Yönetmelik

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesinden:

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi İbrahim Bodur Girişimcilik

Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

             Amaç

             Madde 1 — Bu Yönetmeliğin amacı; Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesine bağlı olarak kurulan, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi İbrahim Bodur Girişimcilik Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyetlerine, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

             Kapsam

             Madde 2 — Bu Yönetmelik; Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesine bağlı olarak kurulan Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi İbrahim Bodur Girişimcilik Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

             Dayanak

             Madde 3 — Bu Yönetmelik; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

             Tanımlar

             Madde 4 — Bu Yönetmelikte geçen;

             Üniversite (ÇOMÜ): Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesini,

             Rektör: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörünü,

             Merkez: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi İbrahim Bodur Girişimcilik Uygulama ve Araştırma Merkezini,

             Merkez Müdürü: Merkezin Müdürünü,

             Merkez Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

             Merkez Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu

             ifade eder.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

             Merkezin amacı

             Madde 5 — Merkezin amacı; girişimcilik alanında uygulama ve araştırma çalışmaları ile bu alana ilişkin yayınlar yapmak, girişimcilik kültürünü incelemek, gerekli koşulları ve koşullara ilişkin sorunları analiz etmek, çözüm önerileri geliştirmek,  girişimciliğin gelişimi için arşiv, ihtisas kitaplığı ve vak’a veri tabanı oluşturmak, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü tarafından girişimcilik konusunda açılacak lisansüstü eğitim-öğretim, konferans, seminer ve kurs düzenlenmesine yardımcı olmaktır.

             Merkezin faaliyet alanları

             Madde 6 — Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

             a) Girişimcilik hakkında araştırmalar yaparak yüksek lisans, doktora seviyelerinde yürütülen  derslerin girişimcilik boyutuna akademik katkı sağlamak,

             b) Girişimcilik konusunda yurt içi ve yurt dışında çalışan üniversite ve çeşitli kuruluşlarla işbirliği yapmak,

             c) İş girişiminin başlangıcı, yönetimi, büyütülmesi, cesaretlendirilmesi ve anlaşılmasını sağlamak, yerel ve bölgesel kuruluşlarla işbirliği yapmak suretiyle girişimciliği geliştirici önerileri derlemek, yerel düzeyde uygun model ve programlar oluşturarak birlikte bu programları gerçekleştirmek ve sonuçları işlemek,

             d) Girişimci adaylarına eğitim ve danışmanlık desteği sağlayarak, bilgi ve beceri düzeylerini yükselterek başarılı olmalarına katkıda bulunup, girişimciliğin geliştirmesini sağlamak amacıyla incelemeler yapmak, öneriler geliştirmek ve ilgili kuruluşlarla çözümler üretmek,

             e) Kendi işini kurmak isteyen, küçük ve büyüme hedefli organizasyonlarda çalışacak öğrencilerin  Merkezde deneyim ve bilgi sahibi olmasını sağlamak,

             f) İş çevresi ve sermaye sahipleri arasında, eğitim-öğretim odaklı işbirliğini kurmak ve geliştirmek, başarılı girişimcileri incelemek ve bunların artmasını sağlamak,

             g) Kalkınmanın, gayri safi milli hasıla artışının, istihdamın, daha fazla vergi toplamanın, ihracat artışının, kültürel ve demokratik gelişmenin girişimciler aracılığıyla sağlanmasına yönelik ekonomik araştırmaları gerçekleştirmek,

             h) Çanakkale ilinde yerel ve bölgesel girişimciliği geliştirici destek mekanizmaları oluşturmak, mevcut ve potansiyel özel projelerin geliştirilmesi, desteklenmesi bunlardan yararlanılarak her türlü bilginin paylaşılmasını sağlamak,

             ı) Üniversite öğrencilerinin yeteneklerinin ve girişimcilik faaliyetlerinin ortaya çıkarılmasını, geliştirilmesini sağlayacak çalışmalarda bulunmak,

             i) Kuşaklar arasında girişimcilik kabiliyetini ve girişimcilik ruhunu aşılayarak, ileri teknolojideki girişimlerin başarılı olmasını sağlayacak kişiler yetiştirmek ve bunların yeteneklerini geliştirmek, ilgili akademik araştırma konularını yönetmek,

             j) İyi eğitim almış girişimci düşünürler yetiştirmek, öğrencilerin gelişen yeni işletme çevrelerine hazırlanmasını, bunları araştırmasını sağlamak,

             k)Yeni ve başarılı küçük işletmelerin kurulmasını, gelişmesini sağlayarak ve istihdamı artırarak refah düzeyinin arttırılmasına katkıda bulunmak,

             l) Girişimci aday öğrencilerin, şirketlerde girişimci adayı olarak staj yapmalarını sağlamak; girişimcilik yatırım, ihracat, büyüme, sosyal yardım, liderlik ilkelerini araştırarak girişimci kültürü konusunda tezler hazırlamak ve sanayici, girişimci ve işadamlarının katılımları ile bilimsel içerikli toplantılar düzenlemek,

             m) Kadın girişimciler konusunda araştırma yapmak,

             n) Küçük ve orta ölçekli işletmeleri girişimcilik kültürü, mevcut işi geliştirme konusunda eğitecek çalışmalar yapmak,

             o) Girişimcilik konusundaki araştırmaları yayınlamak.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

             Merkezin yönetim organları

             Madde 7 — Merkezin yönetim organları şunlardır:

             a) Merkez Müdürü,

             b) Merkez Yönetim Kurulu,

             c) Merkez Danışma Kurulu.

             Merkez müdürü ve görevleri

             Madde 8 — Merkez Müdürü; Üniversitenin Biga İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilir. Süresi biten Merkez Müdürü yeniden görevlendirilebilir.

             Merkez Yönetim Kurulu üyeleri arasından ya da Üniversite öğretim elemanları arasından Merkez Müdürünün önerisi ile Rektör tarafından iki müdür yardımcısı görevlendirilebilir ve müdür yardımcıları Merkez Müdürünün verdiği işleri yapar. Müdür yardımcılarından biri Merkez Müdürünün bulunmadığı zamanlarda Merkez Müdürüne vekalet eder. Göreve vekalet altı aydan fazla sürerse, yeni bir Merkez Müdürü görevlendirilir.

             Merkez Müdürünün görevleri şunlardır:

             a) Merkezi temsil etmek,

             b) Merkez Yönetim Kuruluna ve Merkez Danışma Kuruluna başkanlık etmek,

             c) Merkez Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak.

             Merkez yönetim kurulu ve görevleri

             Madde 9 — Merkez Yönetim Kurulu; Merkez Müdürünün önerisi ve Rektörün onayı ile üç yıl için görevlendirilmek üzere seçilecek altı öğretim elemanından oluşur. Görev süresi biten üye yeniden görevlendirilebilir. Üyeliğin herhangi bir nedenle boşalması halinde kalan süreyi tamamlamak üzere yeni bir üye görevlendirilebilir.

             Merkez Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

             a) Merkez Müdürü tarafından getirilen öneri ve görüşleri karara bağlamak,

             b) Merkezin faaliyetlerinin yürütülmesinde Merkez Müdürüne yardımcı olmak.

             Merkez danışma kurulu ve görevleri

             Madde 10 — Merkez Danışma Kurulu, Merkezin çalışmalarına önerileriyle katkıda bulunan bir organdır. Başkanı Merkez Müdürüdür.

             Merkez Danışma Kurulu üyeleri; Merkez Müdürünün önerisi üzerine Merkez Yönetim Kurulunca üç yıllık süre için seçilen, Üniversite öğretim elemanları arasından görevlendirilecek beş üye ile iş hayatından özellikle girişimcilik konusunda çalışmalarıyla tanınmış uygulayıcı kişiler arasından seçilen onbeş üyeden oluşur. Süresi dolan Merkez Danışma Kurulu üyeleri yeniden görevlendirilebilir. Merkez Danışma Kurulu yılda en az bir kere toplanır. Toplantılarda çoğunluk şartı aranmaz.

             Merkez Danışma Kurulu üyelerinin sayısının değiştirilmesi, Merkez Müdürünün önerisi üzerine Merkez Yönetim Kurulu tarafından karara bağlanır. Merkez Müdürünün önerisi üzerine Merkez Danışma Kurulunun içerisinden belirlenecek üç üye, Merkez Yönetim Kurulunda temsilci olarak görevlendirilir.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

             Personel ihtiyacı

             Madde 11 — Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 13 üncü maddesine göre Rektörlükçe görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

             İta Amiri

             Madde 12 — Merkezin ita amiri Rektördür.

             Yürürlük

             Madde 13 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer

             Yürütme

             Madde 14 — Bu Yönetmelik hükümlerini Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörü yürütür.