15 Temmuz 2010 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 27642

YÖNETMELİK

             Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesinden:

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE

ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA

MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

             Amaç ve kapsam

             MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı ve kapsamı; Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyetlerine, organlarına, organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

             Dayanak

             MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

             Tanımlar

             MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

             a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

             b) Merkez: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezini,

             c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

             ç) Rektör: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörünü,

             d) Üniversite: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesini,

             e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu

             ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

             Merkezin amacı

             MADDE 4 – (1) Merkezin amacı; yabancılara Türkçe öğretimi konusunda kuramsal ve uygulamalı çalışmalar yapmak, bunların yapılmasını özendirmek, başlatmak, desteklemek, geliştirmek ve yayınlamak için imkân sağlamak, ilgili tüm ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla işbirliği ve koordinasyon görevini yürütmektir.

             Merkezin faaliyet alanları

             MADDE 5 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

             a) Merkezin amaçları doğrultusunda yerel, ulusal ve uluslararası diğer kurum ve kuruluşlarla işbirliği yaparak kongre, sempozyum, panel, yüksek lisans programları ve kurslar düzenlemek, özel veya resmi kuruluşlardan gelecek istekler doğrultusunda projeler ve projelerle ilgili uygulama birimlerini oluşturmak, bunlara katılmak, bunları desteklemek ve yürütmek,

             b) Yabancılara Türkçe öğretimine yönelik araştırma ve uygulamalar yapmak,

             c) Yabancılara Türkçe öğretimi konusunda ülke politikalarının geliştirilmesinde yardımcı olmak,

             ç) Öğrencilerin ve araştırmacıların; Merkezin amacıyla ilgili konularda eğitim, araştırma ve öğretim yapmalarını sağlamak, bu konuda yardımcı olmak,

             d) Merkezin amacına uygun olarak dergi, broşür, araştırma raporu ve kitaplar yayımlamak, sosyal-kültürel, sanatsal ve bilimsel etkinlikler düzenlemek, yabancılara Türkçe öğretimi arşivi ve kitaplığı oluşturmak,

             e) İşbirliği yapılan bilim alanlarında kamu veya özel sektörün her düzeydeki personelinin eğitimi için, kurs, seminer, konferans, kongre, sempozyum, panel ve her türlü bilimsel toplantı ve benzeri faaliyetler düzenlemek,

             f) Yurt içindeki ve yurt dışındaki benzer merkezlerle işbirliği yapmak ve bu amaçla bilimsel toplantılar düzenlemek, öğrenci ve öğretim üyesi alışverişinde bulunmak, ortak çalışmalar, projeler ve araştırmalar geliştirmek, bunlarda yer almak ve desteklemek,

             g) Diğer Türk cumhuriyetleri ile ortak projeler düzenlemek,

             ğ) Merkezin amacına uygun diğer etkinlikleri düzenlemek ve etkinliklere katılmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Organları ve Görevleri

             Merkezin organları

             MADDE 6 – (1) Merkezin organları; Müdür, Yönetim Kurulu ve Danışma Kuruludur.

             Müdür ve görevleri

             MADDE 7 – (1) Müdür; Rektör tarafından Üniversitede görevli öğretim üyeleri arasından üç yıl için görevlendirilir. Süresi biten Müdür yeniden görevlendirilebilir. Müdürün görevi başında bulunmama süresi altı ayı geçtiği takdirde yeni bir Müdür görevlendirilir.

             (2) Üniversitede görevli öğretim üyelerinden, Müdürün teklif edeceği dört aday arasından Rektör tarafından görevlendirilen iki yardımcısı bulunur. Müdürün bulunmadığı zamanlarda müdür yardımcılarından biri Müdüre vekâlet eder. Müdürün görevi sona erdiğinde müdür yardımcılarının  da görevi sona erer.

             (3) Müdürün görevleri  şunlardır:

             a) Merkezi temsil etmek,

             b) Müdür yardımcıları arasında görev paylaşımı yapmak ve yapılan işleri denetlemek,

             c) Yönetim Kurulu ile Danışma Kuruluna başkanlık etmek ve Merkezin çalışmalarını amaçlarına uygun olarak yürütmek,

             ç) Yönetim Kurulu ve Danışma Kurulunu toplantıya çağırmak ve toplantı gündemini hazırlamak, toplantıları yönetmek,

             d) Merkezin yıllık faaliyet raporunu her yılın Aralık ayında hazırlayarak Rektörün onayına sunmak,

             e) Yönetim Kurulu tarafından kendisine verilen diğer görevleri yapmak.

             Yönetim kurulu ve görevleri

             MADDE 8 – (1) Yönetim Kurulu; Müdürün başkanlığında, müdür yardımcıları ve Üniversitede Merkezin çalışma alanlarında faaliyet gösteren ve Müdürün önerisi  üzerine Rektörün onayı ile görevlendirilen dört öğretim elemanı olmak üzere toplam yedi kişiden oluşur. Üyeler üç yıl için görevlendirilir. Süresi biten Yönetim Kurulu üyeleri aynı şekilde Rektör tarafından üç yıllık süre için yeniden görevlendirilebilir. Süresi bitmeden ayrılanların veya altı aydan fazla Üniversite dışında görevlendirilenlerin yerine yeni üyeler görevlendirilebilir. Yönetim Kurulu salt çoğunlukla toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır.

             (2) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

             a) Ayda en az bir kez ve gerektiğinde Müdürün çağrısı üzerine Müdürün başkanlığında toplanmak,

             b) Merkezin amacına uygun çalışma politikalarını belirlemek,

             c) Bir sonraki takvim yılı içinde yapılacak her türlü bilimsel, eğitsel ve uygulamalı toplantı ve faaliyetleri belirlemek,

             ç) Proje konularını tespit etmek,

             d) Merkezin araştırma, uygulama birimlerinin kurulmasına karar vermek, Yönetim Kurulunun teklifine göre bu birimlerin başkanlarını görevlendirmek ve birimlere ait çalışma esaslarını inceleyip  onaylamak,

             e) Merkezin yıllık faaliyet raporunu inceleyip onaylamak,

             f) Danışma Kurulu üyelerini seçmek,

             g) Yönetim Kurulunun karar vermesi gereken diğer işleri sonuçlandırmak.

             Danışma kurulu ve görevleri

             MADDE 9 – (1) Danışma Kurulu; Müdür, müdür yardımcıları ve Yönetim Kurulunun diğer üyeleri ile Yönetim Kurulu tarafından, Merkezin faaliyetleriyle ilgili alanlarda bilgi ve deneyime sahip Üniversite öğretim elemanları ve istekleri halinde kamu ve özel kuruluşlardaki kişiler arasından önerilen ve Rektör tarafından görevlendirilen dört kişi olmak üzere toplam onbir kişiden oluşur. İki ayda bir Müdürün çağrısı üzerine Müdürün başkanlığında toplanır. Toplantılarda salt çoğunluk koşulu aranmaz.

             (2) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:

             a) Merkezin çalışmalarına uyarı ve önerileriyle katkıda bulunmak,

             b) Merkezin genel faaliyetlerinin yönetimiyle ilgili konularda uyarı ve öneri geliştirmek, destek sağlamak, amaçlarına uygunluğu konusunda danışmanlık yapmak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

             Personel ihtiyacı

             MADDE 10 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

             Harcama yetkilisi

             MADDE 11 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür.

             Ekipman ve demirbaşlar

             MADDE 12 – (1) Merkez tarafından desteklenen araştırmalar kapsamında alınan her türlü alet, ekipman ve demirbaşlar Merkezin kullanımına tahsis edilir.

             Yürürlük

             MADDE 13 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

             Yürütme

             MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörü yürütür.