28 Ağustos 2006 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 26273

YÖNETMELİK

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesinden:

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS-LİSANS

EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR

YÖNETMELİK

 

                MADDE 1 – 16/8/2001 tarihli ve 24495 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Önlisans-Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

                "a) Bir eğitim-öğretim yılı, her biri en az 70 işgünü (ondört hafta) olmak üzere güz ve bahar yarıyılları ile yaz okulundan oluşur. Yarıyıl sonu sınav günleri bu sürenin dışındadır.

                Sağlık Yüksekokulları ve Meslek Yüksekokulları dışında dört yıllık lisans öğretiminde Yükseköğretim Kurulunun zorunlu kredisiz dersleri hariç toplam kredi 128’den az, 156’dan (ders uygulamaları ile toplam ders saati 200’den) fazla olamaz. Sağlık Yüksekokulu ile ilgili uygulamalar Senato kararıyla belirlenir. Bir dersin kredisinin hesaplanmasında bir saatlik teorik ders 1 kredi, seminer, lisans tezi, uygulama, laboratuar, proje ve atölye çalışmalarının bir saati ise yarım (0,5) kredidir.

                Ders ve sınavlar, Cumartesi-Pazar günleri ile mesai saatleri dışında da yapılabilir."

                MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

                MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörü yürütür.