16 Ekim 2008 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 27026

YÖNETMELİK

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesinden:

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ KADIN ARAŞTIRMALARI VE

UYGULAMALARI MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

             Amaç

             MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi bünyesinde kurulan, Kadın Araştırmaları ve Uygulamaları Merkezinin amaçlarına, faaliyetlerine, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

             Kapsam

             MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Kadın Araştırmaları ve Uygulamaları Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına ve bu organların görevlerine ilişkin hükümleri kapsar.

             Dayanak

             MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

             Tanımlar

             MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

             a) Merkez: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Kadın Araştırmaları ve Uygulamaları Merkezini,

             b) Merkez Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

             c) Merkez Müdürü: Merkezin Müdürünü,

             ç) Merkez Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

             d) Rektör: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörünü,

             e) Üniversite: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesini

             ifade eder.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

             Merkezin amacı

             MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; kadınlara ilişkin tüm konularda kuramsal ve uygulamalı araştırmalar yapmak, bunların yapılmasını özendirmek, başlatmak, desteklemek, geliştirmek ve yayınlamak için imkan sağlamak, ilgili tüm ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla işbirliği ve koordinasyon görevini yürütmektir.

             Merkezin faaliyet alanları

             MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

             a) Merkezin amaçları doğrultusunda yerel, ulusal ve uluslararası diğer kurum ve kuruluşlarla işbirliği yaparak kongre, sempozyum, panel, atölye çalışmaları, yüksek lisans programları ve kurslar düzenlemek, özel veya resmi kuruluşlardan gelecek istekler doğrultusunda projeler ve projelerle ilgili uygulama birimlerini oluşturmak, bunlara katılmak, bunları desteklemek ve yürütmek,

             b) Kadın haklarının korunmasını, yaygınlaştırılmasını, geliştirilmesini sağlamak ve kadınların eğitimini, sosyal, kültürel, ekonomik ve siyasi alanlardaki çalışmalarını desteklemek,

             c) Kadına yönelik ülke politikalarının geliştirilmesine katkıda bulunmak,

             ç) Öğrencilerin ve araştırmacıların; Merkezin amacıyla ilgili konularda eğitim, araştırma ve öğretim yapmalarını sağlamak, bu konuda yardımcı olmak, kadınların sorunlarının çözümünde katkısı olacak uygulamalı çalışmaları özendirmek ve bunlara imkan sağlamak,

             d) Amaçta belirtilen konularda dergi, broşür, araştırma raporu ve kitaplar yayımlamak, sosyal-kültürel, sanatsal ve bilimsel etkinlikler düzenlemek, kadın araştırmaları arşivi ve kitaplığı oluşturmak,

             e) İşbirliği yapılan bilim alanlarında kamu veya özel sektörün her düzeydeki personelinin eğitimi için, kurs, seminer, konferans, kongre, sempozyum, panel ve her türlü bilimsel toplantı ve benzeri faaliyetler düzenlemek,

             f) Yurt içindeki ve yurt dışındaki benzer merkezlerle işbirliği yapmak ve bu amaçla bilimsel toplantılar düzenlemek, öğrenci ve öğretim üyesi alışverişinde bulunmak, ortak çalışmalar, projeler ve araştırmalar geliştirmek, bunlarda yer almak ve desteklemek,

             g) Merkezin amacına uygun diğer etkinlikleri düzenlemek ve etkinliklere katılmak.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

             Merkezin yönetim organları

             MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları; Merkez Müdürü, Merkez Yönetim Kurulu ve Merkez Danışma Kurulundan oluşur.

             Merkez müdürü ve görevleri

             MADDE 8 – (1) Merkez Müdürü; Rektör tarafından Üniversitede görevli öğretim üyeleri arasından üç yıl için görevlendirilir. Süresi biten Merkez Müdürü yeniden görevlendirilebilir. Merkez müdürünün görevi başında bulunmama süresi altı ayı geçtiği takdirde yeni Merkez Müdürü görevlendirilir.

             (2) Üniversitede görevli öğretim üyelerinden, Merkez Müdürünün teklif edeceği altı aday arasından Rektör tarafından görevlendirilen üç yardımcısı bulunur. Merkez Müdürünün bulunmadığı zamanlarda müdür yardımcılarından biri Merkez Müdürüne vekalet eder. Merkez Müdürünün görevi sona erdiğinde müdür yardımcılarının  da görevi sona erer.

             (3) Merkez Müdürünün görevleri  şunlardır:

             a) Merkezi temsil etmek,

             b) Müdür yardımcıları arasında görev paylaşımı yapmak ve yapılan işleri denetlemek,

             c) Merkez Yönetim Kurulu ile Merkez Danışma Kuruluna başkanlık etmek ve Merkezin çalışmalarını amaçlarına uygun olarak yürütmek,

             ç) Merkez Yönetim Kurulu ve Merkez Danışma Kurulunu toplantıya çağırmak ve toplantı gündemini hazırlamak, toplantıları yönetmek,

             d) Merkezin yıllık faaliyet raporunu her yılın Aralık ayında hazırlayarak Rektörün onayına sunmak,

             e) Merkez Yönetim Kurulu tarafından kendisine verilen diğer görevleri yapmak.

             Merkez yönetim kurulu ve görevleri

             MADDE 9 – (1) Merkez Yönetim Kurulu; Merkez Müdürünün başkanlığında, müdür yardımcıları ve Üniversitede Merkezin çalışma alanlarında faaliyet gösteren ve Merkez Müdürünün önerisi  üzerine Rektörün onayı ile görevlendirilen yedi öğretim elemanı olmak üzere toplam onbir kişiden oluşur. Üyeler üç yıl için görevlendirilir. Süresi biten Merkez Yönetim Kurulu üyeleri aynı şekilde Rektör tarafından üç yıllık süre için yeniden görevlendirilebilir. Süresi bitmeden ayrılanların veya altı aydan fazla Üniversite dışında görevlendirilenlerin yerine yeni üyeler görevlendirilebilir. Merkez Yönetim Kurulu salt çoğunlukla toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır.

             (2) Merkez Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

             a) Ayda en az bir kez ve gerektiğinde Merkez Müdürünün çağrısı üzerine Merkez Müdürünün başkanlığında toplanmak,

             b) Merkezin amacına uygun çalışma politikalarını belirlemek,

             c) Bir sonraki takvim yılı içinde yapılacak her türlü bilimsel, eğitsel ve uygulamalı toplantı ve faaliyetleri belirlemek,

             ç) Proje konularını tespit etmek,

             d) Merkezin araştırma, uygulama birimlerinin kurulmasına karar vermek, Merkez Yönetim Kurulunun teklifine göre bu birimlerin başkanlarını görevlendirmek ve birimlere ait çalışma esaslarını inceleyip  onaylamak,

             e) Merkezin yıllık faaliyet raporunu inceleyip onaylamak,

             f) Merkez Danışma Kurulu üyelerini seçmek,

             g) Merkez Yönetim Kurulunun karar vermesi gereken diğer işleri sonuçlandırmak.

             Merkez danışma kurulu ve görevleri

             MADDE 10 – (1) Merkez Danışma Kurulu; Merkez Müdürü, müdür yardımcıları ve Merkez Yönetim Kurulunun diğer üyeleri ile Merkez Yönetim Kurulu tarafından, Merkezin faaliyetleriyle ilgili alanlarda bilgi ve deneyime sahip Üniversite öğretim elemanları ve istekleri halinde kamu ve özel kuruluşlardaki kişiler arasından görevlendirilen dört kişi olmak üzere toplam onbeş kişiden oluşur. Her iki ayda bir kez Merkez Müdürünün çağrısı üzerine Merkez Müdürünün başkanlığında toplanır. Toplantılarda salt çoğunluk koşulu aranmaz.

             (2) Merkez Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:

             a) Merkezin çalışmalarına uyarı ve önerileriyle katkıda bulunmak,

             b) Merkezin, genel faaliyetlerinin yönetimiyle ilgili konularda uyarı ve öneri geliştirmek, destek sağlamak, amaçlarına uygunluğu konusunda danışmanlık yapmak.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

             Personel ihtiyacı

             MADDE 11 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

             Harcama yetkilisi

             MADDE 12 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür.

             Demirbaş, alet, ekipman

             MADDE 13 – (1) Merkez tarafından desteklenen araştırmalar kapsamında alınan her türlü alet, ekipman ve demirbaşlar Merkezin kullanımına tahsis edilir.

             Yürürlük

             MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

             Yürütme 

             MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörü yürütür.