4 Ekim 2010 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 27719

YÖNETMELİK

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesinden:

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ KAZDAĞI

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

             Amaç

             MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesine bağlı olarak kurulan Kazdağı Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

             Kapsam

             MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Kazdağı Uygulama ve Araştırma Merkezinin faaliyetlerine, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

             Dayanak

             MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

             Tanımlar

             MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

             a)Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

             b) Merkez (KAUM): Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Kazdağı Uygulama ve Araştırma Merkezini,

             c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

             ç) Rektör: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörünü,

             d) Üniversite: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesini,

             e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu

             ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

             Merkezin amacı

             MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; Doğal biyoçeşitlilik bileşenlerinin yerinde tespiti, envanter çıkarılması, uluslararası ve ulusal kanunlarla koruma altına alınmış biyolojik türlerin korunmasına yönelik tedbir çalışmaları, insan kaynaklı oluşan çevre sorunlarının çözümüne yönelik bilimsel ve teknolojik araştırma ve uygulamalar yapmak ve yaptırmak, bunları teşvik ve koordine etmektir.

             Merkezin faaliyet alanları

             MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

             a) Yurtiçinde ve yurtdışında üniversiteler ve diğer araştırma kurumları ve uluslararası kuruluşlarla işbirliği ve ortak çalışmalar yapmak,

             b) Ulusal ve uluslararası düzeyde seminer, konferans, kongre, sempozyum ve buna benzer bilimsel toplantılar düzenlemek ve bu toplantılara katılmak,

             c) Ulusal ve uluslararası düzeyde kurs, yaz okulu ve buna benzer mezuniyet sonrası  ve/veya hizmetiçi eğitim programları düzenlemek ve uygulamak ve gerektiğinde bu çalışmalarla ilgili sertifikalar vermek,

             ç) Üniversitede doğal biyoçeşitlilik ve doğal koruma ile çevre konusunda araştırma ve uygulama yapacak öğretim elemanı ve öğrencileri desteklemek, mevcut araştırma, uygulama ve eğitim altyapısını geliştirmek,

             d) Merkezin kuruluş amacına uygun olarak yurtiçinde ve yurtdışında her türlü yayın yapmak, süreli yayınlar çıkarmak, yayın çalışmalarına katılmak ve desteklemek, veri bankası oluşturmak, kitaplık ve dökümantasyon merkezi kurmak,

             e) Doğal biyolojik çevre kalitesinin izlenmesi ve denetlenmesi için programlar geliştirmek ve uygulamak,

             f) Yurtiçi ve yurtdışı kamu ve özel sektör kuruluşlarının, gerçek ve tüzel kişilerin istek ve ihtiyaçları doğrultusunda etüd, proje, analiz, laboratuvar deneyleri ve buna benzer çalışmaları yapmak, rapor hazırlamak, danışmanlık ve bilirkişilik hizmetleri vermek,

             g) Doğal biyolojik çevrenin korunmasına yönelik teknoloji transferi ve özgün teknolojilerin geliştirilmesi üzerinde araştırma ve uygulamalar yapmak,

             ğ) Doğal biyolojik çevre ve sosyal çevre kirliliğinin önlenmesine yönelik teknolojik uygulamalar ve üretim çalışmaları yapmak veya yaptırmak, çalışma alanları doğrultusunda laboratuvar, atölye ve gözlem yerleri kurmak ve yönetmek, Merkez faaliyetlerinin gerçekleştirilebilmesi için gerekli taşınır ve taşınmaz malları edinmek,

             h) Merkezin kuruluş amacına ve ilgili mevzuat hükümlerine göre diğer çalışmaları yapmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Organları ve Görevleri

             Merkezin organları

             MADDE 7 – (1) Merkezin organları şunlardır:

             a) Müdür,

             b) Yönetim Kurulu,

             c) Danışma Kurulu.

             Müdür ve görevleri

             MADDE 8 – (1) Rektör tarafından Yönetim Kurulu üyelerinden biri üç yıl için Müdür olarak görevlendirilir. Müdür Yönetim Kuruluna başkanlık eder.

             (2) Müdür kendisine yardımcı olmak üzere Yönetim Kurulu üyelerinden iki kişiyi görevlendirilmek üzere Rektörün onayına sunar. Müdürün altı aydan fazla görevi başında bulunmaması halinde Yönetim Kurulu üyelerinden birisi Rektör tarafından görevlendirilir.

             (3) Müdürün görevleri şunlardır:

             a) Merkezi temsil etmek,

             b) Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak ve bu Yönetmelik ve ilgili diğer mevzuat  hükümleri çerçevesinde Merkezi yönetmek,

             c) Merkezin ve çalışma gruplarının faaliyetleriyle ilgili olarak her yılın ilk üç ayı içinde Yönetim Kuruluna rapor vermek,

             ç) Merkez bünyesindeki çalışma gruplarının faaliyetlerini düzenlemek, yürütmek, izlemek ve denetlemek,

             d) Yurtiçinde ve yurtdışında ilgili araştırma ve uygulama merkezleri, kamu ve özel sektör kuruluşları ve uluslararası kuruluşlarla işbirliği yapmak,

             e) Çalışma gruplarında yer alacak elemanlar ile araştırma ve uygulama projelerini yapacak proje ekiplerini, proje yürütücülerini ve üretim sorumlularını belirlemek ve görevlendirilmelerini sağlamak üzere Yönetim Kuruluna sunmak.

             Yönetim kurulu

             MADDE 9 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür ve müdür yardımcıları da dahil olmak üzere Merkezin çalışma alanı ile ilgili bilimsel faaliyetlerde bulunan Üniversitenin öğretim elemanları arasından Kazdağı konusunda çalışma, proje, yayın, tez ve benzeri çalışmaları gerçekleştirmiş ya da gönüllü olarak çalışmalara katılmış kişiler içerisinden, Rektör tarafından üç yıllığına görevlendirilen dokuz üyeden oluşur.

             (2) Yönetim Kurulu salt çoğunlukla toplanır ve kararlar oy çokluğuyla alınır. Yönetim Kurulu; Müdürün başkanlığında, Müdürün bulunmadığı zamanlarda ise Müdüre vekalet eden Müdür Yardımcısı başkanlığında toplanır. Yönetim Kurulu en az iki ayda bir olağan olarak toplanır.

             Yönetim kurulunun görevleri

             MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

             a) Yıllık faaliyet programı ve raporunu hazırlamak ve Rektörün bilgisine sunmak,

             b) Kuruluş amaçları ve bu Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Merkezin yönetimi ve çalışmaları ile ilgili kararları almak,

             c) Merkez bünyesinde konuların özelliklerine göre gereken geçici veya sürekli çalışma gruplarını kurmak, bu gruplarda görevlendirilecek kişiler ile yöneticiler, yönetici yardımcıları, koordinatörler, danışmanlar ve diğer elemanlara ilişkin Müdürün önerilerini inceleyerek karara bağlamak ve gerektiğinde görevlendirilmelerini sağlamak üzere Rektörün onayına sunmak,

             ç) Merkez tarafından desteklenecek araştırma ve uygulamalar için araştırıcı destekleme esaslarını belirlemek ve destek taleplerini karara bağlamak,

             d) Müdürün önerisi üzerine, Merkezin idari ve teknik kadro ihtiyaçlarını tespit etmek ve bu kadrolara yapılacak atama veya görevlendirmeler ile ilgili önerileri karara bağlayarak Rektörün onayına sunmak,

             e) Müdürün önereceği diğer konuları görüşüp karara bağlamak.

             Danışma kurulu

             MADDE 11 – (1) Danışma Kurulu; Üniversitenin öğretim elemanları, mezunları ve merkezin faaliyetleri ile ilgili yurtiçi ve yurtdışında önemli çalışmalar yapmış kişilerden ve ilgili kuruluş temsilcileri arasından Yönetim Kurulunun önerisi üzerine Rektör tarafından üç yıl için seçilen, en az on, en çok onbeş üyeden oluşur. Danışma Kuruluna seçilen üye sayısı içinde Üniversite mensubu öğretim elemanı sayısı toplam üye sayısının üçte ikisinden fazla olamaz.

             (2) Danışma Kurulu, Müdürün başkanlığında toplanır. Müdür ve Yönetim Kurulunun seçtiği iki üye, danışma kurulunun tabii üyeleridir.

             Danışma kurulunun görevleri

             MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; başkanın daveti üzerine yılda en az iki kez olağan olarak toplanarak Merkez faaliyetleriyle ilgili değerlendirme yapar ve önerilerde bulunur. Danışma Kurulu, merkezin yurtiçi ve yurtdışı yayın, eğitim, araştırma ve uygulama faaliyet alanları ile ilgili olarak geçici veya sürekli danışmanlık komisyonları oluşturabilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

             Harcama yetkilisi

             MADDE 13 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör bu yetkisini Yönetim Kurulu başkanına kısmen veya tamamen devredebilir.

             Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

             MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde 2547 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Senato kararları uygulanır.

             Yürürlük

             MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             Yürütme

             MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörü yürütür.