Yönetmelik

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesinden:

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Önlisans-Lisans Eğitim,

Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik

Yapılmasına Dair  Yönetmelik

 

             MADDE 1 — 16/8/2001 tarihli ve 24495 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Önlisans-Lisans Eğitim, Öğretim ve Sınav  Yönetmeliğinin  6 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.   

             "Madde  6 — Eğitim-öğretim dönemleri ve programlarına ilişkin esaslar aşağıda gösterilmiştir:

             a) Bir eğitim – öğretim yılı, her biri en az 70 iş günü (14 hafta) olmak üzere güz ve bahar yarıyılları  ile yaz okulundan oluşur. Yarıyıl sonu sınav günleri, bu sürenin dışındadır.

             Meslek  yüksekokulları dışında dört yıllık lisans öğretiminde zorunlu kredisiz dersleri hariç toplam kredi 128’den az, 156’dan (ders uygulamaları ile toplam ders saati 200’den) fazla olamaz.  Bir dersin kredisinin hesaplanmasında bir saatlik teorik ders 1 kredi, seminer, lisans tezi, uygulama, laboratuar, proje ve atölye çalışmalarının bir saati ise yarım (0.5) kredidir.

             Dersler ve sınavlar, Cumartesi – Pazar günleri ile mesai saatleri dışında da yapılabilir.

             b) Üniversitedeki çift anadal ve yandal programlarında eğitim-öğretim, Üniversite Senatosunca belirlenen yönerge hükümlerine göre yapılır."

             Yürürlük

             MADDE 2 — Bu Yönetmelik 2005-2006 eğitim-öğretim yılı başından geçerli olmak üzere  yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             Yürütme

             MADDE 3 — Bu Yönetmelik hükümlerini Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörü yürütür.