25 Mayıs 2012 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 28303

YÖNETMELİK

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesinden:

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ ÇOCUK EĞİTİMİ

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Çocuk Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyetlerine ve yönetimine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesine bağlı kurulan Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Çocuk Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyetlerine, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin 2 numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Merkez: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi  Çocuk Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezini,

b) Merkez Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

c) Merkez Müdürü: Merkezin Müdürünü,

ç) Merkez Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

d) Rektör: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi  Rektörünü,

e) Üniversite: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesini

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:

a) Toplum açısından bilimsel bilginin erişilebilirliğini artırmak,

b) Toplumda sanatsal öğrenme ve değerlere erişimini, gelişimini ve paylaşımını arttırmak,

c) İlköğretim ve ortaöğretim düzeyindeki öğrencilerin ilgi duydukları bilimsel alanlarla ilgili güvenilir ve güncel bilgiyi, o alanın önde gelen bilim adamlarından almasını sağlamak,

ç) Herhangi bir alanda mevcut müfredatın ötesinde bilgi sahibi olmak isteyen öğrencilere bu bilgiyi sağlamak,

d) Öğrencilerin meslek tercihinde bulunurken yapılacak hataların önceden giderilmesi ve bu yolla oluşabilecek kaynak dağılımı ve emek piyasası problemlerinin ortadan kaldırılmasına katkı sağlamak,

e) Yapılacak eğitim-öğretim faaliyetleri ile ilgili tüm Üniversite mensuplarına uygulama ve araştırma yapma imkânı sağlamak.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Okulöncesi, ilköğretim ve ortaöğretim öğrencilerine, Üniversitede eğitim-öğretim yapılan tüm bilim, sanat, kültür, spor alanlarında yaz okulları düzenlemek,

b) Okulöncesi, ilköğretim ve ortaöğretim öğrencilerine, bilimsel düşünceyi ve bilgiyi pekiştirmek, beceri geliştirmek üzere Üniversite dışında alan dersleri ve geziler düzenlemek,

c) Okulöncesi, ilköğretim ve ortaöğretim öğrencilerine laboratuar çalışmaları, konferanslar ve çalıştaylar düzenlemek,

ç) Çocuk eğitimi alanında uluslararası ve ulusal düzeyde projeler üretmek,

d) Çocuk eğitimi alanındaki araştırma ve uygulamalara dönük bilimsel yayınlar yapmak,

e) Gerek yurt içinde gerekse yurt dışında bulunan büyük çapta profesyonel nitelikte tesisler, merkezler, müzeler, galeriler, laboratuarlar ve etkinliklerden çocukların yararlanması sağlamak,

f) Bilimsel/sanatsal şenlikler ve yarışmalar düzenlemek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Merkez Müdürü,

b) Merkez Yönetim Kurulu,

c) Merkez Danışma Kurulu.

Merkez müdürü

MADDE 8 – (1) Merkez Müdürü; Üniversitenin öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından, üç yıl süre ile görevlendirilir. Süresi dolan Merkez Müdürü yeniden görevlendirilebilir. Merkez Müdürü, Merkez Yönetim Kurulu üyeleri arasından en fazla iki kişiyi yardımcı olarak seçer ve görevlendirilmek üzere Rektörün onayına sunar. Müdür yardımcılarının görev süresi Merkez Müdürünün görev süresiyle aynıdır. Müdür yardımcıları; Merkez Müdürünün verdiği işleri yapar ve Merkez Müdürünün bulunmadığı zamanlarda yerine vekâlet eder.

Merkez müdürünün görevleri

MADDE 9 – (1) Merkez Müdürünün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek,

b) Merkez Yönetim Kurulunu ve Merkez Danışma Kurulunu toplantıya çağırmak, gündemi hazırlamak ve bu kurulların başkanı olarak toplantıları yönetmek,

c) Merkezi amaçları doğrultusunda yönetmek,

ç) Merkezin yıllık faaliyet raporunu ve bir sonraki yıla ait çalışma programını düzenlemek ve Merkez Yönetim Kurulunun görüşünü aldıktan sonra Rektörün onayına sunmak.

Merkez yönetim kurulu

MADDE 10 – (1) Merkez Yönetim Kurulu; Merkez Müdürü ile Rektör tarafından Üniversite öğretim elemanları arasından görevlendirilen dört üye olmak üzere toplam beş üyeden oluşur. Merkez Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Görev süresi dolan üyeler yeniden görevlendirilebilir. Süresi bitmeden ayrılan üyelerin yerine, aynı usulle yenileri görevlendirilir. Merkez Yönetim Kurulu; Merkez Müdürünün daveti üzerine, en az ayda bir defa üyelerinin salt çoğunluğu ile toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır.

Merkez yönetim kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Merkez Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin faaliyet alanları kapsamındaki çalışmalarını planlamak ve yürütmek,

b) Yıllık faaliyet raporlarını ve çalışma programlarını Rektörlüğe sunmak,

c) İlgili mevzuat hükümlerine göre verilen diğer işleri yapmak.

Merkez danışma kurulu

MADDE 12 – (1) Merkez Danışma Kurulu; Merkezin faaliyetleri ile ilgili olarak değerlendirmede bulunur ve istişari nitelikte görüş bildirir.

(2) Merkez Danışma Kurulu; Merkezin amaç ve çalışmalarına ilgisi olan ve uzmanlıklarından yararlanılabilecek, Üniversiteden ve diğer üniversitelerden, kamu kurum ve kuruluşlarından, özel sektörden ve şahıslar arasından Merkez Yönetim Kurulunca seçilen ve Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilen en fazla otuz üyeden oluşur.

(3) Merkez Danışma Kurulu; her yıl en az bir defa, Merkez Müdürünce belirlenen bir tarihte, Merkez Müdürünün başkanlığında toplanır. Merkez Danışma Kurulunun toplantılarında çoğunluk aranmaz.

Merkez danışma kurulunun görevleri

MADDE 13 – (1) Merkez Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin faaliyet alanlarında Merkez Yönetim Kuruluna danışmanlık yapmak,

b) Merkezin faaliyetlerini gözden geçirerek ilgili konularda gerekli tavsiyelerde bulunmak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 14 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca, Merkez Müdürünün önerisi üzerine Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

Harcama yetkilisi

MADDE 15 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Merkez Müdürüdür.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlük

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörü yürütür.