3 Aralık 2009 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 27421

YÖNETMELİK

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesinden:

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ TÜRKİYE-AVUSTRALYA

ÇALIŞMALARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA

MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

             Amaç

             MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Türkiye-Avustralya Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyetlerine, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

             Kapsam

             MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Türkiye-Avustralya Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına ve bu organların görevlerine ilişkin hükümleri kapsar.

             Dayanak

             MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

             Tanımlar

             MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

             a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

             b) Merkez: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Türkiye-Avustralya Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezini,

             c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

             ç) Rektör: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörünü,

             d) Üniversite: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesini,

             e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu

             ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

             Merkezin amacı

             MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; Türkiye ile Avustralya arasında Çanakkale Savaşları sırasında başlayan ilişki ve dostluğun sonucu olarak iki ülke arasında gelişen siyasal, kültürel, ekonomik ve toplumsal tüm konularda kuramsal ve uygulamalı araştırmalar yapmak, bunların yapılmasını özendirmek, başlatmak, desteklemek, geliştirmek ve yayımlamak için imkan sağlamak, iki ülkenin ilgili kurum ve kuruluşlarıyla işbirliği ve koordinasyon görevini yürütmektir.

             Merkezin faaliyet alanları

             MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

             a) Merkezin amacı doğrultusunda Türkiye ve Avustralya arasında bilimsel ve kültürel işbirliği yaparak kongre, sempozyum, panel, atölye çalışmaları, eğitim programları ve kurslar düzenlemek, özel veya resmi kuruluşlardan gelecek istekler doğrultusunda projeler ve projelerle ilgili uygulama birimleri oluşturmak, bunlara katılmak, bunları desteklemek ve çalışmalarını yürütmek,

             b) Türkiye ile Avustralya halkları üzerine sosyal, kültürel, ekonomik ve siyasi alanlarda yapılacak bilimsel çalışmaları desteklemek,

             c) Öğrencilerin ve araştırmacıların; Merkezin amacıyla ilgili konularda eğitim, araştırma ve öğretim yapmalarını sağlamak, bu konuda yardımcı olmak,

             ç) Merkezin amaçlarında belirtilen konularda dergi, broşür, araştırma raporu ve kitaplar yayımlamak, sosyal-kültürel, sanatsal ve bilimsel etkinlikler düzenlemek,

             d) Türkiye ve Avustralya çalışmaları konusunda araştırma arşivi ve kitaplığı oluşturmak,

             e) Türkiye ve Avustralya’da benzeri merkezlerle işbirliği yapmak ve bu amaçla bilimsel toplantılar düzenlemek, öğrenci ve öğretim üyesi alışverişinde bulunmak, ortak çalışmalar, projeler ve araştırmalar geliştirmek, bunlarda yer almak ve desteklemek,

             f) Merkezin amacına uygun diğer etkinlikleri düzenlemek ve bu etkinliklere katılmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

             Merkezin yönetim organları

             MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları; Müdür, Yönetim Kurulu ve Danışma Kurulundan oluşur.

             Müdür ve görevleri

             MADDE 8 – (1) Müdür: Merkezin faaliyetleriyle ilgili alanlarda bilgi ve deneyime sahip Üniversitedeki profesör ve doçent öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Süresi biten Müdür yeniden görevlendirilir. Müdür, görevi başında bulunmadığı zaman yardımcılarından birini vekil tayin eder. Vekalet süresi altı aydan fazla olmaz. Altı ayı geçen vekalet durumunda yeni bir Müdür görevlendirilir.

             (2) Müdürün, üniversitede görevli-aylıklı öğretim elemanları arasından önerdiği dört adaydan ikisi Rektör tarafından üç yıllığına müdür yardımcısı olarak görevlendirilir. Müdürün görevi sona erdiğinde yardımcıların görevleri de sona erer.

             (3) Müdürün görevleri şunlardır:

             a) Merkezi temsil etmek,

             b) Müdür yardımcıları arasında görev paylaşımı yapmak ve yapılan işleri denetlemek,

             c) Yönetim Kurulu ile Danışma Kuruluna başkanlık etmek ve Merkezin çalışmalarını amaçlarına uygun olarak yürütmek,

             ç) Yönetim Kurulu ve Danışma Kurulunu toplantıya çağırmak ve toplantı gündemini hazırlamak, toplantıları yönetmek,

             d) Merkezin yıllık faaliyet raporunu her yılın Aralık ayında hazırlayarak Rektörün onayına sunmak,

             e) Yönetim Kurulu tarafından kendisine verilen diğer görevleri yapmak.

             Yönetim kurulu ve görevleri

             MADDE 9 – (1) Yönetim Kurulu; Müdürün başkanlığında, müdür yardımcıları ve Merkezin faaliyetleriyle ilgili alanlarda bilgi ve deneyime sahip Üniversite öğretim üyeleri arasından Müdür tarafından önerilen altı aday içinden Rektör tarafından görevlendirilen dört üye olmak üzere toplam yedi kişiden oluşur. Üyeler üç yıl için görevlendirilir. Süresi biten Yönetim Kurulu üyeleri aynı şekilde Rektör tarafından üç yıllık süre için yeniden görevlendirilebilir.

             (2) Üniversiteden ayrılanların, altı aydan fazla Üniversite dışında görevlendirilenlerin ve sağlık sebebi ile ayrılanların yerine, o üyenin görev süresini tamamlamak üzere, aynı usulle yeni üyeler görevlendirilebilir. Mazeretsiz olarak üst üste en az üç toplantıya katılmayanların üyeliği düşer. Yönetim Kurulu salt çoğunlukla toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır. Müdürün görev süresi dolduğunda Yönetim Kurulunun da görevi sona erer.

             (3) Yönetim Kurulu ayda en az bir kez olağan olarak, Rektör veya Müdür gerekli gördüğünde ya da üyelerin salt çoğunluğunun talebiyle de olağanüstü olarak toplanır.

             (4) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

             a) Merkezin amacına uygun çalışma politikalarını belirlemek,

             b) Bir sonraki takvim yılı içinde yapılacak her türlü bilimsel, eğitsel ve uygulamalı toplantı ve faaliyetleri belirlemek,

             c) Proje konularını tespit etmek,

             ç) Merkezin araştırma, uygulama birimlerinin kurulmasına karar vermek, Yönetim Kurulunun teklifine göre bu birimlerin başkanlarını görevlendirmek ve birimlere ait çalışma esaslarını inceleyip onaylamak,

             d) Merkezin yıllık faaliyet raporunu inceleyip onaylamak,

             e) Danışma Kurulu üyelerini seçmek,

             f) Yönetim Kurulunun karar vermesi gereken diğer işleri sonuçlandırmak.

             Danışma kurulu ve görevleri

             MADDE 10 – (1) Danışma Kurulu: Rektör başkanlığında, Müdür, Müdür yardımcıları ve Yönetim Kurulunun kendi içinden seçeceği iki üye ile Merkezin faaliyetleriyle ilgili alanlarda bilgi ve deneyime sahip Üniversite öğretim elemanları arasından ve istekleri halinde diğer kamu ya da sivil toplum kuruluşlarında görevli kişiler arasından, Müdürün teklifi ile Rektör tarafından görevlendirilen üçer kişi olmak üzere toplam oniki kişiden oluşur. En az iki ayda bir, Müdürün çağrısı üzerine Müdürün başkanlığında toplanır. Toplantıda karar almak için salt çoğunluk koşulu aranmaz. Rektör veya Müdür gerekli gördüğünde ya da üyelerin salt çoğunluğunun talebiyle olağanüstü olarak da toplanır.

             (2) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:

             a) Merkezin çalışmalarına uyarı ve önerileriyle katkıda bulunmak,

             b) Merkezin genel faaliyetlerinin yönetimiyle ilgili konularda uyarı ve öneri geliştirmek, destek sağlamak, danışmanlık yapmak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

             Personel

             MADDE 11 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

             Harcama yetkilisi

             MADDE 12 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür.

             Yürürlük

             MADDE 13 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             Yürütme

MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörü yürütür.