28 Eylül 2008 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 27011

YÖNETMELİK

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesinden:

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL EĞİTİM-

ÖĞRETİMİ VE YABANCI DİL HAZIRLIK EĞİTİM-ÖĞRETİMİ

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

 

             MADDE 1 – 28/9/2004 tarihli ve 25597 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Yabancı Dil Eğitim-Öğretimi ve Yabancı Dil Hazırlık Eğitim-Öğretimi Yönetmeliğinin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             "a) Zorunlu yabancı dil dersleri: Yabancı dil muafiyet sınavına girmeyen veya bu sınavda başarılı olamayan öğrencilere 2547 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendi gereğince düzenlenen zorunlu yabancı dil dersleri okutulur. Bu dersler ön lisans programlarında toplam 56, lisans programlarında toplam 84 saatten az olmamak üzere, en az iki yarıyıl olarak programlanır."

             MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörü yürütür.