15 Mart 2010 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 27522

YÖNETMELİK

                Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesinden:

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ DENİZ KAPLUMBAĞALARI

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİGİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

             Amaç ve kapsam

             MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı ve kapsamı; Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesine bağlı olarak kurulan Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Deniz Kaplumbağaları Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına ve yönetim organlarının görevlerine ilişkin esasları düzenlemektir.

             Dayanak

             MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

             Tanımlar

             MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

             a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

             b) Merkez (DEKUM): Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Deniz Kaplumbağaları Uygulama ve Araştırma Merkezini,

             c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

             ç) Rektör: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörünü,

             d) Üniversite: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesini,

             e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu

             ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

             Merkezin amacı

             MADDE 4 – (1) Merkezin amacı; deniz kaplumbağaları ile ilgili akademik çalışmalar yapmak, projeler geliştirmek, kurs ve seminerler düzenlemek, bu programlar ve uygulamalar aracılığı ile Üniversitenin kamu kurum ve kuruluşları ve uluslararası kuruluşlarla ilişkilerinin geliştirilmesine katkıda bulunmaktır.

             Faaliyet alanları

             MADDE 5 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

             a) Deniz kaplumbağaları üreme kumsallarında ayrıntılı bilimsel çalışmalar yapmak,

             b) Samandağ, Kale ve bağlantılı diğer kumsallarda üreme sezonu boyunca izleme çalışmaları yapmak,

             c) Yaralı deniz kaplumbağalarının bakım ve tedavilerini yaparak doğal yaşam ortamlarına geri dönmelerini sağlamak,

             ç) Deniz kaplumbağalarının yuvalama, beslenme, kışlama ve göç yolları üzerinde araştırmalar yapmak,

             d) Deniz kaplumbağalarının yaralanma ve ölümlerinin sebepleri üzerine araştırmalar yaparak, bu konularda kamuoyunu ve ilgilileri bilgilendirici projeler üretmek,

             e) Yıllık karaya vuran ölü deniz kaplumbağalarına ait kayıtları tutmak ve ölüm sebeplerini araştırmak,

             f) Deniz kaplumbağaları ile ilgili duyarlık geliştirmek üzere eğitim çalışmaları yapmak, eğitim ve tanıtım amaçlı basılı ve görsel materyal üretmek ve yaymak,

             g) Çalışma alanlarındaki faaliyetler için gerekli görülen laboratuar, bakım binaları ve çalışma alanları kapsamında önerilen araştırma projelerini imkanlar ölçüsünde desteklemek,

             ğ) Çeşitli bölgelerde yaralı deniz kaplumbağalarının bakım ve tedavilerinin yapılabildiği ilkyardım üniteleri ve tedavi merkezleri açmak,

             h) Kurtarma, ilkyardım ve rehabilitasyona yönelik meslek içi temel eğitimler düzenlemek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

             Merkezin yönetim organları

             MADDE 6 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

             a) Müdür,

             b) Yönetim Kurulu,

             c) Danışma Kurulu.

             Müdür

             MADDE 7 – (1) Müdür, Yönetim Kurulu üyeleri arasından tercihen öğretim üyesi olmak üzere Rektör tarafından üç yıl süreyle görevlendirilir. Süresi biten Müdür tekrar görevlendirilebileceği gibi görev süresi dolmadan aynı şekilde görevden alınabilir. Müdür, Merkezin çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesinden ve geliştirilmesinden doğrudan Rektöre karşı sorumludur ve aynı zamanda Yönetim Kurulunun başkanıdır.

             (2) Müdürün, kendisine yardımcı olmak üzere Yönetim Kurulu üyeleri arasından önereceği en çok iki kişi müdür yardımcısı olarak Rektör tarafından görevlendirilir. Müdür yardımcılarının görev süresi üç yıldır. Müdür, görevi başında bulunmadığı zaman yardımcılarından birisini vekil bırakır. Göreve vekalet altı aydan fazla sürerse yeni bir Müdür görevlendirilir.

             Müdürün görevleri

             MADDE 8 – (1) Müdürün görevleri şunlardır;

             a) Merkezi temsil etmek,

             b) Merkezin çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesini ve geliştirilmesini sağlamak,

             c) Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak,

             ç) Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak, bu toplantıların gündemini hazırlamak ve toplantılara başkanlık etmek,

             d) Merkezin yıllık faaliyet raporunu ve bir sonraki yıla ait yıllık çalışma programını hazırlamak ve Yönetim Kurulunda onaylanmış şekliyle Rektöre sunmak,

             e) Danışma Kurulunun oluşumunu sağlamak ve bu Kurulu toplantıya çağırmak,

             f) Yurt içi ve yurt dışındaki ilgili kamu ve özel sektör kurum ve kuruluşlarıyla ve/veya özel kişilerle işbirliği yaparak, amaca uygun ve çalışma alanına giren konularda karşılıklı yardımlaşmayı gerçekleştirmek.

             Yönetim kurulu

             MADDE 9 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür ve Üniversitede görev yapan, deniz kaplumbağaları üzerine çalışmaları olan, bu konuda uzmanlık yapmış, biyoloji, su ürünleri, veterinerlik, fizyoloji ve ilgili diğer bölümlerdeki toplam beş öğretim elemanından oluşur. Yönetim kurulu üyeleri, Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından görevlendirilir.

             (2) Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Görev süresi biten üye Rektör tarafından yeniden görevlendirilebilir. Görevden ayrılan üyenin yerine kalan süreyi tamamlamak için yeni üye görevlendirilir.

             (3) Yönetim Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine her ay olağan, olağanüstü durumlarda daha sık toplanır ve Merkezin çalışmalarını gözden geçirerek ilgili konularda karar alır. Yönetim Kurulu; salt çoğunlukla toplanır ve kararlar toplantıya katılanların oy çokluğu ile alınır.

             Yönetim kurulunun görevleri

             MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

             a) Merkezin çalışma ve yönetimi ile ilgili konularda kararlar almak,

             b) Merkezin yıllık faaliyet raporu ile yıllık çalışma programını görüşerek hazırlamak,

             c) Araştırma ve yayın konularında kararlar almak,

             ç) Merkezin çalışmaları için gerekli geçici çalışma gruplarını ve komisyonları kurmak ve görevlendirme için Rektörün onayına sunmak,

             d) Merkezin uzun vadeli bilimsel ve idari plan ve programlarını hazırlamak,

             e) Merkezin çalışma alanına giren diğer konularda kararlar almak.

             Danışma kurulu ve görevleri

             MADDE 11 – (1) Danışma Kurulu; Yönetim Kurulunun önerisi üzerine ve istekleri halinde çalışma konularıyla ilgili kamu ve özel sektör kurum ve kuruluş temsilcileri ve uzmanlar arasından, üç yıllık süre ile Rektör tarafından görevlendirilen dört kişi ile Müdür ve müdür yardımcılarından birinden oluşur. Görev süreleri ve yeniden görevlendirilmeleri Yönetim Kurulu üyeleri ile aynıdır. Danışma Kurulu, olağan olarak her iki ayda bir kez ve olağanüstü durumlarda daha sık olmak üzere Müdürün çağrısı üzerine ve Müdürün başkanlığında toplanır. Toplantılarda salt çoğunluk koşulu aranmaz.

             (2) Müdürün daveti üzerine toplanan Danışma Kurulunun görevi; Yönetim Kuruluna bilimsel ve teknolojik danışmanlık yapmak ve kendisine sunulan konularda incelemeler yaparak görüş bildirmektir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

             Personel ihtiyacı

             MADDE 12 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

             Demirbaş ve ekipman

             MADDE 13 – (1) Merkez tarafından desteklenen araştırma ve uygulamalar kapsamında alınan her türlü alet, donanım ve demirbaşlar Merkezin kullanımına tahsis edilir.

             Harcama yetkilisi

             MADDE 14 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör bu yetkisini Rektör yardımcılarından birine devredebilir.

             Yürürlük

             MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             Yürütme

             MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörü yürütür.