8 Ocak 2010 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 27456

YÖNETMELİK

                Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesinden:

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ YAZ OKULU

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

             MADDE 1 – 22/9/2002 tarihli ve 24884 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Yaz Okulu Yönetmeliğinin 8 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “MADDE 8 – Yaz Okulunda bir dersin açılabilmesi için, derse kayıt yaptıran öğrencilerden toplanacak katkı payı geliri ile öğretim elemanına ödenecek ücret arasında bir dengenin olması gerekir. Ancak açılacak derslerde öğrenci sayısı 8’den az olamaz.”

             MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörü yürütür.