Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesinden:

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Stratejik

Araştırmalar Merkezi Yönetmeliği

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Merkezin Faaliyetleri

             Amaç ve Kapsam

             Madde 1 — Bu Yönetmeliğin amacı ve kapsamı; Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi’nin bulunduğu Çanakkale ilinin stratejik ve coğrafi konumu itibariyle daha fazla ilgili olduğu, Türk-Yunan ilişkileri, Boğazların Statüsü, Ege Sorunları, Balkanlar, Karadeniz ülkeleri ve Kafkasya ile ilgili gelişmeler; Avrupa Birliğinin Türkiye ile ilişkilerinin çeşitli boyutları ve bölgesel olarak yakın olan ülkelerle uluslararası ticaret ve ekonomik ilişkiler gibi konularda  yoğunlaşan araştırmalar yapmak üzere, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörlüğü’ne bağlı olarak kurulan "Stratejik Araştırmalar Merkezi"nin kuruluş, işleyiş ve teşkilat esasları ile ilgili konuları düzenlemektir.

             Dayanak

             Madde 2 — Bu Yönetmelik 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

             Merkezin Faaliyetleri

             Madde 3 — Merkez bu Yönetmeliğin 1 inci maddesinde tespit edilmiş olan amacına ulaşmak için, ilgili mercilerden izin alınması gereken faaliyetlere yönelik olarak, gerekli izinler alınmak kaydı ile aşağıdaki faaliyetlerde bulunur:

             a) Belirtilen konularda bilimsel araştırmalar yapmak; konferanslar, seminerler, forumlar ve paneller düzenlemek; yurt içinde ve yurt dışında aynı alanda faaliyet gösteren üniversiteler, dernekler ve benzeri kuruluşlar ile işbirliği yapmak.

             b) Gelişen Uluslararası Hukuk ve Uluslararası Deniz Hukuku prensipleri çerçevesinde, Ege Denizi sorunları ve Türk boğazlarının statüsü üzerine incelemeler ve araştırmalar yapmak.

             c) Türk Yunan ilişkilerinin tarihi, kültürel, ekonomik, siyasi ve hukuksal yönlerine ilişkin araştırmalar yapmak.

             d) Avrupa Birliği’ne ilişkin gelişmeler ve Türkiye’ye etkileri konusunda araştırmalar yapmak ve buna yönelik olarak Avrupa’daki resmi ve özel kuruluşlarla bilimsel işbirliği ve ortak çalışmalar yürütmek.

             e) Bu faaliyetlerle ilgili amaçlarını gerçekleştirmek üzere konferanslar, sergiler, her türlü bilimsel toplantılar, geziler,  yarışmalar düzenlemek ve kitap, makale ve benzeri yayınlar hazırlamak.

             f) Merkezin faaliyet alanına giren konularda resmi ve özel kuruluşlar ile dayanışma ve araştırma işbirliğini sağlamak, faaliyetlerinin gerçekleştirilmesinde yerli ve yabancı uzmanlardan bilim adamlarından ve bürokratlardan yararlanmak.

             g) Uluslararası ticari ve ekonomik ilişkiler çerçevesinde, özel kuruluşlarla her türlü bilimsel işbirliği yapmak ve ortak çalışmalar yürütmek.

             h) Amaçları ve faaliyetleri için her türlü taşınır ve taşınmaz mal edinmek.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Organları

             Madde 4 — Merkezin organları; bu konularda görev alanların, asıl kadrosunun gerektirdiği özlük hakları dışında, merkez organlarında görevlendirilmiş olması sebebi ile ayrıca bir mali hak sağlamamak kaydı ile, Merkez Müdürü ve Merkez Yönetim Kurulu’ndan oluşur.

             Merkez Müdürü

             Madde 5 — Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi öğretim üyeleri arasından, Rektör tarafından 3 (üç) yıl için görevlendirilir. Süresi biten Müdür yeniden görevlendirilebilir. Müdür, görevi başında bulunmadığı zaman yardımcılarından birini vekil bırakır. Vekalet süresi 6 (altı) ayı geçemez, 6 (altı) ayı geçen vekalet durumunda yeni Müdür görevlendirilir.

             Müdür Yardımcıları

             Madde 6 — Merkez Müdürü, Üniversitenin görevli-aylıklı öğretim elemanları arasından 3 (üç) yıl için en fazla 2 (iki) yardımcı seçer. Müdür, gerekli gördüğü durumlarda yardımcılarını değiştirebilir. Müdürün görevi sona erdiğinde yardımcıların da görevi sona erer.

             Merkez Yönetim Kurulu

             Madde 7 — Merkez Yönetim Kurulu; Müdür, Müdür Yardımcıları ve Merkez Müdürü tarafından gösterilen 6 (altı) aday arasından, Rektör tarafından seçilen 4 (dört) öğretim elemanından oluşur.

             Yönetim Kurulunun Görevleri

             Madde 8 — Stratejik Araştırmalar Merkezi’nin amaçları doğrultusunda yıllık çalışma programı ile yıllık faaliyet raporunu hazırlar ve Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörüne sunar.

             Toplantı

             Madde 9 — Stratejik Araştırmalar Merkezi Yönetim Kurulu ayda en az 1 (bir) kere toplanır.

             Kadrolar

             Madde 10 — Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca göre Rektör tarafından görevlendirilecek elemanlarla karşılanır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Son Hükümler

             Yönetmelikte Yer Almayan Hükümler

             Madde 11 — Bu Yönetmelikte yer almayan hususlarda genel hükümlere göre işlem yapılır.

             Yürürlük

             Madde 12 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             Yürütme

             Madde 13 — Bu Yönetmelik hükümlerini Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörü yürütür.