredili derslerde :

1) Ara sınavlar : Her yarı yılda, her dersten, yıllık faaliyet takvimindeki zaman ve süreye uygun olarak yüksek okul kurulu kararıyla bir ilâ üç ara sınav yapılır. Ara sınavlar, 100 tam not üzerinden değerlendirilir. Birden fazla ara sınav yapılması durumunda, ara sınav notlarının aritmetik ortalaması alınır.

2) Yarı yıl sonu sınavları : Her yarı yıl sonunda, her dersten, 100 tam not üzerinden bir yarı yıl sonu sınavı yapılır.

3) Yarı yıl değerlendirme notu : Yüksek okul kurulunca uygulanmasına karar verildiği takdirde; her yarı yılda, her dersin öğretim elemanı tarafından öğrencilere, ders hazırlığı, derse katılımı, kısa sınav, sözlü, ödev, uygulama ve izleme testlerindeki başarıları dikkate alınarak 100 tam not üzerinden bir "Yarı Yıl Değerlendirme Notu" verilir.

4) Programda ayrı bir ders olarak yer alması hâlinde lâboratuvar, atölye ve uygulama derslerinin yarı yıl sonu başarı notları; ara ve yarı yıl sonu sınavları veya yarı yıl içinde yaptırılan deneylere ve uygulamalara verilen notların ortalamasının alınmasıyla elde edilir ve 100 tam not üzerinden değerlendirilir.

5) Programda yer verilen proje, tez, bitirme ödevi uygulamaları ile ilgili olarak başarısız olan öğrencilere bütünleme, tek ders sınavı hakkı verilir, ancak, not yükseltme hakkı verilmez. Proje, tez, bitirme ödevi değerlendirmelerine ilişkin diğer hususlar bu konuda yürürlüğe konulacak yönergede belirlenir.

6) Bu Yönetmelikte belirtilmeyen uygulama, değerlendirme usul ve esasları; Genelkurmay Başkanlığı, ilgili kuvvet komutanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı veya Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından yürürlüğe konulacak yönergelerde belirtilir.

b) Katsayılı Derslerde :

1) Yıl içi askerî eğitim dersleri ve uygulamaları, temel ve savaş beden eğitimi, liderlik ve komutanlık eğitimi ve uygulamaları derslerinde bir yarı yıl içinde en az bir sınav, değerlendirme yapılır ve yarı yıl sonunda öğrenciler, başarı harfleriyle değerlendirilir. Belirtilen derslerden F (Geçmez) alan öğrencilere, bütünleme sınavı hakkı verilir.

2) Tatbikî eğitim dönemlerinde, dönem süresince en az bir sınav, değerlendirme yapılır. Tatbikî eğitim döneminde yapılan sınav, değerlendirmelerde başarısız olan öğrencilere de bütünleme sınavı hakkı verilir.

3) Yıl içi askerî eğitim dersleri, temel ve savaş beden eğitimi, liderlik ve komutanlık eğitimi dersleri ve tatbikî eğitimde okutulan derslerin bütünleme sınavlarında başarısız olan öğrenciler sınıfta kalır.

4) Kuvvetlerin ihtiyaçlarına göre astsubay meslek yüksek okullarında katsayılı derslerin neler olacağı, sınav ve değerlendirilmesi ve yarı yıl sonu, yıl sonu başarılarının hesaplanması ile ilgili usul ve esaslar bu konuda yürürlüğe konulacak yönergelerde belirlenir.

5) Askerî hastahanelerin sağlık kurulu raporları veya askerî hastahanelerdeki yetkili uzman tabipleri tarafından verilecek raporlara istinaden; astsubay meslek yüksek okulları yüksek okul kurulunca belirlenen beden eğitimi derslerindeki tatbikî sınav ve değerlendirmeye tâbi konuların tamamına veya bir kısmına bir yarı yıl boyunca katılamayan öğrencilerin, söz konusu ders konularından ne şekilde sınav veya değerlendirmeye tâbi tutulacaklarına ilişkin usul ve esaslar, ilgili astsubay meslek yüksek okulunun yüksek okul kurulunca belirlenir.

Yarı Yıl Sonu ve Yıl Sonu Başarı Notu Hesabı

Madde 52 — Astsubay meslek yüksek okullarında yarı yıl sonu ve yıl sonu başarı notlarının hesabı aşağıdaki esaslara göre yapılır :

a) Yarı yıl sonu başarı değerlendirmesi :

1) Öğrencilerin, yarı yıl sonunda her dersten ayrı ayrı başarı durumları yarı yıl sonu başarı notu ile değerlendirilir.

2) Öğrencilerin herhangi bir dersten bir yarı yılda başarılı olabilmeleri için; yarı yıl sonu başarı notunun, o ders için belirlenmiş olan taban notuna veya daha fazlasına ulaşmış olması gerekir.

3) Öğrencilerin yarı yıl sonu başarı notu 100 tam puan üzerinden aşağıdaki şekilde hesaplanır:

A : Ara sınav notu veya ara sınav notları ortalaması,

B : Yarı yıl değerlendirme notu,

C : Yarı yıl başarı notu,

D : Yarı yıl sonu sınav notu,

E : Yarı yıl sonu başarı notu,

X : Ara sınav notu veya sınav notları ortalamasının ağırlığını gösteren çarpandır. Bu çarpan, 60 ilâ 100 arasında belirlenir.

(100-X) : Yarı yıl değerlendirme notu ağırlığını gösteren çarpandır. Bu çarpanın kesin değeri, yüksek okul kurulunca 0 ilâ 40 arasında belirlenir.

Yarı yıl başarı notu= C = A x X + B(100 - X)

100

Yarı yıl sonu başarı notunun hesabında; yarı yıl başarı notunun % 40 ı ilâ yarı yıl sonu sınav notunun % 60 ı alınır. Bu iki notun toplamı, yarı yıl sonu başarı notudur.

Yarı yıl sonu başarı notu= E = C x 40 + D x 60

100

4) Ara sınavın birden fazla yapılması hâlinde, ara sınav notları ortalaması ve yarı yıl sonu başarı notu ortalamalarında, 0.5 veya üzerindeki değer, bir üst nota dönüştürülerek işleme alınır.

b) Akademik Yıl Sonu Başarı Değerlendirmesi :

1) Öğrencilerin akademik yıl sonunda tatbikî eğitim dersleri, staj eğitimi ve disiplin durumları hariç olmak üzere başarılı sayılabilmeleri için; kredili ve katsayılı derslerin hiç birinden "F" başarı harfi almamış olmaları, akademik yıl sonu kredi ortalamalarının en az 2.00 olması ve bu Yönetmelikte belirtilen devamsızlık sınırını aşmamış olmaları gereklidir.

2) Akademik yıl sonunda, akademik yıl sonu kredi ortalaması, taban kredi değeri 1.20’nin altında olan öğrenciler doğrudan sınıfta kalırlar.

3) Akademik yıl sonunda doğrudan sınıfta kalmayan ve akademik yıl sonunda başarılı olma şartlarını gerçekleştiremeyen öğrenciler durumlarına göre, bütünleme ve not yükseltme sınavlarına katılmaya hak kazanırlar.

c) Eğitim öğretim yılı sonu başarı değerlendirmesi :

Akademik yılda ve tatbikî eğitim döneminde okutulan kredili ve katsayılı derslerin hiç birinden "F" başarı harfi olmayan ve kredili derslere ait akademik yıl sonu kredi ortalaması 2.00 ve üzerinde olan öğrenciler, başarılı olarak bir üst sınıfa geçerler.

Bütünleme, Not Yükseltme, Tek Ders Sınavları

Madde 53 — Akademik yıl sonunda sınıf geçme koşullarını gerçekleştiremeyen ve doğrudan sınıfta kalmayan öğrenciler, bütünleme veya not yükseltme sınavlarına katılabilirler. Bütünleme ve not yükseltme sınavları, diğer yaz dönemi faaliyetleri dikkate alınarak müştereken veya önce bütünleme, sonra not yükseltme olmak üzere farklı dönemlerde yapılabilir.

a) Bütünleme sınavları :

Akademik yıl sonunda, sınıf geçme koşullarını gerçekleştiremeyenlerden, doğrudan sınıfta kalmamış olanlar; yarı yıllarda "F" başarı harfi aldıkları kredili ve katsayılı derslerden bütünleme sınavlarına girerler. Bütünleme sınavları, en erken ikinci yarı yıl sınavlarının bittiği günü takip eden yedinci gün başlatılabilir. Bütünleme sınavları sonunda;

1) Sınıf geçme koşullarını yerine getirenler bir üst sınıfa devam ederler.

2) İki ve daha fazla kredili veya katsayılı dersten başarısız olanlar sınıfta kalırlar.

3) Bütünlemeli olduğu kredili derslerin hepsinden geçer not alan öğrencilerden, akademik yıl sonu kredi ortalaması 2.00 a ulaşamayanlar, not yükseltme sınavlarına girerler.

4) Kredili bir dersten başarısız olan öğrencilerden ;

(a) 2.00 akademik kredi ortalamasına ulaşanlar, tek ders sınavına katılmaya hak kazanırlar.

(b) 2.00 akademik kredi ortalamasına ulaşamayanlar, not yükseltme sınavlarına girer. Not yükseltme sınavları sonucunda 2.00 akademik kredi ortalamasına ulaşamayanlar, sınıfta kalırlar.

b) Not Yükseltme Sınavları :

Akademik yıl sonunda veya bütünleme sınavları sonunda kredili veya katsayılı derslerin hiçbirinden "F" başarı harfi olmayan ve akademik yıl sonu kredi ortalaması 2.00’nin altında kalan öğrenciler, kredi ortalamalarını yükseltmek amacıyla, her iki yarı yılda "DD" ve "DC" başarı harfi aldıkları derslerden istedikleri kadarını seçerek, bunlardan not yükseltme sınavına girebilirler. Öğrenciler hangi derslerden not yükseltme sınavına girmek istediklerini, yıl sonu başarı durumlarının ilânından sonra bir gün içinde bir dilekçe ile başvurarak belirtirler. Not yükseltme sınavlarında, ilk notundan daha düşük not alan öğrencilerin bu notları dikkate alınmaz.

1) Kredili ve katsayılı hiç bir dersten "F" başarı harfi olmayan ve 2.00 akademik kredi ortalamasına ulaşanlar, bir üst sınıfa devam hakkı kazanırlar. Ulaşamayanlara, kredili derslerden ek not yükseltme sınavına girme hakkı tanınır.

2) Kredili bir dersten başarısız durumda olanlardan 2.00 akademik kredi ortalamasına ulaşanlar, tek ders sınavına girmeye hak kazanırlar. Ulaşamayanlar, sınıfta kalırlar .

c) Ek not yükseltme sınavları :

Bütünleme ve not yükseltme sınavları sonucunda katsayılı dersler dahil olmak üzere hiç bir dersten "F" almayan, ancak 2.00 kredi ortalamasına ulaşamayan öğrenciler, bütünleme ve not yükseltme sınavları dahil olmak üzere, "DD" ve "DC" aldıkları kredili dersler arasından seçecekleri azamî üç dersten ek not yükseltme sınavına girebilirler. Öğrenciler, hangi derslerden ek not yükseltme sınavına girmek istediklerini, sonuçların tebliğini müteakip bir gün içinde bir dilekçe ile başvurarak belirtirler.

d) Tek ders sınavı :

Bütünleme ve not yükseltme sınavları sonucunda kredili derslerden birinden "F" notu olan ve 2.00 kredi ortalamasını tutturan öğrenciler, "F" aldıkları kredili dersten tek ders sınavına katılırlar.

e) Tek ders ve ek not yükseltme sınavları, bütünleme ve not yükseltme sınavlarının bitiminden sonra en erken üçüncü gün başlatılabilir. Tek ders ve ek not yükseltme sınavları sonunda sınıf geçme koşullarını yerine getirenler, bir üst sınıfa geçmeye hak kazanırlar; getiremeyenler, sınıfta kalır.

f) Bütünleme, not yükseltme, ek not yükseltme ve tek ders sınavlarının birinden veya birkaçından alınan kredilerin ortalaması, 2.00 kredi ortalamasını geçse bile, akademik yıl sonu başarı değerlendirmesine esas kredi tutarı 2.00 a tamamlanacak şekilde, bu konudaki Yönergede belirlenecek esaslara göre işlem yapılır.

2.00 kredi ortalamasının üzerinde kredi notu olan, ancak bütünlemeye kalan öğrencilerin bütünleme imtihanlarında aldıkları notların kredi toplamı, yarı yıl başarı notlarını etkilemez. Sadece, bütünlemeye kaldıkları derslerden sınıfı geçmek için gerekli asgarî not kadarı kabul edilir.

Notların hesaplanmasında ve sınıf geçme kredilerinin belirlenmesinde kolaylık sağlamak maksadıyla; öğrencinin sınavdan geçmesi veya sınıfı geçmesi için gereken asgarî kredi tutarları ve notları dikkate alınarak hesaplanacak yarı yıl akademik yıl sonu başarı notunun 2.00 ortalamayı aşması kabul edilebilir. 2.00 üzerinde kredi ortalaması olup, bütünleme imtihanına kalanlar için de, aynı yöntem uygulanır.

Engel Sınavları

Madde 54 — Bu Yönetmelikte öngörülen sınavların engel sınavları, aşağıda belirtilen esaslara göre yapılır.

a) Anne, baba veya kardeşlerin ağır hastalığı veya vefatları ile söz konusu aile efradının doğrudan etkilendiği yangın, deprem, kaza gibi beklenmeyen hâller ve diğer afetler nedeniyle verilen izin ile acil viziteye çıkma, hastahanede yatma, istirahat ve hava değişimi alma veya okul komutanlığının yazılı emri ile yapılacak faaliyetler nedeniyle yukarıda belirtilen sınavlara katılmayan öğrencilere; katılmadığı sınav için engel sınavı hakkı verilir. Öngörülen özürler dışında bir nedenle, herhangi bir sınava katılmayan öğrenciye, o sınavdan sıfır not verilir.

b) Yukarıda belirtilen nedenlerle sınavlara giremeyerek engele kalan öğrencilerin engel sınavlarına ilişkin uygulama esasları; Genelkurmay Başkanlığı, ilgili kuvvet komutanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı veya Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından yürürlüğe konulacak yönergelerde belirtilir.

c) Bir öğrenci ;

1) Birinci yarı yıla ait ara ve yarı yıl sonu sınavlarının engel sınavlarına, en geç ikinci yarı yıl sonu sınavının başladığı güne kadar,

2) İkinci yarı yıla ait ara ve yarı yıl sonu sınavlarının engel sınavlarına, en geç takip eden yeni eğitim ve öğretim yılının başladığı güne kadar,

3) Bütünleme, not yükseltme ve tek ders sınavlarının engel sınavlarına, en geç takip eden yeni eğitim ve öğretim yılının ilk dört haftası içinde, katılmak zorundadır.

4) Yukarıda belirtilen tarihlere kadar kredili veya katsayılı derslerden, sağlık nedenleri dışındaki nedenlerle engel sınavlarına katılmayan öğrenciler, o sınavdan sıfır almış sayılırlar.

d) Bütünleme, not yükseltme ve tek ders sınavlarının engel sınavı, müteakip eğitim öğretim yılı içinde yapılacaksa, ikinci sınıf öğrencileri, eski sınıflarında eğitim ve öğretime devam ederler. Yukarıdaki (c) bendinin (3) numaralı alt bendinde belirtilen süre içinde engel sınavlarına katılarak sınıf geçme şartlarını sağlayanlar, 27 Temmuz 1967 tarihli ve 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanunu hükümlerine göre muvazzaf astsubay çavuş olarak nasbedilirler.

e) Öğrencinin bir dersten en az bir ara sınav notu alması hâlinde; o dersin diğer ara sınavlarına yukarıda belirtilen nedenlerle giremediği ve engel sınavı yapma imkânı da olmayan hâllerde, öğrenci mevcut ara sınav ve yarı yıl sonu sınav notları ile değerlendirilebilir.

f) Sınav, ödev, proje, tez, yayın gibi faaliyetlerde kopya çektiği tespit edilen öğrencilere, o sınavdan sıfır not verilir ve bu gibi öğrenciler hakkında, disiplin yolu ile işlem yapılır.

Sıralama ve Başarı Derecesi

Madde 55 — Astsubay meslek yüksek okullarında öğrencilerin yıl sonu ve mezuniyet başarı puanları ile başarı dereceleri aşağıdaki şekilde belirlenir:

a) Akademik yıl sonu akademik başarı puanı ve kredi ortalaması: Akademik yıl sonunda hesaplanan, bir öğrencinin her iki yarı yılda okutulan kredili derslerin hepsinden aldığı ders başarı puanları toplamının, o derslere ait kredilerin toplamına bölünmesiyle elde edilen akademik yıl sonu kredi ortalamasıdır. Bunun hesaplanmasında varsa bütünleme, not yükseltme, ek not yükseltme ve tek ders sınavlarından alınan notlar da hesaplamaya dahil edilir.

b) Mezuniyet akademik başarı puanı: Bir öğrencinin; kredili derslerin tümünden başarılı olduğu, iki eğitim öğretim yılına ait kredili derslerdeki ders başarı puanları toplamının, aynı iki yıla ait krediler toplamına bölünmesiyle elde edilen sayıdır. Bunun hesaplanmasında varsa bütünleme, not yükseltme, ek not yükseltme ve tek ders sınavlarından alınan notlar da hesaplamaya dahil edilir.

c) Yıl sonu sıralama puanı: Bir öğrencinin; bir eğitim öğretim yılına ait kredili ve katsayılı ders başarı puanları toplamının, o eğitim öğretim yılına ait kredi ve katsayılar toplamına bölümü ile elde edilen sayıdır. Yıl sonu sıralama puanının hesaplanmasında varsa bütünleme, not yükseltme, ek not yükseltme ve tek ders sınavlarından alınan notlar dikkate alınmaz.

ç) Mezuniyet sıralama puanı: Bir öğrencinin; başarılı olduğu iki eğitim öğretim yılına ait kredili ve katsayılı ders başarı puanları toplamının, aynı iki yıla ait kredi ve katsayılar toplamına bölünmesi ile elde edilen sayıdır. Sicile esas olan mezuniyet sırasının belirlenmesinde bu puan dikkate alınır. Mezuniyet sıralama puanının hesaplanmasında varsa bütünleme, not yükseltme, ek not yükseltme ve tek ders sınavlarından alınan notlar dikkate alınmaz.

Yukarıdaki hesaplamalarda bölme işlemi tam sayıdan sonra asgarî üç hane yürütülür. Yıl sonu ve mezuniyet sıralama puanları hesaplanırken, eşitlik hâlinde disiplin durumuna, eşitliğin devamı hâlinde sırasıyla liderlik, komutanlık, tatbikî eğitim, askerî eğitim ve beden eğitimi notlarına bakılır. Mezuniyet sıralama puanının eşitliği hâlinde yukarıdaki inceleme, ikinci sınıftan başlayıp, geriye doğru gidilerek yapılır.

Öğrencilerin yıl sonu başarı puanı ve mezuniyet akademik başarı puanının derecelenmesi aşağıdaki şekilde yapılır:

Başarı puanı

Başarı derecesi

3.500 - 4.000

Pekiyi

2.500 - 3.499

İyi

2.000 - 2.499

Orta

Sınav Sonuçlarının Yayımı

Madde 56 — Ara sınav, yarı yıl sonu sınavı gibi toplu sınavların sonuçlarının hangi usul ve esaslar içerisinde, hangi zamanlarda yayımlanacağı bu konuda yürürlüğe konulacak yönergelerde belirtilir.

Sınav Sonuçlarına İtiraz

Madde 57 — Öğrenciler, sınav sonuçlarına karşı; sonuçların ilân tarihini takip eden üç gün içinde sıralı amirlerine itirazda bulunabilirler. Sınav sonuçlarına itirazlar ve itirazların değerlendirilmesine ilişkin esaslar, Genelkurmay Başkanlığı, ilgili kuvvet komutanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı veya Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından yürürlüğe konulacak yönergelerde belirtilir.

Sınav Evrakının Muhafazası

Madde 58 — Astsubay meslek yüksek okullarında bir eğitim öğretim yılında yapılan sınavlara ait birer nüsha orijinal soru metni, cevap anahtarları, optik okuyucu cevap kartları, metin veya problem tipinde yapılan sınavlara ait öğrenci cevap kağıtları, uygulamalı sınavlara ait tutanaklar gibi bilgi ve belgeler, iki yıl süre ile saklanır ve bilâhare usulüne uygun olarak imha edilir.

Astsubay Meslek Yüksek Okulu Diploması

Madde 59 — Astsubay meslek yüksek okullarındaki ön lisans eğitim öğretimini başarı ile tamamlayan öğrenciler, 27 Temmuz 1967 tarihli ve 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanunu hükümlerine göre muvazzaf astsubay çavuş olarak nasbedilirler. Mezuniyette, "Ön Lisans Diploması" ve "Astsubaylık Diploması" olmak üzere iki ayrı diploma verilir. Gülhane Askerî Tıp Akademisi bünyesindeki Sağlık Astsubay Meslek Yüksek Okulunun "Ön Lisans Diploması", Sağlık Bakanlığı tarafından tescil edilir.

Astsubay meslek yüksek okulu ön lisans diploması, astsubaylık diploması, misafir öğrencilere verilecek diploma veya sertifikalar ile diğer sertifika örnekleri, bu konuda yürürlüğe konulacak yönergede belirtilir.

Ön lisans diplomasında, bitirilen bilim dalı ve bölüme dayalı olarak verilen unvan belirtilir.

SEKİZİNCİ BÖLÜM

Disiplin ve Okuldan Çıkarılma

Disiplin Hükümleri

Madde 60 — Her öğrenciye, intibak süresini tamamlayarak astsubay meslek yüksek okulu öğrencisi statüsüne geçtiği and içme tarihinden itibaren, astsubay meslek yüksek okulundaki öğrenimi süresi başında, 100 disiplin notu verilir.

Verilecek cezalar nedeniyle disiplin notundan ne miktarda puan düşüleceği aşağıda belirtilmiştir :

a) Uyarı: 1 puan,

b) İzinsizlik: Bir hafta sonu tatiline karşılık 2 puan,

c) Disiplin amirlerince verilecek oda hapsi: Her güne karşılık 4 puan,

ç) Disiplin mahkemesince verilecek oda hapsi: Her güne karşılık 5 puan,

d) Taksirli suçlar hariç olmak üzere askerî ve adlî mahkemelerce verilecek hapis: Her güne karşılık 6 puan.

Mahkemeler tarafından verilen cezalar, tecil edilse veya para cezasına çevrilse dahi puan düşülür.

Bir disiplin yılı içinde, disiplin notu hiç kırılmamış öğrencilerin disiplin notu, müteakip yıla aynen aktarılır.

Disiplin yılı içerisinde işlenen disiplin suçu, disiplin kabahati ve disiplin tecavüzleri nedeniyle disiplin notu düşürülen öğrencilerin müteakip yıl disiplin notları; kalan disiplin notlarına, o disiplin yılında kaybettikleri disiplin notunun ikinci sınıfta 1/3 ü ilâve edilerek tespit edilir.

Disiplin notuna bağlı olarak öğrenci hakkında idarece yapılacak işlemler ve disiplinle ilgili diğer usul ve esaslar, yürürlüğe konulacak yönergede belirtilir.

Disiplin ve Okuldan Çıkarılma

Madde 61 — Astsubay meslek yüksek okulu öğrencileri aşağıdaki hâllerde, yüksek disiplin kurulu kararıyla okuldan çıkarılırlar:

a) Disiplin notunun tamamını kaybedenler,

b) Disiplin notuna bakılmaksızın;

1) Astsubay meslek yüksek okulu öğrenci adaylarından, intibak süresi içinde astsubay meslek yüksek okulu öğrencisi olma niteliğini kazanamadıkları bölük ve tabur komutanlarının ortak kanaat raporu ile belgelenenler,

2) Astsubay meslek yüksek okullarına giriş koşullarını taşımadıkları öğrenimleri sırasında anlaşılanlar ile öğrenimleri süresince bu koşulları kaybedenler,

3) Sınavlarda, verilen ödevlerde, proje, tez, yayım, ve bu gibi çalışmalarda ikinci kez kopya yaptıkları eğitim ve öğretim yüksek kurulu kararıyla kesinleşenler; diğer ahlâka aykırı davranışlarda bulunduğu tespit edilenler ve astsubay meslek yüksek okulu öğrencilerinin öğrenimleri süresince muhafaza ve geliştirmekle yükümlü oldukları nitelikleri kaybettiklerine karar verilenler.

Yukarıdaki fıkra uyarınca okuldan çıkarılan öğrencilerle ilgili yüksek disiplin kurulu kararı, ilgili kuvvet komutanı, Jandarma Genel Komutanı veya Sahil Güvenlik Komutanının onayı ile kesinleşir. Sağlık Astsubay Meslek Yüksek Okulu için onay makamı, Genelkurmay İkinci Başkanıdır.

Bu madde uyarınca askerî öğrencilikle ilişiğinin kesilmesine karar verilen öğrenciler, kararın kesinleşmesine kadar okul komutanlıklarınca gerekli görüldüğü takdirde, işlemleri tamamlanmadan önce de okuldan uzaklaştırılabilirler. Bu durumdaki öğrenciler, söz konusu süre içersinde resmî elbise giyemezler, ancak, askerî öğrencilik statüleri devam eder.

Mahkeme Kararı, Sağlık ve Başarısızlık Nedeniyle Okuldan Çıkarılma

Madde 62 — Astsubay meslek yüksek okulu öğrencileri aşağıdaki hâllerde okuldan çıkarılırlar:

a) 22 Mayıs 1930 tarihli ve 1632 sayılı Askerî Ceza Kanunu, 4 Ocak 1961 tarihli ve 211 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanunu ve Türk Silâhlı Kuvvetleri İç Hizmet Yönetmeliği ile diğer ilgili mevzuatta belirtilen eylemlerinden dolayı askerî öğrencilik hukukunu kaybedenler.

b) Sağlık nedeniyle çıkarılma: Sağlık nedeni ile iki yıldan fazla devre kaybedenler ile sağlık kurulunca verilecek raporlara dayanılarak sağlık durumları bakımından astsubay meslek yüksek okulu öğrenimine devam olanağı kalmayanların, yüksek okul kurulu kararı ile okulla ilişkileri kesilir.

c) Başarısızlık nedeniyle çıkarılma: Eğitim ve öğretimlerini sağlık nedenleri dışında üç yıl, sağlık nedenleri dahil toplam dört yıl süre içinde tamamlayamayanların veya bu sürelerde tamamlayamayacağı kesinleşenlerin, yüksek okul kurulu kararıyla okulla ilişkileri kesilir. Yüksek okul kurulunun bu konudaki kararı, ilgili kuvvet komutanı, Jandarma Genel Komutanı veya Sahil Güvenlik Komutanının onayı ile kesinleşir. Sağlık Astsubay meslek yüksek okulu için onay makamı Genelkurmay İkinci Başkanıdır.

Okuldan Çıkma

Madde 63 — Öğrenciler; 27 Temmuz 1967 tarihli ve 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununun 115 inci maddesi uyarınca astsubay meslek yüksek okullarında intibak eğitimi başlangıcından itibaren birinci eğitim öğretim yılı sonuna kadar olan sürede Devlet tarafından yapılan masrafları ve kanunî faizlerini ödemeleri kaydıyla ve başka bir şart aranmaksızın okuldan çıkabilirler. Bu dönem içerisinde 18 yaşını tamamlayan öğrenciler kendi müracaatları ile tamamlamayan öğrenciler ise velilerinin muvafakati ile okuldan çıkabilirler. Bu süreyi geçirdikten sonra öğrenciler, yapılan masrafları ve kanunî faizlerini ödeseler de okuldan çıkamazlar.

Devlet Tarafından Yapılan Masraflar

Madde 64 — Sağlık durumu nedeniyle çıkarılanlar hariç olmak üzere diğer nedenlerle okuldan çıkarılanlara, Devlet tarafından kendileri için yapılan masraflar, kanunî faizleri ile birlikte ödettirilir.

Diğer Yüksek Öğretim Kurumlarına Giriş

Madde 65 — Astsubay meslek yüksek okullarında okuyan öğrencilerden, bu Yönetmelikte belirtilen nedenlerle okuldan çıkarılanlar ile 27 Temmuz 1967 tarihli ve 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununun 115 inci maddesi gereğince kendi isteği ile okuldan çıkanlar, hiç bir şekilde başka askerî yüksek öğretim kurumlarına alınmazlar ve Türk Silâhlı Kuvvetlerinde istihdam edilemezler. Bunlar hakkında; 16 Haziran 1927 tarihli ve 1076 sayılı Yedek Subaylar ve Yedek Askerî Memurlar Kanunu, 21 Haziran 1927 tarihli ve 1111 sayılı Askerlik Kanunu, 18 Mart 1986 tarihli ve 3269 sayılı Uzman Erbaş Kanunu ile 28 Mayıs 1988 tarihli ve 3466 sayılı Uzman Jandarma Kanunu hükümleri saklıdır.

Bu öğrencilerin kimlikleri; alınan çıkarma kararı ile birlikte ilgili kuvvet komutanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı veya Sahil Güvenlik Komutanlığının teklifi üzerine Genelkurmay Başkanlığı tarafından bütün askerî yüksek öğretim kurumlarına, emniyet makamlarına ve askerlik şubelerine bildirilir.

Gerekli Belgelerin İadesi

Madde 66 — Astsubay meslek yüksek okullarından çıkan veya çıkarılan öğrenciye; tazmin edilecek masrafların ödenmesiyle ilgili olarak, muhakemat müdürlüğünden alacağı belgelerin düzenlenmesi üzerine lise diploması iade edilir, ayrıca, astsubay meslek yüksek okulu eğitim öğretim döneminde alınan ders ve kredileri gösteren öğrenim belgesi (transkript) düzenlenerek verilir. Bu belgelerin birer sureti dosyasında saklanır.

Diploma ve öğrenim belgesine, ilişiğinin kesilme nedeni yazılarak, ilgili makam tarafından onaylanır.

DOKUZUNCU BÖLÜM

Çeşitli Hükümler

Öğretim Elemanlarının Özlük Hakları

Madde 67 — Astsubay meslek yüksek okullarında görevli askerî öğretim elemanlarının özlük haklarına ilişkin ödemelerde, 27 Temmuz 1967 tarihli ve 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanunu hükümleri uygulanır.

Asker öğretim elemanlarına, 11 Ekim 1983 tarihli ve 2914 sayılı Yüksek Öğretim Personel Kanununun 12 nci maddesine göre hesaplanacak üniversite ödeneği ile 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununun Ek-17 nci maddesine göre ödenen hizmet tazminatından hangisi fazla ise o ödenir. Öğretim elemanlarından, 28 Şubat 1982 tarihli ve 2629 sayılı Uçuş, Paraşüt, Denizaltı, Dalgıç ve Kurbağa Adam Hizmetleri Tazminatı Kanunundan istifade edenlerin, bu Kanuna göre ödenen tazminatlarının, Türk Silâhlı Kuvvetleri hizmet tazminatı ile üniversite ödeneğinden fazla olması hâlinde, tazminat ödemeleri, 2629 sayılı Kanun hükümlerine göre yapılır. Ayrıca astsubay meslek yüksek okulu komutanına, 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanununun 13 üncü maddesine göre idarî görev ödeneği ödenir. Astsubay meslek yüksek okulu komutanına verilecek idarî görev ödeneği, meslek yüksek okulu müdürlerine ödenecek miktar kadardır.

Astsubay meslek yüksek okullarında görevlendirilen sivil öğretim elemanlarının özlük hakları, 4 Kasım 1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile 11 Ekim 1983 tarihli ve 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu hükümlerine göre verilir.

Ek Ders Ücretleri

Madde 68 — 11 Nisan 2002 tarihli ve 4752 sayılı Astsubay Meslek Yüksek Okulları Kanununa göre haftalık okutulması mecburî ders yükü dışında, astsubay meslek yüksek okullarında görevli öğretim elemanlarına; görev unvanlarına göre Genelkurmay Başkanlığı, ilgili kuvvet komutanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı veya Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından belirlenecek esaslar çerçevesinde haftada en çok 20 saate kadar verilecek dersler için 11 Ekim 1983 tarihli ve 2914 sayılı Yüksek Öğretim Personel Kanununun 11 inci maddesine uygun olarak ek ders ücreti ödenir. İkinci öğretim için en fazla 10 saat daha ilâve edilir. Ek ders ücreti tahakkukunda; toplam verilen ders yükünden, mecburî ders yükü düşülerek, belirlenen ders yükü karşılığı ek ders ücreti ödenir.

İkinci ve gece öğreniminde ek ders ücretleri, 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanununun 11 inci maddesine uygun olarak ödenir.

Ek ders ücretinin ödenmesinde, dersin fiilen işlenmesi esastır.

Öğretim elemanlarının müfredat programlarına uygun olarak ve bizzat sınav kağıdı okumasını ya da değerlendirmesini gerektirir şekilde metin veya problem tipi yahut karma olarak gerçekleştirdikleri plânlı ve toplu ara sınavlar, derse kayıtlı öğrenci sayılarına göre aşağıda belirtildiği şekilde haftalık ders yüküne ilâve edilir.

Öğrenci sayısı

Haftalık ders yükü

1 –100

1 Ders saati

101-200

2 Ders saati

201-300

3 Ders saati

301-400

4 Ders saati

401 ve fazlası

5 Ders saati

Bir yarı yılda bir ders için yapılan ara sınavların en çok dördü, ek ders ücretinin hesabında dikkate alınır. Dörtten fazla ara sınav, haftalık ders yükünün hesabında dikkate alınmaz ve ek ders ücreti ödenmez. Ara sınavın, eğitim öğretim programına göre fiilen ders yapılması gereken saatlerde gerçekleştirilmesi hâlinde, sınav yapılan saatlere ilişkin ders yükü ayrıca haftalık ders yüküne dahil edilemez.

Ek ders ücreti; 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunun 11 inci maddesinde öğretim elemanları için belirlenen göstergeler ile 14 Temmuz 1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda aylıklar için belirlenen katsayıların çarpımı ile tespit edilir.

Astsubay Meslek Yüksek Okulu Öğrencilerinin Özlük Hakları, İzin ve Ödül

Madde 69 — Astsubay meslek yüksek okulu öğrencilerinin özlük hakları, giyecek, yiyecek, barındırılmaları, genel eğitim, öğretim, döşeme, demirbaş, kırtasiye gibi masrafları, harçlık ve istihkakları ile sağlık giderleri, ilgili kanun ve yönetmeliklere göre Devlet tarafından karşılanır. Öğrencilere verilecek eğitim öğretim istihkakları, yürürlüğe konulacak yönergede belirtilir. İlgili kanun ve yönetmeliklere göre Devlet tarafından karşılanmayan kişisel masraf ve ihtiyaçlar, öğrenciler tarafından karşılanır.

Demirbaş olarak teslim edilen ders araç ve gereçleri ile malzeme, ihtiyaç süresi sonunda, öğrencilerden geriye alınır. Kaybedilen veya hasara uğratılan ders araç ve gereçleri ile malzeme için, ilgilileri hakkında mevzuat hükümlerine göre yasal işlem yapılır.

Öğrenci harçlıkları, 27 Temmuz 1967 tarihli ve 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanunu hükümlerine göre ödenir.

Yıllık eğitim ve öğretim plânına uygun olarak yarı yıl ve yıl sonu dinlenme, dinî ve ulusal bayram tatilleri de dikkate alınmak suretiyle, öğrenciye bir yılda en az 30 gün izin verilir.

Öğrencilere verilen izinler; günlük, evci, mazeret, yurt içi ve yurt dışı izin olmak üzere beş türlüdür. İzin ile ilgili usul ve esaslar yürülüğe konulacak yönergede belirtilir.

Öğrenim süresi içerisinde disiplini, tavır ve hareketleri, eğitim ve öğretimdeki başarıları, cesaret, fedakarlık, feragat ve silâh arkadaşlığı nitelikleri diğer arkadaşlarına örnek olacak şekilde dikkati çeken öğrencilere; bu Yönetmeliğe ve Türk Silâhlı Kuvvetleri Ödül Yönetmeliği esaslarına göre yürürlüğe konulacak yönergelerde belirtilecek ilkeler çerçevesinde ödül verilebilir.

Öğretim Üyelerinin Özel Kıyafeti

Madde 70 — Astsubay meslek yüksek okullarındaki öğretim üyelerinin giyecekleri özel kıyafetlerin rengi, şekli, giyileceği yer ve törenlerle ilgili hususlar, bu konuda yürürlüğe konulacak yönergede düzenlenir.

Ders Kitaplarının ve Teksirlerinin Bastırılması ve Telif Hakları

Madde 71 — Astsubay meslek yüksek okullarında eğitim ve öğretimle ilgili olarak araştırma sonuçları, çeviriler, ders kitapları ve teksirler bastırılıp yayımlanabilir.

Basımı yapılacak yayınlar bastırılmadan önce, öğretim başkanlığı tarafından teşkil edilen yayın inceleme kurulunca uygunluk denetimine tâbi tutulur.

Basılacak eserlerin maliyet, satış fiyatları ile yazar haklarının tespit edilmesi, yayım işlerinin plânlanması ve bu faaliyetlere ilişkin bütçe tekliflerinin hazırlanması işlemleri, bir komisyon tarafından yürütülür.

Komisyonun teşkili, görev, yetki, çalışma usul ve esasları, basılacak eser ve yayınlarla ilgili yazar, çevirici, yayın hakkı sahibi kişilerin hakları ve sorumlulukları ile basılacak yayınlarla ilgili diğer hususlar, yürürlükteki mevzuat çerçevesinde, Genelkurmay Başkanlığı, ilgili kuvvet komutanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı veya Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından yürürlüğe konulacak yönergede belirtilir.

ONUNCU BÖLÜM

Son hükümler

Yönergeler

Madde 72 — Bu Yönetmelikte esasları belirtilen ve yürürlüğe konulması öngörülen yönergeler; Genelkurmay Başkanlığı, ilgili kuvvet komutanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı veya Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından altı ay içerisinde yürürlüğe konulur.

Geçici Madde 1 — Bu Yönetmelik ile kurulması öngörülen bilimsel denetleme kurulu, her bölümde akademik kariyere sahip en az dört öğretim üyesi temin edilinceye kadar; bölümlerde mevcut akademik kariyere sahip öğretim üyeleri ile üst subay öğretim görevlileri arasından, biri asıl diğeri yedek olmak üzere o bölüm öğretim elemanları arasından gizli oyla seçilen üyelerden oluşur.

Geçici Madde 2 — Astsubay meslek yüksek okullarının kadrolarındaki öğretim üyelerinin akademik kariyerlerinin yükseltilmesi maksadıyla oluşturulacak kurullarda, yeterli profesör ve doçent istihdam edilinceye kadar, astsubay meslek yüksek okulu komutanlıkları tarafından ihtiyaç duyulacak doçent ve profesör talepleri, Genelkurmay Başkanlığı, ilgili kuvvet komutanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı veya Sahil Güvenlik Komutanlığı kanalıyla Yüksek Öğretim Kurumundan temin edilir.

Geçici Madde 3 — Bu Yönetmeliğin yürürlüğe konulduğu tarihte astsubay sınıf okullarında sağlık nedeniyle başarısız olan öğrenciler, bir sonraki eğitim öğretim yılında iligili kuvvet komutanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı veya Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından aynı statüde astsubay temel kursu açılmadığı takdirde astsubay meslek yüksek okuluna gönderilir. Bu öğrenciler, astsubay meslek yüksek okuluna başlayan diğer öğrenciler ile aynı statüde değerlendirilir.

Geçici Madde 4 — Bu Yönetmelik ile yürürlüğe konulması öngörülen yönergeler, yürürlüğe konuluncaya kadar, yürürlükteki yönergelerin bu Yönetmeliğe aykırı olmayan hükümlerinin uygulanmasına devam edilir

Yürürlük

Madde 73 — Maliye Bakanlığı, Sayıştay ve Yüksek Öğretim Kurulunun görüşleri alınarak hazırlanan bu Yönetmelik, yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 74 — Bu Yönetmelik hükümlerini Millî Savunma, İçişleri, Millî Eğitim ve Sağlık Bakanları yürütür.

—— • ——

Tarım ve Köyişleri Bakanlığından:

Zirai Karantina Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

MADDE 1 —6/7/2003 tarihli ve 25160 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan, Zirai Karantina Yönetmeliğinin EK-III’ünün 2, 63 ve 64 üncü maddeleri ekteki şekilde değiştirilmiş, 65 ve 66 ncı maddeler eklenmiştir.

MADDE 2 —Aynı Yönetmeliğin EK-IV’ünde yer alan bitkisel ürün ithal kapıları listesine 33 üncü sıra olarak Kayseri eklenmiştir.

MADDE 3 —Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 — Bu Yönetmelik hükümlerini Tarım ve Köyişleri Bakanı yürütür.

Zirai Karantina Yönetmeliğinin III’nolu eki

2. Kapalı tohumlular (yaprağını döken ve

dökmeyen geniş yapraklılar)

 

Odun

Endüstriyel odun, kütük ve kökler fümige edilmiş veya kabuğu soyulmuş olmalıdır.

Ayrıca hastalık ve zararlılardan ari olduğu Bitki Sağlık Sertifikasında belirtilmelidir.

Kereste

a)Kabuğu soyulmuş ve tüm zararlı organizmalardan ari olmalıdır.

b)Uygun zaman/sıcaklık programları ile kuru madde üzerinden nemi %20’nin altına inecek şekilde fırında kurutulmuş olmalıdır

veya

c)Keresteler veya ambalajları fırında kurutulduklarını belirten Kiln-Dried (K.D) simgesi veya uluslar arası bilinen diğer bir simge ile damgalanmış olmalıdır.

Yonga

a)Kabuğu soyulmuş veya fümige edilmiş olmalı veya kuru madde üzerinden nemi %20’nin altına inecek şekilde kurutulmuş olmalıdır.

b)Ürün mühürlenmiş konteynırlarda veya zararlı organizmaların tekrar bulaşmasını engelleyecek şekilde taşınmalıdır.

Yakacak odun ile benzeri ürünler

Kabuğu soyulmuş veya fümige edilmiş olmalıdır.

Ayrıca hastalık ve zararlılardan ari olduğu Bitki Sağlık Sertifikasında belirtilmelidir.

63) Tilletia indica’ nın varlığı bilinen

Afganistan, Hindistan, Irak, Meksika,

Nepal, Pakistan ve A.B.D. kaynaklı

Triticum, Secale ve Triticum x Secale

tohumları

Tilletia indica’ nın varlığı bilinmeyen bölgelerde üretildiği ve üretim bölgesinin adı Bitki Sağlık Sertifikasında belirtilmelidir.

64) Tilletia indica’ nın varlığı bilinen Afganistan, Hindistan, Irak, Meksika, Nepal, Pakistan ve A.B.D. kaynaklı Triticum, Secale ve Triticum x Secale taneleri

a) Tanelerin Tilletia indica’ nın varlığı bilinmeyen bölgelerde üretildiği ve üretim bölgesinin adı Bitki Sağlık Sertifikasında belirtilmelidir

veya

b)Son vejetasyon periyodu boyunca Tilletia indica’ dan kaynaklanan hiçbir belirtinin görülmediği, hasat ve yüklemeden önce alınan numunelerin test edilerek Tilletia indica’dan ari bulunduğu ve “test edilmiş ve Tilletia indica’ dan ari bulunmuştur” ifadesi Bitki Sağlık Sertifikasında belirtilmelidir.

65 ) Serin İklim Tahılları

(yemlik ve yemeklik tane)

Clavıceps purpurea ile bulaşıklık oranı

ağırlık olarak % 0,05 ‘ten fazla olmamalıdır.

66) Yabani buğdaygiller

(Agroppyron, Bromus,Festuca

Poa, v.b.) ve kültürü yapılan çim

tohumları

Clavıceps purpurea için

100 gr. tohumda en fazla 3 sclerot olmalıdır.

—— • ——

Sanayi ve Ticaret Bakanlığından:

Motorlu Araçların Ön Koruma Donanımlarına İlişkin Tip Onayı Yönetmeliği (2000/40/AT)

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar

Amaç

Madde 1 —Bu Yönetmeliğin amacı, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümleri uyarınca, araçların yapım ve kullanım bakımından karayolu yapısına ve trafik güvenliğine uyma zorunluluğunu yerine getirmek üzere motorlu araçların ön koruma donanımları ile ilgili ‘Ayrı Teknik Ünite’ bazında AT tip onayı ve bu donanımların araçlara takılması bakımından veya bu donanımlar konusunda araç tipinin AT tip onayına ilişkin hükümleri ve bunların uygulanmasına ait usul ve esasları belirlemektir.

Kapsam

Madde 2 —Bu Yönetmelik, MARTOY kapsamında yer alan motorlu araçlardan N2 ve N3 sınıfı araçların ön koruma donanımlarına ilişkin ayrı teknik ünite olarak AT tip onayı belgesi verilmesi, bu donanımların araçlara takılması bakımından veya bu donanımlar konusunda söz konusu araçların tipine AT araç tip onayı belgesi verilmesine ilişkin hususları kapsar.

Hukuki Dayanak

Madde 3 —Bu Yönetmelik, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun değişik 29 uncu maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 4 —Bu Yönetmelikte geçen;

a) Bakanlık : Sanayi ve Ticaret Bakanlığını,

b) AT : Avrupa Topluluğunu,

c) MARTOY: Avrupa Topluluğunun 70/156/AT Motorlu Araçlar ve Römorkları Tip Onayı Yönetmeliğinin Resmî Gazete’de yayımlanan şekliyle son seviyesini,

d) R-93 : Motorlu araçların ön koruma donanımları ile ilgili Resmi Gazete’de yayımlanarak uygulamaya konulan 93 numaralı Birleşmiş Milletler/Avrupa Ekonomik Komisyonu (BM/AEK) Teknik Düzenlemesini (ECE 93 Regülasyonunu),

e) Araç : Bu Yönetmeliğin uygulanması bakımından; En az 4 tekerleği bulunan, azami tasarım hızı 25 km/saat’i aşan, karayollarında kullanmak için tasarımlanmış N2 veya N3 sınıfı tam, tamamlanmış veya tamamlanmamış her hangi bir motorlu aracı,

f) N2 Sınıfı Araç: Azami kütlesi 3,5 ton'u aşan, 12 ton'u aşmayan, motorlu yük taşıma araçlarını,

g) N3 Sınıfı Araç: Azami kütlesi 12 ton'u aşan, motorlu yük taşıma araçlarını,

h) Ön Koruma Donanımları: Aracın bir kısmı için tasarlanan ve MARTOY'un 4 üncü maddesinin (j) bendindeki tanıma göre ayrı teknik ünite olarak onaylanabilen donanımı,

i) Ayrı Teknik Ünite: Bu yönetmeliğin hükümlerine göre bir veya daha fazla tanımlanmış araç tipi ile ilgili olarak ayrı teknik ünite Tip Onayı alabilen, ön koruma donanımları gibi aracın bir parçasını,

j) Tip Onayı Belgesi: Motorlu araçların veya ayrı teknik ünite olarak ön koruma donanımlarının bu Yönetmelik eklerinde belirtilen şartlara göre imal edildiğin gösteren belgeyi,

k) İmalatçı: Tip Onayı işlemlerinin bütün unsurlarından ve imalatın uygunluğunun sağlanmasından Onay Kuruluşuna ve Teknik Hizmetler Kuruluşuna karşı sorumlu olan ve motorlu araçların veya ön koruma donanımlarının ticari isim veya markasının sahibini,

l) Onay Kuruluşu : Teknik Hizmetler Kuruluşlarını görevlendiren, tip onayı belgelerini veren ve gerektiğinde geri alan, diğer onay kuruluşlarıyla muhatap olan ve bunlarla temasları yürüten, imalatçının üretim uygunluk düzenlemelerine uyup uymadığını belirleyen, yetkili kuruluş olan Bakanlığı,

m) Teknik Hizmetler Kuruluşu (Teknik Servis): Onay Kuruluşunca test leri veya kontrolleri yapmak üzere görevlendirilen kurum veya kuruluşu,

n) Tanıtım Dosyası : Başvuru sahibi tarafından Teknik Hizmetler Kuruluşuna veya Onay Kuruluşuna Tanıtım Bildirimi gereğince verilen bilgi, çizim, fotoğraf ve bunun gibi belgeleri içeren dosyayı,

o) Tanıtım Paketi : Tanıtım Dosyası ile Teknik Hizmetler Kuruluşunun veya Onay Kuruluşunun görevlerini yerine getirmeleri sürecinde tanıtım dosyasına eklemiş oldukları test raporları ve diğer belgeleri,

p) Tanıtım Paketi Fihristi : Tanıtım Paketi içinde bulunan belgelerin uygun bir şekilde numaralandırılarak veya bütün sayfaların tanımlanabilmesine imkan verecek şekilde işaretlenerek bir liste halinde yazılmasını,

r) "e" İşareti : Motorlu araçların veya ön koruma donanımlarının bu Yönetmelik hükümlerine uygunluğunu gösteren işareti,

s) "E" İşareti : Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonunun (BM/AEK) teknik düzenlemeleri kapsamındaki ön koruma donanımlarının bu düzenlemelere uygunluğunu gösteren işareti,

ifade eder.

Ayrıca, bu Yönetmelikte geçen diğer tanım ve tarifler bu Yönetmeliğin eklerinde belirtilmiştir.

İKİNCİ BÖLÜM

Uygulama Usul ve Esasları

Tip Onayı Belgesi Başvurusu

Madde 5 —Tip Onayı Belgesi başvurusuna ilişkin hususlar aşağıda belirtilmiştir.

a) Ayrı teknik ünite olarak ön koruma donanımı için veya bu donanımlar konusunda veya bu donanımın araca takılması bakımından araç için Tip Onayı Belgesi başvuruları, tanıtım paketi içinde tanıtım fihristine uygun olarak düzenlenmiş tanıtım dosyasıyla birlikte Ek I’de belirtildiği şekilde imalatçı tarafından Onay Kuruluşu’na yapılır. Tanıtım dosyası başvurudan itibaren onayın verildiği veya reddedildiği tarihe kadar onay kuruluşunun incelemesine açıktır.

b) Belirli bir tipe ait bir araç veya ayrı teknik ünite ile ilgili tip onayı belgesi başvuruları, ancak bir onay kuruluşuna yapılabilir. Başvuru sahibi, başka bir ülkenin onay kuruluşuna başvuruda bulunmadığını bir yazı ile Onay Kuruluşu’na bildirir.

c) Onaylanacak her tip için ayrı bir başvuru yapılır.

Tip Onayı Belgesi İşlemleri

Madde 6 —Bu Yönetmeliğin eklerinde belirtilen şartların sağlanması halinde;

a) Onay Kuruluşu, ayrı teknik ünite olarak ön koruma donanımı tipi için Ek I İlave 4'te gösterilen örneğe uygun AT tip onayı belgesi ve AT tip onayı numarası ve Ek I İlave 7'de bulunan örneğe uygun AT tip onayı işareti verir.

b) Onay Kuruluşu;

1) Ön koruma donanımı konusunda bir araç tipi için Ek I İlave 6’da

2) Ön koruma donanımının araca takılması bakımından bir araç tipi için Ek I İlave 5’te gösterilen örneğe uygun AT araç tip onayı belgesini ve AT araç tip onayı numarasını verir.

Yönetmeliğin Uygulaması

Madde 7 —MARTOY’a göre Tip Onayı Belgesi alacak N2 ve N3 sınıfı araçlar bu Yönetmeliğe uymak zorundadır. Aksi takdirde MARTOY’a göre Ulusal Tip Onayı Belgesi verilmez.

Eşdeğer Belgeler

Madde 8 —Bu yönetmelik kapsamında yer alan motorlu araçların ön koruma donanımları bakımından BM/AEK R 93 sayılı teknik düzenlemesine göre verilen belgeler eşdeğer olarak kabul edilir.

Yetkili Kuruluşlar

Madde 9 —Onay Kuruluşu olarak Bakanlık bu Yönetmeliğin uygulanmasından sorumludur. Testleri yapmaya veya yaptırmaya Teknik Hizmetler Kuruluşu (Teknik Servis) olarak Türk Standartları Enstitüsü (TSE) yetkili kılınmıştır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Tedbirler, Bildirimler ve Muafiyetler

Tedbirler

Madde 10 —Tedbirlere ait esaslar aşağıda belirtilmiştir.

a) Onay Kuruluşu, bu Yönetmeliğin ilgili eklerinde belirtilen özellikleri sağlayan ön koruma donanımını gerekçe göstererek bir araç tipine AT tip onayını veya ulusal tip onayını vermeyi, bu aracın satışını veya tescilini hizmete girmesini reddedemez.

b) Onay Kuruluşu, ayrı teknik ünite olarak, bu Yönetmeliğin ilgili eklerinde belirtilen özellikleri sağlayan ön koruma donanımlarını gerekçe göstererek ayrı teknik ünite onayı vermeyi reddemez, donanımın satışını hizmete girmesini veya kullanımını reddedemez veya yasaklayamaz.

c) Bu Yönetmelikteki eklerin şartlarının teknik ilerlemelere uyarlanması için herhangi bir gerekli değişiklik, MARTOY’un 15 inci maddesinde belirtilen işleme uygun olarak yapılır.

Bildirimler

Madde 11 —Onay Kuruluşunca yapılan bildirimlere ilişkin hususlar aşağıda belirtilmiştir.

a) Motorlu araçların ön koruma donanımları ile ilgili 2000/40/EC sayılı AT direktifine göre hazırlanan bu Yönetmeliğin uygulamaya konulduğu, AT üyesi ülkelerin onay kuruluşlarına ve AT Komisyonuna bildirilir.

b) Onaylanan veya reddedilen AT tip onayı belgelerinin bir nüshası bir ay içerisinde AT üyesi ülkelerin onay kuruluşlarına ve AT Komisyonuna gönderilir.

c) Görevlendirilen teknik hizmetler kuruluşları AT üyesi ülkelerin onay kuruluşlarına ve AT komisyonuna bildirilir.

Muafiyetler

Madde 12 —Muafiyetlere ait esaslar aşağıda belirtilmiştir.

a) Teknolojik olarak gelişmiş motorlu araçların ön koruma donanımlarına ilişkin tip onayı belgesi talep edilmesi halinde, AT Komisyonuna ve diğer ülkelerin onay kuruluşlarına bilgi verilerek, ulusal tip onayı belgesi verilebilir.

b) Bu Yönetmeliğin mevcut araçlar için uygulama tarihinden önce trafiğe çıkmış motorlu araçların ön koruma donanımlarına ve araçlara bu Yönetmelik hükümleri uygulanmaz.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Geçici ve Son Hükümler

Geçici Madde 1 —Yeni Tip Onayı Belgesi alınacak N2 ve N3 sınıfı araçlar için imalatçılar, bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bu Yönetmeliğe göre AT araç tip onayı belgesi almak zorundadır.

Geçici Madde 2 —Bu Yönetmelik yürürlüğe girmeden önce Ulusal Tip Onayı Belgesi alınmış N2 ve N3 sınıfı araçlar için imalatçılar, bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce, bu Yönetmeliğe göre AT araç tip onayı belgesi almak zorundadır. Aksi takdirde araçların ulusal tip onayı belgeleri iptal edilir.

Yürürlük

Madde 13 —Bu Yönetmelik 1/1/2006 tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 14 —Bu Yönetmelik hükümlerini Sanayi ve Ticaret Bakanı yürütür.

—— • ——

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından:

Türkiye Petrolleri A.O. Kapsam Dışı Personel Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik

MADDE 1 —19/3/2001 tarihli ve 24347 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Türkiye Petrolleri A.O. Kapsam Dışı Personel Yönetmeliğinde yer alan; İşletme Müdürlükleri, “Bölge Müdürlükleri”; İşletme Müdürlüğü, “Bölge Müdürlüğü”, İşletme Müdürü, “Bölge Müdürü”; İşletme Müdür Yardımcısı, “Bölge Müdür Yardımcısı”; ayrıca, Yönetmelikte yer alan İşletme veya İşletmelerde ibareleri, “Bölge” veya “Bölgelerde” olarak değiştirilmiştir.

Yürürlük

MADDE 2 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 3 — Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye Petrolleri A.O. Genel Müdürü yürütür.

—— • ——

Kültür ve Turizm Bakanlığından:

Kültür ve Turizm Bakanlığı Yurt Dışı Teşkilatında Görevlendirilecek Personelin Seçim Esaslarına Dair Yönetmelik

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

Madde 1 — Bu Yönetmeliğin amacı, Kültür ve Turizm Bakanlığı yurt dışı teşkilatında sürekli göreve atanacak personelde bulunması gereken niteliklerin tespitine ilişkin esasları düzenlemektir.

Kapsam

Madde 2 — Bu Yönetmelik, Kültür ve Turizm Bakanlığı yurt dışı teşkilatında sürekli görevlere atanacak personeli kapsar.

Dayanak

Madde 3 — Bu Yönetmelik, 7/4/1988 tarihli ve 19778 sayılı Resmî Gazete’de Başbakanlık tarafından yayımlanan, Yurt Dışında Görevlendirilecek Memurların Seçim Esaslarına Dair Yönetmeliğe dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 4 — Bu Yönetmelikte geçen;

Bakanlık: Kültür ve Turizm Bakanlığını,

Bakan: Kültür ve Turizm Bakanını,

Yurt dışı Teşkilat: Diplomatik temsilcilikler ve konsolosluklar nezdindeki kültür ve tanıtma müşavirlikleri ve ataşeliklerini,

Kültür ve Tanıtma Müşaviri, Kültür ve Tanıtma Müşavir Yardımcısı, Kültür ve Tanıtma Ataşesi, Kültür ve Tanıtma Ataşe Yardımcısı: Kültür ve Turizm Bakanlığı kültür ve tanıtma müşavirlikleri ve ataşelikleri kadrolarında görevli personeli,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Yurt Dışında Görevlendirme Esasları

Genel Şartlar

Madde 5 — Yurt dışı teşkilatına; Kültür ve tanıtma müşaviri, kültür ve tanıtma müşavir yardımcısı, kültür ve tanıtma ataşesi, kültür ve tanıtma ataşe yardımcısı olarak atanabilmek için;

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda memuriyete giriş için aranılan genel şartları taşımak,

b) Fakülte veya dört yıllık yüksekokul mezunu olmak,

c) İlk defa yurt dışına atanacakların atanma tarihinden önce en az 2 yıl Bakanlık merkez veya taşra teşkilatında asli memur olarak çalışmış veya çalışıyor olmak. Ancak, Türk Cumhuriyetleri, Kuzey Afrika ve Balkan ülkelerine atanacaklar ile diğer ülkelere kültür ve tanıtma müşavir yardımcısı, kültür ve tanıtma ataşe yardımcısı kadrolarına atanacaklardan; en az doçentlik unvanına sahip olanlar için bu şart aranmaz.

d) Bakanlık yurt dışı teşkilatında sürekli görevde çalışıp, yurt içi bir kadroya atandıktan sonra, yurt dışına yeniden atanabilmek için Bakanlık merkez veya taşra teşkilatında en az 3 yıl çalışmış olmak,

e) İngilizce, Fransızca, Almanca dillerinden birinden veya görev yapılacak ülke dilinden veya bu ülkede en yaygın yabancı dilden, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin değişik 2 nci maddesine göre çıkarılan, Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviyesinin Tespitine Dair Esaslar uyarınca ÖSYM tarafından yapılan veya yapılacak olan sınavlarda asgari (C) seviyesinde başarı göstermiş olmak,

f) Yurt dışı görev için gerekli mesleki ehliyete sahip bulunduğu bu Yönetmelik hükümlerine göre yapılacak Mesleki Ehliyet Sınavı ile tespit edilmiş olmak,

g) Hizmetin gerektirdiği temsil yeteneğine sahip olmak,

h) Olumlu sicil almış olmak,

ı)Yurt dışına atanmasına mani bir hali bulunmamak,

şarttır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Sınavlar

Yabancı Dil Sınavı

Madde 6 — Yabancı dil sınavı, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin değişik 2 nci maddesine göre çıkarılan Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviyesinin Tespitine Dair Esaslar uyarınca ÖSYM tarafından yapılır. Sınavlarda asgari (C) seviyesinde başarı gösterme şartı aranır.

Yabancı DilSınav Muafiyeti

Madde 7 —Yurt dışında atanacakları kadronun şartlarını taşımak kaydıyla; üniversitelerin veya yüksek okulların İngilizce,Fransızca, Almanca dilleri veya hizmetin gerektirdiği dillere ait filoloji bölümlerinden veya yabancı dilde eğitim yapan fakültelerinden mezun olanlar, üniversitelerden doçentlik veya profesörlük unvanı almış bulunanlar, yurt dışında lisans veya lisansüstü öğrenim görenler ile Türk Cumhuriyetlerinde görevlendirilecek memurlar dil imtihanına tabi tutulmazlar.

Bu Yönetmelik hükümlerine göre dil ve mesleki yeterlilikleri tespit olunup yurt dışı görevlere atanmış (Türk Cumhuriyetleri hariç) ve bu görevlerde 2 yıl çalışmış memurlar müteakip yurt dışı sürekli görevlere atanmalarında yabancı dil imtihanına tabi tutulmazlar.

Mesleki Ehliyet Sınavı

Madde 8 — Bakanlık yurt dışı teşkilatına atanacak personel için Bakanlık merkezinde ve ihtiyaç duyulan tarihlerde Mesleki Ehliyet İmtihanı yapılır. Sınav yazılı veya sözlü yapılabilir. Sözlü sınav mülakat şeklinde yapılır.

Yabancı dil sınavında asgari (C) seviyesinde başarılı olanlar ile bu sınavdan muaf olanlar mesleki ehliyet sınavına girebilirler.

Mesleki ehliyet sınavı kültür ve tanıtma müşaviri, kültür ve tanıtma müşavir yardımcısı, kültür ve tanıtma ataşesi, kültür ve tanıtma ataşe yardımcısı için ayrı ayrı veya müştereken yapılır. Sınavlarda her görev için görevin özelliğine uygun seviyede sorular sorulur.

Yurt dışı teşkilatına kültür ve tanıtma müşaviri, kültür ve tanıtma müşavir yardımcısı, kültür ve tanıtma ataşesi ile kültür ve tanıtma ataşe yardımcısı olarak atanacaklar;

a) Türk Tarihi, Türk Dili ve Edebiyatı, Türk Sanatı ve Kültürü, Genel Turizm Bilgisi,

b) Anayasa ve Devlet yapısı ile ilgili temel bilgiler,

c) Bakanlık teşkilatı, politikası ve ilkeleri,

d) Tanıtma, pazarlama ve halkla ilişkiler,

e) Temsil yeteneği ve protokol,

f) Genelkültür,

konularından mülakat şeklinde sözlü sınava tabi tutulurlar.

Sınavda başarılı sayılmak için 100 tam puan üzerinden en az 70 puan almak gerekir.

Mesleki Ehliyet Sınav Muafiyeti

Madde 9 —Bakanlıkta Genel Müdür Yardımcılığı veya daha üst görevlerde toplam iki yıl çalışmış olanlar, mesleki ehliyet sınavına tabi tutulmazlar.

Bu Yönetmelik hükümlerine göre yeterlilikleri tespit olunup yurt dışı sürekli görevlere atanmış ve bu görevlerde 2 yıl çalışmış memurlar, müteakip yurt dışı sürekli görevlere atanmalarında Bakanlıkça lüzumlu görüldüğü takdirde sınava tabi tutulurlar.

Temsil Yeteneği

Madde 10 —Sözlü meslek bilgisi sınavlarında sınav kurulu ilgiliye, milli şuur, görgü kuralları bilgisi, fiziksel yapı, temizlik ve giyim, örf ve adetlere bağlılık, ahlaki durum, tutum ve davranış, muhite uyum gibi temsil yeteneğini belirleyici nitelikleri yönünden 100 üzerinden ayrıca not verir. Yurt dışına atanabilmek için bu notun da en az 80 olması gerekir.

Mesleki Ehliyet Sınav Kurulu

Madde 11 —Mesleki Ehliyet Sınav Kurulu, Bakanın onayı ile üst derecedeki görevliler arasından seçilecek üç kişi ile gerekli görülmesi halinde üniversitelerin ilgili bölümlerinden katılacak bir öğretim üyesinden teşekkül eder.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli Hükümler

Atamalar

Madde 12 — Yurt dışına atamalarda; atanılacak ülke, yürütülecek hizmet ve yurt içi görev kariyeri öncelikle dikkate alınır. İlk defa yurt dışına göndermelerde sınavlardaki başarı sırası ile temsil yeteneği; yeniden yurt dışına göndermelerde ise daha önceki yurt dışı görevlerde başarı durumu esas alınır.

Yurt dışı teşkilatına atananlar, yurt dışında her defasında 3 yıl kalabilirler. Hizmette başarılı olmayanlar bu süreden önce geri alınabilir.

Bu husus personele 1 ay önceden tebliğ edilir.

Sicil Durumu

Madde 13 — Yurt dışında görevlendirilecek memurların, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 121 inci maddesine göre düzenlenen Sicil Yönetmeliği esasları dahilinde atanacağı tarihten önceki 3 yıl içerisinde olumlu sicil almış olmaları şarttır.

Eğitim

Madde 14 — Yurt dışına sürekli görevle atananlar, yurt dışına gönderilmeden önce görevlerinin özelliğine göre Başbakanlıkça belirlenecek esaslar dahilinde eğitime tabi tutulurlar.

İlk defa yurt dışına atanacaklar Bakanlık Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğünce düzenlenecek en az 30 saatlik kursa tabi tutulurlar.

Yeniden Sınava Tabi Tutulma

Madde 15 — Yabancı dil ve mesleki ehliyet sınavını kazanıp 3 yıl içinde yurt dışı göreve atanmayanlar, yeniden sınava tabi tutulurlar.

Yurt Dışı Göreve Atanamayacaklar

Madde 16 — Durumları, Bakanlık Teşkilat Kanunu ve ilgili mevzuatı ile bu Yönetmeliğe uymayanlar veya bu niteliklerini kaybedenler, devletin güven ve itibarına gölge düşürenler, yurt dışında bölücü teşkilatlarla işbirliği yapanlar, daha önce yurt dışında borç bırakanlar veya içki, kumar ve uyuşturucu madde alışkanlıkları bulunanlar yurt dışında görevlendirilmezler.

Atamanın Ertelenmesi ve Merkeze Alınma

Madde 17 — Haklarında ceza kovuşturması veya kınamadan daha ağır bir cezayı gerektirebilecek disiplin kovuşturması açılanların dış göreve atanmaları, kovuşturma sonucuna kadar ertelenebilir. Kınamadan daha ağır bir disiplin cezası alanlar yurt dışına atanamazlar.

Yurt dışına atanabilmek için öngörülen nitelikleri taşımadıkları sonradan anlaşılanlarla, bu nitelikleri yitirenler, haklarında birinci fıkrada belirtilen nitelikte kovuşturma açılanlar ve ceza alanlar, çalışmaları ile verimli netice alamadıkları ve temsil niteliğini kaybettikleri Bakanlıkça tespit edilenler süre beklemeden merkeze alınabilir.

Sınav İşlemleri

Madde 18 — Sınavlarla ilgili her türlü işlemler Personel Dairesi Başkanlığınca yürütülür.

Duyuru

Madde 19 — Bakanlık yurt dışı teşkilatına atanacak personelin seçimi için açılacak mesleki ehliyet imtihanının zamanı, yeri, müracaat edilecek mercii, son müracaat tarihi ve imtihana girecek personelde aranacak genel ve özel şartlar Bakanlık teşkilatına imtihan tarihinden en az 15 gün önce bir yazı ile duyurulur.

Yürürlükten Kaldırılan Mevzuat

Madde 20 — 9/5/1991 tarihli ve 20866 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan, Kültür Bakanlığı Yurt Dışı Teşkilatında Görevlendirilecek Personelin Seçim Esaslarına Dair Yönetmelik ile 4/6/1991 tarihli ve 20891 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Turizm Bakanlığı Yurt Dışı Teşkilatında Görevlendirilecek Personelin Seçim Esaslarına Dair Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.

Geçici Madde 1 — Mülga Kültür Bakanlığı ve mülga Turizm Bakanlığında geçen hizmet süreleri; 5 inci maddenin (c) ve (d) bendinde belirtilen sürelere dahildir.

Geçici Madde 2 — Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce, mülga Kültür Bakanlığı ve mülga Turizm Bakanlığınca yapılmış yabancı dil ve mesleki ehliyet sınavlarında başarılı olup, yurt dışına atanarak yurt dışında en az 2 yıl görev yapmış bulunanlardan; Bakanlıkta Genel Müdür Yardımcısı, Müstakil Daire Başkanı ve daha üst seviyedeki kadro ve unvanlarda görev yapanlar, yurt dışında yaptıkları görev ve unvana bakılmaksızın, yukarıda belirtilen kadro ve unvanlardan daha alt seviyedeki kadro ve unvanlarda görev yapanlar ise kazandıkları sınava ilişkin kadrolara atanmak koşuluyla yeniden mesleki ehliyet sınavına tabi tutulmazlar.

Yürürlük

Madde 21 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 22 — Bu Yönetmelik hükümlerini Kültür ve Turizm Bakanı yürütür.

—— • ——

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesinden:

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Önlisans-Lisans Eğitim, Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik

MADDE 1 —16/8/2001 tarihli ve 24495 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Önlisans-Lisans Eğitim, Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nin 2 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Madde 2 —Bu Yönetmelik, Yükseköğretim Kanunu (YÖK) ve ilgili diğer kanunlara göre önlisans ve lisans eğitim–öğretim programlarının düzenlenmesi, sınavların değerlendirilmesi, öğrenci kabulü, diploma ve unvanlar, devamlı ve geçici ayrılma işlemlerine ilişkin hükümleri kapsar."

MADDE 2 —Aynı Yönetmeliğin değişik 6 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Madde 6 —Bir eğitim–öğretim yılı, her biri en az 70 iş günü (14 hafta) olmak üzere güz ve bahar yarıyılları ile yaz okulundan oluşur. Yarıyıl sonu sınav günleri, bu sürenin dışındadır.

Meslek yüksekokulları dışında dört yıllık lisans öğretiminde YÖK’ün zorunlu kredisiz dersleri hariç toplam kredi 128’den az, 156’dan (ders uygulamaları ile toplam ders saati 200’den) fazla olamaz. Bir dersin kredisinin hesaplanmasında bir saatlik teorik ders 1 kredi, seminer, lisans tezi, uygulama, laboratuvar, proje ve atölye çalışmalarının bir saati ise yarım (0.5) kredidir.

Dersler ve sınavlar, cumartesi – pazar günleri ile mesai saatleri dışında da yapılabilir."

MADDE 3 —Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Madde 10 —ÇOMܒye bağlı yükseköğretim kurumlarına başka üniversitelerden yapılacak yatay geçişler, yürürlükteki Yükseköğretim Kurumları Arasında Önlisans ve Lisans Düzeyinde Yatay Geçiş Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümleri uyarınca düzenlenir.

ÇOMܒye bağlı fakülte, yüksekokul ve bölümler arası yatay geçişler, yürürlükteki Yükseköğretim Kurumları Arasında Önlisans ve Lisans Düzeyinde Yatay Geçiş Esaslarına İlişkin Yönetmelik ve Üniversite Senatosunca kabul edilen Yönerge hükümleri/esaslar uyarınca düzenlenir.

Yabancı dilde eğitim–öğretim yapan programlara yatay geçiş için öğrencinin, ÇOMܒde yapılacak yabancı dil hazırlık sınıfı yeterlilik sınavını başarmış olması gerekir.

Üniversite içi yatay geçiş için Fakülte ve Yüksekokul Yönetim Kurullarınca belirlenecek kontenjanlar, eğitim–öğretim yarıyıllarının başlamasından en az bir ay önce, ilan edilmek üzere Rektörlüğe bildirilir.

Yatay geçiş yapan öğrencilerin öğrenim sürelerinin hesabında, öğrencilerin gelmiş olduğu kurumda geçirmiş olduğu süreler de hesaba katılır. Toplam süre, kanunla belirtilen süreyi aşamaz."

MADDE 4 —Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Madde 12 —Herhangi bir yükseköğretim kurumuna kayıtlı iken, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavı (ÖSYS) sonucu, ÇOMÜ Fakülte ve Yüksekokullarına kaydını yaptıran öğrenciler, daha önce kayıtlı bulundukları yükseköğretim kurumundan başarmış oldukları dersler için, öğrenimine başladıkları ilk yarıyılın ilk haftasında başvurarak, muafiyet talebinde bulunabilirler.

Öğrencinin yeni kayıt olduğu Fakülte ve Yüksekokul Yönetim Kurulu, muafiyet talebinde bulunan öğrencinin, daha önce almış olduğu dersleri, ilgili bölümün görüşünü alarak değerlendirir ve hangi derslerden denklik nedeni ile geçmiş kabul edileceğini belirler. Bu şekilde intibakı yapılan bir öğrenci, intibak ettirildiği yarıyıldan önceki yarıyıla ait olan ve muaf olmadığı dersleri tamamlamak zorundadır. Öğrencilerin Üniversite dışındaki örgün öğretim programlarında daha önceden başardığı ve muaf olduğu ders/dersler ÇOMÜ Önlisans-Lisans Eğitim, Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nin 22 nci maddesinde yer alan Sınavların Değerlendirilmesi ve Notların Değerlendirilmesine göre dönüştürülerek DNO ve GNO hesabına katılır.

Öğrencinin intibak ettirileceği yarıyıl, haftada 36 saat ders kredi limiti dahilinde yarıyıllarda alması zorunlu görülen derslerin bulunduğu en üst yarıyılıdır. Bu süre azami süreden düşülür ve öğrenci programında derslerini bu kalan süre içerisinde tamamlar."

MADDE 5 —Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Madde 14 —Ders geçme sistemi uygulanan bir programın birinci sınıfına ilk kayıt olan öğrenciler, kayıt oldukları yarıyıla ait tüm dersleri almakla yükümlüdürler.

Bir öğrencinin başarılı olamadığı ve öncelikle almak zorunda olduğu derslerle, bulunduğu yarıyıldan alacağı teorik ve uygulamalı derslerin toplamı her yarıyıl için haftada (YÖK’ün zorunlu kredisiz dersleri hariç) 36 ders saatini, lisans öğretiminde 7 ve 8 inci, önlisans öğretiminde 3 ve 4 üncü yarıyılda, mezuniyet aşamasında ise haftada 40 ders saati geçemez. Ancak uygulama saati 8 ve yukarısı olan dersler için danışman ve Bölüm Başkanının önerisi üzerine öğrencinin haftada alacağı ders saati ilgili Yönetim Kurullarınca belirlenir."

MADDE 6 —Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Madde 18 —Ders yazılım işlemleri öğrencilere İnternet ortamında duyurulur. Öğrenciler, Üniversite Yönetim Kurulunun tespit ettiği esaslar çerçevesinde, bilgisayar ortamında İnteraktif olarak derslere yazılarak kayıtlarını yenilerler. Öğrenciler, her yarıyılın başlangıcından önceki bir hafta içinde Ders Kayıt Formu ile Cari Hizmet Maliyetine Öğrenci Kayıt Katkı Payı Makbuzunu ( İkinci Öğretim için öğretim ücret makbuzu ) öğrenci işlerine teslim ederek kayıtlarını onaylatmak zorundadırlar.

Derslere yazılım ve kayıt yenileme işlemlerinin tümünden öğrenciler sorumlu olup, bu işlemleri kendileri yaptırmakla yükümlüdürler.

Fakülte ve yüksekokul yönetim kurullarınca kabul edilebilecek geçerli bir mazereti olmayan öğrencilerin ders kayıt formları, belirtilen süreden sonra danışmanlarınca işleme alınmaz, kayıtları yenilenmez ve Bölüm Başkanları tarafından teslim alınmaz. Önceki dönemlerden öğrenci katkı payı ve öğrenim ücretini yatırmayan öğrencilerin derslere kaydı yapılmaz. Belirtilen sürede kaydını yeniletmeyen öğrenciler, o yarıyılda ders alamaz, ders ve sınavlarına giremezler. Bu süre 4 üncü maddenin (a) bendinde belirtilen öğretim süresinden sayılır. Kaydını yeniletmeyen öğrencilere o dönem içinde öğrenci belgesi verilmez.

Okuyacağı yarıyılın ilk haftası içinde mazeret kaydı için başvuran öğrenci mazereti fakülte ve yüksekokul yönetim kurulunca kabul edildiği tarihten sonra en geç bir hafta içinde kaydını yaptırması gerekir. Geç kayıt sebebiyle geçen süre, devamsızlıktan sayılır.

İkinci öğretimde öğrenim ücretlerinin birinci taksitini ödemeyenlerin kayıtları yapılmaz ve yenilenmez. İkinci taksitini ödemeyen öğrencilere ise bir aylık ek süre tanınır, bu süre içerisinde de öğretim ücretini yasal faiziyle birlikte ödemeyen öğrencinin üniversite ile ilişiği kesilir."

MADDE 7 —Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Madde 19 —Öğrenciler, tekrarlamak zorunda oldukları dersler hariç, yarıyılın ilk iki haftası içinde ve danışmanın olumlu görüşünü almak koşuluyla ders ekleyebilir veya bırakabilirler. Öğrenciler ders yazılım işlemlerine ilişkin itirazlarını Akademik Takvimde belirtilen ders ekleme ve bırakma süresi içinde yaparlar.

Derslerin çakışması durumunda öncelikle çakışan önceki yarıyılların devam koşulu yerine getirilmemiş dersleri devam zorunluluğu şartı ile alınır. Tekrarlanan ve çakışan derslerin devam koşulu yerine getirilmiş ise, o ders ile bulunulan yarıyıldaki çakışan ders birlikte alınabilir.

Öğrenci başarısız olduğu seçmeli ders veya dersleri ileriki yarıyıllarda tekrar edebileceği gibi bu derslerin yerine varsa başka seçmeli ders veya dersleri de seçebilir. Ders tekrarında seçilen farklı bir ders için devam zorunluluğu aranır.

Ders kayıt formları ilgili Bölüm Başkanı tarafından onaylanıp Dekanlık veya Yüksekokul Müdürlüğünce Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına gönderilir.

Bir derse kaydını yaptıranların listesi, ilgili birimlerce yarıyılın en geç dördüncü haftası içinde, o dersi yürüten öğretim elemanına verilir."

MADDE 8 —Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Madde 21 —a) Sınavlar ara sınav, yarıyıl sonu sınavı ve mazeret sınavlarıdır. Sınavlar yazılı, sözlü veya uygulamalı olarak yapılır. Sınav sonuçları 15 gün içinde ilgili öğretim elemanı tarafından Bölüm Başkanlığına verilir ve ilan edilir. Sınav sonuçlarının açıklanması tarihinden itibaren sınav belgeleri ile uygulamalı derslerin sınav kayıtları iki yıl süreli saklanır; uygulamalı derslerin maket, resim, el sanatı türü değerlendirme çalışmalarına öğrenci ve yönetim tarafından düzenlenen bir tutanak ile işlem yapılır.

Staj ve uygulama sonunda, sınav yapma mecburiyeti olan fakülte ve yüksekokullarda, staj ve uygulama sınavlarının nasıl yapılacağı fakülte ve yüksekokul kurulları tarafından belirlenir.

Sınavlar, o dersi vermekle görevli öğretim elemanları tarafından yapılır. Görevli öğretim elemanının sınav döneminde Üniversitede bulunmaması halinde sınavların kimin tarafından yapılacağı ve değerlendirileceği, ilgili bölüm kurulu tarafından kararlaştırılır.

Ders ve uygulamalarda devamsızlık sınırını aşan öğrenciler, o derse devam etmemiş sayılırlar, sınavlara alınmazlar ve o dersten başarısız kabul edilirler. Öğrenciler, ilgili kurullarca kabul edilen sağlık raporlarını kapsadığı süreler içinde de devamsız sayılırlar.

b) Ara Sınavlar; Her ders için en az bir ara sınav yapılır. Ara sınav programı her yarıyılın ilk dört haftası içinde derslerden sorumlu öğretim elemanlarının görüşü alınarak, Bölüm Başkanı tarafından yapılır ve ilan edilir.

c) Yarıyıl Sonu Sınavları; 14 haftalık eğitim–öğretim dönemi sonunda izleyen iki haftada, yarıyıl/yıl sonu sınavları yapılır. Her ders için yarıyıl sonu sınavı yapılır. Yarıyıl sonu sınavı ve mazeret sınavına katılmayan öğrenciler o dersten başarısız sayılır ve başarı notu olarak FF verilir. Yarıyıl sonu sınavları ile ilgili takvim, birimlerin önerileri alınarak Üniversite Senatosu tarafından belirlenir. Yarıyıl/yıl sonu sınav programları, dekanlık ve yüksekokul müdürlükleri tarafından hazırlanır ve sınavlardan en az iki hafta önce ilan edilir.

Yarıyıl/yıl sonu sözlü sınavlar, dersi veren öğretim elemanının sorumluluğunda ve bölüm başkanının belirleyeceği iki gözetmenin katılımı ile yapılır.

d) Mazeret Sınavları; Haklı ve geçerli nedenlere dayalı mazereti dolayısıyla ara sınava katılmayan ve sınavdan sonraki bir hafta içerisinde durumunu belgeleyen öğrencilerin mazeretleri, ilgili yönetim kurullarınca kabul edilirse, öğrencinin katılmadığı ara sınavlar o yarıyıl içinde öğretim elemanının belirlediği tarihte yazılı olarak yapılır.

Yarıyıl sonu sınavları için mazeret sınavı yapılmaz. Ancak; birinci dereceden yakınını kaybeden, doğal afetlere uğrayan, trafik kazası geçiren ve sağlık sorunlarını heyet raporu ile belgeleyen veya ani hastalık ve ameliyat gibi durumları resmi hastaneden ya da ÇOMÜ Sağlık Kültür Spor Dairesi Başkanlığı Mediko Sosyal Baştabipliği’nden alacağı hekim raporu ile belgeleyen; Ülkemizi veya Üniversitemizi ulusal ve uluslar arası sportif, kültürel, sanatsal ve bilimsel alanlarda temsil eden; karşılaşmalarda yer alan öğrencilerin başvurması durumunda Yönetim Kurulu Kararı ile yarıyıl sonu sınavlarının bitimini takip eden hafta içerisinde mazeret sınavları yazılı olarak yapılır.

Bu mazeret sınavlarına herhangi bir nedenle girmeyen öğrencilere, tekrar mazeret sınavı açılmaz.

e) Mezun olmak üzere en çok üç dersi kalan ve bu derslerden devam koşulunu yerine getirmiş öğrencilere, başarısız olduğu dersler için Güz ve Bahar yarıyılları sonunda o yarıyıl için sadece bir defaya mahsus olmak üzere bir sınav hakkı verilir. Bu sınav Güz, Bahar yarıyılları mazeret sınavlarını takip eden hafta içerisinde yapılır. Bu sınavda alınan not dersin ortalama başarı notu olarak tespit edilir; bu not ile GNO hesaplanır.

f) Her ne neden ile olursa olsun mezun olabilmek için yalnız bir dersi kalan öğrencilere ileri sınav dönemlerinde yeni bir hak getirmemek, bir yarıyılda sadece bir hak olmak üzere, başarısız olduğu ders için kayıt yeniledikten sonra Fakülte/Yüksekokul Yönetim Kurulu Kararı ile daha önce (Dönem başında) kullanabilecekleri bir sınav hakkı verilebilir."

MADDE 9 —Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Madde 22 —Başarı notu, üç ders ve tek ders hakkı sınavları dışındaki sınavlar için ara sınav not ortalamasının en az % 40 ve yarıyıl sonu sınavının notunun en fazla % 60 katkısı alınarak ilgili öğretim elemanı tarafından dönem başında belirlenir ve öğretimin ilk iki haftasında öğrencilere bildirilir.

Dersin öğretim elemanı tarafından her ders için öğrencilerin aldıkları başarı notları 100 puan üzerinden ele alınarak Normal Dağılım İstatistiği ve Bağıl Değerlendirmeye uygun olarak dersin yarıyıl sonu başarı notu harfli ve katsayılı not biçiminde aşağıda örnek olarak verilmiş olan tablodaki gibi takdir edilir. Ancak, tabloda görülen puanlara karşılık gelen başarı notundan daha aşağıda başarı notu verilemez.

 

Örnek Bağıl Değerlendirme Tablosu

PUAN

YARIYIL SONU BAŞARI NOTU

KATSAYI

90 – 100

AA

4.00

85 – 89

BA

3.50

80 – 84

BB

3.00

70 – 79

CB

2.50

60 – 69

CC

2.00

55 – 59

DC

1.50

50 – 54

DD

1.00

40 – 49

FD

0.50

0 – 39

FF

0.00

Yeterli

YE

-

Yetersiz

YS

-

Devamsız

DS

0.00

Buna göre bir dersten bir öğrenci;

a) (AA), (BA), (BB), (CB) veya (CC) notlarından birini almış ise o dersi başarmış sayılır.

b) (DC) veya (DD) notlarından birini almış ise o dersi "koşullu" başarmış sayılır.

c) (FD) ve (FF) notlarından birini almış ise o dersi başaramamış sayılır.

d) Kredisiz olan dersler ile stajların devamsızlık ve başarı değerlendirmelerinde; (YE) yeterli, (YS) yetersiz, (DS) devamsız sayılır.

e) Girmeyi hak etmediği bir sınava girmesi sonucunda aldığı not iptal edilir.

2547 sayılı Kanunun 5/1 maddesinde belirtilen ortak zorunlu derslerinden alınan (YE) ve (YS) notları ile kredisiz dersler için (DS) notları ağırlıklı not ortalamasının hesabında dikkate alınmazlar; ancak kredili derslerde (DS)’in karşılığı 0.00 sayılır."

MADDE 10 —Aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Madde 23 —Öğrencilerin başarı durumları, 22 nci maddeye göre derslerden almış oldukları notlar ve derslerin kredileri ile hesaplanan "Yarıyıl/Dönem Not Ortalaması (DNO)" ve " Genel Not Ortalaması (GNO)" değerleriyle izlenir.

DNO bir yarıyılda aldıkları derslerin her birinin kredisi ile bu derslerden alınan notların çarpımları toplamının aynı derslerin kredi toplamına bölünmesi, GNO ise tüm yarıyıllarda aldıkları derslerin her birinin kredisi ile bu derslerden alınan notların çarpımları toplamının tüm derslerin kredi toplamına bölünmesi ile elde edilir."

MADDE 11 —Aynı Yönetmeliğin 24 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Madde 24 —Bir yarıyıl tüm derslerini almak koşulu ile yarıyıl sonunda en az başarı notu (CC) ve DNO’sı 3.51- 4.00 arasında olan öğrenciler "Yüksek Onur Öğrencileri," en az başarı notu (CC) ve DNO’sı 3.00- 3.50 arasında olan öğrenciler "Onur Öğrencileri" sayılırlar. Yüksek Onur ve Onur Öğrencilerinin listesi, her yıl sonunda Rektörlük tarafından ilan edilir."

MADDE 12 —Aynı Yönetmeliğin 26 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Madde 26 —Hazırlık sınıfları hariç, dördüncü yarıyıl sonunda GNO’sı 2.00’nin altında olan öğrenciler başarısız öğrencilerdir.

Başarısız öğrenciler öncelikle transkriptlerindeki (FF), (FD), (YS) ve (DS) olan dersleri yeniden almak zorundadır. GNO’sı 1.80’nin altında olan başarısız öğrenciler olması gereken yarıyıllardan ders alamazlar. Bu süreler toplam öğretim süresinden sayılır."

MADDE 13 —Aynı Yönetmeliğin 37 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Madde 37 —Bu Yönetmelikte yer almayan eğitim-öğretim, staj ve sınav halleri için; bu Yönetmeliğin hükümlerine aykırı olmamak koşuluyla, Üniversite Senatosu, Üniversite Yönetim Kurulu, Fakülte ve Yüksekokul Kurulları ve Yönetim Kurulları kararları uygulanır.”

MADDE 14 —Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki Ek Madde 1 eklenmiştir.

"Ek Madde 1 —Fakülte ve Yüksekokul kurulları, bir sonraki yıla ait eğitim–öğretim programları ile akademik takvim önerilerini, her yıl en geç mayıs ayı sonuna kadar Üniversite Senatosunun onayına sunarlar. Akademik takvim, yeni eğitim-öğretim yılının başlamasından en geç bir ay önce ilan edilir."

MADDE 15 —Aynı Yönetmeliğin Geçici 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilerek Geçici 2 nci madde eklenmiştir.

"Geçici Madde 1 —1999 – 2000 Öğretim yılı ve önceki yıllarda kayıt yaptıran öğrenciler için madde 26 daki "dördüncü yarıyıl sonunda "ifadesi yerine" beşinci yarıyıl sonunda" alınacaktır."

"Geçici Madde 2 —Bu Yönetmelik 2003-2004 eğitim–öğretim yılı başından itibaren kaydolan öğrenciler için uygulanır. Hali hazırda kayıtlı olan öğrenciler için ise lehine olan maddeleri uygulanır."

Yürürlük

MADDE 16 —Bu Yönetmelik hükümleri yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 17 —Bu Yönetmelik hükümlerini Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörü yürütür.

—— • ——

İstanbul Ticaret Üniversitesinden:

İstanbul Ticaret Üniversitesi İngilizce Hazırlık Sınıfı Yönetmeliğinin 9 uncu Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

MADDE 1 — 23/1/2002 tarihli ve 24649 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İstanbul Ticaret Üniversitesi İngilizce Hazırlık Sınıfı Yönetmeliğinin değişik 9 uncu maddesine, ikinci fıkradan sonra gelmek üzere aşağıdaki üçüncü fıkra eklenmiştir.

“Devamsızlık sonucu başarısızlık hariç, hazırlık sınıfında başarılı olamayan ve önlisans ve lisans öğretimine başlayan öğrencilerden, birinci ve ikinci yarıyıl sonunda, Zorunlu Yabancı Dil (İngilizce) I ve II derslerinin not ortalaması, en az CC (2.50) olan öğrenciler, İYES’de başarılı olmuş sayılırlar.”

Yürürlük

MADDE 2 — Bu Yönetmelik 2002-2003 eğitim-öğretim yılı başından geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 3 —Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Ticaret Üniversitesi Rektörü yürütür.

—— • ——

Trakya Üniversitesinden:

Trakya Üniversitesi Lisans Eğitim, Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 24 üncü Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

MADDE 1 —11/8/2003 tarihli ve 25196 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Trakya Üniversitesi Lisans Eğitim, Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nin 24 üncü maddesinin ikinci fıkrasının son cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Her ne sebeple olursa olsun, ders tekrarı durumundaki öğrencilerin bir yarıyılda alabilecekleri kredi toplamı, ortak zorunlu dersler hariç 16 ncı maddede belirtilen üst sınırı aşmamalıdır."

Yürürlük

MADDE 2 —Bu Yönetmelik 2003-2004 öğretim yılı başından geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 3 —Bu Yönetmelik hükümlerini Trakya Üniversitesi Rektörü yürütür.

Sayfa Başı


Sayfa Başı