19 Haziran 2009 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 27263

YÖNETMELİK

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesinden:

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ NANOBİLİM VE TEKNOLOJİ

ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

             Amaç

             MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi bünyesinde kurulan, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Nanobilim ve Teknoloji Araştırma ve Uygulama Merkezinin amaçlarına, faaliyetlerine, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

             Kapsam

             MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Nanobilim ve Teknoloji Araştırma ve Uygulama Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına ve bu organların görevlerine ilişkin hükümleri kapsar.

             Dayanak

             MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

             Tanımlar

             MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

             a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

             b) Merkez (NANOAUM): Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Nanobilim ve Teknoloji Araştırma ve Uygulama Merkezini,

             c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

             ç) Rektör: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörünü,

             d) Üniversite: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesini,

             e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu

             ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

             Merkezin amacı

             MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; Üniversitenin nanobilim, nanoteknoloji ve malzeme bilimi gibi farklı disiplinlerinde yürütülen yeni yöntemleri, teknikleri kullanarak üstün özellikli yeni bilimsel ve teknolojik ürünler geliştirmek, Türkiye’nin bu alanda öncelikli konularını belirleyerek bilimsel ve teknolojik faaliyetlerde bulunmak ve bunların insanlığa faydalı ürünlere dönüşümünü sağlamak, laboratuvar şartlarında bilimsel araştırmalar yaparak günlük kullanım alanı olan ürünleri geliştirmek, bunları endüstriye uygun hale getirecek araştırma faaliyetlerinde bulunmak ve Üniversitenin bu konularda araştırmalar yapan diğer birimlerini desteklemek, geliştirilen ve elde edilen sonuçların uygulayıcılara aktarılmasına katkıda bulunmaktır.

             Merkezin faaliyet alanları

             MADDE 6 – (1) Merkez amacı çerçevesinde aşağıdaki faaliyetlerde bulunur:

             a) Üniversite adına kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektöre araştırma projeleri ve uygulama projeleri hazırlamak,

             b) Nanobilim, nanoteknoloji ve malzeme bilimi alanındaki yurt içindeki ve yurt dışındaki kurum, kuruluş ve laboratuvarlar ile bilimsel iletişim ve paylaşımlarda bulunarak destek sağlanan projeleri Üniversitede bulunan araştırmacıların katılımı ve Merkeze bağlı laboratuvar imkanları ile desteklemek ve uygulamalarını gerçekleştirmek,

             c) Merkeze bağlı kurulan laboratuvarların geliştirilmesi için uygun cihazların alımını önermek,

             ç) Laboratuvardaki cihazlar ile yeni yöntemler ve teknikler geliştirerek analizlerin yapılışı için eleman yetiştirilmesini sağlamak, nitelikli elemanların yurt içinde ve gerektiğinde yurt dışında eğitimlerini sağlamak,

             d) Türkiye’nin ve bölgenin ihtiyaçlarına yönelik temel ve uygulamalı bilimlerde seçilen araştırma projelerinin desteklenmesine öncelik tanımak, araştırmaları teşvik etmek,

             e) Farklı alanlarda eğitim-öğretim gören lisans ve lisansüstü öğrencilerinin tez çalışmalarını ve bilimsel araştırmalarını desteklemek ve geliştirmek,

             f) Önerilen projeleri planlayarak farklı disiplinlere ulaşmasını sağlamak ve hayata geçirmek için gerekli çalışmalar yapmak,

             g) Üniversitenin bilimsel araştırma projeleri ile kamu kurum ve kuruluşları tarafından desteklenen projeleri yürüten araştırmacıları Merkeze bağlı laboratuvar imkanları ile desteklemek,

             ğ) Merkezin çalışma alanına giren konularda kongre, konferans, sempozyum, seminer, çalıştay, kurs ve benzeri ulusal ve uluslararası bilimsel toplantılar düzenlemek, katılım belgesi vermek,

             h) Üniversite ile sanayi ve toplum kesimleri arasında işbirliğinin gelişmesi için gerekli ortamı sağlamak,

             ı) Merkezin faaliyet alanlarında yurt içinde ve yurt dışında bulunan kuruluşlarla işbirliği yapmak, bilgi ve eleman değişiminde bulunmak,

             i) Proje ve araştırmalardan elde edilen sonuç ve bulguları; teknik rapor, konferans tebliği, bilimsel makale, popüler yayın ve diğer medya araçlarıyla kamuoyuna duyurmak; bu amaçla yurt içinden ve yurt dışından katılımları teşvik etmek,

             j) Proje ve araştırmalardan elde edilen sonuç ve bulguları patent haline getirmek ve gerekli yerlere başvurularda bulunmak,

             k) Bölgesel ve ülkesel öneme sahip konularda karşılaşılan sorunlara yönelik araştırmalar yapmak ve çözüm önerileri üretmek,

             l) Doğa ve çevre konusunda araştırma, uygulama ve kontrol laboratuvarları kurmak ve bunlara ilişkin görevleri yürütmek,

             m) Rektörlükçe ve Üniversitenin diğer yetkili organlarınca verilen, Merkezin amacına uygun diğer görevleri yerine getirmek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

             Merkezin yönetim organları

             MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları; Müdür, Yönetim Kurulu ve Danışma Kuruludur.

             Müdür ve görevleri

             MADDE 8 – (1) Müdür; nanobilim, nanoteknoloji ve malzeme bilimi alanında araştırmaları, projeleri, bilimsel yayınları ve patenti/patentleri bulunan, yurtdışı nanobilim ve teknoloji alanında deneyime sahip ve benzer merkezlerle çalışmaları olan öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıl süre için görevlendirilir. Süresi biten Müdür yeniden görevlendirilebilir. Müdürün altı aydan fazla Üniversite dışında görevlendirilmesi halinde yerine yenisi görevlendirilir.

             (2) Müdür, Yönetim Kurulu üyeleri arasından bir veya iki kişiyi müdür yardımcısı olarak görevlendirilmek üzere Rektörün onayına sunar. Müdür görevi başında bulunmadığı zaman müdür yardımcılarından birini vekil bırakır.

             (3) Müdürün görevleri şunlardır:

             a) Merkezi temsil etmek ve Merkezin etkinliklerini amaçlarına uygun olarak yürütmek,

             b) Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak, toplantı gündemlerini hazırlamak ve bu kurula başkanlık etmek,

             c) Alınan kararları uygulamak, Merkezin idari işlerini yürütmek, bütçe teklifini hazırlamak, Yönetim Kurulunun görüşünü aldıktan sonra Rektöre sunmak,

             ç) Merkez bünyesinde oluşturulan çalışma gruplarının etkinliklerini düzenlemek, yürütmek ve denetlemek,

             d) Yurt içinde ve yurt dışında bulunan diğer merkez ve kuruluşlarla iş birliği yaparak Merkezin amaçlarına uygun projeler gerçekleştirmek ve karşılıklı iş birliklerinde bulunmak,

             e) Merkezin yıllık faaliyet raporunu her yılın Aralık ayında hazırlayarak Rektöre sunmak.

             Yönetim kurulu ve görevleri

             MADDE 9 – (1) Yönetim Kurulu; Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından, üç yıl süre için Üniversitenin aylıklı ve devamlı statüdeki öğretim üyeleri arasından görevlendirilen, Fen-Edebiyat Fakültesinden dört üye, Tıp, Ziraat, Mühendislik-Mimarlık Fakültelerinden birer üye olmak üzere toplam yedi üyeden oluşur. Süresi biten üyeler yeniden görevlendirilebilir. Süresi bitmeden ayrılanların veya altı aydan fazla Üniversite dışında görevlendirilenlerin yerine yenileri görevlendirilebilir. Yönetim Kurulu Rektör başkanlığında toplanır. Rektörün olmadığı durumlarda Yönetim Kuruluna Müdür başkanlık eder. Yönetim Kurulu çoğunluk ile toplanır. Oylamalar kapalı oylama ile yapılır ve kararlar salt çoğunlukla verilir. Oyların eşitliğinde başkanın kullandığı oy yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır.

             (2) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

             a) Kuruluş amacına ve bu Yönetmelik hükümlerine göre Merkezin çalışmalarını düzenlemek ve alınan kararların yürütülmesini sağlamak,

             b) Merkezin yönetimi ve çalışmaları ile ilgili kararlar almak, Merkezin bünyesinde kurulacak çalışma grupları ve bu gruplara seçilecekler ile ilgili Müdürün önerilerini incelemek ve karara bağlamak,

             c) Mevcut imkanlara göre uygulama ve araştırma alanları konusunda kararlar almak,

             ç) Yıl sonu faaliyetlerinin hazırlanmasında Müdüre yardımcı olmak,

             d) Bu Yönetmelik hükümlerine göre verilen diğer görevleri yapmak.

             Danışma kurulu

             MADDE 10 – (1) Danışma Kurulu; Üniversitenin sağlık, mühendislik, tıp, fen bilimleri, ziraat ve su ürünleri alanlarında görev yapan kadrolu öğretim elemanları arasından veya istekleri halinde kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektördeki uzman kişiler arasından Yönetim Kurulu tarafından seçilen ve Rektörce görevlendirilen en az sekiz en çok oniki kişiden oluşur.

             (2) Danışma Kurulu, Yönetim Kurulunun gerekli gördüğü hallerde Müdür tarafından tespit edilecek bir tarihte toplanır, toplanmak için çoğunluk şartı aranmaz.

             Danışma kurulunun görevleri

             MADDE 11 – (1) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:

             a) Merkezin uzun vadeli bilimsel ve idari planlarını değerlendirmek ve Yönetim Kuruluna önerilerde bulunmak,

             b) Merkezin faaliyetleri ile ilgili değerlendirmeler yapmak ve önerilerde bulunmak,

             c) Merkezin amaçları doğrultusunda Türkiye’nin, bölgenin ve Üniversitenin öncelikli konularını belirleyerek bu konularda Yönetim Kuruluna önerilerde bulunmak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

             Personel ihtiyacı

             MADDE 12 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

             Harcama yetkilisi

             MADDE 13 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Gerektiğinde Rektör bu yetkisini Müdüre devredebilir.

             Demirbaş, alet, ekipman

             MADDE 14 – (1) Merkez tarafından desteklenen araştırmalar kapsamında alınan her türlü alet, ekipman ve demirbaşlar Merkezin kullanımına tahsis edilir.

             Hüküm bulunmayan haller

             MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde diğer ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

             Yürürlük

             MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             Yürütme

             MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörü yürütür.