9 Haziran 2009 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 27253

YÖNETMELİK

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesinden:

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ KADIN ARAŞTIRMALARI

 VE UYGULAMALARI MERKEZİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

             MADDE 1 – 16/10/2008 tarihli ve 27026 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Kadın Araştırmaları ve Uygulamaları Merkezi Yönetmeliğinin adı “Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Kadın Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği” olarak değiştirilmiştir.

             MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi bünyesinde kurulan Kadın Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyetlerine, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.”

             MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 2 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Kadın Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına ve bu organların görevlerine ilişkin hükümleri kapsar.”

             MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “ a) Merkez: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Kadın Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezini,”

             MADDE 5 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

             MADDE 6 – Bu Yönetmelik hükümlerini Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

16/10/2008

27026