15 Ekim 2007 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 26671

YÖNETMELİK

             Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesinden:

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ

EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

             Amaç

             MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tıp Fakültesinde uygulanacak olan eğitim-öğretim ve sınav esaslarını düzenlemektir.

             Kapsam

             MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tıp Fakültesinde uygulanacak olan eğitim-öğretim ve sınav esaslarını kapsar.

             Dayanak

             MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarih ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

             Tanımlar

             MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen:

             a) Üniversite: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesini,

             b) Senato: Üniversite Senatosunu,

             c) Tıp Fakültesi: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tıp Fakültesini,

             ç) Dekan veya Dekanlık: Tıp Fakültesi Dekanı veya Dekanlığını,

             d) Fakülte Kurulu: Tıp Fakültesi Fakülte Kurulunu,

             e) Fakülte Yönetim Kurulu: Tıp Fakültesi Yönetim Kurulunu,

             f) Eğitim Komisyonu: Tıp Fakültesinde tıp eğitiminden sorumlu üst danışma kurulunu,

             g) Dönem Koordinasyon Kurulu: Tıp Fakültesi lisans eğitimi koordinatörler kurulunu,

             ğ) Ders Kurulu Sorumlusu: Tıp Fakültesinde dönem koordinasyon kurulunca belirlenen, ders kurulu içinde dersi olan anabilim dallarından birinin öğretim üyesini,

             h) Anabilim Dalı: Tıp Fakültesi bünyesinde bulunan anabilim dallarını,

             ı) Bilim Dalı: Tıp Fakültesi anabilim dalları bünyesinde bulunan bilim dallarını,

             i) Anabilim Dalı Başkanı: Tıp Fakültesi bünyesinde bulunan anabilim dallarının başkanlarını,

             j) Öğrenci: Tıp Fakültesi öğrencilerini,

             k) Entegre Eğitim Sistemi: Tıp eğitiminde derslerin anabilim/bilim dalları temeline göre değil, kavramsal bütünlük temeline göre harmonizasyonla verilen eğitim sistemini,

             l) Dönem: Her eğitim-öğretim yılını,

             m) Ders Kurulu: Kavramsal bütünlük sağlayacak şekilde belirlenen amaca göre farklı anabilim/bilim dalları tarafından belirli bir süre için programlanmış dersler grubunu,

             n) Pratik (Uygulama): Ders kurulları kapsamında yer alan teorik konuları ile bağlantılı, bu konuların anlaşılmasını kolaylaştıran ve/veya tıpta uygulama ve entelektüel beceri kazandırmaya yönelik eğitimi,

             o) Staj: Temel tıp bilgilerini almış olan öğrencilere hekimlik mesleğinin uygulanmasına yönelik, klinik bilim dallarınca yürütülen eğitimi,

             ö) İntörnlük: Stajlarını tamamlamış olan öğrencilerin hekimlik mesleğini öğretim üyesi rehberliğinde uygulamalarına olanak veren oniki aylık eğitim dilimini

             ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Eğitim ve Öğretime İlişkin Esaslar, Komisyon ve Kurullar ile Görevleri

             Eğitim-öğretimin amacı

             MADDE 5 – (1) Tıp Fakültesinde eğitim ve öğretimin amacı; sağlığı geliştirebilen, koruyabilen, hastalıklara ön tanı koyabilen, öncelikle hastalıkları iyileştirebilen, sakatlıkları önleyebilen ve rehabilite edebilen, ileri tanı, tedavi ve rehabilitasyon aşamaları için yönlendirebilen bu işlevleri yerine getirirken kendini değerlendirebilen, ekip içinde uyumla çalışabilen ve topluma önderlik edebilen hekimler yetiştirmektir.

             Öğretim

             MADDE 6 – (1) Tıp Fakültesinde eğitim entegre sistemle gerçekleştirilir. Tıp eğitiminde öğretim; dönem 1, 2 ve 3’te ders kurulları, dönem 4, 5, 6’da staj esasına göre yapılır. Hekimlik mesleğinin gerektirdiği mesleki bilgi ve becerilerin kazandırılması için probleme dayalı öğrenme (PDÖ), simüle hasta laboratuvarı, mesleki beceri laboratuvarı gibi uygulamalar programda yer alır.

             Eğitim

             MADDE 7 – (1) Tıp Fakültesinde temel bilimler eğitimi ilk iki yıl içinde verilir. Üçüncü yıl kliniğe giriş, dört ve beşinci yıllar klinik eğitim, altıncı yıl intörnlük dönemidir.

             Komisyon ve Kurullar

             MADDE 8 – (1) Tıp Fakültesinde tıp eğitiminin düzenlenmesi aşağıdaki komisyon ve kurullarca yürütülür:

             a) Eğitim komisyonu ve görevleri: eğitim ve öğretimin düzenlenmesi, yürütülmesi ve değerlendirilmesinden sorumludur. Bu komisyonda başkanlığı, Dekan, başkan yardımcılığını eğitimle ilgili dekan yardımcısı yürütür. Komisyon, Fakültede görevli öğretim üyeleri arasından Dekan tarafından atanan bir başkoordinatör ile, 1,2,3,4,5 ve 6 ncı yıl için dönem koordinasyon kurullarının başkanlarından ve her dönemin öğrenci temsilcisi ile bir sekreterden oluşur. Tıp eğitimi anabilim dalı başkanı ya da temsilcisi, eğitim komisyonunun doğal üyesidir. Bu kurul, her öğretim yılında anabilim dallarının görüşleri doğrultusunda bu Yönetmelikte tanımlanan eğitim ve öğretim amaçlarına ulaşılabilmesi için öğretim, eğitim ve sınavların genel planlamasını yapar ve konular arasında koordinasyonu sağlamakla yükümlüdür. Eğitim komisyonunun görevleri şunlardır:

             1) Komisyon, her yarıyılda en az iki kez olmak üzere toplanır.

             2) Fakültede tüm eğitim ve öğretimin akademik takvime dayalı olarak düzenli ve uyumlu bir şekilde yürütülmesini sağlar ve bu konuda Fakülte Kuruluna bilgi sunar.

             3) İkinci yarıyıl içinde gelecek ders yılının akademik takvimini belirleyerek Fakülte Kuruluna sunar.

             4) Bir önceki toplantıdan sonra yapılmış her türlü öğrenci sınavlarının sonuçlarını inceler, başarı veya başarısızlık nedenlerini tespit eder ve gerekirse bunları bir raporla Dekanlığa sunar.

             5) Akademik yıl bitimini izleyen bir ay içinde o akademik yıla ait değerlendirmeleri yapar ve sonuçları Dekanlığa sunar.

             6) Zorunlu durumlarda eğitim ve öğretimdeki aksamaları önlemek üzere programda değişiklik önerisini Dekanlığın onayına sunar.

             7) Eğitimin kalitesini yükseltmek için gereken değişiklikler ve ders eğitim araçları ile bunların alt yapısı hakkındaki görüş ve önerileri Dekanlığa sunar.

             8) Bu Yönetmelik ve ilgili diğer mevzuatta yapılması gereken değişiklikler konusunda görüş ve önerileri belirler.

             9) Devamsızlık veya başka nedenlerle eğitimle ilişiği kesilme durumuna gelen öğrenciler hakkındaki bilgileri Dekanlığa ulaştırır.

             10) Her basamaktaki öğrenci danışmanlık hizmetlerini izler, inceler ve bu konuda görüş hazırlar.

             11) Dekanın eğitim ve öğretim ile ilgili olarak Komisyondan istediği diğer çalışmaları yapar, gerektiğinde görüş bildirir ve anabilim dalları ile koordinatörlerin görüşlerini aktarır.

             12) Her ders kurulu ya da stajın sonunda yapılan öğrenci geri bildirim sonuçlarına göre öğretim üyelerini bilgilendirir, anabilim dalı başkanlarına ders programlarının yeniden düzenlenmesi konusunda öneride bulunur.

             b) Dönem koordinasyon kurulları ve görevleri: O yıl içerisinde ders veren anabilim dallarının birer temsilcisinden oluşur. Dönem koordinasyon kurulu üyeleri kendi aralarından bir başkan ve bir yardımcı seçerler. Dönem koordinasyon kurullarının görevleri şunlardır:

             1) Sorumlu olduğu dönemin akademik takvimini hazırlar.

             2) Sorumlu olduğu dönemin programının bütünlüğünü ve düzenli bir şekilde yürütülmesini sağlar.

             3) Sorumlu olduğu dönemde öğrenci devamını denetleyerek izler.

             4) Ders kurulu sınavları, staj sınavları, mazeret sınavları, dönem sonu sınavı ile bütünleme sınavlarının hazırlanarak uygulanmasında ders kurulu sorumluları ile işbirliği yapar.

             5) Sınav sonuçlarının belirlenip açıklanmasını sağlar.

             6) Sorumlu olduğu dönemin öğrencilerinin sorunlarının çözümlenmesinde yardımcı olur.

             7) Her ders kurulu sonunda yapılan sınav sorularının ayırt edicilik ve güçlük indeksini hesaplayarak ilgili anabilim dallarını bilgilendirir, değişiklik önerilerini iletir.

             8) Sorumlu olduğu dönemin öğrencilerinin akademik ve sosyal sorunlarının çözümlenmesine yardımcı olur.

             c) Ders kurulu sorumlusu ve görevleri: Ders kurulu içinde dersi olan anabilim dallarının öğretim üyelerinden biri dönem koordinasyon kurulunca ders kurulu sorumlusu olarak belirlenir. Ders kurulu sorumlularının görevleri:

             1) Ders kurulu programını hazırlar, programın eksiksiz ve düzenli bir şekilde yürütülmesini sağlar.

             2) Ders kurulunda ders veren öğretim elemanlarınca yoklamaların düzenli bir şekilde yapılmasını sağlar ve bunların öğrenci devam çizelgesine işlenmesini denetler.

             3) Ders kurulu sınavı ile ilgili soruların toplanması ve soru kitapçıklarının bastırılması ile sınav öncesinde, sırasında ve sonrasında güvenliğin ve düzenin sağlanmasından ve sınav sonuçlarının doğru olarak hesaplanıp açıklanmasından birinci derecede sorumludur.

             4) Mazeret, dönem sonu ve bütünleme sınavlarının hazırlanmasında koordinatöre gereken yardımı sağlar.

             Öğretime başlama tarihi

             MADDE 9 – (1) Fakültede, öğretime başlama tarihi dönem 1, 2, 3, 4, 5 ve 6’da Fakülte Yönetim Kurulu Kararı ile belirlenir ve Rektörün onayıyla yürürlüğe girer.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Öğrenci Kabul, Kayıt Şartları ve Öğrenci Statüsü

             İlk kabul ve kayıt şartları

             MADDE 10 – (1) Tıp Fakültesine Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen esaslara göre öğrenci kabul edilir ve Rektörlükçe belirlenen günlerde kayıt yapılır. Zamanında başvurmayan ya da istenen belgeleri tamamlamayan öğrenci kayıt hakkını kaybeder.

             Öğrenci statüsü

             MADDE 11 – (1) Tıp Fakültesine yalnız tam zamanlı öğrenci kabul edilir. Öğrencinin, öğrencilik haklarından ve muafiyetlerinden yararlanabilmesi ve sınavlara girebilmesi için her dönem başında kaydını yaptırmış ve harcını zamanında yatırmış olması şarttır. Tıp Fakültesine dinleyici öğrenci kabul edilmez.

             Başka üniversitelerden yatay geçiş

             MADDE 12 – (1) Başka bir tıp fakültesinden Tıp Fakültesine yatay geçiş; Yükseköğretim Kurulunca çıkarılan, 21/10/1982 tarihli ve 17845 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan, Yükseköğretim Kurumları Arasında Önlisans ve Lisans Düzeyinde Yatay Geçiş Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine göre yapılır. Yatay geçiş için başvuran öğrencilerde aranacak şartlar şunlardır:

             a) Bütünleyici (entegre) sistem ile eğitim ve öğrenim görmüş olmak,

             b) Yurtdışı başvurularda, denkliği Yükseköğretim Kurulu’nca kabul edilmiş bir tıp fakültesi veya üniversitede eğitim ve öğrenim gördüğünü belgelemek.

             (2) Yatay geçiş başvuruları öğrencinin ÖSYM puanı, not ortalaması, aldığı ders kurullarının kapsamları dikkate alınarak Fakülte Yönetim Kurulunca karara bağlanır.

             Kayıt yenileme

             MADDE 13 – (1) Öğrenciler, her öğretim yılında ilgili mevzuatla belirlenen miktarda ve zamanda katkı payını ödemekle yükümlüdür. Kayıt yenileme, 16/8/2001 tarihli ve 24495 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Ön Lisans-Lisans Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 18 inci maddesinde belirtildiği şekilde yapılır. Kaydını zamanında yenilemeyen ve harcını yatırmayan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Öğretim Dili, Eğitim Süresi, Dersler

             Öğretim dili

             MADDE 14 – (1) Tıp Fakültesinde öğretim Türkçe olarak yapılır.

             Eğitim süresi

             MADDE 15 – (1) Tıp Fakültesinde eğitim-öğretim süresi, her biri bir ders yılını kapsayan altı dönemden oluşur. Her dönem en az yirmisekiz hafta sürelidir.

             (2) Öğrenciler normal öğrenim süresi altı yıl olan tıp eğitimi programını en çok dokuz yılda tamamlamak zorundadır. Süreler elverdiği taktirde her eğitim programını en çok bir kez tekrar edebilir. Belirtilen süreler içinde başarılı olamayanlar ile başaramayacakları anlaşılan öğrencilerin Üniversite ile ilişikleri kesilir. Öğrencinin, bu maddedeki süreden daha fazla süre öğrenimine devam edebilmesi için, hastalık veya bir başka mazeret halinin bulunması ve bu mazeretinin Fakülte Yönetim Kurulu tarafından haklı ve geçerli kabul edilmesi gerekir. Üniversiteden uzaklaştırma cezası alan öğrencilerin bu süreleri mazeretli devamsız olarak kabul edilmez.

             Dersler

             MADDE 16 – (1) Mesleki ve diğer dersler olmak üzere iki çeşittir. Bunlardan mesleki dersler, tıp doktorluğu eğitim-öğretim programı kapsamındaki ders kurulları ve stajlarda yer alan derslerdir. Diğer dersler mesleki dersler dışında kalan derslerdir. Diğer derslerden olan;

             a) Atatürk ilkeleri ve inkılap tarihi (zorunlu): Dönem 1’de, bir dönem (iki yarıyıl), kredisiz, haftada iki saattir.

             b) Türk dili (zorunlu): Dönem 1’de, bir dönem (iki yarıyıl), kredisiz, haftada iki saattir.

             c) Yabancı dil (zorunlu): Dönem 1, 2 ve 3’de haftada en az dört saat, kredili olmak üzere İngilizce/Almanca dersi verilir. İlk kayıtta temel İngilizce/Almanca muafiyet sınavı Rektörlükçe yapılır ve başarılı olan öğrenciler I inci dönem İngilizce/Almanca derslerinden muafiyet hakkı kazanır.

             ç) Beden eğitimi veya güzel sanatlar dallarındaki derslerden birisi (resim ya da müzik): Dönem 1’de, bir dönem (iki yarıyıl), haftada bir saat, kredisizdir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Devam Zorunluluğu, Kayıt Dondurma, İzinler, Notlar ve Değerlendirmeler

             Devam zorunluluğu

             MADDE 17 – (1) Laboratuvar çalışması, tartışma, seminer, saha, klinik çalışmaları ve benzeri pratik çalışmalar ile teorik derslere devam zorunludur. Pratik derslerin % 20’sinden fazlasına katılamayan öğrenci sadece o ders kurulu veya stajın sınavına alınmaz ve (FF) notu alır. Pratik derslerde % 20’nin altındaki devamsızlık ilgili anabilim dalı öğretim üyelerinin uygun göreceği gün ve saatte telafi edilir. Telafi çalışmalarını yapmayan öğrenci stajın sınavına alınmaz ve (FF) notu alır. Pratik derslerin % 20'sinden fazlasına devam etmeyen ve mazereti Fakülte Yönetim Kurulunca kabul edilen öğrenci o ders veya derslerin hiçbir sınavına alınmaz ve (FH) notu verilir.

             (2) Teorik derslerin % 25’inden fazlasına devam etmeyen öğrenci, o ders  kurulu veya stajın sınavına alınmaz ve FF notu alır. Teorik derslerin % 20'sinden fazlasına devam etmeyen ve mazereti Fakülte Yönetim Kurulunca kabul edilen öğrenci o ders veya derslerin hiçbir sınavına alınmaz ve (FH) notu verilir.

             (3) Her eğitim-öğretim yılında fakülte kurulu tarafından kabul edilen ders kurulu ve staj kapsamı dışındaki derslerin devam zorunluluğu ayrıca değerlendirilir ve bu derslerin sınavları ders geçme usulüne göre yapılır. Tıbbi İngilizce, tıbbi beceri ve benzeri derslerden başarısız olan öğrenciler bir üst sınıfa devam ederler, ancak, bu dersleri mezun olmadan önce başarmak zorundadırlar.

             (4) Bilim dalı ve anabilim dalları dersleri, ders kurulları, stajlar ve dönemler için de yukarıda belirtilen devam zorunluluğuna ilişkin esaslar uygulanır.

             Kayıt dondurma

             MADDE 18 – (1) Öğrencinin eğitim süresinde, sağlık raporuyla mazeretli sayılabilmesi için; hastalığının Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesinden, bunun mümkün olmadığı zorunlu durumlarda herhangi bir sağlık kuruluşundan alınacak bir rapor ile belgelendirilmesi ve veriliş tarihinden itibaren on gün içinde bu raporun Fakülte Yönetim Kurulunca kabul edilmesi gerekir. Mazereti Fakülte Yönetim Kurulunca kabul edilen öğrenci, rapor süresince derslere devam edemez ve sınavlara giremez. İlgili ders  kurulu veya stajda mazereti Fakülte Yönetim Kurulunca kabul edilen öğrencilere sınav hakkı verilebilir. Haklı ve geçerli nedenlerle öğrencinin kaydının dondurulması halinde geçirilen süreler azami öğrenim süresine eklenir.

             (2) Alınan sağlık raporlarında belirtilen mazeretleri nedeni ile hekimlik mesleğini icra edemeyeceğine Fakülte Yönetim Kurulunca karar verilen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir. Mazeretlerle ilgili her türlü başvurunun, mazeretin bitim tarihinden itibaren en geç on gün içerisinde Dekanlığa yapılması gerekir. Daha sonra yapılan başvurular, geç sunulan raporlar ya da yalnız sınav tarihlerini içeren raporlar işleme konmaz.

             (3) Fakülte Yönetim Kurulu öğrencinin her türlü mazeretlerini,  sunulan belgelere dayanarak kabul ya da reddedebilir.

             İzinler

             MADDE 19 – (1) Öğrencilere, belgelendirecekleri önemli nedenleri olması ya da öğrenim ve eğitimlerine katkıda bulunacak Üniversite dışı burs, staj, araştırma gibi olanakların doğması durumunda, Fakülte Yönetim Kurulu kararı ile bir defaya mahsus olmak üzere bir yıla kadar izin verilebilir. Bu izin akademik yıl başlamadan önce istenir. Bu tür izin süresi azami öğretim süresine eklenir.

             Notlar ve değerlendirme

             MADDE 20 – (1) Tıp Fakültesi sınavlarının değerlendirilmesinde kullanılan puan, not, katsayı ve derece aşağıdaki gibidir:

             Puan                  Not                    Katsayı                                     Derece

             90-100              AA                    4.00                                           Pekiyi

             80-89                BA                    3.50                                           Pekiyi

             75-79                BB                     3.00                                           İyi

             70-74                CB                     2.50                                           İyi

             60-69                CC                     2.00                                           Orta

             50-59                FD                     1.00 (Sınava girdi başarısız)     

             0-49                  FE                     0.00 (Sınava girdi başarısız)     

                                      FF                     Mazeretsiz devamsız, genel ve bütünleme sınavlarına

                                                                girme hakkı yok                       

                                      FG                     Sınava girme hakkı olduğu halde girmedi            

                                      FH                     Mazeretli geçmez                     

             Meslek dışı

             kredisiz dersler için     YE (Yeterli)

                                                 YS (Yetersiz)                                           

ALTINCI BÖLÜM

Birinci, İkinci, Üçüncü, Dördüncü ve Beşinci Dönemlerle İlgili Hükümler

             Sınavlar ve değerlendirilmesi

             MADDE 21 – (1) Dönem 1, 2 ve 3’ün ders kurulu, dönem sonu genel ve dönem sonu bütünleme sınavları ve bu sınavların değerlendirilmesine ilişkin esaslar Senato tarafından belirlenir.

             Stajların tamamlattırılması

             MADDE 22 – (1) Stajlara tam zamanlı devam zorunludur. Stajlarda mazeretli veya mazeretsiz olarak devamsızlığı %20’yi aşmayan öğrenciler, staj sonu ya da staj bütünleme sınavına girebilmek için anabilim dalı başkanlığının belirttiği biçimde devamsız oldukları süreyi tamamlamak zorundadırlar. 

             (2) Bu dönemde öğrencilerin başarısı her anabilim dalında yapılan çalışma sonunda, klinik, poliklinik, laboratuvar ve saha çalışmaları, yazdıkları hasta müşahedeleri ve epikrizler, hastalara davranışları ve ilgileri, nöbetler ve katıldıkları seminerler, klinik ve klinikopatolojik toplantılardaki başarıları ayrı ayrı göz önüne alınarak bu Yönetmeliğin 20 nci maddesinde belirtilen notlarla değerlendirilir. Öğrencinin bu etkinliklerden aldığı not ortalaması staj sonu sınavına %20 oranında etki eder.

             Staj sonu sınavı

             MADDE 23 – (1) Dönem 4 ve 5’te her stajın sonunda staj sonu sınavı yapılır. Bu sınav; teorik (yazılı veya sözlü veya hem yazılı hem sözlü) ve uygulamalı (hasta başı ve/veya nesnel yapılandırılmış klinik sınav (OSCE) ve/veya klinik yönelimli akıl yürütme sınavı (CORE) sınavı) olarak yapılır. İki veya daha fazla öğretim üyesi bulunan stajlarda staj sonu sözlü sınavı oluşturulacak kurul tarafından yapılır. Tüm sınav aşamalarında temel kural, bir önceki sınav aşamasından en az 60 puan almaktır. Staj sonu notu, geçer puan alınmış her iki aşamanın ortalaması alınarak verilir ve 100 üzerinden 60 puan ve üstü geçer not olarak verilir.

             Staj bütünleme sınavı ve stajların tekrarı

             MADDE 24 – (1) Dönem 4 ve 5’teki stajların bir ya da daha fazlasından başarılı olamayan öğrenci bu stajların bütünleme sınavlarına o dönemin son stajının bitiminden en erken ondört, en geç de yirmibir gün sonra sınava alınır. Bütünleme sınav ya da sınavlarında da başarılı olamayan öğrenciye, bu Yönetmeliğin 15 inci maddesindeki süreler elverdiği takdirde bu staj ya da stajları bir sonraki ders yılında tekrarlama hakkı verilir. Yine başarı gösteremeyen öğrenci en son kaldığı stajın bitiminden en erken ondört, en geç yirmibir gün sonra kaldığı staj ya da stajların bütünleme sınavına alınır. Yine başarısız olan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

             Staj notu

             MADDE 25 – (1) Staj notu; staj sonu sınavında ya da staj bütünleme sınavında alınan nottur.

             (2) Dönem notunun hesaplanmasında; dönem 4 ve 5’te başarılı öğrencilerin dönem notlarını saptamak için, staj notlarının ortalamaları, bu Yönetmeliğin 20 nci maddesinde gösterildiği şekilde nota çevrilir.

YEDİNCİ BÖLÜM

Dönem 6 ile İlgili Hükümler

             İntörnlük

             MADDE 26 – (1) Eğitiminin ilk beş yılını tamamlamış, altıncı yıla geçtiği belgelenmiş Tıp Fakültesi öğrencisi intörn doktor olarak isimlendirilir. İntörnlük programının amacı; öğrenciye daha önceki yıllarda edindiği teorik ve pratik bilgilerin klinik uygulamalarını yaptırmak, hekimlik sanatının uygulamasında deneyim ve beceri kazandırmak ve hekim adayını hekimlik sanatını yalnız başına en iyi uygulayabileceği düzeye getirmektir. İntörnlük döneminin başlama tarihini eğitim komisyonunun önerisi üzerine koordinasyon kurulu tespit eder. Bu döneme başlayan öğrenciler eğitim yılı başında belirlenmiş olan intörnlük dilimlerini bu Yönetmeliğin 15 inci maddesinde belirtilen kanuni öğrenim süresi içinde bitirmek zorundadır. Bir dilimin içinde yer alan farklı eğitim kuruluşlarının herhangi birisinden yeterlik belgesi alamayan öğrenci eğitimini yıllık program sonunda tekrarlar. Geçerli mazeretlerle kaybedilen süreler Fakülte Yönetim Kurulu kararı ile değerlendirilir.

             (2) İntörnlük uygulaması öncelikle Fakülte anabilim/bilim dallarında yapılır. Bu uygulama, Fakülte Yönetim Kurulunun onayı ile yurt içi ya da yurt dışındaki  sağlık kuruluşlarında da, 2547 sayılı Kanunda belirtilen öğrenim süresi içinde yapılabilir. Yurt dışından alınan sertifikanın geçerliliğine ilgili anabilim dalının görüşü ile Yönetim Kurulu karar verir. Yurt içi ya da yurt dışındaki tıp fakültelerinin intörnlük dönemi öğrencileri, fakültelerinin izni ve ilgili anabilim/bilim dallarının görüşü alınarak, Fakülte Yönetim Kurulu kararı ile eğitim dilimlerinden biri ya da birkaçını Fakültede yapabilirler.

             (3) İntörnlük eğitiminde yapılanma aşağıda belirtildiği şekilde yapılır:

             a) İntörn doktorların eğitiminden Dekanlık sorumludur.

             b) Altıncı yıl koordinatörü ve yardımcıları: İntörnlerin eğitim uygulamalarının hazırlanması ve güncelleştirilmesi, sorunlarının tesbiti, çözüm önerilerinin getirilmesi, çalıştıkları birimlerin ve sürelerinin saptanması konularında teklifler hazırlayıp Eğitim Komisyonuna sunar. Koordinatör iki yardımcısını belirleyip Dekanlığa önerir. Koordinatör ya da belirlediği yardımcıları intörn doktorları ilgilendiren konularda anabilim/bilim dalı başkanlıkları ya da ilgili öğretim üyeleri ile iletişim kurup öneri getirebilirler.

             c) Sınıf temsilcileri: Her intörnlük yılı başında bir intörn temsilcisi seçilir. İntörn temsilcisi öğrencilerin sorunlarını ve çözüm önerilerini yıl koordinatörü ve yardımcılarına ve eğitim komisyonuna iletir.

             ç) İntörnlerden sorumlu öğretim üyesi: İntörn doktorların çalıştıkları her birimde anabilim/bilim dalı başkanı intörn doktorların eğitiminden sorumludur. Dilerse başka bir öğretim üyesini intörnlerden sorumlu öğretim üyesi olarak görevlendirebilir ve bunu Dekanlığa ve 6 ncı yıl koordinatörlüğüne bildirir.

             d) Rehber öğretim üyesi: Çalışılan her birimde intörnün birlikte çalıştığı bir öğretim üyesi olur. İntörn doktor çalışmalarında bu öğretim üyesine karşı sorumludur. Bu öğretim üyesi intörnün aktivitelerini denetler ve belirlenen öğrenim hedeflerine ulaşmasını sağlar.

             (4) İntörnlerin çalışma biçimi, görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır:

             a) Her anabilim/bilim dalı kendi branşı ile ilgili olarak öğrenim hedeflerini belirler, yazılı olarak belgeler ve intörnlere duyurur. İntörnlük öğrencinin tüm Tıp Fakültesi eğitimi boyunca edindiği bilgi ve becerilerin uygulama alanıdır.

             b) İntörnlerin çalışacağı birimler, intörnün iyi bir pratisyen hekim olması amacına uygun olarak belirlenir. Her birimde, intörnün birlikte çalıştığı ve kendisine karşı sorumlu olduğu bir rehber öğretim üyesi olur Üniversite Hastanesi dışında çalışması planlandığında, görev yerinde de intörnün sorumlu olduğu bir hekim belirlenir. İntörn çalışmaya başladığında kliniğin/servisin işleyişi, eğitim programı ve intörnlerin nasıl değerlendirileceği hakkında kendisine yazılı bilgi verilir. İntörn, rehber öğretim üyesi, diğer üğretim üyeleri, klinik asistanları, hemşire ve personel ile bir ekip çalışması içinde klinik fonksiyonlarını yerine getirir. İntörn doktor, hastanın hastaneye müracaatından çıkışına kadar tüm hazırlık, bakım ve yönetimine bizzat katılır.

             c) İntörn doktorlar bulundukları kliniğin çalışma düzenine uygun olarak nöbetlere kalırlar. Nöbet çalışması günlük çalışmadakine benzer şekilde yürütülür.

             ç) Acil anabilim dalındaki çalışma anabilim dalının hazırladığı ve Senato tarafından belirlenen ilkelere göre yürütülür. İntörnlerin çalıştıkları anabilim/bilim dalları, intörnlere poliklinik çalışması yaptırmak üzere gerekli yapılanmayı oluştururlar. İlgili klinik intörn doktorun gündüz ve nöbetlerde kalacağı mekanı sağlamak ve buralardaki medeni ihtiyaçları karşılamak zorundadır. İntörn doktor çalışması süresince klinikçe uygun görülen formasını giymek ve yakasında fotoğraflı ve üzerinde intörn doktor yazılı kimlik belgesini taşımak mecburiyetindedir.

             (5) İntörnlerin çalışmalarının değerlendirilmesi aşağıdaki şekilde yürütülür:

             a) Her birimde rehber öğretim üyesince intörn değerlendirme formu doldurulur. Her anabilim/bilim dalı, formun doldurulabilmesi için gerekli değerlendirme yöntemlerini kendisi belirler. Yetersiz olarak değerlendirilen intörn doktor ilgili klinik çalışmasını tekrar eder.

             b) Her çalışma dönemi bitiminde intörn doktor, çalışılan birimini ve rehber öğretim üyesini değerlendiren formları iki iş günü içinde öğrenci işlerine teslim eder. Bu formlar dönem koordinatörünce değerlendirilir ve eğitim komisyonu ve Dekanlığa bu konuda rapor sunulur.

             c) İntörnlükte anabilim dallarından en az üçünden başarısız olanlara iki öğretim yılında kullanılmak üzere iki defa, en fazla iki anabilim dalından başarısız olanlara ise sınırsız, azami eğitim-öğretim süresini aşmamak kaydıyla başarısız olduğu stajları tekrarlama hakkı verilir. Üst üste veya aralıklı olarak toplam üç eğitim yılı stajları tekrar etmeyenler sınırsız olan bu haktan vazgeçmiş sayılır ve bu haktan yararlanamaz. Sınırsız hak kullanma  durumunda olanlar öğrenci katkı payını ödemeye devam eder,  ancak sınav hakkı dışındaki diğer öğrencilik haklarından yararlanamaz.

             Aile hekimliği – intörnlük başarı notu

             MADDE 27 – (1) Dönem 6’da başarılı öğrencilerin notlarını tespit etmek için staj notlarının ortalamaları, bu Yönetmeliğin 20 nci maddesinde gösterildiği biçimde nota çevrilir.

SEKİZİNCİ BÖLÜM

Mazeret Sınavı, Önşart ve Dönem Tekrarı, Sınav Günleri ve Şekli,

Sınav Sonuçlarına İtiraz, Tıp Doktorluğu Eğitimi

Başarı Derecesi, Diplomalar

             Mazeret sınavı

             MADDE 28 – (1) Mazeretleri nedeniyle herhangi bir ders kurulu sınavına giremeyen ve mazeretleri Fakülte Yönetim Kurulunca kabul edilen öğrenciler için ders kurulu mazeret sınavı açılır. Ders kurulu mazeret sınavı bir defa ve Fakülte Yönetim Kurulunca tespit edilen tarihte yapılır.

             (2) Dönem sonu genel ve bütünleme sınavları ile staj sonu ve staj bütünleme sınavları için ayrıca mazeret sınavı açılmaz.

             Önşart ve dönem tekrarı

             MADDE 29 – (1) Tıp Doktorluğu eğitiminde bir dönem bir sonraki dönemin ön şartıdır. Bu nedenle bir dönemi geçemeyen öğrenci bir üst döneme devam edemez. Öğrenci dönem  1, 2 ve 3’te kaldığı dönemi, dönem 4, 5 ve 6’da kaldığı staj ya da stajları aynen tekrarlar.

             Sınav günleri ve  şekli

             MADDE 30 – (1) Sınavlar; teorik (yazılı ya da sözlü ya da hem yazılı hem de sözlü) ve/veya uygulamalı (hasta başı ve/veya nesnel yapılandırılmış klinik sınav (OSCE) ve/veya klinik yönelimli akıl yürütme (CORE) sınavı) olarak yapılır.

             (2) Öğretim üye veya görevlileri, daha önceden haber vererek ya da vermeden, ders ya da pratik uygulamalar sırasında tüm sınıfı sınava alabilirler.

             (3) Öğrenciler sınavlara belirlenen gün ve saatte girmek zorundadır. Sınavlara zamanında ya da sınavın teorik ya da pratik kısımlarından herhangi birine girmeyen öğrencinin notu (FG) olur.

             (4) Sınavlarda kopya yapan ya da yapma girişiminde bulunan öğrenciye (FE) notu verilir ve ayrıca söz konusu öğrenci hakkında 13/1/1985 tarihli ve 18634 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre işlem yapılır.

             (5) Öğrenciler Senatoca kabul edilen ilkeler doğrultusunda ayrıca ortak zorunlu dersleri  almak  ve başarmak zorundadırlar. Ortak zorunlu dersler için Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümleri uygulanır.            

             Sınav sonuçlarına itiraz

             MADDE 31 – (1) Öğrenciler sınav sonuçları hakkındaki itirazlarını sonuçlar ilan edildikten sonra en geç yedi gün içerisinde Dekanlığa yaparlar. Bu itirazlar ilgili öğretim üyeleri tarafından gözden geçirilir ve ancak maddi hata görülürse gerekli not düzeltmesi yapılır. Başka herhangi bir nedenle not değiştirilmez.

             Tıp doktorluğu eğitimi başarı derecesi

             MADDE 32 – (1) Mezun olan öğrencilerin mezuniyet başarı derecelerinin tespiti için, okudukları tüm dönemlerin notlarının ortalaması aşağıda gösterildiği biçimde dereceye çevrilir;

             Dönem notları ortalaması                      Başarı  derecesi

             3,51 - 4,00                                             Pekiyi

             3,00 - 3,50                                             İyi

             2,00 - 2,99                                             Orta

             Diplomalar

             MADDE 33 – (1) Tıp Fakültesinde aşağıdaki diplomalar verilir:

             a) Temel Tıp Bilimleri Önlisans Diploması: Tıp öğrenimlerini tamamlayamayanlara ya da tamamlayamayacakları anlaşılanlara Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen esaslara göre önlisans diploması verilir.

             b) Tıp Doktorluğu Diploması: Tıp Doktorluğu için öngörülen altı dönemlik eğitim süresini başarı ile tamamlayanlara tıp doktorluğu diploması verilir.

DOKUZUNCU BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

             Giyim ve genel görünüş

             MADDE 34 – (1) Öğrenciler, giyim ve genel görünüş konusunda ilgili mevzuat hükümlerine ve yetkili organların kararlarına uymak zorundadır, uymayanlar hakkında Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

             Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

             MADDE 35 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümleri ile Senato kararları ve ilgili kurulların kararları uygulanır.

             İntibak

             GEÇİCİ MADDE 1 – (1) 2007-2008 öğretim yılından önce İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesinde öğretime başlamış olan öğrencilere;  12/6/2006 tarihli ve 26196  sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Lisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

             Yürürlük

             MADDE 36 – (1) Bu Yönetmelik 2007-2008 öğretim yılı başından geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             Yürütme

             MADDE 37 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörü yürütür.