Yönetmelik

 

          Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesinden:

 

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Uzaktan Algılama

Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliği

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

             Amaç

             Madde 1 — Bu Yönetmeliğin amacı; Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Uzaktan Algılama Araştırma ve Uygulama Merkezinin görevlerine, organlarına ve yönetimine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

             Kapsam

             Madde 2 — Bu Yönetmelik; Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesine bağlı olarak kurulan Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Uzaktan Algılama Araştırma ve Uygulama Merkezinin amaçlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

             Dayanak

             Madde 3 — Bu Yönetmelik, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ve 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

             Tanımlar

             Madde 4 — Bu Yönetmelikte geçen,

             Üniversite: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesini,

             Rektör: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörünü,

             Merkez: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Uzaktan Algılama Araştırma ve Uygulama Merkezini,

             Merkez Müdürü: Merkezin Müdürünü,

             Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

             Genel Kurul: Merkezin Genel Kurulunu,

             Denetleme Kurulu: Merkezin Denetleme Kurulunu

             ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

             Merkezin amacı

             Madde 5 — Merkezin amacı; iletişime ve bilgi teknolojisine  dayalı olarak lisans ve lisansüstü düzeyde ve eğitim programları kapsamında uzaktan yapılan eğitim faaliyetlerini, ilgili bilimsel etkinlikleri ve uygulamaları organize etmek, yürütmek, desteklemek, geliştirmek ve ilgili kuruluşlarla işbirliğinin gelişmesine katkıda bulunmaktır.

             Merkezin görevleri

             Madde 6 — Merkezin görevleri şunlardır;

             a) Lisans ve lisansüstü düzeyde; uzaktan algılama, sayısal görüntü işleme, coğrafi bilgi sistemleri, uydu ve uzay teknolojileri, küresel konumlama sistemi ve benzeri alanlarda eğitim-öğretimi, tez çalışmalarını ve bilimsel araştırmaları desteklemek, geliştirmek, uygulama projeleri planlamak, önermek ve hayata geçirmek,

             b) Çalışma alanı ile ilgili kitaplık, yayın, yazılım ve görüntü arşivi oluşturmak,

             c) Çalışma alanına giren konularda kongre, konferans, sempozyum, seminer, kurs, özel günler  ve benzeri ulusal ve uluslararası bilimsel toplantılar düzenlemek, çalışmalarla ilgili gelişmeleri kamuoyuna duyurmak,

             d) Amaca uygun yurtiçi ve yurtdışı kuruluşlarla işbirliği yapmak, bilgi ve eleman değişiminde bulunmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Organları ve Görevleri

             Merkezin organları

             Madde 7 — Merkezin organları şunlardır;

             a) Merkez Müdürü,

             b) Yönetim Kurulu,

             c) Genel Kurul,

             d) Denetleme Kurulu.

             Merkez müdürü

             Madde 8 — Merkez Müdürü; Üniversite Senatosunun önerisi üzerine uzaktan algılama alanında araştırmaları bulunan ve yöneticilik deneyimi olan Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilir. Süresi biten Merkez Müdürü yeniden görevlendirilebilir. Merkez Müdürü, çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere öğretim üyeleri arasından iki kişiyi müdür yardımcısı olarak görevlendirmek üzere Rektörün onayına sunar. Merkez Müdürü, görevi başında bulunmadığı zaman yardımcılarından birine vekalet bırakır. Vekalet süresi altı ayı geçemez.

             Merkez müdürünün görevleri

             Madde 9 — Merkez Müdürünün görevleri şunlardır;

             a) Merkezi temsil etmek ve Merkez etkinliklerinin amaçlarına uygun yürütülmesini sağlamak,

             b) Yönetim Kurulunu ve Genel Kurulu toplantıya çağırmak, toplantı gündemini hazırlamak ve Kurul Başkanı olarak toplantıları yönetmek,

             c) Merkezin faaliyet alanı ile ilgili plan ve programları hazırlamak, Yönetim Kurulunun görüşünü aldıktan sonra Rektörlüğe sunmak.

             Yönetim Kurulu

             Madde 10 — Yönetim Kurulu; Merkez Müdürü ile birlikte beş asil iki yedek üyeden oluşur. Diğer dört üye, öğretim elemanları arasından Genel Kurulun önerisi üzerine Rektör tarafından 3 yıl süreyle görevlendirilir. Görev süresi biten üyeler yeniden görevlendirilebilir. Üyeliğin herhangi bir nedenle boşalması halinde kalan süreyi tamamlamak üzere yeni üye görevlendirilebilir. Merkez Müdürü, Yönetim Kurulunun başkanıdır. Yönetim Kurulu Merkez Müdürünün daveti üzerine yılda en az dört kez salt çoğunlukla toplanır ve kararlar oy çokluğuyla alınır.

             Yönetim kurulunun görevleri

             Madde 11 — Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır;

             a) Merkezin yönetimi ile ilgili kararlar almak, Genel Kurulca alınan kararların yürütülmesini sağlamak,

             b) Merkezin çalışma plan ve programını hazırlamak,

             c) Rektörlüğe sunulacak faaliyet raporunu görüşmek,

             d) Merkezin çalışmaları için gerekli görülen çalışma grupları ve komisyonları kurmak,

             e) Personel ihtiyacını belirlemek.

             Genel kurul

             Madde 12 — Genel Kurul, Merkez Müdürü ve müdür yardımcıları ile Üniversiteye bağlı fakülte ve yüksekokulların her birinin yetkili kurullarınca önerilen ve Rektör tarafından görevlendirilen birer öğretim elemanından oluşur.

             Genel Kurul, Merkez Müdürünün daveti üzerine her yıl Eylül ayında salt çoğunlukla toplanır ve kararlar oy çokluğuyla alınır.

             Genel kurulun görevleri

             Madde 13 — İstişari bir organ olan Genel Kurulun görevleri şunlardır;

             a) Yönetim Kurulu adaylarını belirlemek,

             b) Yönetim Kurulunun yıllık çalışma raporunu karara bağlamak,

             c) Merkezin faaliyetleri ile ilgili önerilerde bulunmak,

             d) Yıllık denetleme raporunu karara bağlamak.

             Denetleme kurulu

             Madde 14 — Denetleme Kurulu, öğretim elemanları arasından Genel Kurulun önerisi üzerine Rektör tarafından görevlendirilen üç asil iki yedek üyeden oluşur.

             Denetleme kurulunun görevleri

             Madde 15 — Denetleme Kurulunun görevi; Merkez Yönetim Kurulunun faaliyetlerine ilişkin olarak hazırlayacağı denetleme raporunu Genel Kurula sunmaktır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

             Personel ihtiyacı

             Madde 16 — Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

             İta amiri

             Madde 17 — Merkezin ita amiri Rektördür.

             Yürürlük

             Madde 18 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             Yürütme

             Madde 19 — Bu Yönetmelik hükümlerini Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörü yürütür.