Başbakanlık

Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır

 Kuruluş : 7 Ekim 1920

28 Eylül 2004

SALI

Sayı : 25597

 

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

Bakanlar Kurulu Kararları

2004/7889 Gümrük Vergilerinden Muafiyet ve İstisna Tanınacak Haller Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar

2004/7890  Özel Tüketim Vergisi Tutarlarının Belirlenmesine İlişkin Karar

 

Yönetmelik

— Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Yabancı Dil Eğitim-Öğretimi ve Yabancı Dil Hazırlık Eğitim-Öğretimi Yönetmeliği

 

Tebliğ

— Özelleştirme Yüksek Kurulunun 2004/83 Sayılı Kararı

 

 

YARGI BÖLÜMÜ

 

Yüksek Seçim Kurulu Kara

— Yüksek Seçim Kurulunun 2575 Sayılı Kararı


YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Bakanlar Kurulu Kararları

Karar Sayısı : 2004/7889

Ekli “Gümrük Vergilerinden Muafiyet ve İstisna Tanınacak Haller Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar”ın yürürlüğe konulması; Devlet Bakanlığı’nın 20/8/2004 tarihli ve 023857 sayılı yazısı üzerine, 4458 sayılı Gümrük Kanunu’nun 167 nci maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 31/8/2004 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN

 

 

 

Başbakan

 

 

 

A.GÜL

G. AKŞİT

M. A. ŞAHİN

B. ATALAY

Dışişleri Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd. V.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bakanı

B. ATALAY

M. AYDIN

G. AKŞİT

K. TÜZMEN

Devlet Bakanı V.

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

C. ÇİÇEK

M. V.GÖNÜL

A.AKSU

K.UNAKITAN

Adalet Bakanı

Milli Savunma Bakanı

İçişleri Bakanı

Maliye Bakanı

H.ÇELİK

C. ÇİÇEK

R.AKDAĞ

B. YILDIRIM

Milli Eğitim Bakanı

Bayındırlık ve İskan Bakanı V.

Sağlık Bakanı

Ulaştırma Bakanı

S.GÜÇLÜ

M. BAŞESGİOĞLU

A. COŞKUN

 

Tarım ve Köyişleri Bakanı

Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı

Sanayi ve Ticaret Bakanı

 

M.H.GÜLER

K. UNAKITAN

O. PEPE

 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

Kültür ve Turizm Bakanı V.

Çevre ve Orman Bakanı

 

 

—— • ——

Karar Sayısı : 2004/7890

Özel tüketim vergisi tutarlarının belirlenmesine ilişkin ekli Karar’ın yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığı’nın 7/9/2004 tarihli ve 041737 sayılı yazısı üzerine, 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu’nun 12 nci maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 14/9/2004 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN

 

 

 

Başbakan

 

 

 

A.GÜL

A. ŞENER

M. A. ŞAHİN

A. BABACAN

Dışişleri Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bakanı V.

A. BABACAN

M. AYDIN

G. AKŞİT

K. TÜZMEN

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

C. ÇİÇEK

M. V.GÖNÜL

A.AKSU

K.UNAKITAN

Adalet Bakanı

Milli Savunma Bakanı

İçişleri Bakanı

Maliye Bakanı

H.ÇELİK

Z. ERGEZEN

R.AKDAĞ

B. YILDIRIM

Milli Eğitim Bakanı

Bayındırlık ve İskan Bakanı

Sağlık Bakanı

Ulaştırma Bakanı

S.GÜÇLÜ

M. BAŞESGİOĞLU

A. COŞKUN

 

Tarım ve Köyişleri Bakanı

Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı

Sanayi ve Ticaret Bakanı

 

M.H.GÜLER

E. MUMCU

O. PEPE

 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

Kültür ve Turizm Bakanı

Çevre ve Orman Bakanı

 

Sayfa Başı


Yönetmelik

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesinden:

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Yabancı Dil Eğitim-Öğretimi ve Yabancı Dil Hazırlık Eğitim-Öğretimi Yönetmeliği

Amaç ve Kapsam

Madde 1 — Bu Yönetmeliğin amacı, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesinde 2547 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin (l) bendi gereğince yapılan zorunlu yabancı dil eğitim-öğretimi ile, yabancı diller hazırlık sınıflarında uygulanan eğitim-öğretimin içeriğini, uygulama, değer ve değerlendirme esaslarını düzenlemektir.

Dayanak

Madde 2 — Bu Yönetmelik 1/4/1996 tarihli ve 22598 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan "Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Eğitim-Öğretimi ve Yabancı Dille Eğitim-Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik"in 9 uncu maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Yabancı Dil Eğitim-Öğretimin Amaçları

Madde 3 — a) Zorunlu yabancı dil eğitim-öğretiminin amacı; öğrenciye aldığı yabancı dilin temel kurallarını öğretmeyi, yabancı dil kelime hazinelerini geliştirmeyi, öğrencilerin kendilerini ifade edebilmelerini ve kendi konularındaki metinleri anlayabilmelerini sağlamaktır.

b) Zorunlu ve isteğe bağlı yabancı dil hazırlık eğitiminin amacı; öğrencilerin kayıtlı oldukları programda eğitim–öğretimin yapıldığı yabancı dilde kendi konularında okuduğunu ve duyduğunu anlayabilme, kavrayabilme, yazı ve söz ile kendilerini ifade edebilme yeteneğini kazanmalarını sağlamaktır.

Öğrencilerin Dil Seçimi

Madde 4 —Yabancı dil öğretimi görecek öğrenciler İngilizce, Almanca ve Fransızca dillerinden birini seçerler; seçtikleri dilin ortaöğretimde aldıkları dil olması zorunlu değildir.

Ders Açılması

Madde 5 — Bir fakülte/yüksekokulda yukarıda belirtilen yabancı dillerden birinde ders açılabilmesi için o dili en az 10 (on) öğrencinin seçmesi gerekir.

Sayının az olması halinde ilgili birimin kararıyla, öğrenciler ders açılan dillerden birini alır veya seçtikleri dilin derslerine Üniversitenin bir başka biriminde devam edebilirler.

Yabancı dil hazırlık (İsteğe Bağlı veya Zorunlu) sınıflarında ve zorunlu yabancı dil dersi sınıflarında öğrenci sayısı 30’un üstünde olduğu zaman birden çok şube açılabilir.

Muafiyet

Madde 6 — a) Zorunlu yabancı dil dersleri: Yabancı dil muafiyet sınavına girmeyen veya bu sınavda başarılı olamayan öğrencilere 2547 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin (i) bendi gereğince düzenlenen zorunlu yabancı dil dersleri okutulur. Bu dersler toplam 84 saatten az olmamak üzere, en az iki yarıyıl olarak programlanır.

Birinci sınıfa kaydolan öğrenciler, zorunlu yabancı dil derslerinden aşağıda belirtilen şekillerde muaf olabilirler:

1) Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi isteğe bağlı hazırlık sınıfını veya bir başka Üniversitede hazırlık sınıfını başarıyla bitirenler, zorunlu yabancı dil derslerinden muaftırlar. İsteğe bağlı hazırlık sınıfına devam eden öğrenciler, her öğretim yılı başlamasından 1 (bir) hafta önce YADEM tarafından yapılan Yabancı Dil Muafiyet sınavına girebilirler. Buradan aldıkları sonuç muafiyet notu yerine geçer.

Diğer üniversitelerden alınan hazırlık sınıfı notunun hangi nota tekabül edeceği, YADEM Yönetim Kurulu tarafından değerlendirilir.

2) Her öğretim yılı başında açılan yabancı dil muafiyet sınavında birinci ve ikinci yarı yıllar için verilecek sınavlardan alınan notlar, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Ders Geçme ve Sınav Yönetmeliği çerçevesinde notlandırılır.

CC’nin (60 ın) altında not alan öğrenciler YD 165-166 nolu derslere devam etmekle yükümlüdürler. Muafiyet sınavından aldıkları notları yükseltmek için derse kayıt yaptırmak isteyen öğrenciler, sınavın yapıldığı tarihten itibaren 2 (iki) hafta içinde bağlı bulundukları Anabilim Dalı Başkanlıkları aracılığı ile başvuruda bulunabilirler. Bu durumda öğrencilerin dönem sonunda aldığı not geçerli olur.

3) Uluslar arası geçerliği olan bir yabancı dil sınavında alınan yeterlik puanı ve bu puanın hangi nota tekabül edeceği bu Yönetmeliğin 9 uncu maddesinde tablo halinde belirtilmiştir.

b) Mesleki Yabancı Dil dersleri: "Zorunlu" yabancı dil derslerinden muaf öğrenciler, eğitim-öğretim programındaki "Mesleki" yabancı dil derslerinden muaf olmazlar.

İsteğe Bağlı Hazırlık Sınıfları

Madde 7 — Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Fakülte ve Yüksekokullarında açılan isteğe bağlı yabancı dil hazırlık sınıflarına kayıt, kayıt sırasında öğrencinin bu doğrultudaki isteğini belirten dilekçesini ve harç makbuzunu Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığına vermesiyle yapılır. Öğrenci ayrıca kazanmış olduğu Fakülte ya da Yüksekokulda isteğe bağlı yabancı dil hazırlık sınıfı kartını doldurarak kayıt işlemlerini tamamlar. Kaydı noksan öğrenciler derslere ve sınavlarına giremez.

İsteğe bağlı yabancı dil hazırlık sınıfı, öğrencinin kazanmış olduğu Fakülte ya da Yüksekokulun eğitim-öğretim süresine dahil değildir. İsteğe bağlı hazırlık sınıfına devam eden öğrencilerin, Fakülte/Yüksekokulları tarafından 1 (bir) yıl süreyle kaydını dondurduğu kabul edilir.

Hazırlık Birimlerindeki Sınavlar

Madde 8 — Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi yabancı dil hazırlık eğitim-öğretiminde;

a) Yeterlik,

b) Yerleştirme,

c) Dönem İçi Sınavları,

d) Yıl Sonu Genel Sınavı (Final Exam)

olmak üzere dört çeşit sınav verilir.

a) Yeterlik Sınavı

1) YADEM, akademik yıl başında, yeni kaydolan öğrenciler için İngilizce, Almanca, Japonca dillerinde yeterlik sınavı açar. Yeterlik sınavı, sadece zorunlu hazırlık sınıfında eğitim-öğretim görecek öğrencilere ve lisansüstü eğitim görmek üzere enstitülere kayıt yaptıran öğrencilere uygulanır.

2) Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesine bağlı Sosyal Bilimler ve Fen Bilimleri Enstitülerinin açtıkları yüksek lisans ve doktora programlarına başvuracak öğrencilerin, gerekli yabancı dil belgeleri yoksa YADEM Müdürlüğünün yaptığı yeterlilik sınavına girebilirler. Bu sınav ilgili branşlara göre Fen Bilimleri ve Sosyal Bilimler alanlarına yönelik olarak hazırlanır. Bu sınav yılda üç kez uygulanır. Birincisi Eylül ayı başında, ikincisi Ocak ayı sonunda ve üçüncüsü Haziran ayı sonunda yapılır. Bu sınavların tarihleri Enstitülerin yüksek lisans ve doktora programlarının başlama tarihlerine göre değişiklik gösterebilir. Üniversite Senatosunun belirlediği puanı alan adaylara verilen belge, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesinin ilgili birimlerinde 1 (bir) yıl geçerlidir.

Yabancı Diller Eğitim ve Uygulama Araştırma Merkezi tarafından düzenlenen yoğunlaştırılmış yabancı dil sertifika programına devam eden ve program sonunda başarılı olan adaylara verilen belge, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesinin ilgili birimlerinde 2 (iki) yıl geçerlidir.

3) Hazırlık eğitiminin zorunlu görüldüğü tüm programlara ilk defa kayıt yaptıranlar, eğitim-öğretim yılı başında YADEM Müdürlüğü tarafından düzenlenen bir yeterlik sınavına tabi tutulurlar. Bu sınavda başarılı bulunan öğrenciler hazırlık sınıfını başarmış sayılırlar ve programlarının öngördüğü Zorunlu Yabancı Dil derslerinden muaf tutulurlar. Bu öğrenciler yeterlik sınavına girmedikleri veya bu sınavda başarılı olmadıkları takdirde açılacak hazırlık sınıfında öğrenimlerine başlarlar.

4) Hazırlık eğitiminin zorunlu görüldüğü;

Eğitim-öğretim dili yabancı dilde (İngilizce-Almanca-Japonca) olan programlara kayıt yaptıran öğrencilerin en çok 3 (üç) yeterlik sınavına girme hakları vardır. Yeterlik sınavında öğrencinin başarılı sayılması için 100 üzerinden 60 puan alması gerekmektedir. Birinci yeterlik sınavına girip başarılı olanlar ilgili programlarda öğrenimlerine devam ederler. Başarılı olamayanlarla, Yabancı Dil zorunluluğu olduğu halde yeterlik sınavına girmeyen öğrenciler, birinci yeterlik sınav haklarını kullanmış sayılırlar. Bu öğrenciler hazırlık sınıfına devam etmek zorundadır. Hazırlık sınıfına devam edecek öğrencilere akademik yılın başında "Yerleştirme" sınavı yapılır.

5) Hazırlık eğitiminin zorunlu görüldüğü;

Eğitim-Öğretim dili Türkçe olan programlara kayıt yaptıran öğrencilerin yeterlik sınavında başarılı sayılması için 100 üzerinden 60 puan alması gerekmektedir. Birinci yeterlik sınavına girip başarılı olanlar ilgili programlarda öğrenimlerine devam ederler. Başarılı olamayanlarla, yabancı dil zorunluluğu olduğu halde yeterlik sınavına girmeyen öğrenciler, birinci yeterlik sınav haklarını kullanmış sayılırlar. Bu öğrenciler hazırlık sınıfına devam etmek zorundadır. Hazırlık sınıfına devam edecek öğrencilere akademik yılın başında "Yerleştirme Sınavı" yapılır. Hazırlık sınıfı sonunda başarısız olan, eğitim-öğretim dili Türkçe olan programlara kayıtlı bu öğrenciler birinci sınıfa başlayabilirler ancak mezun olabilmeleri için başarılı oluncaya kadar her öğretim yılı başında yapılacak Yabancı Dil Yeterlik Sınavına girmek zorundadırlar. Yasal öğretim süresi içinde (Hazırlık+Dört yıl) bu sınavda başarılı olamayan öğrencilerin üniversite ile ilişkileri kesilir.

6) Zorunlu hazırlık sınıflarında haftada 18-30 saatlik bir program uygulanır.

b) Yerleştirme Sınavı

1) Üniversitemiz zorunlu hazırlık sınıfı okutan bölümlerine kesin kayıt yaptırıp, birinci yeterlik sınavına girmeyen veya girip de başarısız olanlar yerleştirme sınavına tabi tutularak sınav sonuçlarına göre uygun düzeyde hazırlık eğitimine alınırlar.

2) İsteğe bağlı yabancı dil hazırlık sınıfını seçen öğrenciler, akademik yılın başlamasından 1 (bir) hafta önce Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Yabancı Diller Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından yapılacak olan yerleştirme (Placement) Sınavına alınır, sınav sonucuna göre, A (Advanced), B (Upper Intermadite), C (Intermadite), D (Pre-Intermadite), E (Elemantary) diye 5 gruba ayrılır ve her sınıf haftada 18-30 saat ders yapar. Gruplar belirlenirken, kontenjanlar dikkate alınır. Yeterli kontenjan sağlanamayan grup için sınıf açılmaz. Öğrenci dilerse ve kontenjan varsa, üniversitenin başka bir biriminde açılmış grubuna uygun bir hazırlık sınıfına katılabilir.

3) Öğretimin başlamasından itibaren bir ay içinde, öğrencinin isteği ile bir defaya mahsus olmak üzere gruplar arasında sadece bir basamak olmak koşuluyla geçiş yapmak mümkündür.

c) Dönem İçi Sınavları

Yabancı dil hazırlık Biriminde sınavlar 'Ölçme-Değerlendirme Birimi' görevlisi öğretim elemanları tarafından hazırlanır. Öğrencilerin gireceği dönem içi sınavlar (midterm), günlük sınavlardan (quiz) aldıkları puanlar ve öğretim elemanlarının vereceği sınıf içi başarı notlarıyla belirlenir. Yıl boyunca öğrencilerin gireceği sınavlar şunlardır:

1) Günlük Sınav (Quiz)

15, 20 ve 30 puanlık kısa sınavlardır. Her 100 puana tamamlandıklarında bir ara sınav sayılırlar.

Bir akademik yıl boyunca en az 5 en çok 10 günlük sınav yapılabilir.

Bu sınavların amacı öğrencileri ara sınavlara hazırlamaktır.

Bu sınavlar 10-20 dakikalık ya da bütün bir ders saatini kapsayabilir.

Bu sınavlar ders programlarında belirtilmez. Öğretim elemanları ve öğrencilere ilan edilmeksizin herhangi bir gün ve herhangi bir ders içinde uygulanırlar.

Bu sınavlara yalnızca o anda derste olan öğrenciler girebilirler. Öğretim elemanları, günlük sınav başladıktan sonra öğrenciyi sınıfa alamaz.

Bu sınavların mazeret sınavları (make-up) yoktur. Bu sınava giremeyen öğrenci sınavdan "0" (sıfır) alır.

2) Ara Sınav (Mid-term)

Bir akademik yılda her biri 100 puanlık 4 ara sınav yapılır. Bu sınavların öğrencilerin yıl içi ara sınavlar ortalamasına katkısı bu Yönetmeliğin 10 uncu maddesinde belirtilir.

Dinleme-anlama, okuma-anlama, dilbilgisi, sözcük bilgisi, konuşma ve yazma bölümlerinden oluşan ara sınavlar, yıl sonu genel sınavına hazırlayıcı ve yönlendirici niteliktedir.

Ara sınavların süresine ilgili Öğretim Elemanı karar verir.

Ara sınavların tarihi, yeri, süresi ve kapsamı önceden öğrencilere duyurulur.

Değerlendirilen ara sınav kağıtları "Ölçme-Değerlendirme Birimi", "Çalışma ve Danışma Grubu" görevlileri tarafından ikinci kez incelemeye alındıktan sonra sınav tarihinden itibaren en geç beş gün içinde öğrencilere verilir. Öğrenciler kağıtlarını verildiği ders saatinde inceleyip çıkabilecek sorunları hazırlık sınıfı öğretim elemanları ile çözümlerler. Hazırlık sınıfı öğretim elemanları tarafından öğrencilere imzalatılan sınav kağıtları toplanarak YADEM Müdürlüğüne teslim edilir.

Öğrenciler sınav sonuçları ile ilgili itirazlarını sınavların ilanından en geç üç (3) gün içinde yapabilir. Bundan sonra yapılan itirazlar dikkate alınmaz.

3) Sınıf İçi Başarı Notu (Class Performance Grade)

Sınıf içi başarı notu ilgili öğretim elemanları tarafından aylık olarak ortak verilen bir nottur. Sınıf içi başarı notu ilgili öğretim elemanları tarafından kaydedilerek diğer notlarla birlikte ay sonunda "Ölçme-Değerlendirme Birimine" teslim edilir.

d) Yıl Sonu Genel Sınavı (Final Exam)

Her akademik yıl sonunda 100 puanlık bir genel sınav yapılır.

Bu sınav öğrencilerin birinci sınıf derslerini izleyebilecek düzeyde yabancı dil bilgisini kazanıp kazanamadığını ölçer.

Sınavın tarihi, yeri ve süresi en az 15 gün önceden duyurulur.

Devamsızlık sınırını aşan öğrenciler bu sınava giremezler.

Yıl içi (Ara Sınavlar, Günlük Sınavlar ve Sınıf İçi Başarı Notu) ortalaması 60 olan öğrenciler genel sınavdan en az 60 alırlarsa YADEM hazırlık birimi programını başarıyla tamamlamış sayılır ve kendi fakülte ve yüksekokullarındaki programlara devam etmeye hak kazanırlar.

Eşdeğerliği Kabul Edilen Sınavlar

Madde 9 — Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesince hazırlık muafiyeti için yapılan yeterlik sınavına, (İngilizce) eşdeğerliği kabul edilen sınavlar TOEFL, IELTS, FCE, CAE ve CPE sınavlarıdır. Fransızca ve Almanca’dan muaf olmak isteyenlerin belgeleri YADEM Yönetim Kurulunca ayrıca değerlendirilir.

ÇOMÜ YADEM yabancı dil yeterlik sınav sonuçlarına (İngilizce) eşdeğerliği kabul edilen yabancı dil sınavları aşağıda verilmiştir.

 

 

 

IELTS

 

 

 

ÇOMÜ

TOEFL

TOEFL

(Tüm

 

 

 

YADEM

(Yeni)

(Eski)

bileşenlerinden)

FCE

CAE

CPE

60

173

500

6.0

B

C

C

65

190

520

6.5

B

C

C

70

197

530

7.0

A

C

C

75

213

550

7.5

A

B

C

80

237

580

8.0

A

B

C

85

250

600

8 ve üstü

-

A

B

90

267

630

8 ve üstü

-

A

B

95 ve üstü

280 +

650 ve üstü

8.5 ve üstü

-

A

B

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi YADEM (Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi YADEM Yabancı Dil Yeterlik Sınavı), FCE (First Certificate in English), CAE (Certificate in Advanced English), CPE (Certificate of Proficiency in English), IELTS (International English Language Testing System), TOEFL (Test of English as a Foreign Language)

Akademik Çalışma ve Değerlendirme

Madde 10 — İsteğe bağlı yabancı dil hazırlık sınıfında ve zorunlu hazırlık sınıfında iki yarıyıl içerisinde yapılan ara sınavlar ortalaması 60 ve üstü olan öğrenciler ikinci yarıyıl sonunda yeterlik sınavına (Final Exam) girmeye hak kazanırlar. Bu yeterlik sınavında başarılı olanlar kaydoldukları programlarda eğitimlerine devam ederler. İki yarıyıl içindeki ara sınavlar ortalaması yukarıda bildirilen koşullara uymayan öğrenciler ikinci yeterlik sınavında başarısız olan öğrencilerle birlikte yaz dönemi destek programına katılabilirler.

Akademik yıl içinde yapılacak sınavların ağırlık dağılımı aşağıda gösterildiği gibidir.

I. YARIYIL

II. YARIYIL

 

 

Ara Sınavlar (2 adet)

%30

Ara Sınavlar (2 adet)

%30

Günlük Sınav

%10

Günlük Sınav

%10

Sınıf İçi Başarı Notu

%10

Sınıf İçi Başarı Notu

%10

Yıl Sonu Genel Sınavını Hak Etmek: İki Dönem Ortalamasının %50=60

Yıl Sonu Genel Sınavı (Yeterlik) % 50 (En az 60 almak koşulu ile)

Başarı Notu: Yıl İçi % 50 + Yeterlik %5 0=60

Bir öğrencinin Yıl Sonu Genel Sınavına Girebilmesi için, her dönem ortalamasının % 50’nin toplamı 60 olması zorunludur. Bu ortalamaya Yıl Sonu Genel Sınavından alınan notun (en az 60) %5 0’si ilave edilerek öğrencinin hazırlık sınıfı geçme notu hesaplanır.

İsteğe Bağlı Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı Başarı Belgesi

Madde 11 — İsteğe bağlı hazırlık sınıfı öğrencilerinin yabancı dil hazırlık sınıfında başarılı sayılabilmesi için, başarı notunun en az 60 olması gerekir. Başarı notu 60 ve üzerinde olan öğrencilere, yabancı dil hazırlık sınıfına katıldığı ve başarılı olduğuna dair bir belge verilir. Bir akademik yıl süren isteğe bağlı yabancı dil hazırlık sınıfının sonunda, öğrenci başarılı olsun ya da olmasın takip eden yılda kendi bölümüne başlar. Bu belgeyi almaya hak kazanan öğrenciler, zorunlu yabancı dil derslerinden muaf sayılırlar.

İsteğe bağlı hazırlık sınıfına devam eden öğrenciler notlarını yükseltmek isterlerse öğretim yılı başlamadan bir hafta önce YADEM tarafından yapılan yabancı dil muafiyet sınavına girebilirler. Buradan aldıkları sonuç muafiyet notu yerine geçer.

Hazırlık Sınıfı ve Eğitim-Öğretim Süresi

Madde 12 — Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesinde zorunlu yabancı dil hazırlık eğitim-öğretimi uygulayan;

a) Eğitim-öğretim dili yabancı dilde (İngilizce-Almanca-Japonca) olan yükseköğretim programlarından birine kesin kayıt yaptıran öğrenciler, akademik takvimde belirlenen tarihte, eğitim-öğretim yılının başında yeterlik sınavına tabi tutulurlar. Yeterlik sınavında başarılı olan öğrenciler, kayıt oldukları yükseköğretim programının birinci sınıfında eğitim-öğretime başlarlar.

Yeterlik sınavında başarılı olmayan ya da geçerli mazeretleri olmaksızın yeterlik sınavına girmeyen öğrenciler, düzey belirleme sınavına tabi tutularak seviyelerine göre bir yıl hazırlık eğitim-öğretimi ve bir yıl da hazırlık tekrarı olmak üzere en çok iki yıllık hazırlık eğitim-öğretimi görürler.

b) Eğitim-öğretim dili Türkçe olan yükseköğretim programlarından birine kesin kayıt yaptıran öğrenciler, akademik takvimde belirlenen tarihte, eğitim öğretim yılının başında yeterlik sınavına tabi tutulurlar. Yeterlik sınavında başarılı olan öğrenciler, kayıt oldukları yükseköğretim programının birinci sınıfında eğitim-öğretime başlarlar. Yeterlik sınavında başarılı olmayan ya da geçerli mazeretleri olmaksızın yeterlik sınavına girmeyen öğrenciler, düzey belirleme sınavına tabi tutularak seviyelerine göre bir yıl hazırlık eğitim-öğretimi görürler. Bu yükseköğretim programlarına kayıtlı öğrenciler yıl sonu yeterlik sınavında başarısız olsalar da gelecek eğitim-öğretim döneminde birinci sınıfa kayıtlarını yaptırırlar. Ancak bu öğrenciler mezun olabilmeleri için başarılı oluncaya kadar her öğretim yılı başında yapılacak yabancı dil yeterlik sınavına girmek zorundadırlar. Yasal öğretim süreleri içinde (hazırlık+dört yıl) bu sınavdan başarılı olamayan öğrencilerin üniversite ile ilişkileri kesilir.

c) Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesinde isteğe bağlı hazırlık programı olan bir bölüme kayıt yaptıran bir öğrenci kayıt esnasında hazırlık programına dahil olmak istediğini bildirir. Bu öğrenciler yıl sonunda hazırlık programından başarılı ya da başarısız da olsalar birinci sınıfa kayıt yaptırabilirler.

Hazırlık sınıfında eğitim süresi iki yarıyıldır. Ancak başarısız olan öğrenciler için destek amacı ile Yaz Dönemi Destek Programı açılabilir.

Devam Zorunluluğu

Madde 13 — İsteğe bağlı ve zorunlu hazırlık sınıfında öğrenciler tüm eğitim süresince derslerin %80 ine devam etmek zorundadırlar. Bu zorunluluğu yerine getirmeyen öğrenciler hazırlık sınıfını başaramamış sayılırlar. Derslere devam, öğretim elemanları tarafından her saat yapılan yoklamalarla kontrol edilir ve her ay ilgili birime kayıtlara geçmesi için teslim edilir.

Bir öğrencinin devamsızlığı toplam yıllık ders saatinin %20 sini geçtiği takdirde, o öğrenci devamsızlıktan kalmış sayılır.Yıl sonu yeterlik sınavına kabul edilemez.

Yaz Okulu

Madde 14 — Haziran ayında verilen yeterlik sınavından 2 hafta sonra yaz okulu yeterli başvuru olması ve ilgili birim yönetim kurulunun uygun görmesi halinde açılabilir ve 4 hafta sürer. Yaz okuluna katılmak zorunlu değildir. Ancak yaz okulunun sonunda verilecek olan yeterlik sınavını sadece yaz okuluna katılan öğrenciler alabilir.

Yaz okuluna katılmaya hak kazanan öğrenciler; a) Yıl içi çalışmaları 50 (49.50) – 59 (59.49) olduğu için Haziran yeterlik sınavına katılamayanlar ve b) Haziran yeterlik sınavında başarısız olanlardır.

Yaz okulunda devamsızlık limiti 12 saattir. Bu sınırı aşan öğrenciler devamsızlıktan kalır ve yaz okulu sonunda verilecek olan yeterlik sınavına giremezler. Yaz okulu sonunda verilen yeterlik sınavından 60 (59.50) puan alan öğrenciler başarılı sayılırlar. Başarısız öğrencilerin ise Eylül ayında verilecek olan yeterlik sınavına girme hakları vardır.

Destek Programı

Madde 15 — Yabancı dil hazırlık sınıfında veya müteakiben yaz okulunda başarısız veya devamsızlıktan kalmış eğitim-öğretim dili yabancı dil (İngilizce-Almanca-Japonca) olan programlara kayıtlı öğrenciler bir yıl daha hazırlık sınıfında öğrenim görürler. İkinci defa devam edilen hazırlık sınıfına "Destek Sınıfı" denilir. İkinci yeterlik sınavı sonunda başarılı olamayan öğrenciler için Bütçe Kanunu ve Bütçe Uygulama Talimatlarıyla öngörülen koşullar çerçevesinde ücrete ve isteğe bağlı bir Yaz Dönemi Destek Programı açılabilir.

İkinci yeterlik sınavına girmeyen veya bu sınava girdikleri halde başarılı olamayan öğrenciler üçüncü yeterlik sınavına girerler. Üçüncü yeterlik sınavında da başarısız olan öğrenciler hazırlık sınıfını başaramamış sayılırlar.

İlişik Kesme

Madde 16 — Zorunlu yabancı dil hazırlık eğitim-öğretimini 12 nci madde de belirtilen süre içinde başarı ile tamamlayamamış öğrenciler, yeni eğitim-öğretim yılı başında yapılacak olan Yeterlik-Düzey Belirleme Sınavı’na girebilirler. Bu sınava girmeyen, girdiği halde gerekli başarıyı sağlayamayan öğrencilerin Üniversite ile ilişikleri kesilir.

Yeterlik Sınavlarında başarısız olan öğrencilerin "Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Eğitim-Öğretimi ve Yabancı Dille Eğitim-Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik" ile verilen hakları saklıdır.

Yönetmelikte Hüküm Bulunmayan Haller

Madde 17 — Bu Yönetmelikte yer almayan konular için "ÇOMÜ Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği ve Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği" hükümleri uygulanır.

Yürürlükten Kaldırılan Hükümler

Madde 18 — 12/12/2001 tarihli ve 24611 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Yabancı Dil Eğitim-Öğretimi ve Yabancı Dil Hazırlık Eğitim-Öğretimi Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

Madde 19 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 20 — Bu Yönetmelik hükümlerini Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörü yürütür.

Sayfa Başı


Tebliğ

Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığından :

Özelleştirme Yüksek Kurulu Kararı

TARİH : 23/09/2004

KARAR NO : 2004/83

KONU : Eti Elektrometalurji A.Ş.'nin özelleştirilmesi.

Özelleştirme Yüksek Kurulunca;

Özelleştirme İdaresi Başkanlığının (İdare) 27.08.2004 tarih, 8130 sayılı yazısına istinaden; Eti Elektrometalurji A.Ş.'de bulunan %100 oranındaki hissesinin "blok satış" yöntemiyle özelleştirilmesini teminen, İhale İlanı ve İhale Şartları Belgesinde belirtilen hususlar çerçevesinde yapılan ihalede alınan nihai teklifler ve değer tespit sonuçları incelenerek; Eti Elektrometalurji A.Ş.'de bulunan %100 oranındaki kamu hissesinin;

15.320.000.- (onbeşmilyonüçyüzyirmibin) ABD Doları bedelle en yüksek teklifi veren Aksu Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş. veya Aksu Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin % 51 hissesine sahip olacağı yeni kurulacak anonim şirkete satılmasına, Aksu Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş. veya Aksu Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin % 51 hissesine sahip olacağı yeni kurulacak anonim şirketin sözleşme imzalamaktan veya İhale Şartları Belgesindeki yükümlülükleri yerine getirmekten imtina etmesi halinde İdareye vermiş olduğu geçici teminatının irat kaydedilerek, 15.300.000.- (onbeşmilyonüçyüzbin) ABD Doları bedelle en yüksek ikinci teklifi veren Özdoğu İnşaat ve Ticaret Limited Şirketi'ne veya Özdoğu İnşaat ve Ticaret Limited Şirketi'nin % 51 hissesine sahip olacağı yeni kurulacak anonim şirkete satılmasına, Özdoğu İnşaat ve Ticaret Limited Şirketi veya Özdoğu İnşaat ve Ticaret Limited Şirketi'nin % 51 hissesine sahip olacağı yeni kurulacak anonim şirketin sözleşme imzalamaktan veya İhale Şartları Belgesindeki yükümlülükleri yerine getirmekten imtina etmesi halinde İdareye vermiş olduğu geçici teminatının irat kaydedilerek, 15.280.000- (onbeşmilyonikiyüzseksenbin) ABD Doları bedelle en yüksek üçüncü teklifi veren Cihan Maden ve Metal Ürünleri Ticaret Nakliye Limited Şirketine veya Cihan Maden ve Metal Ürünleri Ticaret Nakliye Limited Şirketinin % 51 hissesine sahip olacağı yeni kurulacak anonim şirkete satılmasına, Cihan Maden ve Metal Ürünleri Ticaret Nakliye Limited Şirketinin veya Cihan Maden ve Metal Ürünleri Ticaret Nakliye Limited Şirketinin % 51 hissesine sahip olacağı yeni kurulacak anonim şirketin sözleşme imzalamaktan veya İhale Şartları Belgesindeki yükümlülükleri yerine getirmekten imtina etmesi halinde İdareye vermiş olduğu geçici teminatının irat kaydedilerek, 15.000.000.- (onbeşmilyon) ABD Doları bedelle en yüksek dördüncü teklifi veren Mehmet TUTAL'a veya Mehmet TUTAL'ın % 51 hissesine sahip olacağı yeni kurulacak anonim şirkete satılmasına, Mehmet TUTAL'ın veya Mehmet TUTAL'ın % 51 hissesine sahip olacağı yeni kurulacak anonim şirketin sözleşme imzalamaktan veya İhale Şartları Belgesindeki yükümlülükleri yerine getirmekten imtina etmesi halinde İdareye vermiş olduğu geçici teminatının irat kaydedilerek, ihalenin iptal edilmesine,

— İş bu Karar ve ihale şartları belgesi çerçevesinde satış sözleşmesinin imzalanması ve karar gereklerinin yerine getirilmesi hususlarında İdarenin yetkili kılınmasına,

karar verilmiştir.

Sayfa Başı


YARGI BÖLÜMÜ

Yüksek Seçim Kurulu Kararı

Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığından:

Karar No : 2575

İtiraz No :

- KARAR -

Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığının Kurulumuza gönderilen 25.09.2004 günlü yazısında; "3617 sayılı Kanunun 1. maddesiyle 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanuna eklenen Ek-7. maddede; "Subay, astsubay hariç olmak üzere; milletvekili ve mahalli idareler genel ve ara seçimlerinde aday ve aday adayı olan Devlet Memurları ve diğer kamu görevlileri, adaylığı veya seçimi kaybetmeleri halinde, Yüksek Seçim Kurulunca seçim sonuçlarının ilanını takip eden bir ay içinde müracaat etmeleri kaydıyla eski görevlerine veya kazanılmış hak aylık derecelerindeki başka bir göreve dönebilirler." hükmü öngörülmüştür.

Mahalli idareler ara seçimlerinde adaylığı veya seçimi kaybeden Devlet Memurları ve diğer kamu görevlilerinin, Yüksek Seçim Kurulunca seçim sonuçlarının ilanını takip eden bir ay içinde müracaat etmeleri halinde görevlerine dönecekleri madde içeriğinden anlaşılmaktadır. Başka bir anlatımla, bir aylık sürenin Yüksek Seçim Kurulunca seçim sonuçlarının ilanından başlayacağı açık-seçiktir. Her ne kadar seçim mevzuatında mahalli idareler ara seçimleri sonuçlarının Yüksek Seçim Kurulunca ilanına ilişkin bir düzenleme mevcut değilse de; yukarıda sözü geçen Kanunun sağladığı hakkın kullanılması yönünden, mahalli idareler ara seçimleri sonuçlarının Yüksek Seçim Kurulunca, ilanının zorunlu olduğu ortadadır.

Bu nedenle, 12.09.2004 tarihinde yapılan Antalya İli Serik İlçesi Kadriye Beldesi Belediye Başkanlığı ve 19.09.2004 tarihinde yapılan Eskişehir İli Sarıcakaya İlçesi Belediye Başkanlığı ve Belediye Meclisi Üyeliği seçimleri toplu sonucunun 2972 sayılı Kanunun 26 ve 298 sayılı Kanunun Ek-7. maddeleri göz önünde tutulmak suretiyle ilanına karar verilmesini takdirlerinize arz ederim." denilmiş olmakla, konu incelenerek;

GEREĞİ GÖRÜŞÜLÜP DÜŞÜNÜLDÜ:

12.09.2004 tarihinde Antalya İli Serik İlçesi Kadriye Beldesi Belediye Başkanlığı,

19.09.2004 tarihinde Eskişehir İli Sarıcakaya İlçesi Belediye Başkanlığı ve Belediye Meclisi Üyeliği,

seçimleri yapılarak sonuçlanmıştır.

Bu nedenle, 2 (İki) yerleşim biriminde yapılan belediye başkanlığı ve belediye meclisi üyeliği seçimleri toplu sonuçlarının Başkanlık istemi doğrultusunda yayımlanmasına karar verilmelidir.

SONUÇ:

Yukarıda açıklanan nedenlerle;

l- 12.09.2004 ve 19.09.2004 tarihlerinde yukarıda belirtilen 2 (İki) yerleşim biriminde yapılmış olan Belediye Başkanlığı ve Belediye Meclisi Üyeliği seçimlerinden; Belediye Başkanlığı seçimleri toplu sonuçlarının Ek: l sayılı listede ve Belediye Meclisi Üyeliği seçimi toplu sonucunun Ek: 2 sayılı listede; ilçe seçim kurullarınca düzenlenen tutanaklara dayanılarak, kayıtlı seçmen sayısının, oy kullanan seçmen sayısının, seçime katılma oranının, geçerli oylar ile bu oyların ve belediye başkanlıklarının, belediye meclisi üyeliklerinin siyasi partilere dağılımı ile oranlarının ekli listelerde gösterilen şekilde olduğunun tespitine,

2- Keyfiyetin 2972 sayılı Kanunun 26. ve 298 sayılı Kanunun Ek-7. maddeleri uyarınca Resmî Gazete’de ilanına,

25.09.2004 tarihinde oybirliği ile karar verildi.

 

Başkan

Başkanvekili

Üye

Üye

Cengiz ERDOĞAN

Ahmet Hamdi ÜNLÜ

Kenan ATASOY

Yılmaz DERME

 

 

 

 

Üye

Üye

Üye

 

Yücel IRMAK

Yurdaer ÖZDİLEK

Hasan ERBİL

 

 

Sayfa Başı