5 Austos 2012 PAZAR

Resm Gazete

Say : 28375

YNETMELK

anakkale Onsekiz Mart niversitesinden:

ANAKKALE ONSEKZ MART NVERSTES TIP FAKLTES

ETM VE SINAV YNETMEL

BRNC BLM

Ama, Kapsam, Dayanak ve Tanmlar

Ama

MADDE 1 (1) Bu Ynetmeliin amac; anakkale Onsekiz Mart niversitesi Tp Fakltesinde uygulanan eitim, retim ve snav esaslarn dzenlemek, ileyi, grev, yetki ve sorumluluklar belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 (1) Bu Ynetmelik, anakkale Onsekiz Mart niversitesi Tp Fakltesinde Tp Doktoru unvan almak zere tp eitimi alan renciler ile ilgili eitim ve ynetim birimlerine uygulanacak usul ve esaslar kapsar.

Dayanak

MADDE 3 (1) Bu Ynetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayl Yksekretim Kanununun 14 nc maddesine dayanlarak hazrlanmtr.

Tanmlar

MADDE 4 (1) Bu Ynetmelikte geen;

a) Anabilim Dal: Tp Fakltesi bnyesinde bulunan anabilim dallarn,

b) Dekan veya Dekanlk: Tp Fakltesi Dekan veya Dekanln,

c) Ders kurulu: Kavramsal btnlk salayacak ekilde belirlenen amaca gre farkl anabilim/bilim dallar tarafndan belirli bir sre iin programlanm kavramsal ve uygulamal eitim etkinlikleri grubunu,

) Dnem: Her eitim-retim yln,

d) Eitim Sorumlusu: Tp Fakltesinde eitim komisyonu tarafndan belirlenen, ders kurulu, staj veya uygulama dilimi iinde dersi olan anabilim dallarndan birinin retim yesini,

e) Faklte Kurulu: Tp Fakltesi Faklte Kurulunu,

f) Faklte Ynetim Kurulu: Tp Fakltesi Ynetim Kurulunu,

g) Eitim Komisyonu: Tp Fakltesinde tp eitiminden sorumlu st danma kurulunu,

) renci: Tp Fakltesi rencilerini,

h) n hekimlik (ntrnlk): Stajlarn tamamlam olan rencilerin hekimlik mesleini retim yesi rehberliinde uygulamalarna olanak veren on iki aylk eitim dilimini,

) Pratik (Uygulama): Ders kurullar kapsamnda yer alan kuramsal konular ile balantl, bu konularn anlalmasn kolaylatran ve/veya tpta uygulama ve entelektel beceri kazandrmaya ynelik eitim etkinliini,

i) Senato: anakkale Onsekiz Mart niversitesi Senatosunu,

j) Staj: Temel tp bilgilerini alm olan rencilere hekimlik mesleinin uygulanmasna ynelik, anabilim dallarnca yrtlen klinik eitimini,

k) Tp Fakltesi: anakkale Onsekiz Mart niversitesi Tp Fakltesini,

l) niversite: anakkale Onsekiz Mart niversitesini,

ifade eder.

KNC BLM

Eitim ve retime likin Esaslar

Eitim-retimin amac

MADDE 5 (1) Tp Fakltesinde eitim ve retimin amac; sal koruyup gelitirebilen, hastalklara tan koyup iyiletirebilen, sakatlklar nleyebilen ve rehabilite edebilen, toplumun salk kaynaklarn iyi tanyan ve bu bilgisini hastalar iin kullanan, hastalarna salk danmanl yapan, bu ilevleri yerine getirirken kendini deerlendirebilen, srekli geliime ak ve bunu srdren, ekip iinde uyumla alabilen ve topluma nderlik edebilen hekimler yetitirmektir.

retim dili

MADDE 6 (1) Tp Fakltesinde retim dili Trkedir.

Eitim sresi

MADDE 7 (1) Tp Fakltesinde eitim-retim sresi, her biri bir ders yln kapsayan alt dnemden oluur. Her dnem en az yirmi sekiz hafta srelidir.

(2) renciler renimlerini en ok dokuz ylda tamamlamak zorundadrlar. Bu sre ierisinde renimlerini tamamlayamayan renciler, 2547 sayl Kanunun 46 nc maddesi hkmlerinde belirtilen koullara gre katk veya renim cretlerini demek koulu ile renimlerine devam ederler. Ynetim Kurulu tarafndan kabul edilmi mazeretlere bal kaybedilen sreler eitim sresinden saylmaz. niversiteden uzaklatrma cezas alan rencilerin bu sreleri mazeretli devamsz olarak kabul edilmez.

(3) Baka bir faklteden yatay geile gelen rencilerin kalan srelerinin hesaplanmasnda daha nce okumu olduklar yksekretim kurumlarnda geirdikleri sreler dikkate alnr.

Eitim sistemi

MADDE 8 (1) Tp Fakltesinde eitim; ilke olarak, ulusal ekirdek eitim programna dayal, yetikin eitimi ilkelerini temel alan, zaman ve konuda btnletirilmi, topluma dayal, nceden yaplandrlm, klinik deneyime erken balanan, semeli konulara yer verilen, gncel ve geerli lme ve deerlendirmede yntemleri kullanan, srekli ve dzenli olarak izlenip gelitirilen bir eitimdir. Hekimlik mesleinin daha iyi eitimine katk salayacak yeniliki eitim etkinlikleri programda yer alr.

Eitim program

MADDE 9 (1) Birinci, ikinci ve nc snflarda eitim temelde ders kurullar esasna dayanr. Drdnc ve beinci snflarda eitim bamsz ya da kurullar halinde birletirilebilen stajlar esasna gre yrtlr. Altnc snf, uygulama dilimleri halinde aralksz bir yl sren n hekimlik (intrn) kademesidir.

(2) Her yldaki ders kurulu, staj veya uygulama dilimi saylar ve sreleri, anabilim dallarnn gerekeli talepleri dikkate alnarak eitim komisyonu nerisiyle Faklte Kurulunca belirlenir ve Senato onayndan sonra uygulanr.

Dersler

MADDE 10 (1) Mesleki dersler, tp eitimi program kapsamndaki ders kurullar, stajlar ve uygulama dilimlerinde yer alan kuramsal ve uygulamal eitim etkinlikleridir. niversite not sistemine uyumda her ders kurulu, staj ve uygulama dilimi bir ders olarak deerlendirilir.

(2) Her renci 2547 sayl Kanunda belirtilen genel zorunlu dersleri almak ve baar ile bitirmek zorundadr. Bu derslerden Atatrk lkeleri ve nklap Tarihi ile Trk Dili, ders geme esasna gre okutulur ve eitimin ilk ylnda her bir ders altm ders saatinden az olmamak zere programlanr. Bu derslerin ara snavlar, bitirme ve btnleme snavlar akademik takvimde belirtilir. Genel zorunlu dersleri vermeden staj dnemine balanamaz. Yatay geilerde genel zorunlu derslerin baars da dikkate alnr. Bu derslerden alnan notlar baar notu ortalamas hesabnda kullanlmaz.

(3) Tp Fakltesi eitiminin ilk iki yl boyunca rencilere genel zorunlu ders kapsamnda mesleki yabanc dil eitimi verilir. Bu eitim ders yl banda yaplacak bir seviye tespit snavnda oluacak kurlar usulyle yrtlebilir ve bu snav sonucunda baarl olan renciler eitim programnn belli blmlerinden muaf olabilirler. Bu konudaki uygulama esaslar ve hangi dillerde mesleki yabanc dil eitim program alaca eitim yl balamadan nce Faklte Kurulunda belirlenir ve akademik takvimle birlikte ilan edilir. Ders geme esasna gre okutulan bu ders, eitimin ilk iki ylnda altm ders saatinden az olmamak zere programlanr. Bu dersin ara snavlar, bitirme ve btnleme snavlar akademik takvimde belirtilir. Mesleki yabanc dil dersini vermeden n hekimlik dnemine balanamaz. Yatay geilerde mesleki yabanc dil derslerinin baars da dikkate alnr. Bu dersten alnan notlar baar notu ortalamas hesabnda kullanlmaz.

Faklte dnda eitim olanaklar

MADDE 11 (1) Tp Fakltesi rencilerinin deiim programlar erevesinde eitimlerinin belli blmlerini yurt ii ya da yurt d baka kurumlarda srdrmeleri desteklenir. renci deiim olanaklar Faklte D likiler Koordinatrl tarafndan Erasmus ve Farabi programlar iinde dzenlenir. Bu konudaki bavurular Faklte D likiler Koordinatrl gr ile birlikte Faklte Ynetim Kurulunda deerlendirilir ve karara balanr.

NC BLM

Eitim Ynetimi

Eitim komisyonu

MADDE 12 (1) Tp Fakltesinde eitim programlar Eitim komisyonu tarafndan dzenlenir, yrtlr ve deerlendirilir. Eitim komisyonu bakanl Dekan, bakan yardmcl ise eitimle ilgili dekan yardmcs tarafndan yrtlr. Komisyon, eitim bakoordinatr, 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 nc yl dnem koordinasyon kurullar bakan ve yardmclar, faklte renci temsilcisi ile bir sekreterden oluur. Tp eitimi anabilim dal bakan ya da temsilcisi, eitim komisyonunun doal yesidir. Eitim ile ilgili oluturulacak geici ya da kalc komisyonlarn bakanlar eitim komisyonuna katlrlar. Komisyon, her yarylda en az iki kez olmak zere toplanr.

(2) Eitim komisyonunun grevleri unlardr:

a) Eitim programnn amalarna ulalabilmesi iin eitim, retim ve snavlarn genel planlamasn yapmak ve Fakltedeki tp eitimi programna hangi anabilim dallarnn nerelerde katk verecei, birinci, ikinci ve nc snflardaki ders kurulu says, ierii ve yaps, drt ve beinci snflarda okutulacak stajlarn says ve yaps altnc snf eitim programnn ierik ve yapsn belirlemek ve Faklte Kuruluna nermek.

b) Her eitim yl sonunda gelecek ders ylnn akademik takvimini belirleyerek Faklte Kuruluna sunmak, her eitim yl sonunda bir sonraki eitim ylnn eitim sorumlular iin neri hazrlamak ve Dekanla sunmak.

c) Fakltede tm eitim ve retimin akademik takvime dayal olarak dzenli ve uyumlu bir ekilde yrtlmesini salamak ve bu konuda Faklte Kuruluna bilgi sunmak.

) Eitim programnda yer alan konularn yllar iindeki koordinasyonunu salayacak dzenlemeleri yapmak.

d) renci snavlarnn sonularn incelemek, baar veya baarszlk nedenlerini tespit etmek ve gerekirse bunlar bir raporla Dekanla sunmak.

e) Program deerlendirme almalarna karar vermek ve bu ilemlerin yaplmas iin dnem koordinatrleri, kurul veya staj sorumlular ve ilgili dier birimlerle gerekli koordinasyonu salamak, elde edilen sonulara gre eitim programnda dzenleme yaplmas iin neri gelitirmek ve almalar izlemek, verilerin duyurulmasn salamak, sonular Faklte Kurulunda grlmek zere Dekanla sunmak.

f) Eitimin kalitesini ykseltmek iin gereken deiiklikler ve ders eitim aralar ile bunlarn alt yaps hakkndaki gr ve nerileri Dekanla sunmak.

g) Bu Ynetmelik ve ilgili dier mevzuatta yaplmas gereken deiiklikler konusunda gr ve nerileri belirlemek.

) Eitimle iliii kesilme durumuna gelen renciler hakkndaki bilgileri Dekanla ulatrmak.

h) Her basamaktaki renci danmanlk hizmetlerini izlemek, incelemek ve bu konuda gr hazrlamak.

) Dekann eitim ve retim ile ilgili olarak komisyondan istedii dier almalar yapmak, gerektiinde gr bildirmek ve anabilim dallar ile koordinatrlerin grlerini aktarmak.

i) Dnem koordinasyon kurullarndan gelen rapor, gr ve deerlendirmeleri grerek, uygun grlenleri gerekli makam ve kurullara sunmak.

Eitim bakoordinatr

MADDE 13 (1) Dekan, tp eitiminde egdm ynetmesi iin Faklte retim yeleri arasndan tp eitimi konusundaki birikim ve deneyimleri gzetilerek bir eitim Bakoordinatr seer. Eitim Bakoordinatrnn grevi bir yldr ve yeniden seilebilir.

(2) Eitim Bakoordinatrnn grevleri unlardr:

a) Eitim komisyonunun toplanmas iin ar yapmak, gndemi belirlemek ve duyurmak, sonular dekanla sunmak.

b) Eitim komisyonunda alnan kararlarn uygulanmasn izlemek, sonularn deerlendirilmesi iin mezuniyet ncesi eitim komisyonuna sunmak.

c) Eitim komisyonunda yrtlen tm program gelitirme almalarnda bulunarak, yatay ve dikey entegrasyonun salanmasn gzetmek.

) Dnem koordinasyon kurullarnn almalarn gerektiinde toplantlarna katlarak izlemek, denetlemek ve almalarn egdmn salamak.

d) Program deerlendirme almalarn izlemek, verilerin toplanmas, ilenmesi ve saklanmasn, sonularn mezuniyet ncesi eitim komisyonuna sunulmasn ve duyurulmasn salamak.

e) Eitimle ilgili ortak grevlerin retim yeleri arasnda adil datlmasn gzetmek.

f) niversite eitim komisyonu almalarna katlmak.

Dnem koordinasyon kurullar

MADDE 14 (1) Dnem koordinasyon kurulu, dnem koordinatr, yardmclar ve ilgili dnem renci temsilcisinden oluur. Dnem koordinatr ve en ok iki yardmcs, tp eitiminin her yl iin o dnem iinde eitim etkinliklerinde yer alan retim yeleri arasndan Dekan tarafndan grevlendirilir. Dnem koordinatr ve yardmclarnn grevlendirilmeleri eitim dnemi balamadan yaplr, grev sreleri akademik yl boyunca srer ve bir yldr, yeniden seilebilirler. Akademik yl iinde boalan grevler iin kalan sre iin yeni grevlendirme yaplr.

(2) Dnem koordinasyon kurullar her ders kurulu veya staj deiim dnemi banda toplanr. Dnem koordinatr, dnem koordinasyon kurulu grevlerinin toplant dnemleri dnda yrtlmesini yardmclar ve dnem renci temsilcisini almalarn dzenleyerek salar. Dnem koordinasyon kurullarnn grevleri unlardr:

a) Sorumlu olduu dnemin akademik takvim taslan hazrlamak ve eitim komisyonunda karara balanmak zere eitim bakoordinatrne sunmak.

b) Sorumlu olduu dnemin programnn btnln ve i entegrasyonunu gzetmek, dzenli bir ekilde yrtlmesini salamak, programlarda yaplmas gereken dzeltmeleri belirlemek, eitim etkinliklerinin zamanlamas ile ilgili dzeltmeleri yapmak ve duyurmak, eitim programnda gerekli bulduu dzeltmeleri eitim komisyonunda grlmek zere eitim bakoordinatrne sunmak.

c) Sorumlu olduu dnemde renci baarsn ve devamn denetleyerek izlemek.

) Eitim programnn paras olan tm snavlarn hazrlanmas ve uygulanmasnda eitim sorumlular ile ibirlii yapmak.

d) Snav sonularnn belirlenmesi ve duyurulmasn salamak.

e) Snavlarn geerlilik ve gvenirlik almalarn yapmak, sonular ilgili anabilim dallar ve retim yelerine duyurmak, sonular ve gerekli bulduu deiiklik nerilerini eitim komisyonuna bir rapor halinde sunmak.

f) Program deerlendirme almalarn yrtmek, verilerin toplanmasn salamak, ilenmesi ve saklanmas iin eitim bakoordinatrne sunmak, ilenmi verileri deerlendirmek, sonular ve gerekli bulduu deiiklik nerilerini eitim komisyonunda grlmek zere eitim bakoordinatrne bir rapor halinde sunmak.

g) Yatay gei bavurularnda program denklii hakknda gr hazrlamak.

) Sorumlu olduu dnemin rencilerinin sorunlarn renci temsilcisi yoluyla belirlemek, zmlenmesinde yardmc olmak, konunun eitim komisyonu gndemine alnmasn ve grlmesini salamak.

Eitim sorumlusu

MADDE 15 (1) Her ders kurulu, staj ve n hekimlik uygulama dilimi iin ilgili eitim etkinliklerinde grev alan retim yeleri arasndan bir sorumlu ve yardmcs, eitim komisyonu nerisi zerine Dekan tarafndan grevlendirilir. Eitim sorumlusu ve yardmclarnn grevlendirilmeleri eitim dnemi balamadan yaplr, grev sreleri akademik yl boyunca srer ve sresi bir yldr. Sresi dolanlar yeniden seilebilirler. Akademik yl iinde boalan grevlere kalan sre iin yeni grevlendirme yaplr.

(2) Eitim sorumlusunun grevleri unlardr:

a) Akademik yl balamadan nce sorumlusu olduu eitim program ierii ve zaman izelgesini ilgili anabilim dallarnn grlerini dikkate alarak hazrlamak, duyurulmas iin dnem koordinasyon kuruluna sunmak, ilgili eitim program balamadan nce program gzden geirmek ve gerekli deiiklikleri dnem koordinasyon kuruluna sunmak.

b) Eitim ierii, retim yesi listesi, zaman izelgesi, renim hedefleri, lme deerlendirme esaslar ve zamanlarn ieren renci rehberlerini hazrlamak ve datmn salamak.

c) Eitim programnn eksiksiz ve dzenli bir ekilde yrtlmesini salamak, retim yelerinin duyurulmu programa uyumlarn izlemek ve deiiklik ihtiyalarn dnem koordinasyon kuruluna sunmak.

) Eitim etkinliklerini yrtecek retim yelerinin, ders ama ve renim hedeflerini, bu hedeflere uygun ders ieriklerini hazrlamalarn salamak.

d) retim elemanlarnca renci yoklamalarnn dzenli bir ekilde yaplmasn salamak ve bunlarn renci devam izelgesine ilenmesini denetlemek.

e) Snavlarda kullanlacak sorularn toplanmasn salamak, sorularn teknik ve ierik incelemesini yapmak ve soru kitapklarnn bastrlmas ile snav ncesinde, srasnda ve sonrasnda gvenlii ve dzeni salamak.

f) Snavlar sonunda oluan renci notlar ve uygun durumlarda geme durumunu belirlemek ve Dekanla sunmak.

g) Mazeret, dnem sonu ve btnleme snavlarnda gerekli katky salamak ve ynetmek.

) Sorumluluundaki eitim programna ait program deerlendirme grevlerini yrtmek.

Akademik takvim

MADDE 16 (1) Fakltenin akademik takvimi her yl eitim komisyonu nerisiyle Faklte Kurulu tarafndan belirlenir ve Senato onayyla yrrle girer. Akademik takvim eitim balamadan nce rencilere duyurulur.

DRDNC BLM

renci Kabul, Kayt artlar ve renci Stats

lk kabul ve kayt artlar

MADDE 17 (1) Tp Fakltesine Yksekretim Kurulu tarafndan belirlenen esaslara gre renci kabul edilir ve Rektrlke belirlenen gnlerde kayt yaplr. Zamannda bavurmayan ya da istenen belgeleri tamamlamayan renci kayt hakkn kaybeder.

Yabanc uyruklu renciler

MADDE 18 (1) Yabanc uyruklu rencilerin Faklteye kabul edilmeleri lme, Seme ve Yerletirme Merkezinin yabanc uyruklu renciler iin at snavla belirlenir.

renci stats

MADDE 19 (1) Tp Fakltesine yalnz tam zamanl renci kabul edilir. rencinin, rencilik haklarndan ve muafiyetlerinden yararlanabilmesi ve snavlara girebilmesi iin her dnem banda kaydn yaptrm olmas arttr. Tp Fakltesine dinleyici renci kabul edilmez.

Yatay gei

MADDE 20 (1) Baka bir tp fakltesinden Tp Fakltesine yatay gei; 24/4/2010 tarihli ve 27561 sayl Resm Gazetede yaymlanan Yksekretim Kurumlarnda nlisans ve Lisans Dzeyindeki Programlar Arasnda Gei, ift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Aras Kredi Transferi Yaplmas Esaslarna likin Ynetmelik hkmlerine gre yaplr.

(2) Yatay gei bavurular ilan edilen kontenjanlar uyarnca, rencinin alm olduu eitimin Faklte eitim programna uyum ve denklii hakknda dnem koordinasyon kurulu gr ile rencinin snava girdii yl ald SYM yerletirme puan ve okuduu okuldaki baars dikkate alnarak Faklte Ynetim Kurulunca karara balanr.

Kayt yenileme

MADDE 21 (1) renciler, her eitim ylnda bir nceki dnemdeki baar durumuna gre ve ilgili mevzuatla belirlenen miktarda ve zamanda katk payn demeleri halinde yeniden kaytlar yaplr. Kaydn ilgili eitim dneminde eitimin balad tarihten itibaren be i gn iinde yeniletmeyen renci o yl eitime devam etme hakkn kaybetmi olur. Kaybedilen bu yl eitim sresinden saylr. Sresi iinde kaytlarn yeniletmeyen rencilerin devamszlk snrn amamak artyla sunacaklar mazeretlerinin hakl ve geerli olduu Faklte Ynetim Kurulunca kabul edilmesi halinde kaytlar yenilenir.

Kayt dondurma

MADDE 22 (1) renci, hakl ve geerli bir mazerete dayanarak, Faklte Ynetim Kurulu Karar ile bir defada en ok bir yl iin kayt dondurabilir. Bu ekilde kayd dondurulan renci derslere devam edemez ve snavlara giremez. Kayt dondurma sresi, mezun olmak iin gerekli azami eitim sresine ilave edilir.

(2) Kayt dondurma iin hakl ve geerli mazeretler (uzun sreli hastalklar, doal afetler, tutukluluk, mahkmiyet, askerlik, ekonomik nedenler, niversite d burs, staj ve aratrma imknlar) Faklte Ynetim Kurulunun takdirine bal olarak kabul veya reddedilebilir.

(3) Mazeretlerle ilgili her trl bavurunun, mazeretin bitim tarihinden itibaren en ge on gn ierisinde Dekanla yaplmas gerekir. Daha sonra yaplan bavurular ileme konmaz.

zinler

MADDE 23 (1) rencilere, belgelendirecekleri nemli nedenleri olmas ya da renim ve eitimlerine katkda bulunacak niversite d burs, staj, aratrma gibi olanaklarn domas durumunda, Faklte Ynetim Kurulu karar ile bir defaya mahsus olmak zere bir yla kadar izin verilebilir. Bu tr izin sresi azami retim sresine eklenir.

Kayt silme

MADDE 24 (1) Aadaki durumlarda Faklte Ynetim Kurulu karar ile rencilerin kayd silinir.

a) Yksekretim Kurumlar renci Disiplin Ynetmelii hkmlerine gre yksekretim kurumundan karma cezas alm olmak.

b) Kendi istei ile kaydn sildirmek istemek.

c) Bedensel ve ruhsal salk sorunlar nedeniyle Tp Fakltesine devam edemeyeceinin Tp Fakltesinden veya dier salk kurulularndan alnan salk raporu ile belgelenmek.

BENC BLM

Devam Zorunluluu ve Mazeretler

Devam zorunluluu

MADDE 25 (1) Faklte eitim programna dahil her tr eitim etkinliine (Laboratuvar almas, tartma, seminer, saha, klinik almalar ve benzeri uygulamalar ile teorik dersler) devam zorunludur.

(2) Kuramsal derslerin %30undan fazlasna devam etmeyen renci, ilgili ders kurulu snavlarna alnmaz.

(3) Uygulama almalarnn %20sinin altndaki devamszlk ilgili almalardan sorumlu retim yelerinin uygun grecei gn ve saatte telafi edilir. Uygulama eitimlerinin %20sinden fazlasna katlamayan veya telafi ykmllklerini yerine getirmeyen renci ilgili ders kurulu snavlarna alnmaz.

(4) Staj sresinin en fazla %20sine devam etmeyen renci devam etmedii staj program elerini staj eitim sorumlusu tarafndan belirlenen zaman ve usullerde telafi etmek zorundadr. Devamszlklarnn tamamn telafi etmeyenler ve %20den daha fazla devamszl olanlar staj snavlarna alnmazlar ve ilgili staj tekrar etmek zorundadrlar.

(5) n hekimlik uygulama dilimlerinde belirlenmi program elerinin tamamna katlm zorunludur. Faklte Ynetim Kurulu tarafndan mazereti kabul edilmi devam edilmeyen sreler, n hekimlik uygulama dilimi eitim sorumlusunun belirledii zaman ve usullerde telafi edilir. Mazeretsiz devamszlk yapanlar veya sunduklar mazeret kabul edilmeyenler n hekimlik uygulama dilimini tekrar etmek zorundadrlar.

Mazeretler

MADDE 26 (1) rencinin eitim sresinde salk nedeniyle mazeretli saylabilmesi iin hastaln resmi yatakl tedavi kurulularndan alaca raporla belgelendirmesi ve bu raporun Faklte Ynetim Kurulunca kabul edilmesi gerekir. Mazereti Faklte Ynetim Kurulunca kabul edilen renci, mazereti sresince derslere devam edemez ve snavlara giremez.

(2) Birinci derecede akrabalarnn hastalklar veya lmleri, kazalar, doal afetler, tutuklanma, yarglanma, ailevi ve ekonomik nedenlerin mazeret saylabilmesi iin resmi belgelere dayandrlmas gerekir.

(3) Disiplin suu nedeniyle verilen uzaklatrma cezalar mazeret saylmaz.

(4) Mazeretlerle ilgili her trl bavuru, mazeretin bitimi tarihinden itibaren en ge on gn iinde Dekanla yaplr. Daha sonra yaplan bavurular, ge sunulan raporlar veya yalnz snav tarihlerini kapsayan raporlar ileme konulmaz.

(5) Ynetim Kurulu rencinin her trl mazeretini, takdire bal olarak kabul veya reddedebilir.

(6) lkemizi ve niversiteyi , milli takm ve niversiteleraras folklorik, sportif, kltrel ve bilimsel alanlarda temsil eden karlamalarda yer alan rencilerin, bu karlamalara ve bunlarn hazrlk almalarna katlmak zorunda olmalar nedeniyle eitime devam edemedikleri sreler, devam sresinin hesabnda dikkate alnmaz. Bu sreler iinde giremedikleri uygulama almalarn telafi ederler ve katlamadklar snavlara Faklte Ynetim Kurulunca belirlenecek tarihlerde girerler.

ALTINCI BLM

Snavlar ve Baarnn Deerlendirilmesi

Snav trleri

MADDE 27 (1) Bir, iki ve nc dnemlerde baar durumlar; ders kurulu snav, dnem sonu bitirme ve btnleme snavlar ile deerlendirilir. Drt ve beinci dnemlerde baar durumlar staj sonu snavlar ve btnleme snavlar ile deerlendirilir.

Ders kurulu snavlar

MADDE 28 (1) Ders kurulu snavlar; birinci, ikinci ve nc dnemler sonunda yaplan snavlardr. Bu snavlar bilgi ve uygulama snav olmak zere iki aama ierebilirler. Snav zamanlar, yntem ve kapsam ile not arlklar Kurul Eitim Sorumlusu tarafndan ders kurulu balamadan nce ders program ile birlikte ilan edilir. Ders kurulu snavlar kurul eitim sorumlusu ve dnem koordinasyon kurulu tarafndan dzenlenir. Bu snava girebilmek iin kayt, devam ve ilan edilmi dier artlar yerine getirmek gereklidir.

(2) Bilgi snavnda, ders kurulu kavramsal kapsamnn tamamn ieren ve temsil eden, kuramsal bilgi lmeye ynelik sorular kullanlr. Kullanlacak sorularn snavdan nce Kurul Eitim Sorumlusu tarafndan ierik ve teknik incelemeleri yaplr. Snav bamsz bir gnde yaplr.

(3) Ders kurullar sonunda, kurulda yrtlen uygulama almalarndan, gerekli olduu ilgili anabilim dal grleri uyarnca Kurul Yrtme Kurulu tarafndan belirlenenler iin uygulama snav yaplr. Uygulama snavlar, uygulamalar yrten sorumlu retim yeleri tarafndan yrtlr. Kullanlacak yntem ve sorularn geerlilik ve uygunluk deerlendirmeleri Kurul Eitim Sorumlusu tarafndan yaplr.

Dnem sonu bitirme snavlar

MADDE 29 (1) Birinci, ikinci ve nc dnemlerin her eitim yl sonunda son ders kurulu snavndan en erken on, en ge yirmi gn sonra dnem sonu bitirme snav yaplr. Bu snavlar bilgi ve uygulama snav olmak zere iki aama ierebilirler. Snav zamanlar akademik takvimde belirtilir. Snav yntem ve kapsam ile not arlklar Dnem Koordinasyon Kurulu tarafndan snavdan otuz gn nce veya daha erken duyurulur. Snavlar dnem koordinasyon kurulu tarafndan dzenlenir. Bu snava girebilmek iin kayt, devam ve ilan edilmi dier artlar yerine getirmek gereklidir.

(2) Bilgi snavnda, dnem kavramsal kapsamnn tamamn ieren ve temsil eden, kuramsal bilgi lmeye ynelik sorular kullanlr. Kullanlacak sorularn snavdan nce ilgili Kurul Eitim Sorumlular tarafndan ierik ve teknik incelemeleri yaplr. Snav bamsz bir gnde yaplr.

(3) Dnem sonu bitirme snav kapsamnda, yrtlm uygulama almalarndan gerekli olduu ilgili anabilim dal grleri uyarnca Dnem Koordinasyon Kurulu tarafndan belirlenenler iin uygulama snav yaplr. Uygulama snavlar uygulamalar yrten sorumlu retim yeleri tarafndan yrtlr. Kullanlacak yntem ve sorularn geerlilik ve uygunluk deerlendirmeleri Dnem Koordinasyon Kurulu tarafndan yaplr.

Dnem sonu btnleme snavlar

MADDE 30 (1) Birinci, ikinci ve nc dnem sonu bitirme snavndan en erken on, en ge yirmi gn sonra dnem sonu btnleme snav yaplr. Dnem sonu btnleme snavlar dnem sonu bitirme snavnn e ve dengidirler. Bu snava girebilmek iin kayt, devam ve ilan edilmi dier artlar yerine getirmek kaydyla dnem sonu bitirme snav sonunda baarl olamayan renciler katlabilirler.

Mazeret snav

MADDE 31 (1) Mazeretleri nedeniyle herhangi bir ders kurulu snavna giremeyen ve mazeretleri Faklte Ynetim Kurulunca kabul edilen renciler iin ders kurulu mazeret snav alr. Ders kurulu mazeret snav bir defa ve Faklte Ynetim Kurulunca tespit edilen tarihte yaplr.

(2) Dnem sonu genel ve btnleme snavlar ile staj sonu ve staj btnleme snavlar iin ayrca mazeret snav almaz.

Staj sonu snav ve staj notu

MADDE 32 (1) Drdnc ve beinci dnemde her stajn sonunda staj eitim program kapsamn yanstacak staj sonu snav yaplr. Bu snav; yaplandrlm bilgi ve beceri lme aamalar ierir. Staj sonu snavlarnn yntemi, kapsam, zaman staj eitim sorumlusu tarafndan belirlenir ve eitim yl balangcnda ilan edilir. Staj Bitirme Snavna girebilmek iin kayt, devam ve ilan edilmi dier artlar yerine getirmek gereklidir.

(2) rencilerin eitim srecine katlmlar, staj srecinde genel uyum ve davranlar, eitim etkinliklerindeki baarlar eitim sorumlusu tarafndan deerlendirilip nota evrilebilir staj notuna %20ye varan oranlarda etki edebilir.

(3) Staj notunu staj sonu oluturma usulleri staj eitim sorumlusu tarafndan belirlenir ve eitim yl banda ilan edilir.

Staj btnleme snav

MADDE 33 (1) Drdnc ve beinci dnemlerdeki stajlarn bir ya da daha fazlasndan baarl olamayan renciler iin o dnemin son stajnn bitiminden en erken on, en ge yirmi gn sonra staj btnleme snav dzenlenir. Staj btnleme snavlar staj bitirme snavnn e ve dengidirler. Btnleme snavlarna mazeretli olarak giremeyenler iin ayrca snav almaz. n hekimlik almalarna balamak zere olan renciler iin Faklte Ynetim Kurulu karar ile eitim yl ierisinde de staj kurulu btnleme snavlar alabilir.

n hekimlikte deerlendirme

MADDE 34 (1) Altnc dnemde her uygulama dilimi sonunda eitim program kapsamn yanstacak oklu yntemler kullanlarak deerlendirme yaplr. Uygulama dilimi deerlendirmelerinin kapsam, zamanlamas, yeterlilik kriterleri ve not oluturma esaslar uygulama dilimi eitim sorumlusu tarafndan belirlenir ve eitim yl balangcnda ilan edilir.

(2) Eitim sorumlular deerlendirmeye esas oluturmak zere renci devam, katlm ve yeterlilii hakknda deerlendirme cetvelleri doldurup dnem koordinasyon kuruluna iletirler. renciler uygulama dilimi ieriine uygun nceden hazrlanm karnelerini doldurup eitim sorumlularna onaylatarak dnem koordinasyon kuruluna iletirler. Bu deerlendirme ve karneler dnem koordinasyon kurulu tarafndan not ve yeterlilie esas olarak kullanlr.

Snav uygulamas ve sonularnn ilan

MADDE 35 (1) Zorunlu haller dnda snav gnleri ilan edildikten sonra deitirilemez. Snavlara ancak ilgili snava girme hakkn kazanm renciler katlabilirler. Snava girmeye hak kazanmayanlarn listesi snavdan nce ilan edilir. Snavlar cumartesi ve pazar gnlerinde ve mesai saati dnda da yaplabilir.

(2) renciler snavlara belirlenen gn ve saatte girmek zorundadr. Snavlara zamannda girmeyen renciye sfr (0) notu verilir.

(3) Snavlar, eitim sorumlularnn nerisi zerine Eitim Bakoordinatr tarafndan belirlenen grevliler tarafndan yaplr. Sonular eitim sorumlular ve dnem koordinasyon kurulu tarafndan belirlenir ve Dekanlk tarafndan ilan edilir.

(4) Snav sonular snav tarihinden sonra en ge bir hafta iinde ilan edilir.

(5) Snavlarda kopya yapan ya da yapma giriiminde bulunan renci hakknda 13/1/1985 tarihli ve 18634 sayl Resm Gazetede yaymlanan Yksekretim Kurumlar renci Disiplin Ynetmelii hkmlerine gre ilem yaplr.

Snav sonularna itiraz

MADDE 36 (1) renciler snav sonular hakkndaki itirazlarn sonular ilan edildikten sonra en ge bir hafta ierisinde Dekanla yazl olarak yaparlar. Bu itirazlar, ilgili staj sorumlusu ya da Kurul Yrtme Kurulunca incelenir. Maddi hata grlrse gerekli not dzeltmesi yaplr. Gerektiinde Dekanlk, Ynetim Kurulunun karar ile oluacak ve biri o dersi okutan retim elemanlarndan biri olmak artyla en az kiilik komisyona itiraz inceletebilir. Komisyon karar Ynetim Kurulunda grlerek karara balanr.

Sonularn deerlendirilmesi ve not hesab

MADDE 37 (1) Snavlar 100 tam not zerinden deerlendirilir. Not hesaplarnda ondalk noktasndan sonra gelen ilk basamak 5 veya daha bykse not bir st tamsayya, kkse bir alt tam sayya eitlenir. Notlarn harf ve katsay karlklar iin 16/8/2001 tarihli ve 24495 sayl Resm Gazetede yaymlanan anakkale Onsekiz Mart niversitesi (OM) nlisans-Lisans Eitim retim ve Snav Ynetmelii hkmleri uygulanr.

(2) Ders kurulu, dnem bitirme ve btnleme, staj bitirme ve btnleme snavlarna ait aamalardan elde edilen notlarn belirlenen arlklara gre birletirilmesiyle ilgili snavlarn notlar oluur.

(3) Eitimin ilk ylnda dnem notu; ilgili yldaki ders kurulu notlarnn ortalamasnn %60 ile dnem sonu bitirme snav veya dnem sonu btnleme snav notunun %40nn toplamndan oluur.

Baarnn deerlendirilmesi ve baarszlk durumunda tekrarlar

MADDE 38 (1) Tm dnemlerde baar notu 60 ve stdr. Tp eitiminde her dnem bir sonraki dnemin n artdr. Bu nedenle bir dnemi geemeyen renci bir st dneme devam edemez.

(2) Birinci, ikinci ve nc dnem sonu bitirme veya btnleme snav sonucunda baarl olanlar bir st dneme devam edebilirler. Btnleme snav sonucunda dnem sonu notu 60n altnda olanlar baarsz olarak deerlendirilir ve haklar bulunduu takdirde ayn dnem eitimini tekrar alrlar.

(3) Drdnc ve beinci dnemde staj bitirme ve btnleme snavlar sonunda sorumlu olduklar tm stajlardan baarl olanlar bir st dneme devam edebilirler. Btnleme snavlar sonras staj notlar 60n altnda olan renciler stajdan baarsz olurlar ve ilgili stajlar, aldklar ilk dnemden itibaren tekrar alrlar. Sorumlu olduklar stajlar eitim yl iinde tamamlayan rencilerin ayn yl iinde ilk balayacak staj veya uygulama diliminden itibaren bir st dneme intibaklar yaplr.

(4) Altnc dnemde baarl olabilmek iin renci n-hekimlik uygulama dilimlerini belirlenen program dahilinde eksiksiz olarak tamamlamak ve her uygulama diliminden yeterlik belgesi almak zorundadr. Ancak bu belgeleri tamamlayan renci mezun olabilir. n-hekimlik uygulama dilimlerinden yeterlilik salayamayan renciler bu uygulama dilimlerini tekrar alrlar.

Tp doktorluu diplomas ve baar derecesi

MADDE 39 (1) ngrlen alt dnemlik eitim sresinin kapsamndaki eitim etkinliklerinin tmn baar ile tamamlayp gerekli dier ykmllkleri tamamlayan rencilere tp doktorluu diplomas verilir.

(2) Mezun olan rencilerin mezuniyet baar derecelerinin tespiti iin, okuduklar tm dnemlerin notlarnn ortalamas aada gsterildii biimde dereceye evrilir;

Dnem notlar ortalamas Not deeri Baar derecesi

87-100 3,51 - 4,00 Pekiyi

73-86 3,00 - 3,50 yi

60-72 2,00 - 2,99 Orta

YEDNC BLM

eitli ve Son Hkmler

Rehber danmanlk hizmetleri

MADDE 40 (1) Faklteye kaydn yaptran her renciye Dekanlk tarafndan bir retim yesi, rehber-danman olarak grevlendirilir. Rehber danmanlar ilgili rencilerle diyalog kurarlar, akademik almalarnda yol gsterirler, sosyal ve kiisel sorunlarna yardmc olurlar, bilimsel, kltrel ve sportif faaliyetlerini tevik ederler.

Giyim ve genel grn

MADDE 41 (1) renciler, giyim ve genel grn konusunda ilgili mevzuat hkmlerine ve yetkili organlarn kararlarna uymak zorundadr, uymayanlar hakknda Yksekretim Kurumlar renci Disiplin Ynetmelii hkmleri uygulanr.

Eitim-retimin denetlenmesi

MADDE 42 (1) Bu Ynetmelik hkmlerine ve ilgili konularda yetkili organlarca verilen kararlara uymayanlar hakknda Yksekretim Kurumlar renci Disiplin Ynetmelii ile YK ve niversitenin konu ile ilikili dier ynetmelik ve dzenlemelerindeki ilgili hkmleri uygulanr.

Ynetmelikte hkm bulunmayan haller

MADDE 43 (1) Bu Ynetmelikte hkm bulunmayan hallerde; anakkale Onsekiz Mart niversitesi (OM) nlisans ve Lisans Eitim retim ve Snav Ynetmelii hkmleri ile Senato ve ilgili kurullarn kararlar uygulanr.

Yrrlkten kaldrlan ynetmelik

MADDE 44 (1) 15/10/2007 tarihli ve 26671 sayl Resm Gazetede yaymlanan anakkale Onsekiz Mart niversitesi Tp Fakltesi Eitim-retim ve Snav Ynetmelii yrrlkten kaldrlmtr.

ntibak

MADDE 45 (1) Bu Ynetmeliin yrrle girmesinden nce Faklteye kaytlarn yaptrm olan rencilerin bu Ynetmelie uyumlar iin gerekli dzenlemeler Faklte Ynetim Kurulu tarafndan yaplr.

Yrrlk

MADDE 46 (1) Bu Ynetmelik 2012-2013 Eitim-retim Yl bandan geerli olmak zere yaym tarihinde yrrle girer.

Yrtme

MADDE 47 (1) Bu Ynetmelik hkmlerini anakkale Onsekiz Mart niversitesi Rektr yrtr.