25 Ocak 2007 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 26414

YÖNETMELİK

             Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesinden:

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

 

             MADDE 1 – 6/7/1999 tarihli ve 23747 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi Yönetmeliğinin 7 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “MADDE 7 – ÇOMÜSEM Yönetim Kurulu; ÇOMÜSEM Başkanı ile Üniversitede Merkezin çalışma alanlarında faaliyet gösteren öğretim elemanları arasından, Rektör tarafından üç yıllık süre ile görevlendirilen en az baş, en fazla yedi öğretim elemanından oluşur.”

             MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörü yürütür.