31 Ağustos 2010 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 27688

YÖNETMELİK

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesinden:

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ TÜRK DÜNYASI DEĞERLERİNİ

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

             Amaç

             MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak kurulan Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Türk Dünyası Değerlerini Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına ve bu organların görevlerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

             Kapsam

             MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Türk Dünyası Değerlerini Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına ve bu organların görevlerine ilişkin hükümleri kapsar.

             Dayanak

             MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

             Tanımlar

             MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

             a) Merkez (TÜDAM): Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Türk Dünyası Değerlerini Uygulama ve Araştırma Merkezini,

             b) Merkez Müdürü: Merkezin Müdürünü,

             c) Merkez Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

             ç) Merkez Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

             d) Rektör: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörünü,

             e) Üniversite: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesini

             ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

             Merkezin amacı ve görevleri

             MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:

             a) Türk dünyasının tarih, dil ve edebiyat eserlerini, arkeolojisini, sanatını, günümüzdeki siyasî, sosyal, ekonomik, kültürel durumunu incelemek,

             b) Türk dünyası ile ilgili ilmî araştırmalar yapmak, bu araştırmalara Türkiyat araştırmacılarının katılımını sağlamak,

             c) Türkiyenin dünya konjonktürü içindeki yerinin kuvvetlendirilmesi için Türk dünyasının potansiyel gücünün harekete geçirilmesiyle ilgili projeler hazırlamak ve çözümler üretmek,

             ç) Türk dünyası ile ilgili olarak Türkiye’de ve Türkiye dışında yapılan çalışmaları toplamak ve değerlendirmek, yapılmakta olan çalışmaları desteklemek,

             d) Türk dünyasında yayımlanan kitap, gazete, dergi, broşür, afiş, ses ve görüntü kayıtlarından oluşan Türk dünyasi kütüphanesi ve dokümantasyon merkezini kurmak,

             e) Millî ve milletlerarası toplantılar düzenleyerek Merkezin faaliyet alanını ilgilendiren her konu hakkında bilgi ve fikir alış verişini gerçekleştirmek, elde edilen sonuçları Türk ve dünya kamuoyuna duyurmak,

             f) Türk dünyası ile ilgili kitap ve dergi yayımlayarak bu alan üzerinde çalışan ilim adamlarımızın bilgi ve tecrübelerini kalıcı eserler haline getirmek,

             g) Türk dilinin Türk dünyasında ortak iletişim dili haline getirilmesi amacıyla kurslar açmak yerinde veya internet üzerinden uzaktan eğitim ve yayınlar yapmak,

             ğ) Türk dünyası ile ilgili çalışmalarda bulunan Türkiye ve Türkiye dışındaki enstitü, merkez, kişi ve kuruluşlarla işbirliğinde bulunmak,

             h) Türk tarih ve kültürüyle ilgili hazırlanacak yazılı ve görüntülü medya programlarına ilmi destek sağlamak,

             ı) Yurt içi ve yurt dışında Türk tarih ve kültürü için önem arz eden merkezlere kuruluş amacına uygun kısa süreli araştırma ve inceleme gezileri düzenlemek,

             i) Kuruluş amacına uygun olarak yüksek öğretimle ilgili mevzuat çerçevesinde kendisine verilen diğer görevleri yapmak.

             Merkezin faaliyet alanları

             MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları; bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde belirtilen amaçları gerçekleştirmek üzere Türklerin tarih içerisinde yaşadığı bütün eski ve yeni yurtlarını, bu yurtlarda yaşamış ve yaşamakta olan tüm Türk topluluklarını, Türklerin bu yurtlarda tarih, dil ve edebiyat eserleri başta olmak üzere meydana getirdikleri kültür eserlerini ve Türk kültürünün çevre kültürlerle olan münasebetleri ile bu alanda gerçekleştirilecek her türlü faaliyetleri oluşturur.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

             Merkezin organları

             MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

             a) Merkez Müdürü,

             b) Merkez Yönetim Kurulu,

             c) Merkez Danışma Kurulu.

             Merkez müdürü

             MADDE 8 – (1) Merkez Müdürü; Merkezin genel çalışma alanı olan Türklük biliminin tarihî ve Türk tarihi ile çağdaş Türk lehçeleri ve edebiyatları, kültürü ve folkloru disiplinlerinde Üniversite mensubu öğretim üyeleri arasından, Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Görev süresi biten Merkez Müdürü yeniden görevlendirilebilir. Merkez Müdürünün önerisi ile kendisine yardımcı olmak üzere Türk tarihi, Türklük biliminin tarihî ve çağdaş Türk lehçeleri ve edebiyatları ile kültürü ve folkloru disiplinlerinde görev yapan Üniversite öğretim elamanları arasından en çok iki kişi Merkez Müdür yardımcısı olarak Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir.

             (2) Merkez Müdürü ve müdür yardımcıları, Merkez Yönetim Kurulunun doğal üyesidirler. Merkez Müdürü, gerekli gördüğü hâllerde yardımcılarının değiştirilmesini teklif edebilir. Merkez Müdürünün görevi sona erdiği zaman, yardımcılarının da görevi sona erer. Merkez Müdürü, görevi başında bulunmadığı zamanlarda yerine yardımcılarından biri vekâlet eder. Vekâlet altı aydan fazla sürerse, yeni bir Merkez Müdürü görevlendirilir.

             (3) Merkez Müdürü, bu Yönetmelikle belirlenen çalışmaların düzenli bir şekilde yürütülmesinden, Merkezin bütün faaliyetlerinin gözetim ve denetiminden birinci derecede sorumlu olup, her öğretim yılı sonunda ve istenildiğinde, Merkezin işleyişi ve faaliyetleri hakkında Üniversite Rektörlüğüne rapor verir.

             Merkez müdürünün görevleri

             MADDE 9 – (1) Merkez Müdürünün görevleri şunlardır:

             a) Değişik bilim alanlarından Merkez Yönetim Kurulunda görev yapabilecek üyeleri belirleyerek görevlendirilmeleri için Rektöre teklif etmek,

             b) Merkezi temsil ve Merkez Yönetim Kuruluna başkanlık etmek,

             c) Merkezin idarî işlerini yürütmek,

             ç) Merkez Yönetim Kurulunun toplantı gündemini belirlemek ve toplantıya çağırmak,

             d) Merkez Yönetim Kurulu tarafından karar verilen konularda gerekli protokol ve anlaşmaları yapmak,

             e) Merkez bünyesinde oluşturulan çalışma gruplarının faaliyetlerini düzenlemek, yürütmek, koordine etmek, denetlemek, Merkez Yönetim Kurulu tarafından karara bağlanan çalışma raporlarını ilgililere sunmak ve sonuçlandırmak,

             f) Merkez Yönetim Kurulu kararlarını bu Yönetmelik çerçevesinde uygulamak.

             Merkez yönetim kurulu

             MADDE 10 – (1) Merkez Yönetim Kurulu; Merkez Müdürü ve müdür yardımcıları da dâhil olmak üzere Merkezin çalışma alanı ile ilgili ilmî faaliyetlerde bulunan Üniversite öğretim elemanları arasından, Merkez Müdürünün teklifi üzerine Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilen dört üye ile birlikte toplam yedi üyeden oluşur. Süresi dolan üyeler yeniden görevlendirilebilir. Süresi dolmadan ayrılan veya altı aydan fazla görevlendirme sebebiyle toplantılara katılamayacak olan üyenin yerine, kalan süreyi tamamlamak üzere Merkez Müdürünün teklifiyle Rektör tarafından yeni üye görevlendirilir.

             (2) Merkez Yönetim Kurulu, Merkez Müdürünün çağrısı üzerine ayda en az bir defa salt çoğunlukla toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır. Merkez Müdürü, Merkez Yönetim Kurulunun da başkanıdır. Merkez Müdürünün yokluğunda bu görevi, Merkez Müdürüne vekâlet eden Merkez müdür yardımcısı üstlenir. Merkez Yönetim Kurulu, gerekli gördüğü durumlarda, Türk dünyası ile ilgili projeleri hayata geçirmek üzere geçici çalışma grupları kurabilir ve bunların görevlerini düzenler. Merkez Yönetim Kurulu, Merkezin yönetimi ile ilgili konularda Merkez Müdürüne yardımcı bir organdır. Merkez Müdürü olağanüstü durumlarda da Merkez Yönetim Kurulunu toplantıya çağırabilir.

             Merkez yönetim kurulunun görevleri

             MADDE 11 – (1) Merkez Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

             a) Merkezin çalışmaları ile ilgili plân ve programların hazırlanmasını ve uygulanmasını sağlamak, Merkezin idarî ve teknik kadro ihtiyacını belirlemek,

             b) Merkez bünyesinde kurulacak çalışma gruplarını oluşturmak ve bu gruplarda görevlendirilecek adayları tespit etmek,

             c) Merkez elemanlarının araştırma, inceleme, derleme ve yayım konularındaki proje ve taleplerini değerlendirip önerilerde bulunmak,

             ç) Yurt içi ve yurt dışı bilim, araştırma, inceleme kurumları, özel ve kamu kuruluşları, vakıf ve derneklerle işbirliği yaparak amaç ve görevlerine uygun proje ve karşılıklı yardımı gerçekleştirmek,

             d) Merkezin yıllık faaliyet raporlarını hazırlamak,

             e) Merkez Müdürünün önereceği diğer konuları görüşüp karara bağlamak,

             f) 2547 sayılı Kanun ile verilen diğer görevleri yapmak.

             Merkez danışma kurulu

             MADDE 12 – (1) Merkez Danışma Kurulu; bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesinde belirtilen faaliyet alanlarında bilgi, tecrübe ve eser sahibi uzman bilim adamları ve bu alanla ilgili çalışmalarda bulunan kurum temsilcilerinden oluşur. Merkez Danışma Kurulu üyeliğine seçilme ve üyeliğe son verme, Merkez Yönetim Kurulunun salt çoğunluğunun kararı ile gerçekleşir. Merkez Danışma Kurulu üye sayısı en fazla on kişiden oluşur.

             (2) Merkez Danışma Kurulu, Merkez Müdürünün yazılı daveti üzerine yılda en az iki defa toplanır ve salt çoğunluk aranmaksızın tavsiye niteliğinde kararlar alır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

             Personel ihtiyacı

             MADDE 13 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idarî personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

             Demirbaşlar

             MADDE 14 – (1) Merkez tarafından desteklenen araştırmalar kapsamında alınan her türlü âlet, donanım ve demirbaşlar Merkezin kullanımına tahsis edilir.

             Yürürlük

             MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             Yürütme

             MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörü yürütür.