29 Temmuz 2009 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 27303

YÖNETMELİK

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesinden:

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ SUALTI ARAŞTIRMA

VE UYGULAMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

             Amaç

             MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi bünyesinde kurulan, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Sualtı Araştırma ve Uygulama Merkezinin amaçlarına, faaliyetlerine, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

             Kapsam

             MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi bünyesindeki sualtı ve kıyısal bölgelerimizdeki canlı kaynakları, jeoloji, arkeoloji, jeofizik, deniz kimyası, coğrafik çalışmalar, güzel sanatlar, sualtı hekimliği, sualtı fiziği, arkeoloji ve tarih konularında her türlü sualtı araştırmalarını ve bu konularla ilgili kurs, sualtı sportif yarışmalar, seminer, konferans, çalıştay, bilimsel geziler, sergiler  ve yayınlar gibi faaliyetleri kapsar.

             Dayanak

             MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

             Tanımlar

             MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

             a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

             b) Merkez: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Sualtı Araştırma ve Uygulama Merkezini,

             c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

             ç) Rektör: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörünü,

             d) Üniversite: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesini,

             e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu

             ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

             Merkezin amacı

             MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; başta sualtı canlıları olmak üzere; sualtı arkeolojisi, sualtı tarihi, sualtı eğitimi, sualtı hekimliği ve diğer ilgili tüm bilim dallarını kapsamaktadır. Ayrıca sualtı dünyasının önemini tanıtacak tüm eğitim çalışmalarını uygulamalı olarak gerçekleştirmektir.

             Merkezin faaliyet alanları

             MADDE 6 – (1) Merkez amacı çerçevesinde aşağıdaki faaliyetlerde bulunur:

             a) Deniz ve içsularda her türlü araştırma ve benzer konularda kurum ve kuruluşlarla işbirliği gerçekleştirir.

             b) Türkiye içsuları (göl, gölet, akarsular) ve denizlerde gerçekleştirilecek canlı-cansız su kaynaklarının kullanımı, iyileştirilmesi, kirlilik sorunlarına yönelik araştırma ve uygulamalar yapar, organize eder, öneriler getirir.

             c) İçsu ve denizlerle ilgili her türlü biyolojik araştırmaları yapar. Yaşayan organizmaların envanterlerinin çıkarılması, bunların kullanımı, ekonomik içerikli ürünlerin iyileştirilmesi, zenginleştirilmesi, yapay yetiştiricilik ile ilgili konularda araştırma ve uygulamalar yapar.

             ç) İçsu ve denizlerde her türlü jeolojik, sedimantolojik araştırmaları planlar, bu konuda çalışan kurum ve kuruluşlara yardım eder.

             d) İçsu ve denizlerde fiziksel ve kimyasal oşinografik araştırmalar planlar, bu konuda çalışan kurum ve kuruluşlara yardım eder.

             e) İçsu ve denizlerde her türlü arkeoloji ve tarih bilimlerine ilişkin araştırmayı planlar, sualtında bulunan kültür varlıklarının bilime ve insanlığa kazandırılması hususunda aktif görev alarak bu konuda çalışan kurum ve kuruluşlara yardım eder.

             f) Sualtı milli parkların ve koruma alanlarının tespitinde görev alır. Bu konuda çalışan kurum ve kuruluşlara yardım eder.

             g) İçsu ve denizlerin kullanım, yönetim ve diğer sorunlarına ışık tutacak araştırmalar yapar, öneriler getirir.

             ğ) Bu araştırmalar ve uygulamalarda gerekli olabilecek dalışlar için her an bir balıkadam ekibini göreve hazır tutar.

             h) Sualtı hekimliği alanında yapılan bilimsel çalışmalara (Serbest dalıcı fizyolojisi, basınç odası ve hiperbarik oksijen tedavisi vb.) destek olur.

             ı) Sualtı fiziği, jeofizik, deniz kimyası, sualtı turizmi ve coğrafik çalışmalara yardımcı olur.

             i) Güzel sanatlar bilim dalında sualtı ile ilgili yapılacak her türlü çalışmaya destek olur, uygulanan faaliyetlere katılımı sağlar.     

             j) Diğer ulusal yabancı kurum ve kuruluşlar ile amacına uygun konularda işbirliği yapar.

             k) Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi öğretim üyesi ve görevlilerine, öğrencilerine ve bölge halkına sualtı dünyasını  tanıtıcı konferans, seminer, panel vb. organize eder. Sualtı cankurtarma ve balıkadamlık kursları açarak başarılı olanlara belge verir.

             l)  Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi’ne bağlı kurumlar ve özellikle Su Ürünleri Fakültesi ile yakın ilişki kurar ve 

             yardımcı olur.

             m) Bölgemizde sualtı araştırmaları ile ilgili olarak yurtiçi,  yurtdışındaki üniversite ve diğer kuruluşlarla işbirliği yapar.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

             Merkezin yönetim organları

             MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları; Müdür, Yönetim Kurulu ve Danışma Kuruludur.

             Müdür ve görevleri

             MADDE 8 – (1) Müdür; Su Ürünleri Fakültesi öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıl süre için görevlendirilir. Süresi biten Müdür yeniden görevlendirilebilir.   

             (2) Müdür, Yönetim Kurulu üyeleri arasından bir  kişiyi müdür yardımcısı olarak görevlendirilmek üzere Rektörün onayına sunar. Müdür görevi başında bulunmadığı zaman müdür yardımcısını vekil bırakır.

             (3) Müdürün görevleri şunlardır:

             a) Merkezi temsil etmek ve Merkezin etkinliklerini amaçlarına uygun olarak yürütmek,

             b) Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak, toplantı gündemlerini hazırlamak ve bu kurula başkanlık etmek,

             c) Alınan kararları uygulamak, Merkezin idari işlerini yürütmek, bütçe teklifini hazırlamak, Yönetim Kurulunun görüşünü aldıktan sonra Rektöre sunmak,

             ç) Merkez bünyesinde oluşturulan çalışma gruplarının etkinliklerini düzenlemek, yürütmek ve denetlemek,

             d) Yurtiçi, yurtdışı kurum ve kuruluşlarla amaca uygun işbirliği yapar ve projelerin gerçekleşmesini sağlar,

             e) Merkezin yıllık faaliyet raporunun hazırlanmasını ve Rektöre sunulmasını sağlar,

             f) Yurt içinde ve yurt dışında bulunan diğer merkez ve kuruluşlarla iş birliği yaparak Merkezin amaçlarına uygun projeler gerçekleştirmek ve karşılıklı iş birliklerinde bulunmak.

             Yönetim kurulu ve görevleri

             MADDE 9 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür dahil beş kişiden oluşur. Yönetim Kurulu Merkez Müdürünün görüşü alınarak Rektör tarafından atanır. Yönetim kurulu üye tam sayısı ile toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır.

             (2) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

             a) Ayda bir kez toplanarak merkezin yönetim ve faaliyetlerini yönlendirmek. Yıllık çalışma programı hazırlamak.

             b) Yapılacak araştırma ve uygulamalarda çalışacak elemanların tespit ve tayinini sağlamak.

             c) Merkezin amacına uygun çalışmaların koordinasyon ve organizasyonlarında fikirler üretmek, kararlar almak.

             ç) Yıllık faaliyet raporu ve bütçe teklifleri ile ilgili çalışmalarda müdüre yardımcı olmak.

             d) Merkezin yıllık mali bütçesini hazırlamak.

             e) Yıl sonu faaliyet raporlarını hazırlamak.

             Danışma kurulu

             MADDE 10 – (1) Danışma Kurulu; çalışma alanı ile ilgili görüş ve önerileri belirlemek amacıyla en az yılda iki defa olağan toplanır. Ancak; Rektör veya Müdür gerekli gördüğünde ya da üyelerin salt çoğunluğunun talebi gündemli olarak toplantıya çağrılabilir. Bu kurul bir Rektör Yardımcısı, Merkez Müdürü, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi temsilcisi, Fen-Edebiyat Fakültesi Temsilcisi (Arkeoloji Bölümü), Tıp Fakültesi Temsilcisi, İl Genel Meclis üyesi, Belediye Başkanlığı temsilcisi, Sualtı Federasyonu temsilcilerinden oluşur.

             Danışma kurulunun görevleri

             MADDE 11 – (1) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:

             a) Merkezin görev alanlarıyla ilgili görüşlerini değerlendirmek ve geliştirmek.

             b) Merkeze sunulan projelere ilişkin görüş bildirmek ve merkez karar organlarına her kademede yardımcı olmak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

             Personel ihtiyacı

             MADDE 12 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

             Harcama yetkilisi

             MADDE 13 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Gerektiğinde Rektör bu yetkisini Müdüre devredebilir.

             Demirbaş, alet, ekipman

             MADDE 14 – (1) Merkez tarafından desteklenen araştırmalar kapsamında alınan her türlü alet, ekipman ve demirbaşlar Merkezin kullanımına tahsis edilir.

             Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

             MADDE 15 – (1) 13/3/2003 tarihli ve 25047 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Sualtı Tarih ve Arkeoloji Araştırma Merkezi Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

             Yürürlük

             MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             Yürütme

             MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörü yürütür.