Yönetmelik

             Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesinden:

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Bilim ve Teknoloji

Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

             Amaç

             Madde 1 — Bu Yönetmeliğin amacı; Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi bünyesinde kurulan, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyetlerine, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

             Kapsam

             Madde 2 — Bu Yönetmelik; Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına ve bu organların görevlerine ilişkin hükümleri kapsar.

             Dayanak

             Madde 3 — Bu Yönetmelik; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

             Tanımlar

             Madde 4 — Bu Yönetmelikte geçen;

             Üniversite: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesini,

             Rektör: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörünü,

             Merkez: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezini,

             Merkez Müdürü: Merkezin Müdürünü,

             Merkez Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

             Merkez Genel Kurulu: Merkezin Genel Kurulunu

             ifade eder.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

             Merkezin amacı

             Madde 5 — Merkezin amacı; Üniversitenin farklı disiplinlerinde yürütülen bilimsel etkinliklerin organize edilmesi, bunların desteklenmesi, geliştirilmesi ve elde edilen sonuçların uygulayıcılara aktarılmasını sağlamaktır.

             Merkezin faaliyet alanları

             Madde 6 — Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

             a) Merkeze bağlı kurulan Merkez laboratuvarlarının geliştirilmesi için uygun cihazların alımını önermek,

             b) Laboratuvardaki cihazların kullanımı ve analizlerin yapılışı için eleman yetiştirilmesini sağlamak,

             c) Merkeze bağlı laboratuvarlarda teknik eleman istihdam etmek, görevli olan nitelikli elemanların yurt içinde ve gerektiğinde yurt dışında eğitimlerini sağlamak,

             d) Ülkemiz ve bölgemizin ihtiyaçlarına yönelik temel ve uygulamalı bilimlerde seçilen araştırma projelerinin desteklenmesine öncelik tanıyarak araştırmaları teşvik etmek,

             e) Farklı alanlarda eğitim-öğretim gören lisans ve lisansüstü öğrencilerin tez çalışmalarını ve bilimsel araştırmalarını desteklemek ve geliştirmek,

             f) Önerilen projeleri planlayarak farklı disiplinlere ulaşmasını sağlamak ve hayata geçirmek için gerekli çalışmalar yapmak,

             g) Üniversitenin bilimsel araştırma projeleri, Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu, Devlet Planlama Teşkilatı ve benzeri kuruluşlar tarafından desteklenen projeleri yürüten araştırıcıları Merkeze bağlı laboratuvar olanakları ile desteklemek,

             h) Çalışma alanına giren konularda; kongre, konferans, sempozyum, seminer, özel günler ve benzeri ulusal ve uluslararası bilimsel toplantılar düzenlemek, gerekirse katılım belgesi vermek,

             i) Üniversite ile sanayi ve toplum kesimleri arasında işbirliğinin gelişmesi için gerekli ortamı sağlamak,

             j) Çalışma alanlarında yurt içi ve yurt dışı kuruluşlarla işbirliği yapmak, bilgi ve eleman değişiminde bulunmak,

             k) Proje ve diğer sonuçlardan elde edilen sonuç ve bulguları; teknik rapor, konferans tebliği, bilimsel makale, popüler yayın ve diğer medya araçlarıyla kamuoyuna duyurmak, bu amaçla yurt içi ve yurt dışı katılımları teşvik etmek,

             l) Rektörlükçe ve Üniversitenin diğer yetkili organlarınca verilen, amacına uyan, diğer görevleri yerine getirmek.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

             Merkezin yönetim organları

             Madde 7 — Merkezin yönetim organları; Merkez Müdürü, Merkez Yönetim Kurulu ve Merkez Genel Kurulundan oluşur.

             Merkez müdürü

             Madde 8 — Merkez Müdürü; Üniversite Senatosunun önerisi üzerine, Merkezin kuruluş amaçları kapsamında araştırmaları bulunan, yöneticilik deneyimine sahip, Üniversite öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilir. Süresi biten Merkez Müdürü yeniden görevlendirilebilir. Üniversite dışı görevlendirme süresinin altı ayı geçmesi halinde yerine yeni Merkez Müdürü görevlendirilir. Merkez Müdürünün teklifi üzerine Merkez Yönetim Kurulu üyeleri içinden bir veya gerek duyulması halinde iki kişi müdür yardımcısı olarak Rektör tarafından görevlendirilir. Merkez Müdürü görevi başında bulunmadığı zaman müdür yardımcılarından birini vekil bırakır. Müdür yardımcıları Merkez Müdürünün verdiği işleri yapar.

             Merkez müdürünün görevleri

             Madde 9 — Merkez Müdürünün görevleri şunlardır:

             a) Merkezi temsil etmek, Merkez Yönetim Kurulu ile Merkez Genel Kuruluna başkanlık etmek ve Merkezin çalışmalarını amaçlarına uygun olarak yürütmek,

             b) Merkez Yönetim Kurulu ve Merkez Genel Kurulunu toplantıya çağırmak ve toplantı gündemini hazırlamak,

             c) Alınan kararları uygulamak, Merkezin idari işlerini yürütmek, Merkez Yönetim Kurulunun görüşünü aldıktan sonra Rektöre sunmak,

             d) Merkez bünyesinde oluşturulan çalışma gruplarının etkinliklerini düzenlemek, yürütmek ve denetlemek,

             e) Yurt içi ve yurt dışındaki ilgili merkez ve kuruluşlarla işbirliği yaparak amaca uygun projeler yapılmasını ve karşılıklı işbirliğini gerçekleştirmek,

             f) Merkezin yıllık faaliyet raporunu her yılın Aralık ayında hazırlayarak Rektöre sunmak,

             g) Merkezin çalışma planlarını hazırlamak, Merkez Yönetim Kurulunun görüşünü aldıktan sonra Rektörlüğe sunmak.

             Merkez yönetim kurulu

             Madde 10 — Merkez Yönetim Kurulu Merkez Müdürü dahil beş kişiden oluşur. Merkez Yönetim Kurulu üyeleri, Üniversite Senatosunun önerisi üzerine Rektör tarafından üç yıllık süre için görevlendirilir. Süresi biten üyeler yeniden seçilebilir. Süresi bitmeden ayrılanların veya altı aydan fazla üniversite dışında görevlendirilenlerin yerine yenileri seçilebilir. Merkez Yönetim Kurulu salt çoğunlukla toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır.

             Merkez yönetim kurulunun görevleri

             Madde 11 — Merkez Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

             a) Bu Yönetmeliğe ve kuruluş amacına uygun olarak Merkezin çalışmalarını düzenlemek ve Merkez Genel Kurulunca alınan kararların yürütülmesini sağlamak,

             b) Kuruluş amaçları doğrultusunda Merkezin yönetimi ve çalışmaları ile ilgili kararlar almak, Merkezin bünyesinde kurulacak çalışma grupları ve bu gruplarda görevlendirilecek kişiler ile ilgili Merkez Müdürünün önerilerini incelemek ve karara bağlamak,

             c) Mevcut imkanlara göre uygulama ve araştırma alanları konusunda kararlar almak,

             d) Yıl sonu faaliyetlerinin hazırlanmasında Merkez Müdürüne yardımcı olmak.

             Merkez genel kurulu

             Madde 12 — Merkez Genel Kurulu; konusunda uzman, üst düzeyde araştırma yapan ve projeler yürüterek uygulamaya katkıda bulunan Üniversite öğretim üyeleri arasından, Üniversitedeki fakülte ve yüksek okulları temsilen, Üniversite Senatosunun önerisi üzerine Rektör tarafından üç yıl süre için görevlendirilen kişilerden oluşur. Merkez Genel Kurulu salt çoğunlukla toplanır ve kararlar oy çokluğuyla alınır.

             Merkez genel kurulunun görevleri

             Madde 13 — Merkez Genel Kurulu; her yıl Eylül ayı içinde, Merkez Müdürünün çağrısı üzerine ve Merkez Müdürü başkanlığında toplanır.

             Merkez Genel Kurulunun görevleri şunlardır:

             a) Merkez Yönetim Kurulunun yıllık çalışma raporunu tartışıp karara bağlamak,

             b) Merkezin çalışmaları için proje önerilerinde bulunmak.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

             Personel ihtiyacı

             Madde 14 — Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

             İta amiri

             Madde 15 — Merkezin ita amiri Rektördür.

             Demirbaş, alet, ekipman

             Madde 16 — Merkez tarafından desteklenen araştırmalar kapsamında alınan her türlü alet, ekipman ve demirbaşlar Merkezin kullanımına tahsis edilir.

             Yürürlük

             Madde 17 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             Yürütme

             Madde 18 — Bu Yönetmelik hükümlerini Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörü yürütür.