Yönetmelik

            Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesinden:

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Çevre Sorunları

Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliği

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

             Amaç

             Madde 1 — Bu Yönetmeliğin amacı; Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak kurulan, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Çevre Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi (ÇEVSAM)’nin amaçlarına, görevlerine, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin esasları düzenlemektir.

             Kapsam

             Madde 2 — Bu Yönetmelik; Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Çevre Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi (ÇEVSAM)’nin amaçlarına, görevlerine, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

             Dayanak

             Madde 3 — Bu Yönetmelik, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

             Tanımlar

             Madde 4 — Bu Yönetmelikte geçen;

             Üniversite: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesini,

             Merkez (ÇEVSAM): Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Çevre Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezini,

             Rektör: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörünü,

             Merkez Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

             Merkez Yönetim Kurulu Başkanı: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektör yardımcısını,

             Merkez Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

             Merkez Müdürü: Merkezin Müdürünü

             ifade eder.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

             Merkezin amaçları

             Madde 5 — Merkezin amacı; çevre ile ilgili alanlarda disiplinlerarası bilimsel ve teknolojik araştırma ve uygulamalar yapmak, çevre sorunlarının çözümü doğrultusunda yöntem ve öneriler geliştirmek ve bunları uygulamak, çalışma sonuçlarını yurt içi ve yurt dışındaki ilgili yabancı kuruluşlara aktarmak ve çevre konusunda yayın, eğitim, danışmanlık, proje, üretim gibi çalışmalar yapmaktır.

             Merkezin faaliyetleri

             Madde 6 — Merkez; bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde belirtilen amacına ulaşmak için, ilgili mercilerden izin alınması gereken faaliyetlere yönelik gerekli izinleri de almak suretiyle aşağıdaki faaliyetlerde bulunur:

             a) Çevre sorunlarının çözümüne yönelik bilimsel ve teknolojik araştırma ve uygulamalar yapmak veya yaptırmak, bunları teşvik ve koordine etmek.

             b) Yurt içinde ve yurt dışındaki üniversiteler, diğer araştırma kurumları ve kuruluşlarla işbirliği ve ortak çalışmalar yapmak.

             c) Ulusal ve uluslar arası düzeyde seminer, konferans, kongre, sempozyum ve buna benzer bilimsel toplantılar düzenlemek ve bu toplantılara katılmak.

             d) Ulusal ve uluslar arası düzeyde kurs, yaz okulu ve buna benzer mezuniyet sonrası ve/veya hizmetiçi eğitim programları düzenlemek ve uygulamak, gerektiğinde bu çalışmalarla ilgili sertifikalar vermek.

             e) Üniversitede çevre konusunda araştırma ve uygulama yapacak öğretim elemanı ve öğrencileri desteklemek; mevcut araştırma, uygulama ve eğitim altyapısını geliştirmek.

             f) Merkezin kuruluş amacına uygun olarak yurt içinde ve yurt dışında her türlü yayın yapmak, yayın çalışmalarına katılmak ve desteklemek, veri bankası oluşturmak, kitaplık ve dökümantasyon merkezi kurmak.

             g) Çevre kalitesinin izlenmesi ve denetlenmesi için programlar geliştirmek ve uygulamak.

             h) Yurt içi ve yurt dışı kamu ve özel kesim kuruluşlarının, gerçek ve tüzel kişilerin istek ve ihtiyaçları doğrultusunda etüd, proje, analiz, laboratuvar deneyleri ve buna benzer çalışmaları yapmak, rapor hazırlamak, danışmanlık ve bilirkişilik hizmetleri vermek.

             i) Teknoloji transferi ve özgün teknolojilerin geliştirilmesi üzerine araştırma ve uygulamalar yapmak.

             j) Çevre kirliliğinin önlenmesine yönelik teknolojik uygulamalar ve üretim çalışmaları yapmak veya yaptırmak, çalışma alanları doğrultusunda laboratuvar, atölye ve gözlem yerleri kurmak ve yönetmek, Merkez faaliyetlerinin gerçekleştirilebilmesi için gerekli taşınır ve taşınmaz malları edinmek.

             k) Merkezin kuruluş amacına, Yükseköğretim Kanununun amaç ve ilkelerine uygun diğer çalışmaları yapmak.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Organları ve Görevleri

             Merkezin organları

             Madde 7 — Merkezin organları; Merkez Müdürü, Merkez Yönetim Kurulu ve Merkez Danışma Kurulundan oluşur.

             Merkez müdürü ve görevleri

             Madde 8 — Merkez Müdürü; Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dekanınca aynı Fakültenin aylıklı ve devamlı statüdeki öğretim üyeleri arasından önerilen üç aday içinden, Rektör tarafından seçilerek üç yıl için görevlendirilir. Süresi biten Merkez Müdürü, aynı usulle tekrar görevlendirilebilir. Merkez Müdürünün, Merkezin çalışma alanlarıyla ilgili fakülte dekanlarının görüşünü alarak belirlediği iki merkez müdür yardımcısı Rektör tarafından görevlendirilir. Merkez müdür yardımcıları, oy hakkı olmaksızın Merkez Yönetim Kurulu toplantılarına katılırlar. Merkez müdür yardımcıları, Merkez Müdürüne çalışmalarında yardımcı olur ve Merkez Müdürü tarafından verilen görevleri yerine getirir. Merkez Müdürü gerekli gördüğünde yardımcılarını değiştirebilir. Merkez Müdürü, görevi başında bulunmadığı zaman yardımcılarından birini vekil olarak bırakır. Merkez müdür yardımcısı da bulunmazsa Merkez Yönetim Kurulu üyelerinden biri vekil olarak bırakılır.

             Merkez müdürünün görevleri şunlardır:

             a) Merkezi temsil etmek,

             b) Merkez Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak ve bu Yönetmelik ve diğer ilgili mevzuat çerçevesi içinde Merkezi yönetmek,

             c) Merkezin ve çalışma gruplarının faaliyetleriyle ilgili olarak her yılın ilk üç ayı içinde Merkez Yönetim Kuruluna rapor vermek,

             d) Merkez bünyesindeki çalışma gruplarının faaliyetlerini düzenlemek, yürütmek, izlemek ve denetlemek,

             e) Yurtiçinde ve yurtdışında ilgili araştırma ve uygulama merkezleri, kamu ve özel sektör kuruluşları ve uluslararası kuruluşlarla işbirliği yapmak,

             f) Çalışma gruplarında yer alacak elemanlar ile araştırma ve uygulama projelerini yapacak proje ekiplerini, proje yürütücülerini ve üretim sorumlularını belirlemek ve görevlendirilmelerini sağlamak üzere Merkez Yönetim Kuruluna sunmak.

             Merkez yönetim kurulu ve görevleri

             Madde 9 — Merkez Yönetim Kurulu; Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi rektör yardımcısı, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi öğretim üyeleri arasından önerilen altı aday içinden Rektörce seçilerek görevlendirilen üç öğretim üyesi ve İktisadi ve İdari Bilimler, Ziraat Fakültesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Su Ürünleri Fakültesi ve Sağlık Yüksekokulu Halk Sağlığı bölümünde görevli öğretim üyeleri arasından ilgili dekanlar tarafından önerilen üçer aday içinden Rektör tarafından görevlendirilen birer öğretim üyesi ile Merkez Müdüründen oluşur. Merkez Yönetim Kurulunun görev süresi biten üyeleri yeniden görevlendirilebilir. Merkez Yönetim Kurulu üyeleri aylıklı ve devamlı statüdeki öğretim üyeleri arasından seçilir ve üç yıl için görevlendirilirler. Rektör yardımcısı Merkez Yönetim Kurulunun başkanıdır.

             Merkez Yönetim Kurulu başkanı, Yönetim Kurulu üyelerinden birisini başkan yardımcısı olarak seçer ve Rektörün onayına sunar. Merkez Yönetim Kurulu, başkanın bulunmadığı zamanlarda başkan yardımcısının yönetiminde toplanır. Merkez Yönetim Kurulu en az beş üyenin hazır bulunması ile ayda en az bir kere toplanır ve oy çokluğuyla karar alınır.

             Merkez yönetim kurulunun görevleri şunlardır:

             a) Yıllık faaliyet programı ve raporunu hazırlamak ve Rektörün bilgisine sunmak,

             b) Kuruluş amaçları ve bu Yönetmelik hükümleri çerçevesinde, Merkezin yönetimi ve çalışmaları ile ilgili kararları almak,

             c) Merkez bünyesinde konuların özelliklerine göre gereken geçici veya sürekli çalışma gruplarını kurmak, bu gruplarda görevlendirilecek kişiler ile yöneticiler, yönetici yardımcıları, koordinatörler, danışmanlar ve diğer elemanlara ilişkin Merkez Müdürünün önerilerini inceleyerek karara bağlamak ve gerektiğinde görevlendirilmelerini sağlamak üzere Rektörün onayına sunmak,

             d) Merkez tarafından desteklenecek araştırma ve uygulamalar için araştırıcı destekleme esaslarını belirlemek ve destek taleplerini karara bağlamak,

             e) Merkez Müdürünün önerisi üzerine, Merkezin idari ve teknik kadro ihtiyaçlarını tespit etmek ve bu kadrolara yapılacak görevlendirmeler ile ilgili önerileri karara bağlayarak Rektörün onayına sunmak,

             f) Merkez Yönetim Kurulu başkanı ve Merkez Müdürünün getireceği diğer konuları görüşüp karara bağlamak.

             Merkez danışma kurulu ve görevleri

             Madde 10 — Merkez Danışma Kurulu; Üniversitenin öğretim elemanları, mezunları ve Merkezin faaliyetleri ile ilgili yurt içinde ve yurt dışında önemli çalışmalar yapmış kişiler ve ilgili kuruluş temsilcileri arasından, Merkez Yönetim Kurulunun önerisi üzerine Rektör tarafından üç yıl için seçilen en az on, en çok onbeş üyeden oluşur. Merkez Danışma Kuruluna seçilen üye sayısı içinde, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi mensubu öğretim elemanı sayısı beşden az, dokuzdan çok olamaz.

             Rektör, Merkez Danışma Kurulunun başkanıdır. Merkez Danışma Kurulu üyeleri, görevlendirildikleri tarihten itibaren en geç bir ay içinde toplanır ve bir başkan yardımcısı ve bir Raportör seçerler. Merkez Yönetim Kurulu Başkanı ve Merkez Müdürü oy hakkı olmaksızın Merkez Danışma Kurulu toplantılarına katılırlar.

             Merkez Danışma Kurulu; başkanın daveti üzerine yılda en az bir kez toplanarak Merkez faaliyetleriyle ilgili değerlendirme yapar ve önerilerde bulunur. Merkez Danışma Kurulu, Merkezin yurt içi ve yurt dışı yayın, eğitim, araştırma ve uygulama faaliyet alanlarıyla ilgili olarak geçici veya sürekli danışmanlık komisyonları oluşturabilir.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

             İta amiri

             Madde 11 — Merkezin ita amiri Rektördür. Rektör bu yetkisini Merkez Yönetim Kurulu başkanına kısmen veya tamamen devredebilir.

             Personel ihtiyacı

             Madde 12 — Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 13 üncü maddesi uyarınca Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

             Yürürlük

             Madde 13 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             Yürütme

             Madde 14 — Bu Yönetmelik hükümlerini Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörü yürütür.