14 Temmuz 2010 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 27641

YÖNETMELİK

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesinden:

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ DENEY HAYVANLARI

YETİŞTİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA

MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

             Amaç

             MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Deney Hayvanları Yetiştirme Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, organlarına, organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

             Kapsam

             MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Deney Hayvanları Yetiştirme Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, organlarına, organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

             Dayanak

             MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

             Tanımlar

             MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

             a) Araştırıcı: Denemenin fiilen uygulanmasından sorumlu olan ve deney hayvanları üzerinde uygulama yapma yetkisine sahip olan kişiyi,

             b) Araştırma: Bilimsel bilgi elde etmek amacı ile deney hayvanları üzerinde yürütülecek her türlü çalışmayı,

             c) Deney hayvanı: Deneysel çalışmalarda kullanılan tüm hayvanları,

             ç) Merkez: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Deney Hayvanları Yetiştirme Uygulama ve Araştırma Merkezini,

             d) Müdür: Merkezin Müdürünü,

             e) Rektör: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörünü,

             f) Teknik personel: Merkezde teknik hizmetlerde görevlendirilecek ilgili kişileri,

             g) Uygulama: Deney hayvanları üzerinde yapılacak eğitim ve araştırma amaçlı bilimsel girişimleri,

             ğ) Üniversite: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesini,

             h) Veteriner hekim: Merkezde görevli veteriner hekimi,

             ı) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu

             ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı, Organları ve Görevleri

             Merkezin amacı

             MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; Üniversitede deney hayvanları üzerinde yürütülecek her türlü deneysel araştırma ve uygulamanın, etik kurallara uygun bir şekilde hayvan refahı ve hayvan haklarına riayet edilerek yürütülmesi için gerekli alt yapının oluşturulması, deney hayvanlarının kullanılacağı her türlü araştırma projeleri ve eğitim öğretim faaliyetleri için uygun özellikte deney hayvanı yetiştirilmesi ve bakımlarının yapılması, yürütülecek deneysel çalışmalar için alet, ekipman ve ortam sağlanması, uygulamaların etik kurallar çerçevesinde ve hayvan refahını ön planda tutan bir ortamda yürütülmesidir.

             Merkezin organları

             MADDE 6 – (1) Merkezin organları şunlardır:

             a) Müdür,

             b) Yönetim Kurulu.

             Müdür

             MADDE 7 – (1) Müdür; Üniversitede görev yapan SCI (Science Citation Index) kapsamındaki dergilerde deney hayvanları üzerinde yürütülmüş en az beş tane araştırması bulunan, tam gün çalışan profesör veya doçent unvanlı öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilir. Süresi dolan Müdür tekrar görevlendirilebilir. Süresi dolan ya da çeşitli nedenlerle görevden ayrılan Müdürün yerine Rektör tarafından yenisi atanır.

             (2) Müdürün altı aydan fazla görevi başında bulunamadığı durumlarda, üç ay içinde yeni bir Müdür görevlendirilir. Rektör; yeni Müdür görevlendirilene kadar Yönetim Kurulu üyeliğine seçilme yeterliliğine sahip öğretim üyeleri arasından birisini, geçici olarak müdür olarak görevlendirebilir.

             (3) Müdürün teklifi üzerine üç yıl süre ile bir müdür yardımcısı Rektör tarafından görevlendirilebilir. Müdürün görev süresinin dolması veya herhangi bir nedenle görevden ayrılması halinde müdür yardımcısının da görevi sona erer. Müdür yardımcısı Müdürün olmadığı durumlarda Müdürün görevini yerine getirir.

             Müdürün görevleri

             MADDE 8 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

             a) Merkezi yönetmek ve temsil etmek,

             b) Bu Yönetmelikte belirtilen ilkeler doğrultusunda Merkezin bilimsel ve idari işlerinin yürütülmesini sağlamak,

             c) Merkezde çalışan veteriner hekimler ve teknik personelin görev paylaşımını ve çalışma düzenini belirlemek ve denetlemek,

             ç) Merkezde, deney hayvanlarının sağlıklı olarak yetiştirilmeleri, bakılmaları ve uygun şekilde kullanılmalarına ilişkin gerekli önlemleri almak,

             d) Araştırmacıların Merkez imkanlarından yararlanabilmesi için gerekli plan ve düzenlemeleri yapmak,

             e) Her takvim yılının bitimini takip eden Ocak ayında o yıla ait eğitim, araştırma, yatırım, gelir ve harcama faaliyetlerini içeren yıl sonu kurumsal faaliyet raporunu Yönetim Kuruluna sunmak ve kabul edilen faaliyet raporlarını onay için Rektöre sunmak,

             f) Her takvim yılının bitimini takip eden Ocak ayında, o yıl içinde Merkezde gerçekleştirilen araştırmalarda kullanılan deney hayvanlarının türleri, sayıları ve bu hayvanların kullanım amaçlarını içeren yıl sonu deney hayvanları faaliyet raporunu Yönetim Kuruluna sunmak,

             g) Deney hayvanlarının yetiştirilmesi, barınma ve beslenme koşullarının oluşturulması, ideal çalışma ortamının sağlanması, Merkezin her türlü ihtiyacının belirlenmesi ve bunların karşılanması için gerekli girişimlerde bulunmak,

             ğ) Merkez bünyesinde yürütülecek olan kurs, seminer, kongre ve sempozyum gibi bilimsel toplantıları planlamak, düzenlemek, yürütmek, deney hayvanlarıyla ilgili kitap, broşür, dergi, makale ve benzeri bilimsel dokümanları hazırlatmak ve/veya yayımlatmak,

             h) Üniversitenin hayvan deneyleri etik kurulu ile işbirliğini yürütmek,

             ı) Deneyler sonucunda ortaya çıkan, çevre ve sağlığa zararlı olan tüm tıbbi ve biyolojik atıkların imhasının sağlanması için gerekli girişimlerde bulunmak ve tedbir almak,

             i) Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak, gündemi hazırlamak, toplantıya başkanlık etmek,

             j) Yönetim Kurulunun vereceği diğer görevleri yapmak.

             Yönetim kurulu

             MADDE 9 – (1) Yönetim Kurulu; Müdürün Başkanlığında, Müdür Yardımcısı ile Tıp Fakültesi, Ziraat Fakültesi-Zootekni Bölümü, Fen-Edebiyat Fakültesi-Biyoloji Bölümü ve Su Ürünleri Fakültesinden Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilen birer öğretim elemanı olmak üzere toplam altı üyeden oluşur. Süresi biten üye yeniden görevlendirilebilir. Herhangi bir nedenle görevinden ayrılan üyenin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere yeni bir üye görevlendirilir.

             (2) Yönetim Kurulu; Merkezin eğitim, öğretim, bilimsel araştırma, danışmanlık ve yayın faaliyetleri ile bu faaliyetlerle ilgili esasları kararlaştırır. Yönetim Kurulu üyeliğine yapılacak görevlendirmelerde deney hayvanları üzerine yürütülmüş en az beş adet yayın bulunma şartı aranır.

             (3) Müdürün görev süresinin dolması veya herhangi bir nedenle görevinden ayrılması halinde Yönetim Kurulu üyelerinin de görevi sona erer. Süresi dolan üyeler tekrar görevlendirilebilir. Görev süresi sona eren ya da görevden ayrılan üyenin yerine, yeni bir üye aynı usulle Rektör tarafından görevlendirilir. Yeni üye, yerini aldığı üyenin görev süresini tamamlar.

             (4) Yönetim Kurulu; Müdürün çağrısı üzerine yılda en az iki kez, üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır. Kararlar, katılanların salt çoğunluğu ile alınır. Oyların eşitliği halinde başkanın görüşü yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır. Geçerli mazereti olmadan üç kez Yönetim Kurulu toplantısına katılmayanların Yönetim Kurulu üyeliği sona erer.

             Yönetim kurulunun görevleri

             MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır;

             a) Bu Yönetmelik çerçevesinde ve kuruluş amaçları doğrultusunda, Merkezin yıllık çalışma programını planlamak, yatırım ve bütçe tasarısını hazırlamak, Merkezin idari ve teknik kadro ihtiyaçlarını belirlemek,

             b) Merkezce yürütülecek faaliyetlere ilişkin çalışma esaslarını, hizmet haklarına ait esasları, Merkezce sunulacak her türlü hizmetin bedelini belirlemek, gelir ve giderin dağılış ve kullanılış şekillerini ilgili mevzuata uygun olarak belirlemek,

             c) Merkezin yürüteceği kurs, seminer ve benzeri faaliyetleri kararlaştırmak ve düzenlemek,

             ç) Merkezin yıllık faaliyet raporlarını görüşmek ve karara bağlamak,

             d) Müdürün belirleyeceği diğer konuları görüşerek karara bağlamak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

             Personel ihtiyacı

             MADDE 11 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

             Yürürlük

             MADDE 12 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             Yürütme

             MADDE 13 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörü yürütür.