Yönetmelik

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesinden:

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi

El Sanatları Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliği

             BİRİNCİ BÖLÜM

             Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

             Amaç

             Madde 1 — Bu Yönetmeliğin amacı; Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesine bağlı olarak kurulan, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi El Sanatları Araştırma ve Uygulama Merkezinin teşkilat, yönetim, çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.

             Kapsam

             Madde 2 — Bu Yönetmelik; Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesine bağlı olarak kurulan, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi El Sanatları Araştırma ve Uygulama Merkezinin teşkilatına, faaliyet alanlarına, organlarına ve bu organların görevlerine ilişkin hükümleri kapsar.

             Dayanak

             Madde 3 — Bu Yönetmelik; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

             Tanımlar

             Madde 4 — Bu Yönetmelikte geçen;

             Üniversite: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesini,

             Rektör: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörünü,

             Merkez: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi El Sanatları Araştırma ve Uygulama Merkezini,

             Merkez Müdürü: El Sanatları Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürünü,

             Merkez Genel Kurulu: El Sanatları Araştırma ve Uygulama Merkezi Genel Kurulunu,

             Merkez Yönetim Kurulu: El Sanatları Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetim Kurulunu

             ifade eder.

             İKİNCİ BÖLÜM

             Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

             Merkezin amacı

             Madde 5 — Merkezin amacı; Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesinin bulunduğu Çanakkale ili için önemi büyük olan ve unutulmaya yüz tutmuş olan el sanatları alanında bilimsel araştırmalar ve üretim yapmaktır.

             Merkezin faaliyet alanları

             Madde 6 — Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

             a) Lisans ve lisansüstü düzeyde, el sanatları alanında eğitim-öğretimi, tez çalışmalarını ve bilimsel araştırmaları desteklemek ve geliştirmek; gerekli olan gözlemsel verilerin üretilmesi için gözlem aletlerini almak, kurmak, bakım ve onarımlarını sağlamak,

             b) Etkinlik alanı için kitaplık ve arşiv oluşturmak,

             c) El sanatları alanında kongre, konferans, sempozyum, seminer ve benzeri ulusal ve uluslararası bilimsel toplantılar düzenlemek,

             d) Özel uzmanlık kazandırmaya yönelik kurslar ve yaz-kış okulları düzenlemek, başarılı olanlara başarı belgesi vermek,

             e) Gözlem raporu, haber bülteni, dergi, kitap, fotoğraf, film, video, CD, DVD ve benzeri yayın organları ile el sanatları alanında yapılan araştırmaları duyurmak,

             f) Öğrencilere ve halka yönelik eğitim amaçlı özel günler düzenlemek,

             g) El sanatları alanında çalışma kuruluşlarıyla işbirliği yaparak bu alanda bilimsel etkinler organize etmek, yürütmek, etkinlikleri desteklemek, geliştirmek, bilgi ve eleman değişiminde bulunmak,

             h) Rektörlük tarafından verilen, amaca uygun diğer görevleri yerine getirmek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Organları ve Görevleri

             Merkezin organları

             Madde 7 — Merkezin organları; Merkez Müdürü, Merkez Yönetim Kurulu ve Merkez Genel Kurulundan oluşur. Merkez organlarında görev alanlara, asıl kadrolarının gerektirdiği özlük hakları dışında merkez organlarında görevlendirilmiş olmaları sebebi ile ayrıca bir mali hak sağlanmaz.

             Merkez müdürü ve görevleri

             Madde 8 — Merkez Müdürü, Üniversite Senatosunun önerisi üzerine el sanatları alanında araştırmaları bulunan ve yöneticilik deneyimi olan öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Merkez Müdürüne çalışmalarında yardımcı olmak üzere, Merkez Yönetim Kurulu üyeleri arasından bir yada iki kişi müdür yardımcısı olarak görevlendirilir. Müdür yardımcısı/yardımcıları, Merkez Müdürünün verdiği işleri yapar ve Merkez Müdürünün bulunmadığı zamanlarda Merkez Müdürüne vekalet eder.

             Merkez Müdürünün görevleri şunlardır:

             a) Merkezi temsil etmek ve Merkez etkinliklerinin amacına uygun yürütülmesini sağlamak,

             b) Merkez Yönetim ve Merkez Genel Kurulunu toplantıya çağırmak, toplantı gündemini hazırlamak ve Kurul Başkanı olarak toplantıları yönetmek,

             c) Her yıl Eylül ayında, Merkezin bir yıllık çalışma programını ve bir önceki yıla ilişkin etkinlik raporunu Rektörlüğe sunmak.

             Merkez yönetim kurulu ve görevleri

             Madde 9 — Merkez Yönetim Kurulu; Merkez Müdürü ile Üniversite Senatosunun önerisiyle Rektör tarafından üç yıl süreyle görevlendirilen dört üye olmak üzere toplam beş üyeden oluşur. Merkez Yönetim Kurulu, Merkez Müdürünün çağrısı üzerine, en az ayda bir kez toplanır ve oy çokluğu ile karar alır.

             Merkez Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

             a) Merkezin çalışmalarını düzenlemek ve Genel Kurulca alınan kararların yürütülmesini sağlamak,

             b) Etkinlik plan ve programlarını karara bağlamak ve bunların  uygulanmasını sağlamak,

             c) Bu Yönetmelik gereğince Merkez Yönetim Kuruluna verilen diğer görevleri yerine getirmek.

             Merkez genel kurulu ve görevleri

             Madde 10 — Merkez Genel Kurulu, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesinde el sanatları alanında etkinlik gösteren kadrolu öğretim elemanlarından oluşur. Merkez Genel Kurulu, her yıl Eylül ayı içinde, Merkez Müdürünün çağrısı üzerine ve Merkez Müdürünün başkanlığında toplanır.

             Merkez Genel Kurulunun görevleri şunlardır:

             a) Merkez Yönetim Kurulunun yıllık çalışma raporunu tartışıp karara bağlamak,

             b) Merkezin çalışmaları ile ilgili önerilerde bulunmak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

             Personel ihtiyacı

             Madde 11 — Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

             İta amiri

             Madde 12 — Merkezin ita amiri Rektördür.

             Yürürlük

             Madde 13 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             Yürütme

             Madde 14 — Bu Yönetmelik hükümlerini Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörü yürütür.