1 Ağustos 2011 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 28012

YÖNETMELİK

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesinden:

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (ÇOMÜ) ÖNLİSANS-LİSANS

EĞİTİM ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 16/8/2001 tarihli ve 24495 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Önlisans-Lisans Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 3 üncü maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Kayıt için gerekli belgeler şunlardır:

a) T.C. uyruklu öğrenciler için;

1) Lise veya dengi okul diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya Üniversitece onaylı sureti,

2) ÖSYM sonuç belgesinin aslı veya Üniversitece onaylı sureti,

3) T.C. Kimlik Numarası yazılı beyanı,

4) Öğrenci katkı payı makbuzu,

5) Dört adet vesikalık fotoğraf,

6) Erkek adayların askerlikle ilişiği olmadığına dair yazılı beyanı,

7) Özel yetenek sınavı ile öğrenci alan birimlerce istenen diğer belgeler.

b)Yabancı uyruklu öğrenciler için;

1) Milli Eğitim Bakanlığınca denkliği onaylanmış lise diplomasının aslı veya noter onaylı örneği,

2) Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavı (YÖS) veya eşdeğer bir sınavın sınav sonuç belgesinin aslı veya Üniversitece onaylı örneği,

3) Öğrenim vizesi işlenmiş pasaportun noterlikçe onaylı sureti; Türkiye dışından gelen adaylar için Türkiye’nin dış temsilciliklerinden, Türkiye’de bulunan adaylar için İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğünden alınan öğrenim vizesi,

4) Öğrenci katkı payı makbuzu,

5) Dört adet vesikalık fotoğraf,

6) Not döküm belgesinin (transkript) aslı veya Türkiye dışından gelen adaylar için Türkiye’nin dış temsilciliklerince onaylı Türkçe örneği.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) Bir yıl süreli yabancı dil hazırlık sınıfı hariç, kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmadan ön lisans programlarından azami dört yıl, lisans programlarından azami yedi yıl içinde mezun olamayanlar, 2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesinde belirtilen koşullara göre ilgili döneme ait öğrenci katkı payı veya öğrenim ücretlerini ödemek koşulu ile öğrenimlerine devam etmek için kayıt yaptırabilir. Bu durumda, ders ve sınavlara katılma ve tez hazırlama hariç, öğrencilere tanınan diğer haklardan yararlandırılmadan öğrencilik statüleri devam eder.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) Bir eğitim-öğretim yılı, her biri en az yetmiş işgünü (ondört hafta) olmak üzere güz ve bahar yarıyılları ile yaz okulundan oluşur. Yarıyıl sonu ve bütünleme sınav günleri bu sürenin dışındadır. Sağlık yüksekokulları ve meslek yüksekokulları dışında dört yıllık lisans öğretiminde, Yükseköğretim Kurulunca belirlenen zorunlu kredisiz dersler hariç toplam kredi 128’den az, 156’dan (ders uygulamaları ile toplam ders saati 200’den) fazla olamaz. Sağlık Yüksekokulu ile ilgili uygulamalar Senato kararıyla belirlenir. Bir dersin kredisinin hesaplanmasında bir saatlik teorik ders 1 kredi, seminer, lisans tezi, uygulama, laboratuar, proje ve atölye çalışmalarının bir saati ise yarım (0,5) kredidir. Mezuniyet kredileri, bölüm ve fakülte/yüksekokul/meslek yüksekokulu kurullarının görüşü alınarak Üniversite Senatosunca belirlenir. Ders ve sınavlar, Cumartesi-Pazar günleri ile mesai saatleri dışında da yapılabilir.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin birinci, ikinci ve üçüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“ÇOMܒye bağlı yükseköğretim kurumlarına başka üniversitelerden yapılacak yatay geçişler, 24/4/2010 tarihli ve 27561 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine göre yapılır.”

“ÇOMܒye bağlı fakülte, yüksekokul ve bölümler arası yatay geçişler ise, Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik ve Üniversite Senatosunca kabul edilen esaslara göre yapılır.”

“Yabancı dilde eğitim-öğretim yapan programlara yatay geçiş için öğrencinin, ÇOMܒde yapılacak yabancı dil hazırlık sınıfı yeterlik sınavını başarmış olması gerekir.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesine üçüncü fıkradan sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

“Herhangi bir yükseköğretim kurumundan mezun olan, kayıt sildiren, bir yükseköğretim kurumuna kayıtlı iken Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan sınavlar sonucu veya özel yetenek sınavları sonucu ÇOMÜ fakülte/yüksekokullarına kayıt yaptıran ve muafiyet talebinde bulunanların, ilgili yönetim kurullarınca değerlendirilmesi yapılır ve muafiyet talebi uygun görülen öğrencilerin muaf tutulduğu derslerinin başarı notları, bu Yönetmeliğin 22 nci maddesindeki başarı notuna dönüştürülür. Bunun sonucunda genel not ortalaması 2.00 ve üzerinde olan öğrencilerden üst yarıyıldan ders almak isteyenlerin, bulunduğu yarıyıldan muaf tutulduğu derslerin toplam kredisinin programdaki/bölümdeki o yarıyılın toplam kredisinin en az yarısı olması halinde; intibak ettirildiği yarıyıl ve önceki yarıyıllarda almadığı ve başarısız olduğu dersler ile birlikte bir üst yarıyıldan ders alabilmeleri konusunda ilgili fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokulları yönetim kurulları yetkilidir.”

“Muafiyet kararının alındığı yarıyılda başvurması halinde, muaf olduğu dersi/dersleri almak isteyen öğrenci tekrar alabilir.”

“Öğrencinin üst yarıyıldan ders almış olması üst yarıyılda olduğu anlamına gelmez.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Ders yazılım işlemleri öğrencilere internet ortamında duyurulur. Öğrenciler, Üniversite Yönetim Kurulunun tespit ettiği esaslar çerçevesinde, bilgisayar ortamında interaktif olarak derslere yazılarak kayıtlarını yenilerler. Öğrenciler, her yarıyılın başlangıcından önceki bir hafta içinde, ders kayıt formu ile öğrenci katkı payı makbuzunu, ikinci öğretim için öğretim ücreti makbuzunu öğrenci işlerine teslim ederek kayıtlarını danışmanlarına onaylatmak zorundadırlar.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesinin birinci ve dördüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Öğrenciler, tekrarlamak zorunda oldukları dersler hariç, kayıt haftasını izleyen hafta içinde ve danışmanın olumlu görüşünü almak koşuluyla ders ekleyebilir veya bırakabilirler. Öğrenciler ders yazılım işlemlerine ilişkin itirazlarını akademik takvimde belirtilen ders ekleme ve bırakma süresi içinde yaparlar.”

“Ders kayıt formları ilgili danışmanca onaylanır, danışman tarafından dekanlık veya yüksekokul müdürlüklerinin öğrenci işleri bürolarına teslim edilir.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 21 – Üniversitede; ara sınav, ara sınav mazeret sınavı, yarıyıl sonu sınavı ve bütünleme sınavları yapılır. Bunlardan;

a) Ara sınavlar; her ders için en az bir kez yapılır. Ara sınav programı; her yarıyılın ilk dört haftası içinde derslerden sorumlu öğretim elemanlarının görüşü alınarak, bölüm başkanı tarafından yapılır ve ilan edilir. Ara sınav notları dönem sonu sınavlarından en az iki hafta önce ilan edilir.

b) Yarıyıl sonu sınavları: En az ondört haftalık eğitim-öğretim döneminden sonraki iki hafta içerisinde yapılır. Her ders için yarıyıl sonu sınavı yapılır. Yarıyıl sonu sınavına katılmayan öğrenciler o dersten başarısız sayılır ve başarı notu olarak FF verilir. Yarıyıl sonu sınavları ile ilgili takvim, birimlerin önerileri alınarak Üniversite Senatosu tarafından belirlenir. Yarıyıl sonu sınav programları, dekanlık ve yüksekokul müdürlükleri tarafından hazırlanır ve sınavlardan en az iki hafta önce ilan edilir. Yarıyıl sonu sınavı için mazeret sınavı açılmaz.

c) Mazeret sınavları: Haklı ve geçerli nedenlere dayalı mazereti dolayısıyla ara sınava katılmayan ve sınavdan sonraki bir hafta içerisinde durumunu belgeleyen öğrencilerin mazeretlerinin ilgili yönetim kurullarınca kabul edilmesi halinde, öğrencinin katılmadığı ara sınavlar o yarıyıl içinde öğretim elemanının belirlediği tarihte yazılı olarak yapılır. Mazeret sınavlarına herhangi bir nedenle girmeyen öğrencilere, tekrar mazeret sınavı açılmaz.

d) Bütünleme sınavları: Dönem sonu sınavları sonucunda başarısız olanlar başarısız oldukları derslerin bütünleme sınavlarına girebilirler. Bütünleme sınavına girmeyenler başarısız sayılırlar ve bu öğrencilere ayrıca bir sınav açılmaz. Bütünleme sınavları dönem sonu sınavlarının bitiminden itibaren üçüncü haftada yapılır. Bütünleme sınavları için mazeret sınavı açılmaz.

Sınavlar yazılı, sözlü veya uygulamalı olarak yapılır. Sınav sonuçları onbeş gün içinde ilgili öğretim elemanı tarafından bölüm başkanlığına verilir ve ilan edilir. Sınav sonuçlarının açıklanmasından itibaren sınav belgeleri ile uygulamalı derslerin sınav kayıtları iki yıl süreli saklanır. Sınavlar, o dersi vermekle görevli öğretim elemanları tarafından yapılır. Görevli öğretim elemanının sınav döneminde Üniversitede bulunmaması halinde sınavların kimin tarafından yapılacağı ve değerlendirileceği, ilgili bölüm kurulu tarafından kararlaştırılır. Yazılı sınavlar bölüm başkanının belirleyeceği iki gözetmenin katılımı ile yapılır. Uygulamalı derslerin maket, resim, el sanatı türü değerlendirme çalışmalarıyla ilgili öğrenci ve yönetim tarafından düzenlenen bir tutanak ile işlem yapılır. Staj ve uygulama sonunda, sınav yapma mecburiyeti olan fakülte ve yüksekokullarda, staj ve uygulama sınavlarının nasıl yapılacağı fakülte ve yüksekokul kurulları tarafından belirlenir.

Ders ve uygulamalarda devamsızlık sınırını aşan öğrenciler, o derse devam etmemiş sayılırlar, sınavlara alınmazlar ve o dersten başarısız kabul edilirler. Öğrenciler, ilgili kurullarca kabul edilen sağlık raporlarının kapsadığı süreler içinde de devamsız sayılırlar.”

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 22 – Başarı notu; ara sınav not ortalamasının %40’ı, yarıyıl sonu veya bütünleme sınav notunun %60 katkısı alınarak belirlenir ve öğretimin ilk iki haftasında öğrencilere bildirilir. Dersin öğretim elemanı tarafından, her ders için öğrencilerin aldıkları başarı notları 100 puan üzerinden ele alınarak normal dağılım istatistiği ve bağıl değerlendirmeye uygun olarak dersin yarıyıl sonu başarı notu harfli ve katsayılı not biçiminde, aşağıdaki tablodaki gibi takdir edilir:

 

Bağıl Değerlendirme Tablosu

PUAN

YARIYIL SONU BAŞARI NOTU

KATSAYI

90 – 100

AA

4.00

85 – 89

BA

3.50

80 – 84

BB

3.00

70 – 79

CB

2.50

60 – 69

CC

2.00

55 – 59

DC

1.50

50 – 54

DD

1.00

40 – 49

FD

0.50

0 –  39

FF

0.00

Yeterli

YE

-

Yetersiz

YS

-

Devamsız

DS

0.00
(Kredili Dersler için)

 

Yukarıdaki tabloya göre;

a) Bir dersten bir öğrenci; (AA), (BA), (BB), (CB) veya (CC) notlarından birini almış ise o dersi başarmış, (DC) veya (DD) notlarından birini almış ise o dersi koşullu başarmış, (FD) ve (FF) notlarından birini almış ise o dersi başaramamış sayılır.

b) Kredisiz olan dersler ile stajların devamsızlık ve başarı değerlendirmelerinde; (YE) yeterli, (YS) yetersiz, (DS) devamsız sayılır.

c) Girmeyi hak etmediği bir sınava giren öğrencinin aldığı not iptal edilir.

d) 2547 sayılı Kanunun 5 inci maddesinde belirtilen ortak zorunlu derslerden alınan (YE) ve (YS) notları ile kredisiz dersler için (DS) notları ağırlıklı not ortalamasının hesabında dikkate alınmazlar; ancak kredili derslerde (DS)’nin karşılığı 0.00 sayılır.

Öğrencilere, yukarıdaki tabloda görülen puanlara karşılık gelen başarı notundan daha aşağıda başarı notu verilmez.”

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 25 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 25 – Bulunulan yarıyıl sonu itibariyle GNO’su en az 2.00 olan öğrenciler, başarılı öğrencilerdir. Bu öğrenciler, transkriptlerinde (FF), (FD), (YS) ve (DS) olan dersleri verildikleri ilk yarıyılda tekrar alırlar.

Bulundukları yarıyıl sonu itibariyle tüm yarıyıllarda aldığı derslerden en az (CC) almış olan ve GNO’su en az 2.00 olan öğrenciler isterlerse bir üst yarıyıldan da danışmanlarının onayı ile ders alabilirler.

Dikey geçiş sınavı sonucunda, Üniversitenin programlarına kayıt olan öğrenciler; fakülte/yüksekokul kurullarınca belirlenen intibak programını başarıyla tamamlayarak üçüncü sınıfa intibakları yapıldıktan sonra, en az bir yarıyıl eğitim görmeleri, tüm derslerden en az (CC) almış olmaları ve GNO’larının en az 2.00 olması şartıyla isterlerse bir üst yarıyıldan danışmanlarının onayı ile ders alabilirler.”

MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 32 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 32 – Bu Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendindeki öğrencilere, bu öğrenimlerini tamamlamak için tanınan azami süreler; iki yıllık önlisans programlarında dört, dört yıllık lisans programlarında yedi yıldır. Öğrenciler normal eğitim-öğretim süresi beş yıl olan programları sekiz yılda, altı yıl olan programları ise dokuz yılda tamamlamak zorundadır.

Azami süreler sonunda; öğrenciler ilgili döneme ait öğrenci katkı payı veya öğrenim ücretlerini ödemek koşulu ile öğrenimlerine devam etmek için kayıt yaptırabilir. Bu durumda, ders ve sınavlara katılma ile tez hazırlama hariç, öğrencilere tanınan diğer haklardan yararlandırılmadan öğrencilik statüleri devam eder.”

MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin 33 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 33 – Bir öğrencinin izlemekte olduğu programdan mezun olabilmesi için, tüm derslerden başarılı olması, varsa zorunlu stajlardan başarılı olması ve kredisiz derslerden (YE) alması zorunludur. GNO’su 2.00 ve üzerinde olan öğrenciler koşullu başarılı derslerden de başarılı kabul edilirler. Bir öğrencinin GNO’su aynı zamanda mezuniyet not ortalamasıdır.”

MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğin 34 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 34 – Öğrenim programlarını başarı ile tamamlayan öğrencilere, programın tamamlanmasını takip eden sınav dönemi sonunda diplomaları verilir.

Fakülte ve yüksekokullar tarafından verilecek diplomalar ve mezuniyet belgeleri ilgili fakülte/yüksekokul kurulu tarafından belirlenir.

Diplomalar hazırlanıncaya kadar, gerektiğinde öğrencilere geçici bir çıkış belgesi verilebilir. Mezuniyet tarihi, son sınav dönemlerinin bitim tarihinden sonraki ilk iş günüdür.

Diplomaların ön yüzünde; öğrencinin adı ve soyadı, diploma numarası, lisans ve ön lisans düzeyinde başardığı programın adı, bölümü ve/veya ana bilim dalı çift dal/yan dal, mezuniyet tarihi, fakültelerde Rektörün ve dekanın, yüksekokullarda Rektörün ve yüksekokul müdürünün imzaları bulunur. Öğrenci nüfus bilgileri diplomanın arka yüzüne yazılır. Diplomalar çini mürekkebi ile veya bilgisayarla doldurulur. Diplomalara fotoğraf yapışmaz. Diplomalar Rektörlük tarafından soğuk damga ile mühürlenir.”

MADDE 14 – Aynı Yönetmeliğin 35 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 35 – Diploma bir defa verilir. Diplomanın kaybı halinde, diplomanın kaçıncı defa verildiği belirtilmek kaydıyla ikinci nüsha olarak, bu Yönetmeliğin 34 üncü madde hükümlerine uygun olarak düzenlenir.”

MADDE 15 – Aynı Yönetmeliğin 36 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 36 – Aşağıdaki durumlarda, fakülte ve yüksekokul yönetim kurulu kararı ile öğrencinin kaydı silinir:

a) 13/1/1985 tarihli ve 18634 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre Üniversiteden çıkarma cezası alanlar.

b) Ruhsal bozuklukları nedeni ile sağlık kuruluşlarından alınacak sağlık raporuyla hastalığını belgelendiren ve tüm öğrenim süresi içinde devamsızlığı dört yarıyılı aşan öğrencilerden, öğrenime devam etmek isteyenlerin yeniden alacakları sağlık raporunda rahatsızlıklarının devam ettiği anlaşılanlar.

c) Kendi isteği ile kaydının silinmesini yazılı olarak istemiş olanlar.”

MADDE 16 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 17 – Bu Yönetmelik hükümlerini Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörü yürütür.