27 Mayıs 2012 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 28305

YÖNETMELİK

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesinden:

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ ZİHİNSEL ENGELLİ

ÇOCUKLAR EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA

MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi bünyesinde kurulan, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Zihinsel Engelli Çocuklar Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyetlerine, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Zihinsel Engelli Çocuklar Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına ve bu organların görevlerine ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Merkez: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Zihinsel Engelli Çocuklar Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezini,

b) Merkez Müdürü: Merkezin Müdürünü,

c) Merkez Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ç) Rektör: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörünü,

d) Üniversite: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesini

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı

MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; Üniversitenin Eğitim Fakültesi Özel Eğitim Bölümü Zihin Engelliler Eğitimi Anabilim dalında yürütülen araştırma etkinliklerini Üniversitenin diğer birimleri ile disiplinler arası bir bakış açısı içerisinde yürütebilmek, Çanakkale ilinde yaşayan engelli çocuklara, onların ailelerine ve öğretmenlerine gereksinim duydukları alanlarda hizmetler sunmaktır.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Merkeze bağlı kurulan uygulama biriminde araştırma etkinlikleri yürütmek için gerekli eğitim materyalinin ve çeşitli cihazların alımını önermek,

b) Araştırma etkinliklerinde görev alacak akademik ve yardımcı personelin özel eğitim alanında yetiştirilmesini sağlamak,

c) Merkeze bağlı uygulama biriminde öğretmen ve yardımcı öğretmenler istihdam etmek, görevli olan nitelikli elemanların yurt içinde ve gerektiğinde yurt dışında eğitimlerini sağlamak,

ç) Eğitim Fakültesinin farklı bölümlerinde eğitim-öğretim gören lisans ve lisansüstü öğrencilerin tez çalışmalarını ve bilimsel araştırmalarını desteklemek ve geliştirmek,

d) Önerilen projeleri planlayarak farklı disiplinlere ulaşmasını sağlamak ve hayata geçirmek için gerekli çalışmalar yapmak,

e) Çalışma alanına giren konularda; kongre, konferans, sempozyum, seminer, özel günler ve benzeri ulusal ve uluslararası bilimsel toplantılar düzenlemek, gerekirse katılım belgesi vermek,

f) Üniversite ile toplum kesimleri arasında özel eğitim alanında işbirliğinin gelişmesi için gerekli ortamı sağlamak,

g) Çalışma alanlarında yurt içi ve yurt dışı kuruluşlarla işbirliği yapmak, bilgi ve eleman değişiminde bulunmak,

ğ) Proje ve diğer sonuçlardan elde edilen sonuç ve bulguları; teknik rapor, konferans tebliği, bilimsel makale, popüler yayın ve diğer medya araçlarıyla kamuoyuna duyurmak, bu amaçla yurt içi ve yurt dışı katılımları teşvik etmek,

h) Rektörlükçe ve Üniversitenin diğer yetkili organlarınca verilen, Merkezin amacına uyan, diğer görevleri yerine getirmek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları; Merkez Müdürü ve Merkez Yönetim

Kurulundan oluşur.

Merkez müdürü

MADDE 8 – (1) Merkez Müdürü; Üniversite Senatosunun önerisi üzerine, özel eğitim alanında deneyim sahibi öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilir. Süresi biten Merkez Müdürü yeniden görevlendirilebilir. Üniversite dışı görevlendirme süresinin altı ayı geçmesi halinde yerine yeni Merkez Müdürü görevlendirilir. Merkez Müdürünün teklifi üzerine Merkez Yönetim Kurulu üyeleri içinden bir veya gerek duyulması halinde iki kişi müdür yardımcısı olarak Rektör tarafından görevlendirilir. Merkez Müdürü görevi başında bulunmadığı zaman müdür yardımcılarından birini vekil bırakır. Müdür yardımcıları Merkez Müdürünün verdiği işleri yapar.

Merkez müdürünün görevleri

MADDE 9 – (1) Merkez Müdürünün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek, Merkez Yönetim Kuruluna başkanlık etmek ve Merkezin çalışmalarını Merkezin amaçlarına uygun olarak yürütmek,

b) Merkez Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak ve toplantı gündemini hazırlamak,

c) Alınan kararları uygulamak, Merkezin idari işlerini yürütmek, Merkez Yönetim Kurulunun görüşünü aldıktan sonra Rektöre sunmak,

ç) Merkez bünyesinde oluşturulan çalışma gruplarının etkinliklerini düzenlemek, yürütmek ve denetlemek,

d) Yurt içi ve yurt dışındaki ilgili merkez ve kuruluşlarla işbirliği yaparak amaca uygun projeler yapılmasını ve karşılıklı işbirliğini gerçekleştirmek,

e) Merkezin yıllık faaliyet raporunu her yılın Aralık ayında hazırlayarak Rektöre sunmak,

f) Merkezin çalışma planlarını hazırlamak, Merkez Yönetim Kurulunun görüşünü aldıktan sonra Rektörlüğe sunmak.

Merkez yönetim kurulu

MADDE 10 – (1) Merkez Yönetim Kurulu Merkez Müdürü dahil beş kişiden oluşur. Merkez Yönetim Kurulu üyeleri, Üniversite Senatosunun önerisi üzerine Rektör tarafından üç yıllık süre için görevlendirilir. Süresi biten üyeler yeniden seçilebilir. Süresi bitmeden ayrılanların veya altı aydan fazla Üniversite dışında görevlendirilenlerin yerine yenileri seçilebilir. Merkez Yönetim Kurulu salt çoğunlukla toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır.

Merkez yönetim kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Merkez Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Bu Yönetmeliğe ve kuruluş amacına uygun olarak Merkezin çalışmalarını düzenlemek,

b) Kuruluş amaçları doğrultusunda Merkezin yönetimi ve çalışmaları ile ilgili kararlar almak, Merkezin bünyesinde kurulacak çalışma grupları ve bu gruplarda görevlendirilecek kişiler ile ilgili Merkez Müdürünün önerilerini incelemek ve karara bağlamak,

c) Mevcut imkanlara göre uygulama ve araştırma alanları konusunda kararlar almak,

ç) Yıl sonu faaliyetlerinin hazırlanmasında Merkez Müdürüne yardımcı olmak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 12 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

Harcama yetkilisi

MADDE 13 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür.

Demirbaş, alet, ekipman

MADDE 14 – (1) Merkez tarafından desteklenen araştırmalar kapsamında alınan her türlü alet, ekipman ve demirbaşlar Merkezin kullanımına tahsis edilir.

Yürürlük

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörü yürütür.