30 Temmuz 2013  SALI

Resmî Gazete

Sayı : 28723

YÖNETMELİK

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesinden:

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ TROAS KÜLTÜRLERİ

TARİH-ARKEOLOJİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA

MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Troas Kültürleri Tarih-Arkeoloji Uygulama ve Araştırma Merkezinin teşkilat, yönetim, çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Troas Kültürleri Tarih-Arkeoloji Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Merkez: Troas Kültürleri Arkeoloji-Tarih Uygulama ve Araştırma Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Müdür Yardımcısı: Merkezin Müdür Yardımcısını,

d) Rektör: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörünü,

e) Senato: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Senatosunu,

f) Üniversite: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesini,

g) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı

MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; 21/7/1983 tarihli ve 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu ve ilgili mevzuata aykırı olmamak üzere karadaki ve su altındaki tarihi ve arkeolojik kalıntıları aramak, bulmak, bunlarla ilgili araştırmalar ve yayınlar yapmak ve öncelikle korunmalarını sağlamak, mümkünse su altında kalanları su üstüne çıkarmak ve sergilemektir.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkez, amacına ulaşabilmek için ilgili mercilerden izin alınması gereken faaliyetlere yönelik gerekli izinler alınmak kaydı ile aşağıdaki faaliyetlerde bulunur:

a) Faaliyet alanı; Batı Anadolu, Marmara, Trakya bölgeleri ve Ege adaları başta olmak üzere söz konusu bu bölgelerle kültür ilişkisi içinde olan diğer bölgeler olarak belirlenmiştir.

b) Arkeoloji ve tarih konularıyla ilgili ulusal ve uluslararası nitelikte konferans, sempozyum, çalıştay, seminer ve benzeri faaliyetlerde bulunmak.

c) Kültürlerarası farklılık ve ortaklık, üst ve alt kültürlerarasında ilişkiler ve etkileşim alanlarında araştırmalar yapmak. Troas Bölgesinin felsefe tarihi açısından önemi üzerine Lampsakos antik kenti merkezli araştırmalar yapmak. Bunları arkeoloji, jeoarkeoloji, etnoarkeoloji, coğrafya, tarih, eskiçağ tarihi, sosyoloji, antropoloji kapsamında disiplinler arası yöntemle ele almak ve yakın ve uzak disiplinlerle işbirliği yapmak.

ç) Yurt içinde ve yurt dışındaki karada ve sualtında kalmış tarihi ve arkeolojik kalıntıları en eski devirlerden itibaren kronolojik bir sıralama ile bölümler halinde incelemek.

d) Kamuoyunda ilgili kesimlerle sivil toplum kuruluşlarına da yönelik seminerler düzenleyerek kültürel miras konusunda bilinçlendirici eğitim çalışmaları hazırlamak ve yürütmek, mesleki kurslar, meslek içi eğitim ve sertifika programları, ulusal ve uluslararası düzeyde seminer, sempozyum, konferans ve çalışmalar düzenlemek. Bu konuda çalışanları teşvik etmek.

e) İncelemelerine esas olmak üzere, tarih ve arkeolojiye yönelik yüzey araştırmaları ve kazılar yapmak.

f) Arkeoloji ve tarih alanında araştırma yapmaya elverişli nitelikte bir kütüphane ve arşiv oluşturmak, ulusal ve uluslararası elektronik iletişim ağı kurmak, Merkeze ait, süreli/süresiz yayınlar hazırlamak. Araştırmaların sonuçlarını yayınlamak, sualtı tarih ve arkeolojisi konusunda dergi, kitap, video, CD, DVD çıkarmak.

g) Kurs ve seminer düzenlemek.

ğ) Tarihi ve arkeolojik malzemeyi belgelemek üzere diapozitif, fotoğraf, film, maket ve benzerlerini derlemek, gerektiğinde bunların yeniden üretilmesi ve yayına hazırlanmasını sağlamak için çalışmalar yapmak.

h) Arkeoloji ve tarihi eserleri incelemek amacıyla bir laboratuvar kurmak, bunlar için gerekli elemanları yetiştirmek.

ı) Arkeolojik ve tarihi eserlerin korunması ve restorasyonu için çalışmalar yapmak.

i) Arkeolojik ve tarihi ören yeri, mezarlık, tescilli bina, mekân ve alanların korunması, bakımı ve onarımı konusunda çalışmalar yapmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Merkez Müdürü,

b) Merkez Yönetim Kurulu,

c) Merkez Danışma Kurulu.

Merkez Müdürü

MADDE 8 – (1) Merkez Müdürü; Üniversitede tam gün çalışan öğretim üyeleri arasından, Rektör tarafından üç yıllık süre için görevlendirilir. Süresi biten Merkez Müdürü tekrar görevlendirilebilir.

(2) Müdür çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere iki kişiyi müdür yardımcısı olarak görevlendirir. Müdürün görevi başında olmadığı zamanlarda yerine yardımcılarından birisi vekâlet eder. Vekâlet altı aydan fazla sürerse yeni Müdür görevlendirilir. Müdür yardımcısının görev süresi üç yıldır. Müdürün görevi sona erdiğinde yardımcılarının da görevi sona erer.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil ve Merkez Yönetim Kuruluna başkanlık etmek.

b) Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak.

c) Merkez Yönetim Kurulu kararlarını bu Yönetmelik çerçevesinde uygulamak.

ç) Çalışma programlarını ve Yönetim Kurulu tarafından alınan kararları yürütmek.

d) Merkez Yönetim Kurulunun hazırladığı yıllık faaliyet raporunu Rektörlüğe sunmak.

e) Merkezi amaçları doğrultusunda yönetmek.

f) Merkezin idari işlerini yürütmek, gerekli eşgüdüm ve denetimi sağlamak, yazışmaları yapmak.

Merkez Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Merkez Yönetim Kurulu; Merkez Müdürü dâhil beş kişiden oluşur. Merkez Müdürü dışındaki diğer üyeler, öğretim elemanları arasından Senato tarafından iki yıllık süre için görevlendirilirler; süreleri dolan üyeler yeniden görevlendirilebilir. Süresi bitmeden ayrılan veya altı aydan fazla Üniversite dışında görevlendirilen üyelerin yerine, süreyi doldurmak üzere yenileri görevlendirilir.

(2) Merkez Yönetim Kurulu, olağan olarak ayda en az bir veya gerekli olduğunda Merkez Müdürünün çağrısı üzerine ve salt çoğunlukla toplanır. Kararlar, katılanların oy çokluğu ile alınır.

Merkez Yönetim Kurulunun görev, yetki ve sorumlulukları

MADDE 11 – (1) Merkez Yönetim Kurulunun görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır:

a) Merkezin çalışma programını hazırlamak ve yürütmek.

b) Merkezin yıllık faaliyet raporunu hazırlamak.

c) Merkezin bünyesinde kurulacak bilimsel çalışma gruplarında görevlendirilecek öğretim elemanlarının seçimini yapmak ve görevlendirilmeleri için Rektörün onayına sunmak.

ç) Araştırma ve uygulama projeleri, kurs ve benzeri eğitim önerilerini bilimsel çalışma kurullarının da katkıları ile değerlendirmek, görevlendirilecek kişi, kuruluş ve Üniversite birimlerini belirlemek.

d) Üniversite dışı ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla işbirliği esaslarını belirlemek, protokol taslaklarını hazırlamak ve Rektörlüğe sunmak.

e) Merkezde görevlendirilecek idari ve teknik personelin seçimini yaparak Rektörün onayına sunmak.

Merkez Danışma Kurulu ve görevleri

MADDE 12 – (1) Merkez Danışma Kurulu; Rektör tarafından seçilen ve alanlarındaki uzmanlıkları ile tanınan 7 kişiden oluşur.

(2) Danışma Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Görev süresi biten üyeler yeniden Danışma Kurulu üyeliğine seçilebilir. Müdürün önerisi ve Danışma Kurulunun onayı ile gerektiğinde; Üniversite dışından konu ile ilgili bilgi, beceri ve deneyim sahibi kişiler de görüş bildirmek amacı ile Danışma Kurulu toplantılarına katılabilir.

(3) Merkezin ulusal ve uluslararası bağlantılarını kolaylaştırmak, işbirliklerini sağlamakla yükümlü Merkez Danışma Kurulu, yılda en az bir kez Merkez Müdürünün çağrısı üzerine ve Müdürün başkanlığında toplanır, oyçokluğu ile karar alır ve toplantılarda çoğunluk şartı aranmaz. Kurul, Merkezin çalışmaları ile ilgili değerlendirmeler yapar ve önerilerde bulunur.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 13 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 13 üncü maddesi uyarınca Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

Ekipman ve demirbaşlar

MADDE 14 – (1) Merkez tarafından desteklenen araştırmalar kapsamında alınan her türlü alet, donanım ve demirbaşlar Merkez hizmetlerinin kullanımına tahsis edilir.

İta amirliği

MADDE 15 – (1) Merkezin ita amiri Rektördür. Rektör, bu yetkisini Merkez Müdürüne devredebilir.

Yürürlük

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörü yürütür.