Yönetmelik

             Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesinden:

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Önlisans-Lisans

Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik

Yapılmasına Dair Yönetmelik

             MADDE 1 — 16/8/2001 tarihli ve 24495 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Önlisans-Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin değişik 19 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.    

             "Madde 19 — Öğrenciler, tekrarlamak zorunda oldukları dersler hariç, yarıyılın ilk iki haftası içinde ve danışmanın olumlu görüşünü almak koşuluyla ders ekleyebilir veya bırakabilirler. Öğrenciler ders yazılım işlemlerine ilişkin itirazlarını akademik takvimde belirtilen ders ekleme ve bırakma süresi içinde yaparlar.

             Derslerin çakışması durumunda, öncelikle çakışan önceki yarıyılların devam koşulu yerine getirilmemiş dersleri, devam zorunluluğu şartı ile alınır. Tekrarlanan ve çakışan derslerin devam koşulu yerine getirilmiş ise, o ders ile bulunulan yarıyıldaki çakışan ders birlikte alınabilir. Ancak başarısızlık nedeniyle tekrarlanan uygulamalı derslerin hangilerinde devam şartının aranacağı, ilgili fakülte veya yüksekokul yönetim kurulunca belirlenir ve Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına bildirilir.

             Öğrenci başarısız olduğu seçmeli ders veya dersleri ileriki yarıyıllarda tekrar edebileceği gibi, bu derslerin yerine varsa başka seçmeli ders veya dersleri de seçebilir. Ders tekrarında seçilen farklı bir ders için devam zorunluluğu aranır.

             Ders kayıt formları ilgili bölüm başkanı tarafından onaylanıp dekanlık veya yüksekokul müdürlüğünce Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına gönderilir.

             Bir derse kaydını yaptıranların listesi, ilgili birimlerce yarıyılın en geç dördüncü haftası içinde, o dersi yürüten öğretim elemanına verilir."

             Yürürlük

             MADDE 2 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             Yürütme

             MADDE 3 — Bu Yönetmelik hükümlerini Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörü yürütür.