5 Mart 2010 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 27512

YÖNETMELİK

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesinden:

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ

EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

             MADDE 1 – 15/10/2007 tarihli ve 26671 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 33 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “b) Tıp Doktorluğu Diploması: Tıp doktorluğu için öngörülen altı dönemlik eğitim süresini ve stajlarını başarı ile tamamlayanlara ve genel başarı ortalaması en az 2,00 (CC) olan öğrencilere tıp doktorluğu diploması verilir.”

             MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

15/10/2007

26671