5 Eylül 2009 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 27340

YÖNETMELİK

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesinden:

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİ

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

             Amaç

             MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesine bağlı olarak kurulan Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Süt ve Süt Ürünleri Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

             Kapsam

             MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Süt ve Süt Ürünleri Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

             Dayanak

             MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

             Tanımlar

             MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

             a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

             b) Merkez: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Süt ve Süt Ürünleri Uygulama ve Araştırma Merkezini,

             c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

             ç) Rektör: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörünü,

             d) Üniversite: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesini,

             e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu

             ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

             Merkezin amacı

             MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:

             a) Çanakkale ilinin Ezine-Bayramiç ve Ayvacık ilçelerini kapsayan bölgede Ezine peyniri üretiminin gerçekleştirilmesi, süt ve süt ürünleri alanında kalite ve verimliliğin arttırılması konusunda gerekli çalışmaları yapmak,

             b) Süt sektörünün öncelikli konularını kapsayan ulusal ve uluslararası düzeyde uygulamalı araştırma ve geliştirme projeleri yapmak,

             c) Bölgedeki süt ve süt ürünleri endüstrisine ürün ve yöntem geliştirme konularında yüksek nitelikli araştırma ve geliştirme desteği vermek, süt endüstrisinin rekabet gücünü arttırmaya yardımcı olmak, 

             ç) Bölgedeki keçi, koyun ve inek sütleri ve Ezine peynirleriyle ilgili sistematik olarak araştırma yapmak, bilgi üretmek, veri tabanları ve kalite standartlarını oluşturmak ve konuyla ilgili toplantı ve yayınlar yapmak,

             d) Türkiye’nin süt ve süt ürünleri alanında ulusal politikalarının belirlenmesine katkıda bulunmak, bu amaçla ulusal düzeyde kamu sektörü ve özel sektör kurum ve kuruluşları ile etkin işbirliği yapmak,

             e) Bölgedeki çiğ süt hammaddeleri ve süt ürünlerinin denetiminin sürekliliğini sağlamak, araştırma ve geliştirme faaliyetleri ile üretimin optimizasyonu, geliştirilmesi, üreticinin ihtiyaç, talep ve sorunlarının çözümlerine yönelik çalışmalarda bulunmak.

             Merkezin faaliyet alanları

             MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

             a) Çanakkalede süt ve süt ürünleri üretimi ve denetimi çalışmalarının koordinasyon ve işbirliği içinde yürütülmesini sağlamak,

             b) Çanakkalede katma değeri yüksek süt ürünleri tasarımı ve üretimi, süt ve sağlık, süt ve beslenme, süt kalite ve güvenliği, süt ve tüketici konularında araştırma projeleri yapmak, konu ile ilgili mercileri teşvik etmek ve yönlendirmek, koordinasyonunu sağlamak, danışmanlık hizmeti vermek, bu konudaki çalışmalara katılarak araştırma ve planlama potansiyelini arttırmak,

             c) Bölgedeki süt sektörlerine yönelik veri tabanları oluşturmak ve bu konuda çıkabilecek sorunlara acil çözüm önerileri geliştirmek, sektör temsilcileri ile işbirliği halinde araştırma ve geliştirme projeleri gerçekleştirmek,

             ç) Bölgedeki süt ve süt ürünlerinin çeşitli faktörlerle değişimini ve çeşitliliğini değerlendirmek üzere bileşim belirleme çalışmaları yapmak, veri tabanları oluşturmak,

             d) Süt sektöründe küresel düzeyde eğilimleri yakından takip etmek, bu eğilimlere paralel araştırmalar yapmak ve bilgi üretmek, bu bilgileri Çanakkale süt sektörünün hizmetine sunmak, süt endüstrisi ile Üniversite arasında işbirliğini arttırmak,

             e) Kamuoyunu aydınlatmak amacıyla ulusal ve uluslararası nitelikte panel, konferans, sempozyum ve kongre gibi toplantılar düzenlemek,

             f) Yurtdışında ve yurtiçinde süt sektöründeki gelişmeleri izlemek, kamuoyuna bu konularda doğru ve güvenilir açıklamalar yapmak, bilgilendirici bültenler yayımlamak, doğabilecek spekülasyonları önlemek, 

             g) Üniversitenin ilgili fakülte, yüksekokul ve uygulama-araştırma merkezleri yanında, Üniversite dışındaki kurum ve kuruluşlar ile işbirliği yaparak süt ve süt ürünleriyle ilgili konularda; toplumun her kesiminin eğitimine yardımcı olmak, bu amaçla ulusal ve uluslararası düzeyde sertifikaya yönelik eğitim ve öğretim programları düzenlemek,

             ğ) Yurtiçi ve yurtdışındaki ilgili kişi, kurum ve kuruluşlarla işbirliği halinde çalışmak,

             h) Gerekli veri tabanları oluşturulduktan sonra süt ve süt üretiminin gerçekleştirilmesi konusunda çalışmalarda bulunmak,

             ı) Yönetim Kurulunun kararlaştıracağı diğer faaliyetlerde bulunmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

             Merkezin yönetim organları

             MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

             a) Müdür,

             b) Yönetim Kurulu,

             c) Danışma Kurulu.

             Müdür

             MADDE 8 – (1) Müdür, Merkezin çalışma alanı ile ilgili Üniversite öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Süresi biten Müdür, yeniden görevlendirilebilir.

             (2) Müdürün önerisi ile Müdüre çalışmalarında yardımcı olmak üzere Üniversitede görevli öğretim elemanları arasından en çok iki kişi Rektör tarafından müdür yardımcısı olarak görevlendirilir. Rektör gerektiğinde aynı usulle müdür yardımcılarını değiştirebilir.

             (3) Müdür görevi başında bulunmadığı zamanlarda yardımcılarından birini vekil bırakır. Vekalet altı aydan fazla sürerse yeni Müdür görevlendirilir. Müdürün görevi sona erdiğinde yardımcılarının da görevi sona erer.

             Müdürün görevleri

             MADDE 9 – (1) Müdür; Merkezin amaçları doğrultusundaki çalışmaların düzenli bir şekilde yürütülmesinden, Merkezin tüm etkinliklerinin gözetim ve denetiminden ve bu konularda gerekli önlemlerin alınmasından Rektöre ve Yönetim Kuruluna karşı birinci derecede sorumludur. Merkezi temsil eden Müdür; Merkez çalışmalarının gerektirdiği görevlendirmeleri yapar, her öğretim yılı sonunda ve istenildiğinde Merkezin genel durumu ve işleyişi hakkındaki raporunu Yönetim Kurulunun görüşünü de aldıktan sonra Rektöre sunar.

             Yönetim kurulu

             MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Rektörün başkanlığında, Rektörün bulunmadığı durumlarda Müdürün başkanlığında, Müdürün belirleyeceği bir müdür yardımcısı ve Merkezin çalışma alanı ile ilgili Üniversite öğretim elemanları arasından Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilen beş üyeden oluşur. Süresi biten üye yeniden görevlendirilebilir. Herhangi bir nedenle görevinden ayrılan üyenin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere aynı yöntemle yeni bir üye görevlendirilir.

             (2) Yönetim Kurulu ayda en az bir kez ve gerektiğinde Müdürün çağrısı üzerine toplanır. Yönetim Kurulunun kararları oy çokluğu ile alınır.

             Yönetim kurulunun görevleri

             MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulu akademik bir organ olup; Merkezin eğitim, öğretim, bilimsel araştırma, danışmanlık ve yayın faaliyetleri ile bu faaliyetlerle ilgili esasları kararlaştırır.

             (2) Yönetim Kurulu; Merkezin yönetimi ile ilgili konularda aşağıdaki görevleri yapar:

             a) Merkezin çalışmalarıyla ilgili plan ve programların hazırlanmasını ve uygulanmasını sağlamak,

             b) Merkezin yatırım ve plan tasarısını hazırlamak,

             c) Yönetim Kurulu kararlarının uygulanmasını sağlamak,

             ç) Merkez elemanlarının eğitim, uygulama, araştırma, danışmanlık ve yayım konularındaki isteklerini değerlendirip karara bağlamak,

             d) Gerekli hallerde Merkezin faaliyetleri ile ilgili geçici çalışma grupları kurmak ve bunların görevlerini düzenlemek,

             e) Yurtiçi ve yurtdışındaki kamu ve özel kuruluşlar ile ortaklaşa yürütülecek çalışmaların temel ilke, esas ve usullerini tespit etmek,

             f) Müdürün, Merkezin yönetimi ile ilgili getireceği konuları değerlendirerek karara bağlamak.

             Danışma kurulu ve görevleri

             MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; Merkezin faaliyet alanlarında deneyim sahibi Üniversitenin veya diğer üniversitelerin öğretim elemanları arasından en az üç, istekleri halinde ilgili kamu kurum ve kuruluşlarındaki uzman kişiler arasından en az bir ve bölgede görev yapan sivil toplum kuruluşlarındaki uzman kişiler arasından en az bir kişi olmak üzere en fazla dokuz kişiden oluşacak şekilde, Yönetim Kurulunun önerisi üzerine Rektör tarafından üç yıllığına görevlendirilir. Boşalan üyeliklerin yerine kalan süreyi tamamlamak için aynı yöntemle yeni üye görevlendirilir. Süresi biten üyeler yeniden görevlendirilebilir.

             (2) Danışma Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine yılda en az dört kez olağan olarak toplanır. Müdür gerekli gördüğü takdirde Danışma Kurulunu olağanüstü toplantıya çağırabilir. Danışma Kuruluna Müdür başkanlık eder.

             (3) Danışma Kurulunun görevi; Merkezin faaliyetleri ile ilgili olarak Yönetim Kurulunun ihtiyaç duyduğu konularda değerlendirmelerde ve istişari nitelikte görüş ve önerilerde bulunmaktır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

             Personel ihtiyacı

             MADDE 13 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

             Harcama yetkilisi

             MADDE 14 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör, gerektiğinde harcama  yetkisini Müdüre devredebilir.

             Demirbaş, alet ve ekipman

             MADDE 15 – (1) Merkez tarafından desteklenen araştırmalar kapsamında alınan her türlü alet, ekipman ve demirbaşlar Merkezin kullanımına tahsis edilir.

             Hüküm bulunmayan haller

             MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

             Yürürlük

             MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             Yürütme

             MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörü yürütür.