11 Nisan 2007 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 26490

YÖNETMELİK

             Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesinden:

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ YAZ OKULU

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

             MADDE 1 – 22/9/2002 tarihli ve 24884 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Yaz Okulu Yönetmeliğinin 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             "b) Öğrenciler kayıtlı olduğu birimin izniyle içerik ve kredileri aynı veya fazla olması kaydıyla, yaz dönemine yer veren diğer üniversitelerden ders alabilir. Üniversitelerden gönderilen başarı notları, ilgili kurullarca onaylandıktan sonra kayıtlara geçirilir. Aynı şekilde diğer üniversitelerden gelen öğrenciler de Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesinde açılan yaz okulu derslerine kayıt yaptırabilir."

             MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörü yürütür.