21 Nisan 2008 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 26854

YÖNETMELİK

             Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesinden:

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ(ÇOMÜ) ÖNLİSANS-LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

 

             MADDE 1 – 16/8/2001 tarihli ve 24495 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi(ÇOMÜ) Önlisans-Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             "MADDE 1 – 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü ve 44 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanan bu Yönetmeliğin amacı; Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi(ÇOMÜ)’ne bağlı Tıp Fakültesi hariç, diğer fakülte ve yüksekokullardaki (hazırlık sınıfları dahil) önlisans ve lisans eğitim-öğretiminde uygulanacak esasları düzenlemektir."

             MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             "MADDE 19 – Öğrenciler, tekrarlamak zorunda oldukları dersler hariç, kayıt haftasını izleyen yarıyılın ilk haftası içinde ve danışmanın olumlu görüşünü almak koşuluyla ders ekleyebilir veya bırakabilirler. Öğrenciler ders yazılım işlemlerine ilişkin itirazlarını akademik takvimde belirtilen ders ekleme ve bırakma süresi içinde yaparlar.

             Derslerin çakışması durumunda, öncelikle çakışan önceki yarıyılların devam koşulu yerine getirilmemiş dersleri devam zorunluluğu şartı ile alınır. Tekrarlanan ve çakışan derslerin devam koşulu yerine getirilmiş ise, o ders ile bulunulan  yarıyıldaki çakışan ders birlikte alınabilir.

             Öğrenci başarısız olduğu seçmeli ders veya dersleri ileriki yarıyıllarda tekrar edebileceği gibi, bu derslerin yerine varsa başka seçmeli ders veya dersleri de seçebilir. Ders tekrarında seçilen farklı bir ders için devam zorunluluğu aranır.

             Ders kayıt formları ilgili bölüm başkanı tarafından onaylanıp dekanlık veya yüksekokul müdürlüğünce Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına gönderilir.

             Bir derse kaydını yaptıranların listesi, ilgili birimlerce yarıyılın en geç dördüncü haftası içinde, o dersi yürüten öğretim elemanına verilir."

             MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörü yürütür.