12 Ağustos 2009 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 27317

YÖNETMELİK

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesinden:

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA

VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

             MADDE 1 – 2/4/2008 tarihli ve 26835 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinin 10 uncu maddesinin birinci ve ikinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “(1) Yönetim  Kurulu Rektör başkanlığında aşağıdaki üyelerden oluşur;

             a) Tıp Fakültesi Dekanı,

             b) Merkez Müdürü (Başhekim),

             c) Cerrahi Tıp Bilimleri Bölüm Başkanlığının profesör ve doçent öğretim üyelerinin kendi aralarından oylama ile seçtiği en az biri profesör ve biri doçent olmak üzere farklı anabilim dallarından üç öğretim üyesi,

             ç) Dahili Tıp Bilimleri Bölüm Başkanlığının profesör ve doçent öğretim üyelerinin kendi aralarından oylama ile seçtiği en az biri profesör ve biri doçent olmak üzere farklı anabilim dallarından üç öğretim üyesi,

             d) Temel Tıp Bilimleri Bölüm Başkanlığına bağlı hastanede ünitesi olan anabilim dallarındaki profesör ve doçent öğretim üyelerinin kendi arasından oylama ile seçtiği farklı anabilim dallarından biri profesör ve diğeri doçent olmak üzere iki öğretim üyesi,

             e) Tıp Fakültesi’nde görevli tüm yardımcı doçent öğretim üyelerinin kendi aralarından seçeceği bir yardımcı doçent temsilcisi üye,

             f) Döner Sermayeden sorumlu merkez müdür yardımcısı,

             g) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nin İşletme, İktisat veya Hukuk Fakültesi mezunu öğretim üyeleri arasından rektör tarafından atanan bir öğretim üyesi.”

             “(2) Yönetim Kurulunun raportörlük görevini döner sermayeden sorumlu başhekim yardımcısı yürütür. Seçimle gelen üyelerin görev süreleri üç yıldır. Toplantılara mazeretsiz olarak üst üste iki kez katılmayanların ve sağlık, görevlendirme vb. gibi nedenlerle 6 aydan daha fazla süreyle toplantılara katılmayacağı belirlenen üyelerin yerine onun görev süresini doldurmak üzere bir yenisi atanır/seçilir.”

             MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

             MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

2/4/2008

26835