3 Mayıs 2010 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 27570

YÖNETMELİK

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesinden:

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

             Amaç

             MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesine bağlı olarak kurulan Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

             Kapsam

             MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

             Dayanak

             MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

             Tanımlar

             MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

             a) Merkez: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezini,

             b) Merkez Müdürü: Merkezin Müdürünü,

             c) Merkez Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

             ç) Rektör: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörünü,

             d) Üniversite: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesini

             ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

             Merkezin amacı

             MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır;

             a) İnternet tabanlı sertifika, ön-lisans, lisans, lisansüstü ve yetişkin eğitimine yönelik uzaktan eğitim programları geliştirmek, uygulamak, değerlendirmek ve sevk-idaresini sağlamak,

             b) İnternet tabanlı öğretim faaliyetlerinin verimli ve etkin yürütülmesini sağlamak,

             c) Uzaktan eğitim ile ilgili araştırma-geliştirme ve uygulama çalışmaları yapmak,

             ç) Kamu ve özel kurum ve kuruluşları ile sivil toplum kuruluşlarının uzaktan eğitim ihtiyaç ve isteklerine yardımcı olmak amacıyla eğitim programlarını e-öğrenmeye uyarlayarak, uzaktan eğitim sistemlerinin geliştirilmesine katkıda bulunmak,

             d) Gerektiğinde Üniversitede verilmekte olan dersleri e-öğrenme ile desteklemek,

             e) Merkezin kazandığı teknik bilgi ve beceri birikimini diğer yükseköğretim kurumları ve ilgili kurum ve kuruluşlarla paylaşmak,

             f) Uzaktan eğitim teknolojilerini takip etmek ve bunlardan yararlanmak.

             Merkezin faaliyet alanları

             MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır;

             a) Her türlü internet tabanlı uzaktan eğitim-öğretim çalışmalarında, öğretim elemanları tarafından geliştirilecek ders içeriklerinin yüklenebildiği yazılım ortamı için, gerekli altyapıyı hazırlamak, geliştirmek, sevk ve idaresini sağlamak,

             b) Uzaktan eğitim ders materyali geliştirecek öğretim elemanlarına; e-öğrenme platformunun kullanımı, ders materyali tasarımı ve geliştirilmesi ile ölçme ve değerlendirme konularında eğitim ve danışmanlık hizmeti sunmak,

             c) Uzaktan eğitim-öğretim amaçlı projelerde ihtiyaç duyulan yazılım otomasyonlarını gerçekleştirmek, gerekli akreditasyonları ve koordinasyonu sağlamak,

             ç)  Merkezde yürütülmekte olan uzaktan eğitim-öğretim çalışmalarının etkililik ve verimlilik düzeylerini ortaya çıkarmaya yönelik araştırmalar yapmak ve bu araştırmaları bilim dünyası ile paylaşmak,

             d)  Uzaktan eğitim programlarına kayıtlı öğrenciler, ilgili öğretim elemanları ve idari personel gibi uzaktan eğitim ile ilgili paydaşların uzaktan eğitim uygulamalarına yönelik tutumlarını belirlemeye yönelik araştırmalar yapmak ve bu araştırmaları bilim dünyası ile paylaşmak,

             e) Uzaktan eğitim ile ilgili araştırma ve uygulamalarda yerli ve yabancı kuruluşlarla işbirliği yapmak,

             f) Ulusal ve uluslararası düzeyde kamu ve özel kurum ve kuruluşlar ile sivil toplum kuruluşlarının ihtiyaç duyacakları alanlara yönelik ortak uzaktan eğitim sertifika, ön-lisans, lisans ve lisansüstü programlar düzenlemek ve bunların sevk ve idaresini sağlamak,

             g) Üniversitenin uzaktan eğitim ile ilgili anlaşma yaptığı ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşların açtığı sertifika, ön-lisans, lisans ve lisansüstü programlara kayıtlı öğrencilere; kayıt, e-öğrenme platformunun kullanımı, danışmanlık, sınavlar ve öğrenci destek konularında gerekli hizmetleri sunmak. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Organları ve Görevleri

             Merkezin organları

             MADDE 7 – (1) Merkezin organları şunlardır;

             a) Merkez Müdürü,

             b) Merkez Yönetim Kurulu.

             Merkez müdürü

             MADDE 8 – (1) Merkez Müdürü; Üniversitenin aylıklı ve devamlı statüdeki öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilir. Süresi sona eren Merkez Müdürü yeniden görevlendirilebilir. Merkez Müdürü, çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere Üniversitenin öğretim elemanları arasından iki kişiyi müdür yardımcısı olarak görevlendirilmek üzere Rektörün onayına sunar. Merkez Müdürünün geçici olarak görevinden ayrılması halinde yerine, Merkez Müdürünün görevlendirdiği müdür yardımcısı, müdür yardımcılarının bulunmadığı durumlarda ise Merkez Yönetim Kurulu üyeleri arasından Merkez Müdürü tarafından önerilen birisi vekalet eder.

             Merkez müdürünün görevleri

             MADDE 9 – (1) Merkez Müdürünün görevleri şunlardır;

             a) Merkezin çalışma, hedef ve planları ile yıllık faaliyet raporunu hazırlamak, Merkez Yönetim Kurulunun görüşünü aldıktan sonra Rektörlüğe sunmak,

             b) Merkezin idari işlerini yürütmek, personel ihtiyacını belirlemek ve Rektörlüğe sunmak,

             c) Merkezin ihtiyaç duyduğu yazılım, donanım, kırtasiye, tefrişat, sarf malzemeleri ve benzeri ihtiyaçlarını belirlemek ve Rektörlüğe sunmak,

             ç) Merkez Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak, başkanlık etmek ve alınan kararları uygulamak,

             d)  Yurt içindeki ve yurt dışındaki benzer merkezler ile işbirliği yapmak,

             e) Ulusal ve uluslararası ortak sertifika, ön-lisans, lisans ve lisansüstü programlarda görev alacak akademik personeli belirlemek ve görevlendirilmesi için Rektörlüğe sunmak,

             f) Üniversitenin uzaktan eğitim ile ilgili anlaşma yaptığı ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarca açılan sertifika, ön-lisans, lisans ve lisansüstü programlarda görev alacak yöneticiler ile teknik ve idari personeli görevlendirmek.

             Merkez yönetim kurulu

             MADDE 10 – (1) Merkez Yönetim Kurulu;  Merkez Müdürü ve iki müdür yardımcısı ile Merkez Müdürünce Üniversite öğretim elemanları arasından önerilen isimlerden Rektör tarafından görevlendirilen dört kişi olmak üzere toplam yedi üyeden oluşur. Merkez Yönetim Kurulunun görev süresi üç yıldır. Görev süresi biten üyeler tekrar görevlendirilebilir. Üyeliğin herhangi bir nedenle boşalması halinde kalan süreyi tamamlamak üzere aynı usulle yeni üye görevlendirilir. Merkez Müdürü, Merkez Yönetim Kurulunun başkanıdır. Merkez Yönetim Kurulu, Merkez Müdürünün daveti üzerine yılda en az dört kez salt çoğunlukla toplanır. Merkez Yönetim Kurulu, üyelerin salt çoğunluğunun talebi ile olağanüstü de toplanabilir. Merkez Yönetim Kurulu kararları oy çokluğu ile alınır.

             Merkez yönetim kurulunun görevleri

             MADDE 11 – (1) Merkez Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır;

             a) Merkezin yönetimi ile ilgili kararlar almak,

             b) Rektörlüğe sunulacak faaliyet raporunu görüşmek,

             c) Araştırıcı ve uygulayıcı elemanların, uzaktan eğitim ile ilgili araştırma, yayın ve bilimsel toplantılara katılımları için yapacakları mali destek isteklerini değerlendirmek,

             ç) Merkeze gelen iş ve proje tekliflerini değerlendirip, önerilerde bulunmak,

             d) Merkez için ihtiyaç duyulan çalışma grupları ve komisyonları kurmak,

             e) Merkezin faaliyetleri doğrultusunda mali konulara ilişkin kararlar almak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

             Personel ihtiyacı

             MADDE 12 – (1) Merkezin akademik, idari ve teknik personel ihtiyacı; 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

             (2) Merkezde, ihtiyaç duyulan durumlarda öğrenciler, 2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesinin onbirinci fıkrasına göre kısmi zamanlı olarak çalıştırılabilir.

             Hüküm bulunmayan haller

             MADDE 13 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

             Yürürlük

             MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             Yürütme

             MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörü yürütür.