2 Nisan 2008 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 26835

YÖNETMELİK

             Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesinden:

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE

ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

 

             Amaç

             MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesine bağlı olarak kurulan Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.    

             Kapsam

             MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, çalışma alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin esasları kapsar.

             Dayanak 

             MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. 

             Tanımlar

             MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

             a) Bölüm başkanı: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tıp Fakültesine bağlı bölümlerin başkanlarını,

             b) Danışma Kurulu: Merkezin Tıbbi Danışma Kurulunu,

             c) Dekan: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanını,

             ç) Merkez (Hastane): Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezini,

             d) Merkez Müdürü (Başhekim): Merkezin Müdürünü (Hastane Başhekimini),

             e) Merkez müdür yardımcıları: Merkezin müdür yardımcılarını (Hastane Başhekim yardımcılarını),

             f) Rektör: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörünü,

             g) Senato: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Senatosunu,

           ğ) Tıp Fakültesi: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tıp Fakültesini,

           h) Üniversite: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesini,

           ı) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu

             ifade eder.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

               

             Merkezin amacı

             MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; sağlık hizmetleriyle ilgili tüm alanlarda eğitim-öğretim olanakları sağlamak, bilimsel araştırma koşullarını hazırlamak, her düzeyde  tıp ve sağlık personeli yetiştirmek amacıyla Tıp Fakültesi başta olmak üzere, Üniversite bünyesindeki diğer fakülte, enstitü, yüksekokul, araştırma ve eğitim merkezleri ile yurt içinde ve  dışındaki diğer kurumlarla işbirliği yaparak stratejik plan ve hedefler çerçevesinde, sağlık hizmetlerinin verimli ve kaliteli bir şekilde yürütülmesini sağlamaktır.

             Merkezin faaliyet alanları

             MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır.

             a) Sağlık alanında, kişi ve kuruluşlardan gelen talepleri değerlendirmek, sağlık ve araştırma faaliyetlerinde bulunmak,

             b) Yeni teknoloji ve bilgi faaliyetlerini izleyerek, sağlık alanında standartlarını en üst seviyeye çıkarmak,

             c) Türkiye’deki ve diğer ülkelerdeki sağlık ve araştırma standartlarını izleyerek nitelikli sağlık hizmeti sunmak,

             ç) Öğrencilere sağlık eğitimi konusunda gerekli alt yapıyı hazırlamak,

             d) Sağlıklı bir toplumun geliştirilmesi için gerektiğinde kamu ve özel sektör kurum ve kuruluşları ile işbirliği yapmak, ülke düzeyinde bilim ve toplum arasında köprü görevini üstlenmek,

             e) Ulusal ve uluslar arası kamu ve özel sektör kurum ve kuruluşlarına Merkezin amaçları doğrultusunda projeler hazırlamak, eğitim programları düzenlemek, bilimsel görüş ve benzeri hizmetleri vermek,

             f) Toplumun sağlıklı yaşam konusunda bilgilendirilmesi ve eğitilmesi amacıyla, kitap, dergi, broşür ve benzeri yayınlar yapmak, yazılı ve görsel basın organlarında programlar düzenlemek,

             g) Klinik dalları ve diğer disiplinlerle toplum sağlığına yönelik araştırmalar konusunda işbirliğini sağlamak,

             ğ) Rektörlüğün ve Yönetim Kurulunun kararlaştıracağı diğer faaliyetlerde bulunmak.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

               

             Yönetim organları

             MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır;

             a) Merkez Müdürü,

             b) Yönetim Kurulu,

             c) Danışma Kurulu.

             Merkez müdürü

             MADDE 8 – (1) Merkez Müdürü (Başhekim); Tıp Fakültesinde tam gün statüsünde çalışan profesör veya doçent öğretim üyeleri arasından, üç yıl süre Rektör tarafından görevlendirilir. Merkez Müdürü; Merkez hizmetlerinin yürütülmesinden Rektöre karşı birinci derecede sorumludur.

             (2) Merkez Müdürü, çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere devamlı statüde çalışan Tıp Fakültesi öğretim üyeleri arasından en az iki kişiyi üç yıl süre ile müdür yardımcısı (başhekim yardımcısı) olarak görevlendirmek üzere Rektörün onayına sunar.

             (3) Merkez Müdürü görevi başında bulunmadığı zamanlarda yardımcılarından biri, Merkez Müdürünün teklifi ve Rektörün onayı ile Merkez Müdürüne vekâlet eder. Vekalet süresi altı ayı geçemez. Merkez Müdürünün görev süresinin dolması veya herhangi bir sebeple görevinden ayrılması halinde müdür yardımcılarının da görevleri kendiliğinden sona erer.

             Merkez müdürünün görevleri

             MADDE 9 – (1) Merkez Müdürünün görevleri şunlardır:

             a) Merkezin gelişmesi için gerekli stratejik planları hazırlayarak Yönetim Kuruluna sunmak,

             b) Merkez hizmetlerinin hizmet içi programlara, toplam kalite yönetimine uygun olarak yürütülmesini temin etmek,

             c) Merkezin ödenek, kadro ihtiyaçları ve bütçe ile ilgili önerilerini gerekçeleri ile birlikte hazırlayarak veya hazırlatarak Yönetim Kuruluna sunmak,

             ç) İlgili mevzuat hükümlerine uygun olarak mal ve hizmet satın alınmasını, hizmet satın alma yolu ile yapılan sözleşmelerin uygulanmasını ve denetimini sağlamak,

             d) Anabilim dalı ve bilim dalı hizmetleriyle ilgili performans kriterlerini tespit etmek,

             e) Merkez için gerekli her türlü bilgisayar otomasyon programlarını geliştirmek, uygulamak ve bilgisayar hizmet alım sözleşmesine uygunluğu sağlamak,

             f) Merkez ve Merkez bünyesinde faaliyet gösteren hizmet birimleri ile buralarda görev yapan yönetici, idari, sağlık ve teknik personel arasında koordinasyonu ve iş bölümünü sağlamak,

             g) Yönetim Kurulunda görüşülecek konuları tespit ederek Yönetim Kurulu başkanına teklif götürmek,

             ğ) Merkez bünyesindeki kliniklerin, polikliniklerin, laboratuvarların, destek birimlerinin ve Rektörlüğe bağlı olarak Merkez içinde faaliyet gösteren diğer birimlerin verimli çalışmasını sağlamak,

             h) Ameliyathanelerin, yoğun bakım ve reanimasyon hizmeti veren birimlerin ve buralardaki cihazların Merkez bütününde etkin kullanılmasını ve bu konuda anabilim dalları arasında koordinasyonu sağlamak,

             ı) Acil servisi, polikliniği ya da laboratuvarı bulunan anabilim dallarının aktif katkısı ile, 24 saat ve kesintisiz olarak sağlık hizmeti verilmesini sağlamak,

             i) Merkezde, ilgili mevzuata uygun olarak hastaların ayakta veya yatarak tanı tedavisinde, taburcu işlemlerinde ve ölümlerinde, sağlık raporlarının düzenlenmesinde uygulanacak esasları tespit etmek ve bu esasların uygulanmasını sağlamak,

             j) Hastaların iaşe ve diyetleri ile ilgili esasları düzenlemek ve uygulanmasını sağlamak,

             k) Merkez ve Merkeze bağlı birimlerdeki idari, sağlık ve teknik tüm personelin istihdam, yönetim, denetim ve gözetim görevini yürütmek, ilgili anabilim dalları ile koordinasyon ve işbirliği içinde çalışma düzenini planlamak ve söz konusu personelin görevlendirilmesi, başarılarının değerlendirilmesi ve terfilerine ilişkin esasları ilgili mevzuat hükümlerine göre tespit etmek ve uygulamak,

             l) Merkezin yıllık faaliyet raporunu hazırlayıp, Yönetim Kuruluna sunmak,

             m) Yurt içi ve yurt dışında benzer faaliyetlerde bulunan kuruluşlarla işbirliği yapmak,

             n) Hastane hizmetlerinin ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak yürütülmesini, Yönetim Kurulu kararlarının uygulanmasını sağlamak ve bu konuda gerekli denetimi yapmak.

             Yönetim kurulu

             MADDE 10 – (1) Yönetim  Kurulu Rektör başkanlığında aşağıdaki üyelerden oluşur;

             a) Tıp Fakültesi Dekanı,

             b) Merkez Müdürü (Başhekim),

             c) Cerrahi Tıp Bilimleri Bölüm Başkanlığındaki öğretim üyelerinin, profesör ve doçent öğretim üyeleri arasından oylama ile seçtiği farklı anabilim dallarından üç öğretim üyesi,

             ç) Dahili Tıp Bilimleri Bölüm Başkanlığındaki öğretim üyelerinin, profesör ve doçent öğretim üyeleri arasından oylama ile seçtiği farklı anabilim dallarından üç öğretim üyesi,

             d) Temel Tıp Bilimleri Bölüm Başkanlığındaki öğretim üyelerinin, Hastanede ünitesi olan anabilim dallarındaki profesör ve doçent öğretim üyeleri arasından oylama ile seçtiği iki öğretim üyesi,

             e) Döner sermayeden sorumlu merkez müdür yardımcısı.

             (2) Yönetim Kurulunun raportörlük görevini döner sermayeden sorumlu başhekim yardımcısı yürütür. Seçimle gelen üyelerin görev süreleri üç yıldır.

             (3) Yönetim Kurulunun gündemini Dekanın önerilerini alarak Başhekim belirler. Yönetim Kurulu Başkanı Rektördür. Rektörün katılmadığı zamanlarda, Dekan, onun da bulunmadığı zamanlarda Başhekim bu Kurula başkanlık eder. Yönetim Kurulu, başkanın daveti üzerine, en az iki ayda bir olağan yada başkan veya en az üç üyenin yazılı başvurusunu izleyen iki iş günü içinde olağanüstü toplanır. Yönetim Kurulunda alınan  kararlar Rektör tarafından onaylandıktan sonra uygulamaya konulur. Yönetim Kurulu Başkanı, gerekli hallerde ilgili birim sorumlularını ve yöneticilerini, oy hakkı olmadan toplantılara davet edebilir.

             (4) Yönetim Kurulu bütün kararların uygulanmasında, Rektöre karşı en üst düzeyde sorumludur.

             Yönetim kurulunun görevleri

             MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır;

             a) İlgili mevzuat ve  Danışma Kurulunun tavsiye kararları doğrultusunda, Merkezin yönetimi ve işletilmesi için gerekli  kararları almak ve  Merkezin yönetiminde Merkez Müdürüne yardımcı olmak,

             b) Merkezin faaliyette bulunan poliklinik, klinik ve laboratuar birimlerinin, idari ünitelerin, ortak kullanım sahalarının ve yeni kurulan ünitelerin etkin çalışması için yerleşim planlarını yapmak ve koordinasyonu sağlamak,

             c) Merkez Müdürlüğünce hazırlanan çalışma  raporlarını ve istatistiki verileri değerlendirmek ve gerektiğinde Merkez faaliyetlerinin geliştirilmesi ve iyileştirilmesi için önerilerde bulunmak,

             ç) Merkezin daha iyi sağlık hizmeti verebilmesi için gerekli olan birimleri, poliklinikleri, laboratuvarları, hastalara yönelik tanı ve tedavi üniteleri ile eğitim birimlerini kurmak ve bu birimlerin yönetim esaslarını ilgili birimlerle işbirliği içinde hazırlamak,

             d) Merkezin kadro ve mali kaynaklarını, performansa dayalı olarak inceleyerek gerekli kararları almak ve her yıl sonunda birimlerin hizmet performanslarını inceleyerek ertesi yıl için teşvik yönünde tedbirler almak.

             Danışma kurulu ve görevleri

             MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu, Rektör başkanlığında aşağıda belirtilen üyelerden oluşur:

             a) Dekan,

             b) Merkez Müdürü (Başhekim),

             c) Tıp Fakültesi bölüm başkanları,

             ç) Tıp Fakültesi dahili tıp, cerrahi tıp ve Merkezde çalışma birimi olan temel tıp bilimleri bölümlerindeki;  aynı anabilim dalından bir üye olmak koşuluyla, profesörlerin kendi aralarından seçeceği birer profesör, doçentlerin kendi aralarından seçeceği birer doçent, yardımcı doçentlerin kendi aralarından seçeceği birer yardımcı doçent ve araştırma görevlilerinin kendi aralarından seçeceği  birer araştırma görevlisinden oluşur.

             (2) Danışma Kuruluna seçimle gelen üyelerin görev süreleri iki yıldır.

             (3) Danışma Kurulu yılda en az iki kez olağan toplantısını yapar. Ancak Rektör, Dekan veya Merkez Müdürü gerekli gördüğünde gündemli olarak olağanüstü toplantıya çağırabilir.

             (4) Danışma Kurulunun görevi, Merkezin çalışmaları ile ilgili konularda tavsiye niteliğinde görüş ve önerilerde bulunmaktır.               

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

            

             Merkez ünitelerinin ve birimlerinin çalışma usul ve esasları

             MADDE 13 – (1) Merkezde ve Merkeze bağlı olarak çalışan sağlık hizmetleri ile ilgili ünitelerde bulunan servis, poliklinik veya laboratuar birimleri ile Merkezin idari işlerinde görevli diğer idari birimler, yürüttükleri hizmetler açısından idari bakımdan Başhekime, bilimsel ve akademik bakımdan ise Dekana karşı sorumludurlar.

             (2) Anabilim dallarına ait servis ve polikliniklerin çalışma düzeni ve işleyişinden anabilim dalı başkanları sorumludur. Anabilim dalı başkanları bu işleyişten aynı zamanda idari bakımdan Başhekime, bilimsel ve akademik bakımdan ise Dekana karşı sorumludurlar.

             (3) Merkez laboratuarları koordinatörü ve laboratuar sorumluları ile anabilim dallarına bağlı üniteler dışındaki ünitelerin sorumluları, Merkez Müdürünün önerisiyle Rektör tarafından iki yıllığına görevlendirilir. Merkez laboratuarları koordinatörü, laboratuar sorumluları ve ünite sorumluları Merkez Müdürüne karşı sorumludur.

             (4) Merkez ünite ve birimlerinin çalışma usul ve esaslarına ilişkin hususlar Senato tarafından belirlenir.

             Personel ihtiyacı

             MADDE 14 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi ile 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun ilgili hükümleri uyarınca, Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

             Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

             MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; 2547 sayılı Kanun, Bakanlar Kurulunun 10/9/1982 tarihli ve 8/5819 sayılı kararıyla yürürlüğe konulan Yataklı Tedavi Kurumları İşletme Yönetmeliği ve  ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Senato kararları uygulanır.

             Harcama yetkilisi

             MADDE 16 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör bu görevini Merkez Müdürüne devredebilir.

             Yürürlük

             MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             Yürütme

             MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörü yürütür.