10 Eylül 2013  SALI

Resmî Gazete

Sayı : 28761

YÖNETMELİK

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesinden:

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ

EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesine bağlı enstitülerde yürütülen lisansüstü eğitim-öğretim programlarına ilişkin esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesine bağlı enstitülerde yürütülen lisansüstü eğitim-öğretim ile bilimsel araştırma ve uygulama faaliyetlerinin düzenlenmesine ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) AKTS Kredisi: Bir dersin Avrupa Kredi Transfer Sistemine göre belirlenen kredisini,

b) ALES: Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavını,

c) Danışman: Tezsiz yüksek lisans programlarında öğrencilere rehberlik etmek üzere Enstitü Yönetim Kurulu tarafından atanan öğretim elemanını,

ç) Tez danışmanı: Tezli yüksek lisans, doktora ve sanatta yeterlik programlarında öğrencilere tez çalışmalarında rehberlik etmek üzere Enstitü Yönetim Kurulu tarafından atanan öğretim elemanını,

d) Enstitü Anabilim Dalı /Enstitü Anasanat Dalı (EABD/EASD): 3/3/1983 tarihli ve 17976 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Lisansüstü Eğitim-Öğretim Enstitülerinin Teşkilat ve İşleyiş Yönetmeliğinin 5 inci maddesinde Enstitü için tanımlanan ve Enstitüde eğitim programı bulunan Anabilim/Anasanat dalını,

e) Enstitü Anabilim Dalı Kurulu/Enstitü Anasanat Dalı Kurulu (EABDK/EASDK): Lisansüstü Eğitim-Öğretim Enstitülerinin Teşkilat ve İşleyiş Yönetmeliğinin 5 inci maddesinde enstitüler için Enstitü Anabilim Dalı/Enstitü Anasanat Dalı olarak tanımlanan birimlerin kurullarını,

f) Enstitü Anabilim/Anasanat Dalı Başkanı: Lisansüstü Eğitim-Öğretim Enstitülerinin Teşkilat ve İşleyiş Yönetmeliğinin 5 inci maddesinde tanımlanan Anabilim/Anasanat Dalı başkanını,

g) Enstitü: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesinde lisansüstü eğitim veren enstitüleri,

ğ) Enstitü Kurulu (EK): Enstitü müdürünün başkanlığında, enstitü müdür yardımcıları ve enstitüde öğretim programları bulunan anabilim dalı başkanlarından oluşan kurulu,

h) Enstitü Yönetim Kurulu (EYK): Enstitü müdürünün başkanlığında, enstitü müdür yardımcıları ve müdürün göstereceği altı aday arasından enstitü kurulu tarafından üç yıl için seçilen üç öğretim üyesinden oluşan kurulu,

ı) KPDS: Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavını,

i) Kredi: Bir dersin Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi kredi sistemine göre belirlenen kredisini,

j) Lisansüstü Eğitim: Tezli yüksek lisans, tezsiz yüksek lisans, doktora ve sanatta yeterlik eğitimini,

k) Rektör: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörünü,

l) Rektörlük: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörlüğünü,

m) Senato: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Senatosunu,

n) Tez: Tezli yüksek lisans, doktora ve sanatta yeterlik programlarında hazırlanan yazılı bilimsel çalışmayı,

o) TUS: Tıpta Uzmanlık Sınavını,

ö) Tez Çalışması: Tezli yüksek lisans, doktora ve sanatta yeterlik programlarında, tez danışmanları tarafından verilen ve öğrencinin tez konusu ile ilgili çalışma ve uygulamaları içeren dersi,

p) ÜDS: Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavını,

r) Üniversite: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesini,

s) YDS: Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavını,

ş) YÖK: Yükseköğretim Kurulunu

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Program Açma, Öğrenci Kabulü ve Kayıt

Programların açılması

MADDE 5 – (1) Lisansüstü eğitim programları ilgili mevzuat hükümlerine göre açılır ve yürütülür.

(2) Program açma teklifleri EK’nın önerisi, Senato kararı ve YÖK’ün onayı ile kesinleşir.

(3) EK’nın önerisi, Senato kararı ve YÖK’ün onayı ile EABD/EASD’dan farklı bir ad taşıyan lisansüstü program açılabilir.

(4) EK’nın önerisi, Senatonun kararı ve YÖK’ün onayı ile fakülte veya yüksekokullarda yer alan bölüm ve ana bilim dallarından farklı bir ad taşıyan, disiplinler arası EABD/EASD kurulabilir. Bu EABD/EASD’nin başkanı Enstitü Müdürü tarafından üç yıllık süre için atanır.

(5) Yüksek lisans programı tezli veya tezsiz olmak üzere iki şekilde yürütülebilir. İkinci öğretimde sadece tezsiz yüksek lisans programı açılabilir.

(6) Doktora ve sanatta yeterlik programları, lisansa veya yüksek lisansa dayalı doktora ve sanatta yeterlik programları olarak düzenlenebilir.

(7) Yurtiçi ve yurtdışındaki üniversitelerle ortak lisansüstü eğitim programları açılabilir. Lisansüstü eğitim programlarının bir bölümü yurtiçi ve yurtdışındaki üniversitelerde tamamlanacak biçimde düzenlenebilir. Bu programlar YÖK’ün ilgili yönetmelik ve kararlarına göre açılır ve yürütülür.

(8) Lisansüstü düzeyde uzaktan eğitime dayanan programlar açılabilir.

Kontenjanların belirlenmesi ve ilanı

MADDE 6 – (1) Lisansüstü programlara öğrenci alımı, alınacak öğrenci sayısı, aranan şartlar ve diğer hususlar EABDK/EASDK’nın önerisi, EK’nın kararı ve Senatonun onayı ile belirlenir ve Enstitü web sayfasında ilan edilir.

(2) Lisansüstü programlara öğrenci alımı bir öğretim yılında bir veya iki defa yapılabilir. Öğrenci alımıyla ilgili tüm işlemler, Enstitü Müdürlükleri tarafından yürütülür.

Başvuru değerlendirme ve jürinin oluşturulması

MADDE 7 – (1) EABDK/EASDK, yapılan başvuruları değerlendirmek, bilim ve uygulama sınavlarını yapmak ve kayda hak kazanan adayları belirlemek üzere, ilgili EABD/EASD’da görev yapan üç veya beş asil ve iki yedek öğretim üyesinden oluşan jüriyi Enstitüye önerir. Jüri EYK kararı ile kesinleşir. İlgili EABD/EASD’da yeterli öğretim üyesi yoksa, en az bir jüri üyesi ilgili EABD/EASD’dan olmak koşulu ile diğer üyeler diğer EABD/EASD’dan seçilebilir. EABDK/EASDK, bünyesinde bulunan farklı lisansüstü programlar için aynı veya farklı jüriler oluşturulabilir. EABD/EASD Başkanlıkları değerlendirme sonuçlarını Enstitü Müdürlüğü tarafından belirlenen tarihe kadar Enstitüye iletirler.

(2) Başvuran adayların askerlik durumu ve adli sicil kaydına ilişkin olarak adayın yazılı beyanına dayanılarak işlem yapılır. Yanlış beyan durumunda sorumluluk adaya aittir.

Yüksek lisans programına başvuru ve kabul

MADDE 8 – (1) Yüksek lisans programlarına başvurabilmek için adayların, bir lisans diplomasına ve YÖK’ün belirlediği standart puandan az olmamak koşuluyla, ALES’ten başvurduğu programın puan türünden Senato tarafından belirlenecek standart puana sahip olmaları gerekir. Tezsiz yüksek lisans programlarına ve Güzel Sanatlar Fakülteleri ile Konservatuarlar bünyesinde bulunan anasanat dallarında açılan tezli yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde ALES puanı koşulu aranmaz. Yüksek lisans programlarına öğrenci kabulüne ilişkin diğer esaslar her enstitü için ilgili EK’nın önerisi ve Senatonun kararıyla belirlenir.

Doktora ve sanatta yeterlik programlarına başvuru ve kabul

MADDE 9 – (1) Doktora ve sanatta yeterlik programlarına başvuruya ilişkin koşullar şunlardır:

a) Lisansa dayalı doktora veya sanatta yeterlik programlarına başvuracak adayların lisans öğrenimini, yüksek lisansa dayalı doktora programlarına başvuracak adayların tezli yüksek lisans öğrenimini, yüksek lisansa dayalı sanatta yeterlik programlarına başvuracak adayların yüksek lisans öğrenimini tamamlamış olması gerekir. Ancak, 6/2/2013 tarihinden önce tezsiz yüksek lisans programlarına kayıt yaptırmış olanlar, söz konusu tezsiz yüksek lisans programı diploması ile doktora programlarına başvurabilirler. Hazırlık sınıfları hariç en az on yarıyıl süreli Tıp, Diş Hekimliği ve Veteriner Fakülteleri diplomasına, Eczacılık ve Fen Fakültesi lisans veya yüksek lisans derecesine veya Sağlık Bakanlığınca düzenlenen esaslara göre bir laboratuvar dalında kazanılan uzmanlık yetkisine sahip olanlar ilgili alanlardaki doktora programlarına müracaat edebilirler.

b) Lisans ve/veya yüksek lisans öğrenimini yurt dışında tamamlayan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı adayların YÖK’ten denklik belgesi almış olmaları gerekir.

c) Doktora programlarına başvurabilmek için adayların, YÖK’ün belirlediği standart puandan az olmamak koşuluyla, ALES’ten başvurduğu programın puan türünden Senato tarafından belirlenecek standart puana sahip olmaları gerekir.

ç) Sanatta yeterlik programlarına başvurabilmek için adayların, Güzel Sanatlar Fakülteleri ile Konservatuvarlar haricinde, YÖK’ün belirlediği standart puandan az olmamak koşuluyla, ALES’ten başvurduğu programın puan türünden Senato tarafından belirlenecek standart puana sahip olmaları gerekir. Güzel Sanatlar Fakülteleri ile Konservatuarlar bünyesinde bulunan anasanat dallarında açılan sanatta yeterlik programlarına öğrenci kabulünde ALES puanı koşulu aranmaz.

d) Tezli yüksek lisans eğitimini tamamladıktan sonra, en fazla bir yarıyıl ara vererek doktora eğitimine başvuranlardan ALES puanı şartı aranmaz.

e) Temel Tıp Bilimlerinde doktora programlarına başvurabilmek için Tıp Fakültesi mezunlarının lisans diplomasına ve en az 50 Temel Tıp Puanına veya ALES’in Sayısal kısmından 55 standart puana sahip olmaları; Tıp Fakültesi mezunu olmayanların ise yüksek lisans diplomasına (Diş Hekimliği ve Veteriner Fakülteleri mezunlarının lisans derecesine) sahip olmaları, ALES’in Sayısal kısmından en az 55 standart puanına sahip olmaları gerekir. Temel Tıp Puanı, Tıpta Uzmanlık Sınavında Temel Tıp Bilimleri Testi-1 bölümünden elde edilen standart puanın 0,7; Klinik Tıp Bilimleri Testinden elde edilen standart puanın 0,3 ile çarpılarak toplanması ile elde edilir.

f) Doktora ve sanatta yeterlik programlarına başvuranların, ÜDS, KPDS veya YDS’den YÖK’ün belirlediği standart puanı veya Üniversitelerarası Kurul tarafından kabul edilen yabancı dil sınavlarından bu puanın eşdeğerini almış olmaları gerekir. Bu asgari puan, başvurulan programların özelliklerine göre Senato kararı ile yükseltilebilir.

g) Doktora ve sanatta yeterlik programlarına başvuran yabancı uyruklu öğrencilerin, ana dilleri dışında İngilizce, Fransızca ve Almanca dillerinin birinden ÜDS, KPDS veya YDS’den YÖK’ün belirlediği standart puanı veya Üniversitelerarası Kurul tarafından kabul edilen yabancı dil sınavlarından bu puanın eşdeğerini almış olmaları gerekir. Bu asgari puan, başvurulan programların özelliklerine göre Senato kararı ile yükseltilebilir.

(2) Başvuruların değerlendirilmesine ilişkin esaslar şunlardır:

a) Doktora programları için giriş puanı, mezuniyet not ortalamasının % 20’si, ALES puanının % 50’si ve bilim sınavının % 30’u alınarak hesaplanır. Lisansa dayalı doktora programları için lisans not ortalaması, yüksek lisansa dayalı doktora programları için ise yüksek lisans not ortalaması dikkate alınır.

b) Güzel Sanatlar Fakülteleri ile Konservatuarlar haricinde, sanatta yeterlik programları için giriş puanı, mezuniyet not ortalamasının % 20’si, ALES puanının % 50’si ve bilim sınavının % 30’u alınarak hesaplanır. Bilim sınavı yerine uygulama sınavı da yapılabilir. Güzel Sanatlar Fakülteleri ile Konservatuarlar bünyesinde bulunan anasanat dallarında açılan sanatta yeterlik programları için ise giriş puanı, mezuniyet not ortalamasının % 20’si, uygulama sınavının % 50’si ve bilim sınavının % 30’u alınarak hesaplanır. Lisansa dayalı sanatta yeterlik programları için lisans not ortalaması, yüksek lisansa dayalı sanatta yeterlik programları için ise yüksek lisans not ortalaması dikkate alınır.

c) Mezuniyet ortalamaları 100’lük sisteme göre hesaplanır. Ortalamaların 100’lük sisteme dönüştürülmesinde Senato’nun kararı ile belirlenen not dönüşüm cetveli esas alınır.

ç) Bilim sınavı yazılı ve/veya sözlü yapılabilir. Sonuçlar 100 tam puan üzerinden değerlendirilir. Sınavın nasıl yapılacağına ilgili EK karar verir.

d) Bilim sınavına girmeyen adaylar başarısız ilan edilir.

e) İlgili EK’nın önerisi ve Senato kararıyla, başarılı sayılmak için bilim sınavından alınması gereken asgari başarı puanı belirlenebilir. Bu durumda, bilim sınavından belirlenen puanın altında not alan adaylar başarısız sayılır.

f) Sanatta yeterlik için yapılan uygulama sınavı, adayların çalışma alanlarındaki bilgi ve becerilerini uygulamalı olarak ölçmeyi amaçlar. Sonuçlar 100 tam puan üzerinden değerlendirilir.

g) Bilim sınavına giren ve ilgili program için Senato kararıyla belirlenmiş bir asgari puan varsa bilim sınavında bu puanı alan adaylardan giriş puanı 60 veya daha fazla olanlar, giriş puanına göre sıralanarak kontenjan dâhilinde doktora ve sanatta yeterlik programlarına kabul edilir. Giriş puanı 60’ın altında olan adaylar başarısız sayılır. Adayların başarılı sayılmaları için gerekli olan asgari giriş puanı olan 60 puan ilgili EK’nın önerisi ve Senatonun kararı ile yükseltilebilir.

ğ) Doktora programları için, giriş puanları eşit olan adaylardan, ALES puanı yüksek olan, ALES puanları eşit ise yüksek lisans mezuniyet not ortalaması yüksek olan, yüksek lisans mezuniyet not ortalamaları eşit ise lisans mezuniyet not ortalaması yüksek olan öğrenciye öncelik verilir. Sanatta yeterlik programları için, giriş puanları eşit olan adaylardan, yüksek lisans mezuniyet not ortalaması yüksek olan, yüksek lisans mezuniyet not ortalamaları eşit ise lisans mezuniyet not ortalaması yüksek olan öğrenciye öncelik verilir.

(3) İlgili mevzuata ve bu Yönetmeliğe aykırı olmamak kaydıyla, ilgili EK’nın önerisi ve Senatonun kararıyla başvuru esaslarıyla ilgili düzenlemeler yapılabilir.

(4) Adaylar, Enstitüye kesin kayıt yaptırıncaya kadar hiçbir öğrencilik hakkından yararlanamaz.

Bilimsel hazırlık

MADDE 10 – (1) Tezli yüksek lisans ve doktora programlarında, nitelikleri aşağıda belirtilen adaylar için bilimsel hazırlık programı uygulanabilir.

a) Lisans derecesini başvurdukları yüksek lisans programından farklı bir alanda almış olan adaylar.

b) Yüksek lisans derecesini başvurdukları doktora programından farklı alanda almış olan adaylar.

(2) Sınav jürisinin önerisi, EABDK/EASDK’nın kararı ve EYK’nın onayı ile adaylar bilimsel hazırlık programından muaf tutulabilir.

(3) Bilimsel hazırlık programına kabul için, adayın yüksek lisans veya doktora programını kazanmış olması gerekir. Bilimsel hazırlık programına kabul edilen adaylar için, ilgili EABDK/EASDK kararı ve EYK’nın onayı ile bir danışman atanır. Danışman atanıncaya kadar danışmanlığı EABD/EASD başkanı veya görevlendirdiği öğretim üyesi yürütür.

(4) Bilimsel hazırlık programı toplam en az 12, en çok 24 krediye eşdeğer dersten oluşur. Bu dersler EABDK/EASDK tarafından önerilir ve EYK kararı ile kesinlik kazanır.

(5) Bilimsel hazırlık programında alınan dersler, ilgili lisansüstü programı tamamlamak için gerekli görülen derslerin yerine geçmez ve lisansüstü not ortalamasına dâhil edilmez.

(6) Bilimsel hazırlık programında geçirilecek normal süre en fazla iki yarıyıldır. Programda geçirilen bu iki yarıyıllık süre bu Yönetmelikte belirtilen yüksek lisans veya doktora programı sürelerine dâhil edilmez. Bilimsel hazırlık programı için belirlenen süre içinde başarılı olamayan öğrencilere, bilimsel hazırlık programını tekrarlama hakkı verilir. Bilimsel hazırlık programında ilk iki yarıyıldan sonra geçirilen süreler ilgili programın öğrenim süresinden sayılır.

(7) Bilimsel hazırlık programına kabul edilen yüksek lisans öğrencisinin alacağı dersler, daha önce almadığı lisans seviyesindeki derslerden, doktora öğrencisinin alacağı dersler ise, daha önce almadığı lisans veya yüksek lisans seviyesindeki derslerden seçilir.

(8) Bilimsel hazırlık programına kabul edilen öğrencinin başvurmuş olduğu programa başlayabilmesi için, bilimsel hazırlık programı derslerini, yüksek lisansta en az 2.00, doktora ve sanatta yeterlikte ise en az 2.50 genel not ortalamasıyla tamamlaması gerekir.

Yabancı dil hazırlık programı

MADDE 11 – (1) EK’nın önerisi, Senatonun kararı ve YÖK’ün onayıyla, ileri seviyede yabancı dil becerisi gerektiren lisansüstü programlar için zorunlu veya seçmeli yabancı dil hazırlık programı konulabilir. Yabancı dil hazırlık programında geçirilen süre, bu Yönetmelikte belirtilen yüksek lisans veya doktora programı sürelerine dâhil edilmez. Yabancı dil hazırlık programının uygulama esasları ilgili EK’nın önerisi ve Senatonun kararıyla düzenlenir.

Yatay geçiş yoluyla öğrenci kabulü

MADDE 12 – (1) EABDK/EASDK’lar kabul edecekleri yatay geçiş kontenjanlarını Enstitü Müdürlüğüne bildirir. Kontenjanlar ilgili EK’nın önerisi ve Senatonun kararıyla kesinleştirilir. Kontenjanlar ve başvuru koşulları Enstitü web sayfasında ilan edilir.

(2) Yatay geçiş yoluyla öğrenci kabul edilmesine ilişkin esaslar şunlardır:

a) Bilimsel hazırlık dışında, ders alma aşamasında en az bir yarıyılı tamamlamış olan öğrenciler, ilgili lisansüstü programa başvuru koşullarını sağlamak kaydıyla, yatay geçiş yoluyla kabul edilebilir.

b) Başvuruların değerlendirilmesi ve kabulü EABDK/EASDK’nın görüşü ve EYK kararıyla gerçekleştirilir.

c) Yatay geçiş başvurusu kabul edilen öğrencinin öğrenim süresinin hesaplanmasında öğrencilerin gelmiş olduğu lisansüstü programda geçirmiş olduğu süreler de hesaba katılır.

ç) Yatay geçişi kabul edilen öğrencinin daha önce almış olduğu lisansüstü dersler, EABD/EASD başkanlığının önerisi ve EYK kararıyla ders yüküne sayılabilir.

d) Üniversitede öğretim elemanı veya araştırma görevlisi kadrosuna atanıp göreve başlayanlar başka bir üniversitede lisansüstü eğitim-öğretim görüyorsa, herhangi bir şart aranmadan yatay geçiş yapabilirler.

e) Başvuru koşulları, başvuruların değerlendirilmesi ve kabulle ilgili olarak, Enstitüler ilgili EK’nın önerisi ve Senatonun kararıyla düzenleme yapabilir.

Özel öğrenci kabulü

MADDE 13 – (1) Lisans veya yüksek lisans programlarından mezun olanlar özel öğrenci olarak ders alma başvurusunda bulunabilir. Başvurular EABD/EASD başkanlığının görüşü doğrultusunda, programın özelliği ve imkânlar dikkate alınarak EYK tarafından karara bağlanır. Başvuru koşulları Enstitünün internet sayfasında ilan edilir.

(2) Özel öğrenciler başvurdukları programda ilgili dönemde açık olan derslere kayıt olabilir. Özel öğrenciler için ayrıca ders açılamaz.

(3) Özel öğrenciler ders ve sınavlarla ilgili olarak, diğer lisansüstü öğrenciler için geçerli olan yükümlülükleri yerine getirmek zorundadırlar.

(4) Özel öğrenci statüsündeki öğrenciler, Üniversitenin eğitim-öğretim için sunduğu kütüphaneden yararlanma ve benzeri hizmetler dışında, öğrencilik haklarından yararlanamazlar.

(5) Özel öğrenci statüsündeki öğrenciler aldıkları dersleri, bu programa kayıt olmaları durumunda kredili ders olarak saydırabilirler.

(6) Özel öğrencilik statüsünde geçirilecek süre iki yarıyıldan fazla olamaz. Her yarıyılda ikiden fazla ders alınamaz.

(7) Özel öğrenciler kredi/saat başına, EYK kararıyla belirlenen katkı payını öderler.

Öğrenci değişimi

MADDE 14 – (1) Karşılıklı anlaşmalar çerçevesinde Üniversite ile yurt içi veya yurt dışı yükseköğretim kurumları arasında değişim programları düzenlenebilir. Değişim programları ilgili mevzuat, YÖK kararları, ikili anlaşma hükümleri ve Senato kararlarına göre yürütülür.

(2) Değişim programları kapsamında yurt içi veya yurt dışı yükseköğretim kurumlarında geçirilen yarıyıllar, ilgili programın öğrenim süresinden sayılır.

(3) Öğrencilerin değişim programları kapsamında diğer kurumlarda tamamladığı ders ve diğer öğretim faaliyetlerinin, ilgili programındaki derslere eşdeğerliği EABD/EASD başkanlığının önerisi ve EYK’nın kararıyla belirlenir. Değişim programlarında alınan notların Üniversite not sistemine çevrilmesinde Senato tarafından kabul edilen not dönüşüm tablosu esas alınır.

Yabancı uyruklu öğrenci kabulü

MADDE 15 – (1) Yabancı uyruklu adayların lisansüstü programlara başvuru ve kabul esasları, bu Yönetmelik hükümleri çerçevesinde, ilgili EK’nın önerisi ve Senatonun kararı ile belirlenir. İlgili mevzuata aykırı olmamak kaydıyla, yabancı uyruklu adaylar için, farklı bir başvuru takvimi ve farklı başvuru, değerlendirme ve kabul esasları belirlenebilir. EABDK/EASDK’lar kabul edecekleri yabancı uyruklu öğrenci kontenjanlarını Enstitü Müdürlüğüne bildirir. Kontenjanlar ilgili EK’nın önerisi ve Senatonun kararıyla kesinleşir.

Öğrenci katkı payı

MADDE 16 – (1) İlgili mevzuat hükümleri çerçevesinde katkı payı ödemesi gereken öğrenciler, katkı payını veya ikinci öğretim ücretini ilgili dönem için akademik takvimde belirtilen tarihlerde ödemekle yükümlüdür.

(2) Lisansüstü öğrenimin süresi içinde tamamlanamaması halinde, her bir ders için kredi başına ödenecek katkı payı tutarı, ilgili mevzuat hükümleri ve Senato tarafından alınan kararlar esas alınarak dönem başında hesaplanır.

Kayıt yenileme ve ders seçimi

MADDE 17 – (1) Kayıt yenileme işlemi öğrenci tarafından yapılır ve her aşamasından öğrenci sorumludur. Öğrenciler her yarıyıl akademik takvimde belirtilen tarihlerde derslerini seçmek ve danışmanlarına onaylatmakla yükümlüdür.

(2) Ders kayıt süresi içinde kaydını yenilemeyen öğrenciler, kayıt süresi bitiminden itibaren en geç beş iş günü içinde mazeretini belgelendirmek koşuluyla Enstitüye başvurabilir. EYK tarafından mazereti uygun görülenlere ders kaydı yenileme hakkı verilebilir. Mazereti uygun görülmeyen öğrenciler o yarıyılda ders kaydı yaptıramaz.

(3) Katkı payı ödemesi gerekenlerden, gerekli ödemeyi yapmayanların kaydı yenilenmez ve bu kişiler o yarıyıl için öğrencilik haklarından yararlanamaz. Kayıt yaptırılmayan yarıyıllar öğrencinin öğrenim süresinden sayılır.

Öğrenime ara verme ve izinler

MADDE 18 – (1) EYK tarafından kabul edilecek geçerli mazeretleri olan öğrenciler, akademik takvimde belirtilen tarihler arasında danışmanın önerisi, EABDK/EASDK’nın görüşü ve EYK’nın kararı ile üst üste ya da aralıklı olarak en çok iki yarıyıl kayıt dondurabilir. İzinli olunan dönem öğrenim süresinden sayılmaz. Haklı ve geçerli kabul edilecek mazeretler şunlardır:

a) Hastalık izni: Öğrencinin öğrenimine engel, uzun süreli tedavi gerektiren ve sağlık raporu ile belgelenmiş sağlık sorununun olması.

b) Askerlik izni: Öğrencinin isteğe bağlı ya da zorunlu olarak askere alınması.

c) Maddi ve ailevi nedenlerle izin: Öğrencinin öğrenimine ara vermesini zorunlu kılan maddi veya ailevi sorunlarının olması.

ç) Öğrencinin staj, dil öğrenimi, araştırma projesi gibi lisansüstü öğrenimiyle birlikte yürütülmesinde güçlüklere sebep olabilecek çalışmalar yapması.

d) Öğrencinin tutukluluk hali.

e) EYK’nın kabul edeceği diğer mazeretler.

(2) Öğrenimine ara verilen öğrenci, eğitimine devam etmek için akademik takvimde belirtilen kayıt yenileme döneminde Enstitüye yazılı olarak başvuru yapmak zorundadır.

Kayıt silme

MADDE 19 – (1) Kendi isteği ile kaydını sildirmek isteyen öğrencinin kaydı, yazılı başvurusu üzerine EYK kararıyla silinir. Bu durumda ödenmiş olan harç ve kayıt giderleri iade edilmez.

(2) Disiplinle ilgili ilişik kesme ve kayıt silme konusunda, 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

Disiplin

MADDE 20 – (1) Lisansüstü öğrencilerinin disiplinle ilgili iş ve işlemleri, Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre yürütülür.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Eğitim ve Öğretimle İlgili Genel Esaslar

Öğretim dili

MADDE 21 – (1) Öğretim dili Türkçedir. Ancak EK’nın önerisi, Senatonun kararı ve YÖK’ün onayı ile derslerin bir kısmı veya hepsi belirlenen bir yabancı dilde yürütülen programlar açılabilir. Ayrıca açılmış olan programlarda, EABDK/EASDK’nın önerisi, EK’nın kararı ve Senatonun onayıyla, bir yabancı dilde yürütülecek dersler konulabilir. Tezlerin yazım dili Türkçedir. Gerekli görülen hallerde, tez danışmanının önerisi, EABDK/EASDK kararı ve EYK’nın onayı ile tezin yabancı dilde hazırlanmasına izin verilebilir.

Öğretim yılı

MADDE 22 – (1) Bir öğretim yılı, güz ve bahar yarıyıllarından oluşur. Akademik yılın kapsadığı kayıt, ders, sınav ve benzeri faaliyetlerin süre ve tarihlerine ait hususlar Senato tarafından belirlenir ve Akademik Takvim olarak ilan edilir.

Ders açılması ve ders sorumluları

MADDE 23 – (1) Lisansüstü programlarda yeni açılacak ve/veya kaldırılacak dersler ile bunların kredileri, saatleri, içerikleri, okutulacağı yarıyıllar, ilgili EABDK/EASDK’nın önerisi, EK’nın kararı ve Senatonun onayıyla belirlenir.

(2) Bir dersin yarıyıl kredi değeri, dersin haftalık teorik ders saatinin tamamı ile haftalık uygulama veya laboratuvar saatinin yarısının toplamıdır.

(3) Güz ve bahar yarıyıllarında okutulacak dersler ve bunların sorumluları EABDK/EASDK’nın teklifi ve EYK’nın kararı ile kesinleşir. Derslerin ve dersleri verecek öğretim üyelerinin belirlenmesinde uzmanlık alanları dikkate alınır.

(4) Tez çalışması, seminer ve dönem projesi dersleri haricinde, bir öğretim üyesinin bir programda bir yarıyılda verebileceği derslerin toplam azami kredisi, ilgili EK’nın önerisi ve Senatonun kararıyla sınırlanabilir.

Lisansüstü programlar arası geçiş

MADDE 24 – (1) Tezli ve tezsiz yüksek lisans programları arasında geçiş izni EABDK/EASDK’nın önerisi üzerine EYK tarafından verilir. Tezsiz yüksek lisans programından tezliye geçmek için, tezli yüksek lisans programının koşullarının yerine getirilmesi gerekir.

(2) Tezli yüksek lisans programından tezsiz yüksek lisans programına geçen öğrenci, tezsiz yüksek lisans programları için gerekli kredileri tamamlamak zorundadır.

(3) Geçiş yapan öğrencinin öğrenim süresinin hesaplanmasında önceki programda geçirmiş olduğu süreler de hesaba katılır.

(4) Tezli ve tezsiz yüksek lisans programları arasında geçiş yapmak için, öğrencinin en az bir yarıyılı bitirmiş olması ve aldığı derslerin not ortalamasının en az 2.50 olması gerekir. Geçiş için başvuruların üçüncü yarıyılın sonuna kadar yapılması gerekir. Tezli ve tezsiz yüksek lisans programlarında geçiş bir kez yapılır.

(5) Tezli ve tezsiz yüksek lisans programları arasında geçiş yapan öğrencinin önceki programda aldığı dersler, EABDK/EASDK’nın önerisi ve EYK’nın kararı ile geçtiği programda alması gereken derslerin yerine sayılabilir.

(6) Dört yıllık lisans derecesi ile doktora programına kabul edilmiş ve en az 21 kredilik yedi dersini başarı ile tamamlamış olan öğrenci, ilgili EABDK/EASDK’nın önerisi ve EYK kararıyla, tezli veya tezsiz yüksek lisans programına geçebilir.

Devam zorunluluğu

MADDE 25 – (1) Derslere devam zorunludur. Devamsızlığı teorik derslerin %30’unu, uygulama derslerinin %20’sini aşan öğrenciler, o derse devam etmemiş sayılır ve sınavlara alınmazlar.

(2) Uzaktan öğretim programlarında derse devamla ilgili uygulanacak esaslar ilgili EK’nın önerisi ve Senatonun kararı ile belirlenir.

Sınavlar ve değerlendirme

MADDE 26 – (1) Her ders için en az bir ara ve bir dönem sonu notu verilir. Ara dönem notu öğrencinin hazırladığı ödevler, yaptığı uygulamalı çalışmalar ve/veya girdiği sınavlar temel alınarak verilebilir. Dönem sonu notu dönem sonu sınavı temel alınarak verilir. Dönem sonu sınavı yazılı, sözlü veya uygulamalı olarak yapılabilir. Dersin niteliğine göre, ödev ve benzeri çalışmalar da dönem sonu sınavı yerine sayılabilir. Devamsızlık sınırını aşan öğrenciler o dersin dönem sonu sınavına giremez. Tez çalışması, seminer ve dönem projesi dersleri için dönem sonu sınavı şartı aranmaz.

(2) Bir derste yapılacak sınavların ve ödev, proje, sözlü sunum gibi çalışmaların sayısı, niteliği ve not değerlendirmesindeki ağırlığı, dersi veren öğretim üyesi tarafından belirlenir ve öğretim yarıyılı başında öğrencilere ilan edilir.

(3) Her yarıyıl sonunda bütünleme sınavı yapılır. Bir dersten devamsızlık nedeniyle başarısız olanlar o dersin bütünleme sınavına giremezler. Bütünleme sınavının notu dönem sonu notu yerine sayılır. Bütünleme sınavı dersin niteliğine göre yazılı, sözlü veya uygulamalı olarak yapılabilir.

(4) Final ve bütünleme sınavı haricinde, sınavlara katılamayan ve belgelendirilmiş geçerli bir mazereti olan öğrencilere, söz konusu sınavın veya çalışmanın yapıldığı tarihten itibaren 7 gün içinde başvurduğu takdirde, EABDK/EASDK’nın önerisi ve EYK’nın kararı ile mazeret sınavı hakkı verilebilir. Final ve bütünleme sınavı için mazeret sınavı hakkı verilmez.

(5) Tez savunma sınavına, sanatta yeterlik savunma sınavına, doktora ve sanatta yeterlik için yapılan yeterlik sınavına katılmayan ve belgelendirilmiş geçerli bir mazereti olan öğrencilere, söz konusu sınavın yapıldığı tarihten itibaren yedi gün içinde başvurduğu takdirde, EABDK/EASDK’nın önerisi ve EYK’nın kararı ile yeni bir sınav hakkı verilebilir.

(6) Uzaktan öğretim programlarında uygulanacak ölçme ve değerlendirme yöntemleri ile ilgili hükümler, YÖK tarafından belirlenen esaslar çerçevesinde, ilgili EYK tarafından belirlenir.

Notlar

MADDE 27 – (1) Yüksek lisans ve doktora programlarında öğretim elemanı tarafından, öğrencilere aldıkları her ders için, aşağıdaki harf notlarından biri, yarıyıl sonu ders notu olarak verilir:

a)

        Tam Puan 100 Esasına         Harfli Puan Sistemine           Tam Puan 4,00 Esasına

           Göre Kazanılan Not              Göre Not Karşılığı                     Göre Katsayı

                     90-100                                   AA                                        4,00

                     85-89                                      BA                                        3,50

                     80-84                                      BB                                        3,00

                     75-79                                      CB                                        2,50

                     70-74                                      CC                                        2,00

                     60-69                                      DC                                        1,50

                     50-59                                     DD                                        1,00

                     30-49                                      FD                                        0,50

                     0-29                                        FF                                         0,00

b) DS: Devamsız,

c) G: Başarılı (Geçer),

ç) K: Başarısız (Kalır).

(2) Başarılı (G) ve Başarısız (K) notları Tez çalışması, dönem projesi ve seminer dersleri için kullanılır. Bu iki not genel not ortalamasına katılmaz.

(3) Bir dersten başarılı sayılabilmek için, o dersten yarıyıl sonu notu olarak yüksek lisans öğrencisinin en az (CC), doktora öğrencisinin ise en az (CB) notu almış olması gerekir. Tez çalışması, dönem projesi ve seminer derslerinden başarılı sayılabilmek için (G) notunu almış olmak gerekir.

(4) 25 inci maddenin birinci fıkrası gereği bir dersten devamsız sayılan öğrenciye (DS) notu verilir ve öğrenci bu dersten başarısız sayılır.

Ders tekrarı

MADDE 28 – (1) Öğrenci başarısız olduğu seçmeli dersi tekrar alabileceği gibi, aynı kredide başka bir seçmeli dersi de alabilir. Ders tekrarında farklı bir ders seçilirse, bu ders için devam zorunluluğu aranır.

(2) Bir dersten (DS) notu alan öğrenci, bu dersi tekrar aldığında derse devam etmek zorundadır. Dersin devam koşulunu sağladığı halde başarısız olan öğrenci ise bu dersi tekrar aldığında derse devam etmek zorunda değildir. Ancak not değerlendirmesi için gerekli olan sınavlara katılması ve/veya ödevleri hazırlaması gerekir.

(3) Başarısızlık veya devamsızlık nedeniyle tekrarlanması gereken zorunlu dersin programdan çıkarılması veya açılmaması durumunda, danışmanın önerisi, EABDK/EASDK’nın kararı ve EYK’nın onayıyla, başarısız olunan zorunlu dersin yerine aynı kredide öğrencinin daha önce almadığı başka bir ders alınabilir.

(4) Tekrar edilen derslerde alınan en son not geçerlidir.

Not ortalamaları

MADDE 29 – (1) Öğrencilerin başarı durumları, her yarıyıl sonunda dönem not ortalaması ve genel not ortalaması olarak hesaplanır. Dönem not ortalaması hesaplanırken, o dönemdeki her bir dersin kredisi ile o dersteki başarı notunun katsayısı çarpılır. Bütün derslerin çarpımları toplamı, derslerin kredileri toplamına bölünerek dönem not ortalaması bulunur. Not ortalaması, virgülden sonra iki hane ile gösterilir. Ayrıca not ortalamasının harf olarak karşılığı da belirtilir. Genel not ortalaması, öğrencinin lisansüstü programa kabul edilişinden itibaren almış olduğu kredili derslerin tümü dikkate alınarak hesaplanır. Dönem ve genel not ortalaması hesaplanırken seminer, tez çalışması ve dönem projesinin kredileri ve notları dikkate alınmaz. Ders döneminin başarıyla tamamlanması için, tezli yüksek lisans öğrencilerinin genel not ortalamalarının 4.00 üzerinden en az 2.00 (CC) ve doktora öğrencilerinin genel not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 2.50 (CB) olması gerekir.

Ders saydırma

MADDE 30 – (1) Öğrencilerin özel öğrencilik, yatay geçiş veya daha önceki lisansüstü programında ders alma gibi sebeplerle ortaya çıkan, aldıkları dersleri almaları gereken dersler yerine sayılması talepleri, danışmanın önerisi, EABDK/EASDK’nın görüşü ve EYK’nın kararı ile hükme bağlanır. Ders saydırma talebi akademik takvimde belirtilen kayıt yenileme tarihlerinde yapılır.

Maddi hata ve nota itiraz

MADDE 31 – (1) Açıklanan yarıyıl ders notları ile ilgili herhangi bir maddi hatanın öğretim üyesi tarafından fark edilmesi halinde, bu hatanın düzeltilmesi on beş gün içerisinde öğretim üyesinin yazılı beyanı üzerine yapılır. Bu sürenin aşılması halinde EYK’nın onayı gereklidir. Bu işlemin en geç, ertesi yarıyıl başlangıcından önce tamamlanması gerekir.

(2) Öğrenciler lisansüstü derslerde aldıkları notlara ilişkin maddi hata itirazlarını, notların ilanından itibaren yedi gün içerisinde ilgili EABD/EASD Başkanlığına yazılı olarak yaparlar. Süresi içinde yapılmayan itirazlar dikkate alınmaz. Maddi hatalarla ilgili itirazlar için EABD/EASD Başkanı dersi veren öğretim üyesinden görüş ister. İtiraz sonucu, EABDK/EASDK kararı ile kesinleşir.

(3) EABDK/EASDK’nın maddi hata itirazıyla ilgili verdiği karara itiraz, kararın ilanından itibaren yedi gün içerisinde Enstitü Müdürlüğüne yapılabilir. Bu itirazlar için EYK tarafından, ders sorumlusunun da bulunduğu, ilgili alanın öğretim üyeleri arasından üç veya beş kişilik bir komisyon oluşturulur. Komisyon üyeleri tarafından sınav kâğıdı incelenerek düzenlenen rapor Enstitü Müdürlüğüne sunulur. Sonuç EYK’da görüşülüp karara bağlanarak kesinleşir.

Diğer kurumlardan ders alma

MADDE 32 – (1) Öğrenciler danışmanının önerisi, EABDK/EASDK kararı ve EYK’nın onayıyla, almaları gereken toplam minimum kredi miktarının üçte birini aşmamak şartıyla ve bu kredilerin yerine sayılmak üzere, Üniversitenin diğer lisansüstü programlarından veya diğer yükseköğretim kurumlarının lisansüstü programlarından ders alabilirler.

(2) Öğrencinin Üniversitenin diğer lisansüstü programlarından ders alabilmesi için, bu dersin öğrenim gördüğü programın ders kataloğunda yer almaması veya ilgili yarıyılda açılmaması, diğer yükseköğretim kurumlarının lisansüstü programlarından ders alabilmesi için bu dersin Üniversitenin lisansüstü ders kataloglarında yer almaması veya ilgili yarıyılda açılmaması gerekir.

Seminer dersi

MADDE 33 – (1) Seminer kredisiz bir ders olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Seminer dersi tez danışmanı tarafından yürütülür. Seminer dersi bir kez alınabilir. Başarısızlık durumunda ders tekrarlanır.

Tez çalışması dersi

MADDE 34 – (1) Tez çalışması kredisiz bir ders olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir.

(2) Öğrencinin tez çalışmasını alabilmesi için, tez ve/veya sanatta yeterlik önerisinin EYK tarafından onaylanması ve alması gereken asgari ders kredisini ve tezli yüksek lisans programlarında Seminer dersini başarı ile tamamlaması gerekir. Tez çalışması öğrencinin mezuniyetine ya da ilişiğinin kesilmesine karar verildiği tarihe kadar devam eder. Tez çalışması bir sonraki yarıyılın başlangıcına kadar kesintisiz olarak yarıyıl ve yaz tatillerinde de devam edebilir.

(3) Tez çalışmasına ilişkin diğer esaslar Senato tarafından kararlaştırılır.

Mezuniyet için asgari yayın şartları

MADDE 35 – (1) İlgili EYK’nın kararı ve Senatonun onayıyla, tez savunma sınavına girebilmek için öğrencinin karşılaması gereken, bilimsel etkinlik, bilimsel yayın ve/veya bilimsel toplantılarda bildiri sunma ile ilgili asgari şartlar belirlenebilir.

Tez savunma sınav tarihleri

MADDE 36 – (1) Tez ve/veya Sanatta Yeterlik Savunma Sınavı Akademik Takvimde belirtilen tarihlerde yapılır. Sınav tarihi tez danışmanın önerisi, EABDK/EASDK kararı ve EYK onayı ile belirlenir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Tezli Yüksek Lisans Programı

Kapsam

MADDE 37 – (1) Tezli yüksek lisans programı toplam 21 krediden az olmamak şartıyla en az yedi adet ders, seminer dersi ve tez çalışmasından oluşur. Alınan derslerin toplam kredi değeri 90 AKTS kredisinden az olamaz. Bir yarıyılda alınabilecek azami kredi miktarı, ilgili EK’nın önerisi ve Senatonun kararıyla sınırlandırılabilir.

Süre

MADDE 38 – (1) Tezli yüksek lisans programını tamamlama süresi azami üç yıldır. Yüksek lisans programını üç yıl içinde başarı ile tamamlayamayanlar, ilgili döneme ait mali yükümlülükleri yerine getirmek koşulu ile öğrenimlerine devam etmek için kayıt yaptırabilirler. Bu durumda, ders ve sınavlara katılma, tez hazırlama, kütüphaneden yararlanma gibi eğitim-öğretime yönelik uygulamalar hariç, öğrencilere tanınan diğer haklardan yararlandırılmaksızın öğrencilik statüleri devam eder.

(2) Öğrenciler kayıt yenilemedikleri yarıyılda öğrencilik haklarından yararlanamazlar. Kayıt yenilemedikleri yarıyıllar öğrenim süresine dâhil edilir.

Tez danışmanı atanması

MADDE 39 – (1) Tezli yüksek lisans programında tez danışmanı ataması, öğrencinin çalışma alanı dikkate alınarak, EABDK/EASDK’nın önerisi ve EYK’nın kararı ile yapılır. Danışman atanıncaya kadar bu görevi EABD/EASD başkanı veya görevlendireceği bir öğretim üyesi yürütür.

(2) Danışman öncelikle ilgili EABD/EASD’de görev yapan öğretim üyelerinden ve/veya doktoralı öğretim elemanlarından, ya da gerekli durumlarda, Üniversitenin diğer öğretim üyeleri ve/veya doktoralı öğretim elemanları veya diğer Üniversitelerin öğretim üyeleri ve/veya doktoralı öğretim elemanları arasından seçilir.

(3) Tez çalışmasının niteliğinin birden fazla danışman gerektirdiği durumlarda, birinci danışmanın görüşü, EABDK/EASDK önerisi ve EYK kararı ile Üniversitede veya başka yükseköğretim kurumlarında görev yapan öğretim üyelerinden ve/veya doktoralı öğretim elemanlarından ikinci danışman atanabilir. Bu durumda, öğrencinin dersleri ve tez çalışmalarıyla ilgili resmi işlemleri gerçekleştirme görevini birinci danışman yerine getirir.

(4) Danışman değişikliği danışmanın görüşü alınarak, EABDK/EASDK’nın önerisi ve EYK kararı ile gerçekleştirilir. Danışman değişikliğinde yeni danışmanın yazılı onayı da aranır.

(5) Öğrencinin alacağı derslerin seçimi, onaylanması ve tez çalışmaları ile ilgili akademik görev ve sorumluluklar danışman tarafından yürütülür.

(6) Emeklilik dışında, herhangi bir biçimde Üniversitedeki görevinden ayrılan öğretim üyesinin danışmanlığı kendiliğinden sona erer. Ancak öğrenci ve danışmanın yazılı talebi durumunda, EABDK/EASDK’nın önerisi üzerine, EYK danışmanlığın devam etmesine veya danışmanın ikinci danışman olarak atanmasına karar verebilir.

(7) Bir öğretim elemanının danışman olarak atanabilmesi için, Enstitü bünyesinde daha önce yürüttüğü yüksek lisans tezlerinden, bilimsel etkinlik, bilimsel yayın ve/veya bilimsel toplantılarda bildiri sunma ile ilgili asgari şartlar getirilebilir. Bu konuyla ilgili esaslar ilgili EYK’nın kararı ve Senatonun onayıyla belirlenir.

Yüksek lisans tez önerisi

MADDE 40 – (1) Öğrencinin hazırladığı tez önerisi, danışmanı tarafından EABD/EASD’ye sunulur. Gerekli durumlarda tez önerisi ile birlikte, Etik Kurul Raporu da istenebilir. Tez önerisinin EK’nın belirlediği kurallara uygun olarak hazırlanması gerekir.

(2) Tez önerisi EABDK/EASDK kararı ile en geç ikinci yarıyılın sonuna kadar Enstitüye önerilir. Öğrencinin asgari ders kredisini ve seminer dersini başarıyla tamamlaması koşuluyla, tez önerisi EYK tarafından karara bağlanır.

Yüksek lisans tezinin sonuçlanması

MADDE 41 – (1) Tezli yüksek lisans programındaki öğrenci, ilgili Enstitünün belirlediği tez yazım kurallarına göre hazırladığı ve tez danışmanınca kabul edilen tezini, jüri önünde sözlü olarak savunmak zorundadır.

(2) Öğrencinin tez savunma sınavına alınabilmesi için, ilgili programın gerektirdiği zorunlu dersleri başarıyla tamamlaması, asgari kredi koşullarını sağlaması ve tez çalışması dersini en az bir dönem başarı ile alması gerekir.

(3) Yüksek lisans tez jürisi EABDK/EASDK’nın önerisi ve EYK’nın kararı ile atanır. Jüri, birisi tez danışmanı ve en az birisi Üniversite içindeki başka bir anabilim dalından veya başka bir yükseköğretim kurumundan olmak üzere üç veya beş kişiden oluşur. Jürinin üç kişiden oluşması durumunda ikinci tez danışmanı jüri üyesi olamaz. Jüri belirlenirken en az biri başka anabilim dalından ya da başka bir yükseköğretim kurumundan olmak üzere iki yedek üye belirlenir. Tezin jüri üyelerine dağıtımı ilgili öğrenci tarafından yapılır.

(4) Jüri üyeleri, aralarından birini başkan seçip belirlenen tarihte öğrenciyi tez savunma sınavına alır. Tez savunma sınavı, tez çalışmasının sunulması ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur. Sınav dinleyicilere açık olarak yapılır.

(5) Tez sınavının tamamlanmasından sonra, jüri dinleyicilere kapalı olarak, tez hakkında salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Savunma sınavına girmeyen öğrenci başarısız sayılır. Jüri tarafından alınan karar EABD/EASD başkanlığınca tez sınavını izleyen üç gün içinde Enstitüye tutanakla bildirilir. Ret, düzeltme ve salt çoğunlukla kabul durumlarında, olumsuz oy kullanan üye ya da üyeler gerekçelerini ilgili tutanağa yazmak zorundadırlar.

(6) Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç üç ay içinde tezini tamamlar ve sonraki bir ay içerisinde tezini aynı jüri önünde yeniden savunur. Bu savunma sınavı sonunda jüri salt çoğunlukla kabul veya ret kararı verir. Bu savunma sınavına girmeyen veya sınav sonunda tezi reddedilen öğrenci başarısız sayılır.

(7) Savunma sınavları sonucunda başarısız sayılan öğrenciye yeni bir tez konusu verilir veya öğrencinin talepte bulunması halinde, tezsiz yüksek lisans programının ders kredi yükü, proje yazımı ve benzeri gereklerini yerine getirmiş olmak kaydıyla kendisine tezsiz yüksek lisans diploması verilerek programla ilişkisi sona erdirilir. Kendisine yeni bir tez konusu verilen öğrenci ilgili döneme ait öğrenci katkı payı veya öğrenim ücretlerini ödemek koşulu ile öğrenimlerine devam etmek için kayıt yaptırabilir. Bu durumda, tez ile ilgili şartları yerine getirmek ve sınavlara katılmak hariç, öğrencilere tanınan diğer haklardan yararlandırılmaksızın öğrencilik statüleri devam eder.

(8) Kabul edilen tezlerin Yüksek Lisans Tezi Sınav Sonuç Formu sayfasında jüri üyelerinin imzaları bulunur. Oy çokluğu ile kabul edilen tezlerde, olumsuz oy kullanan üye ya da üyeler olumsuz ibaresini koyabilirler.

Tezli yüksek lisans diploması

MADDE 42 – (1) Tez sınavında başarılı bulunan öğrenci, yüksek lisans tezinin ilgili Enstitüce belirlenen sayı ve nitelikteki kopyalarını, tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde Enstitüye teslim eder.

(2) Tezli yüksek lisans öğrencisinin mezuniyetine, EYK tarafından karar verilir.

(3) Tezini teslim eden ve diğer koşulları da sağlayan öğrenciye diploması verilir. Diplomanın şekli ve kapsamı Senato tarafından belirlenir. Diplomanın üzerinde öğrencinin izlemiş olduğu enstitü anabilim dalındaki programın onaylanmış adı bulunur. Diploma hazırlanıncaya kadar öğrenciye Enstitü Müdürünün imzasını taşıyan geçici bir mezuniyet belgesi verilebilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Tezsiz Yüksek Lisans Programı

Kapsam

MADDE 43 – (1) Tezsiz yüksek lisans programı örgün, ikinci öğretim ve/veya uzaktan eğitim programı şeklinde yürütülebilir.

(2) Tezsiz yüksek lisans programı 30 krediden az ve 45 krediden fazla olmamak koşuluyla en az on adet ders ile Dönem Projesi dersinden oluşur. Öğrencinin alacağı derslerin en çok üç tanesi, lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması koşuluyla, lisans derslerinden seçilebilir. Alınan derslerin toplam kredi değeri 90 AKTS kredisinden az olamaz. Bir yarıyılda alınabilecek azami kredi miktarı, ilgili EK’nin önerisi ve Senatonun kararıyla sınırlandırılabilir.

(3) Tezsiz yüksek lisans programlarında, Üniversite dışında başka bir kurum veya işyerinde gerçekleştirilen uygulamalı eğitim ve staj programları düzenlenebilir. Bununla ilgili hükümler, ilgili EK’nın kararı ve Senato onayı ile belirlenir.

Süre

MADDE 44 – (1) Tezsiz yüksek lisans programını tamamlama süresi azami üç yıldır. Tezsiz yüksek lisans programını azami üç yıl içinde başarı ile tamamlayamayanlar, ilgili mevzuat hükümlerine göre, ilgili döneme ait mali yükümlülüklerini yerine getirme koşulu ile öğrenimlerine devam etmek için kayıt yaptırabilirler. Bu durumda, ders ve sınavlara katılma, Dönem Projesi hazırlama, kütüphaneden yararlanma gibi eğitim-öğretime yönelik uygulamalar hariç, öğrencilere tanınan diğer haklardan yararlandırılmaksızın öğrencilik statüleri devam eder.

(2) Öğrenciler kayıt yenilemedikleri yarıyılda öğrencilik haklarından yararlanamazlar. Öğrencilerin kayıt yenilemedikleri yarıyıllar öğrenim süresine dâhil edilir.

Danışman atanması

MADDE 45 – (1) Tezsiz yüksek lisans programında danışman ataması, öğrencinin çalışma alanı dikkate alınarak, EABDK/EASDK’nın önerisi ve EYK’nın kararı ile yapılır. Danışman atanıncaya kadar bu görevi EABD/EASD başkanı veya görevlendireceği bir öğretim üyesi yürütür.

(2) Danışman öncelikle ilgili EABD/EASD’de görev yapan öğretim üyelerinden ve/veya doktoralı öğretim elemanlarından, ya da gerekli durumlarda, Üniversitenin diğer öğretim üyeleri ve/veya doktoralı öğretim elemanları veya diğer Üniversitelerin öğretim üyeleri ve/veya doktoralı öğretim elemanları arasından seçilir.

(3) Danışman değişikliği danışmanın görüşü alınarak, EABDK/EASDK’nın önerisi ve EYK kararı ile gerçekleştirilir. Danışman değişikliğinde yeni danışmanın yazılı onayı da aranır.

(4) Öğrencinin alacağı derslerin seçimi, onaylanması ve Dönem Projesi çalışmaları ile ilgili akademik görev ve sorumluluklar danışman tarafından yürütülür.

(5) Emeklilik dışında, herhangi bir biçimde üniversitedeki görevinden ayrılan öğretim üyesinin danışmanlığı kendiliğinden sona erer. Ancak öğrenci ve danışmanın yazılı talebi durumunda, EABDK/EASDK’nın önerisi ve EYK kararı ile danışmanlığın devam etmesine karar verilebilir.

Dönem projesi

MADDE 46 – (1) Dönem projesi kredisiz bir ders olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir.

(2) Öğrenci, dönem projesini aldığı yarıyılda kayıt yaptırmak ve yarıyıl sonunda yazılı proje raporu vermek zorundadır. Proje raporu ilgili Enstitüce belirlenen şartlara uygun olarak hazırlanır.

(3) Dönem projesi raporu başarısız bulunan öğrenci, izleyen yarıyılda dönem projesi dersine yeniden kayıt yaptırmak ve yarıyıl sonunda yazılı bir rapor vermek zorundadır.

Tezsiz yüksek lisans programının sonuçlanması ve diploması

MADDE 47 – (1) Derslerini ve dönem projesini başarı ile tamamlayan öğrencilerin mezuniyetine EYK tarafından karar verilir.

(2) Mezuniyetine karar verilen ve gerekli diğer şartları yerine getiren öğrenciye diploması verilir. Diplomanın şekli ve kapsamı Senato tarafından belirlenir. Diplomanın üzerinde öğrencinin izlemiş olduğu enstitü anabilim dalındaki programın onaylanmış adı bulunur. Diploma hazırlanıncaya kadar öğrenciye Enstitü Müdürünün imzasını taşıyan geçici bir mezuniyet belgesi verilebilir.

ALTINCI BÖLÜM

Doktora Programı

Kapsam

MADDE 48 – (1) Doktora programı, tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için 21 krediden az olmamak şartıyla en az yedi adet ders, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur.

(2) Doktora programı, lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için en az 42 krediden az olmamak şartıyla on dört adet ders, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur.

(3) Bir yarıyılda alınabilecek azami kredi miktarı ilgili EK’nin önerisi ve Senato’nun onayı ile sınırlandırılabilir.

(4) Doktora programı süresince alınması gereken AKTS kredisi miktarı Senato tarafından belirlenir.

Süre

MADDE 49 – (1) Doktora programını tamamlama süresi yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için azami altı yıl, lisans derecesi ile kabul edilenler için azami dokuz yıldır.

(2) Doktora programı için gerekli kredili dersleri başarıyla tamamlamanın azami süresi tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için iki yıl, lisans derecesi ile kabul edilenler için üç yıldır.

(3) Azami süresi içinde kredili derslerini başarıyla tamamlamayanlar ile azami süresi içinde tez çalışmasını tamamlayamayanlar, ilgili döneme ait öğrenci katkı payı veya öğrenim ücretlerini ödemek koşulu ile öğrenimlerine devam etmek için kayıt yaptırabilir. Bu durumda, ders ve sınavlara katılma, tez hazırlama, kütüphaneden yararlanma gibi eğitim-öğretime yönelik uygulamalar hariç, öğrencilere tanınan diğer haklardan yararlandırılmaksızın öğrencilik statüleri devam eder.

(4) Kredili derslerini başarıyla bitiren, yeterlik sınavında başarılı bulunan ve tez önerisi kabul edilen, ancak tez çalışmasını yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için altı yıl sonuna, lisans derecesi ile kabul edilenler için dokuz yıl sonuna kadar tamamlayamadığı için tez sınavına giremeyen öğrenciye, ilgili EABDK/EASDK’nın önerisi ve EYK’nın kararı ile tezini jüri önünde savunması için her seferinde en az altı ay olmak üzere yeni süreler verilir.

(5) Öğrenciler kayıt yenilemedikleri yarıyılda öğrencilik haklarından yararlanamazlar. Kayıt yenilemedikleri yarıyıllar öğrenim süresi hesabına katılır.

Tez danışmanı ataması

MADDE 50 – (1) Doktora programında tez danışmanı ataması, öğrencinin çalışma alanı dikkate alınarak, EABDK/EASDK önerisi ve EYK kararı ile yapılır. Danışman atanıncaya kadar bu görevi EABD/EASD başkanı veya görevlendireceği bir öğretim üyesi yürütür.

(2) Tez danışmanı öncelikle ilgili EABD/EASD’de görev yapan öğretim üyeleri arasından ya da gerekli durumlarda, Üniversitenin diğer öğretim üyeleri veya diğer üniversitelerin öğretim üyeleri arasından seçilir.

(3) Tez çalışmasının niteliğinin birden fazla danışman gerektirdiği durumlarda, birinci danışmanın görüşü, EABDK/EASDK önerisi ve EYK kararı ile Üniversitenin öğretim üyelerinden ya da başka yükseköğretim kurumlarında görev yapan öğretim üyelerinden ikinci danışman atanabilir. Bu durumda, öğrencinin dersleri ve tez çalışmalarıyla ilgili resmi işlemleri gerçekleştirme görevini birinci danışman yerine getirir.

(4) Danışman değişikliği danışmanın görüşü alınarak, EABDK/EASDK’nın önerisi ve EYK kararı ile gerçekleştirilir. Danışman değişikliğinde yeni danışmanın yazılı onayı da aranır.

(5) Öğrencinin alacağı derslerin seçimi, onaylanması ve tez çalışmaları ile ilgili akademik görev ve sorumluluklar danışman tarafından yürütülür.

(6) Emeklilik dışında, herhangi bir biçimde üniversitedeki görevinden ayrılan öğretim üyesinin danışmanlığı kendiliğinden sona erer. Ancak öğrenci ve danışmanın yazılı talebi durumunda, EABDK/EASDK’nın önerisi üzerine, EYK danışmanlığın devam etmesine veya danışmanın ikinci danışman olarak atanmasına karar verebilir.

(7) Bir öğretim üyesinin danışman olarak atanabilmesi için, Enstitü bünyesinde daha önce yürüttüğü doktora tezlerinden, bilimsel etkinlik, bilimsel yayın ve/veya bilimsel toplantılarda bildiri sunma ile ilgili asgari şartlar getirilebilir. Bu konuyla ilgili esaslar ilgili EYK’nın kararı ve Senatonun onayıyla belirlenir.

Yeterlik sınavı ve yeterlik sınav jürisi

MADDE 51 – (1) Öğrenci, asgari olarak alması gereken ders kredisini başarı ile tamamladıktan sonra, doktora alanı ile ilgili konularda derinliğe sahip olup olmadığının belirlenmesi amacıyla yeterlik sınavına tabi tutulur. Gerekli koşulları yerine getiren öğrencilerin yeterlik sınavına girmesi zorunludur.

(2) Yeterlik sınavı yılda iki kez ve akademik takvimde belirlenen tarihlerde yapılır.

(3) Yeterlik sınavı, ilgili EABDK/EASDK tarafından önerilen ve EYK tarafından onaylanan ve iki yıl süreyle görev yapan beş kişilik doktora yeterlik komitesi tarafından yürütülür. Komite, farklı alanlardaki sınavları hazırlamak, uygulamak ve değerlendirmek amacıyla sınav jürileri kurabilir. Oluşturulan jüriler EYK tarafından onaylandıktan sonra kesinlik kazanır.

(4) Doktora yeterlik sınav jürisi, doktora yeterlik komitesinin önerisi ve EYK’nın kararıyla kurulur. Jüri, en az birisi başka bir anabilim dalından veya başka bir yükseköğretim kurumundan olmak üzere beş asil ve birisi başka bir anabilim dalından veya başka bir yükseköğretim kurumundan olmak üzere iki yedek üyeden oluşur. İlgili öğrencinin doktora tez danışmanı asil üye olarak jüride yer alır.

(5) Doktora yeterlik sınavı, yazılı ve sözlü olarak iki bölüm halinde yapılır. Başarılı sayılabilmesi için, öğrencinin yazılı ve sözlü sınavların her birinden 100 üzerinden 75 puan alması gerekir. Doktora yeterlik sınav jürisi öğrencinin başarılı veya başarısız olduğuna salt çoğunlukla karar verir. Bu karar, EABD/EASD başkanlığınca yeterlik sınavını izleyen üç gün içinde ilgili Enstitüye sınav dokümanları ile birlikte tutanakla bildirilir. Olumsuz oy kullanan üye ya da üyelerin gerekçeleri tutanağa eklenebilir.

(6) Yeterlik sınavında başarısız olan öğrenci, bir sonraki yarıyılda tekrar sınava alınır. Başarısız öğrencilerin yeterlik sınavına girebilmeleri için, ilgili yarıyılda kayıt yaptırmaları gerekir.

(7) Doktora yeterlik komitesi, yeterlik sınavını başaran bir öğrencinin, ders yükünü tamamlamış olsa bile, toplam kredi miktarının 1/3’ünü geçmemek şartıyla fazladan ders/dersler almasını isteyebilir.

Tez izleme komitesi

MADDE 52 – (1) Yeterlik sınavında başarılı bulunan öğrenci için tez danışmanı önerisi, EABDK/EASDK kararı ve EYK onayı ile sınav tarihini izleyen bir ay içinde tez izleme komitesi oluşturulur.

(2) Tez izleme komitesi üç öğretim üyesinden oluşur. Komitede tez danışmanından başka ilgili EABD/EASD içinden ve dışından birer üye yer alır. Doktora tez önerisi savunma sınavı ile tez izleme toplantıları bu komite tarafından yapılır. Eğer varsa, ikinci tez danışmanı da komite toplantılarına oy hakkı olmaksızın katılabilir.

(3) Tez izleme komitesinin kurulmasından sonraki dönemlerde, gerekli hallerde EABDK/EASDK’nın gerekçeli önerisi ve EYK’nın kararı ile üyelerde değişiklik yapılabilir.

Doktora tez önerisi savunması ve tez izleme toplantıları

MADDE 53 – (1) Doktora yeterlik sınavını başarı ile geçen öğrenci, en geç altı ay içinde, yapacağı araştırmanın amacını, yöntemini ve çalışma planını kapsayan tez önerisini ilgili EABD/EASD başkanlığına sunar ve bu tarihten itibaren en geç bir ay içerisinde tez önerisini tez izleme komitesi önünde sözlü olarak savunur.

(2) Tez izleme komitesi, öğrencinin sunduğu tez önerisinin kabul veya reddine salt çoğunlukla karar verir. Bu karar, EABD/EASD başkanlığınca tez önerisi savunmasını izleyen üç işgünü içinde ilgili Enstitüye tutanakla bildirilir. Tez önerisi tez izleme komitesinin önerisi ve EYK kararıyla kesinleşir.

(3) Tez önerisi reddedilen öğrenci, tez danışmanını ve tez konusunu değiştirebilir. Böyle bir durumda yeni bir tez izleme komitesi atanabilir. İki kez aynı konudaki tez önerisi reddedilen öğrencinin konuyu değiştirmesi zorunludur.

(4) Tez önerisi kabul edilen öğrenci için tez izleme komitesi güz ve bahar yarıyıllarında olmak üzere yılda iki kez toplanır. İlk tez izleme komitesi toplantısı, öğrencinin başarılı olduğu tez önerisi savunmasını izleyen yarıyılda yapılır. Öğrenci, toplantı tarihinden en az bir ay önce komite üyelerine tez çalışmasının gelişmesi ile ilgili yazılı bir rapor sunar ve bu raporu tez izleme komitesi toplantılarında savunur. Bu raporda teziyle ilgili yaptığı ve yapacağı çalışmaları belirtir. Öğrencinin tez çalışması, komite tarafından başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir ve bir tutanakla EABD/EASD başkanı tarafından Enstitüye bildirilir. Başarısız olan öğrenciyle ilgili, Tez İzleme Komitesi toplanmaya devam eder.

(5) Doktora tez izleme dönemi içinde tez teslim edilirse o dönem için tez izleme toplantısı sonucu istenmez. Tez tesliminin tez izleme dönemini aşması halinde tez izleme toplantısı yapılması gerekir. Yapılmaması halinde öğrenci o dönem için başarısız sayılır.

(6) Öğrencinin tez izleme toplantısına katılmaması halinde, komite öğrenciyi başarısız olarak değerlendirerek durumu tutanakla Enstitüye bildirir.

Doktora tezinin sonuçlanması

MADDE 54 – (1) Doktora programındaki öğrenci, ilgili Enstitüce belirlenen şartlara uygun biçimde hazırladığı ve danışmanınca kabul edilen tezini jüri önünde sözlü olarak savunmak zorundadır.

(2) Öğrencinin doktora tez savunma sınavına alınabilmesi için, ilgili programın gerektirdiği zorunlu dersleri başarıyla tamamlaması, asgari kredi koşullarını sağlaması, tez çalışması dersini en az iki dönem başarı ile alması ve başarılı olduğu en az iki tez izleme toplantısının yapılması gerekir.

(3) Doktora tez jürisi, EABDK/EASDK’nın önerisi ve EYK’nın kararı ile atanır. Jüri, üçü öğrencinin tez izleme komitesinde yer alan öğretim üyeleri ve diğer iki öğretim üyesinin en az biri başka bir yükseköğretim kurumundan olmak üzere toplam beş üyeden oluşur. Jüri belirlenirken biri başka yükseköğretim kurumu öğretim üyesi olmak üzere iki yedek üye seçilir. Tezin jüri üyelerine dağıtımı EYK’nın onayından sonra tezi hazırlayan öğrenci tarafından yapılır.

(4) Jüri üyeleri, aralarından birini başkan seçip belirlenen tarihte toplanarak öğrenciyi tez sınavına alır. Tez sınavı, tez çalışmasının sunulması ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur. Sınav dinleyicilere açık olarak yapılır.

(5) Tez savunma sınavına girmeyen öğrenci başarısız sayılır.

(6) Tez sınavının tamamlanmasından sonra, jüri dinleyicilere kapalı olarak, tez hakkında salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Bu karar anabilim dalı başkanlığınca tez sınavını izleyen üç gün içinde Enstitüye bir tutanakla bildirilir. Ret, düzeltme ve salt çoğunlukla kabul durumlarında, olumsuz oy kullanan üye ya da üyeler gerekçelerini ilgili tutanağa eklemek zorundadırlar.

(7) Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç altı ay içinde, tezini aynı jüri önünde yeniden savunur. Bu savunma sınavı sonunda jüri salt çoğunlukla kabul veya ret kararı verir.

(8) Savunma sınavında tezi reddedilen veya sınava girmediği için başarısız sayılan öğrenciye yeni bir tez konusu verilir. Bu durumda tez savunma sınavı yeniden belirlenen bir jüri ile ve en erken öğrencinin tez izleme toplantısında başarılı olacağı iki yarıyıllık süre sonunda yapılabilir.

(9) Lisans derecesi ile doktora programına kabul edilmiş olanlardan, gerekli kredi yükü, proje ve benzeri diğer şartları yerine getirmiş olmaları kaydıyla doktora tezinde başarılı olamayan öğrencilerin talepleri halinde kendilerine tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

(10) Kabul edilen tezlerin doktora tezi sınav sonuç formu sayfasında jüri üyelerinin imzaları bulunur. Oy çokluğu ile kabul edilen tezlerde, olumsuz oy kullanan üye ya da üyeler olumsuz ibaresini koyabilirler.

Doktora diploması

MADDE 55 – (1) Tez sınavında başarılı bulunan öğrenci, doktora tezinin, ilgili Enstitüce belirlenen sayı ve nitelikteki kopyalarını tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde Enstitüye teslim eder.

(2) Doktora öğrencisinin mezuniyetine EYK tarafından karar verilir.

(3) Tezini Enstitüye belirlenen süre içerisinde teslim eden ve tezi şekil yönünden de uygun bulunan öğrenciye diploması verilir. Diplomanın şekli ve kapsamı Senato tarafından belirlenir. Diplomanın üzerinde öğrencinin izlemiş olduğu enstitü anabilim dalındaki programın onaylanmış adı bulunur. Diploma hazırlanıncaya kadar öğrenciye Enstitü Müdürünün imzasını taşıyan geçici mezuniyet belgesi verilebilir.

YEDİNCİ BÖLÜM

Sanatta Yeterlik

Amaç ve kapsam

MADDE 56 – (1) Sanatta yeterlik çalışması, özgün bir sanat eserinin ortaya konulmasını, müzik ve sahne sanatlarında ise üstün bir uygulama ve yaratıcılığı amaçlayan bir yükseköğretim programıdır.

(2) Sanatta yeterlik programı, yüksek lisans derecesi ile kabul edilen öğrenciler için, toplam yirmi bir krediden az olmamak koşuluyla en az yedi adet ders ve uygulamalar ile tez veya sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmalardan oluşur.

(3) Sanatta yeterlik programı, lisans derecesi ile kabul edilen öğrenciler için, toplam 42 krediden az olmamak koşuluyla en az on dört adet ders ve uygulamalar ile tez veya sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmalardan oluşur.

(4) Bir yarıyılda alınabilecek azami kredi miktarı, ilgili EK’nin önerisi ve Senatonun kararıyla sınırlandırılabilir.

(5) Sanatta yeterlik programı süresince alınması gereken en az AKTS kredisi miktarı Senato tarafından belirlenir.

Süre

MADDE 57 – (1) Sanatta yeterlik programının süresiyle ilgili olarak, bu Yönetmeliğin 49 uncu maddesinde düzenlenen doktora programının süresiyle ilgili hükümler uygulanır.

Tez danışmanı ataması

MADDE 58 – (1) Sanatta yeterlik programında tez danışmanı atamasında, bu Yönetmeliğin 50 nci maddesindeki hükümler uygulanır.

Yeterlik sınavı

MADDE 59 – (1) Yeterlik sınavının amacı, öğrencinin sanatta yeterlik çalışmasıyla ilgili konularda derinliğine bilgiye sahip olup olmadığının sınanmasıdır.

(2) Sanatta yeterlik komitesinin ve sınav jürisinin oluşturulmasında ve yeterlik sınavının yürütülmesinde, bu Yönetmeliğin 51 inci maddesinde düzenlenen doktora yeterlik sınavı ile ilgili hükümler uygulanır.

Sanatta yeterlik izleme komitesi

MADDE 60 – (1) Yeterlik sınavında başarılı olan öğrenci için bir ay içinde bir sanatta yeterlik izleme komitesi oluşturulur. Sanatta yeterlik izleme komitesinin oluşturulmasında ve faaliyetlerinin yürütülmesinde, bu Yönetmeliğin 52 nci maddesinde düzenlenen doktora izleme komitesi ile ilgili hükümler uygulanır.

Sanatta yeterlik önerisi savunması ve sanatta yeterlik izleme toplantıları

MADDE 61 – (1) Yeterlik sınavını başarı ile tamamlayan öğrenci, en geç altı ay içinde, yapacağı çalışmanın amacını, yöntemini ve çalışma planını kapsayan sanatta yeterlik önerisini sanatta yeterlik izleme komitesi önünde dinleyicilere açık şekilde sözlü olarak savunur. Sanatta yeterlik önerisi savunmasının ve sonrasında yapılacak olan sanatta yeterlik izleme toplantılarının yürütülmesinde, bu Yönetmeliğin 53 üncü maddesinde düzenlenen doktora tez önerisi savunması ve tez izleme toplantıları ile ilgili hükümler uygulanır.

Sanatta yeterlik çalışmasının sonuçlanması

MADDE 62 – (1) Tez hazırlayan öğrenci tezini, sergi, proje ve benzeri bir çalışma hazırlayan öğrenci ise çalışmasını açıklayan ve belgeleyen bir raporu, ilgili enstitüce belirlenen şartlara uygun biçimde yazmak ve ayrıca tezini veya çalışmasını jüri önünde sözlü olarak savunmak zorundadır.

(2) Öğrencinin sanatta yeterlik savunma sınavına alınabilmesi için, ilgili programın gerektirdiği zorunlu dersleri başarıyla tamamlaması, asgari kredi koşullarını sağlaması, tez çalışması dersini en az iki dönem başarı ile alması ve başarılı olduğu en az iki sanatta yeterlik izleme toplantısının yapılması gerekir.

(3) Jüri, EABDK/EASDK’nın önerisi ve EYK’nın kararı ile atanır. Jüri, biri öğrencinin tez danışmanı ve en az ikisi başka yükseköğretim kurumlarının öğretim üyeleri olmak üzere beş kişiden oluşur. Jüri belirlenirken biri başka yükseköğretim kurumu öğretim üyesi olmak üzere iki yedek üye de seçilir. Tezin veya çalışma raporunun jüri üyelerine dağıtımı EYK’nın onayından sonra tezi hazırlayan öğrenci tarafından yapılır.

(4) Sanatta yeterlik savunma sınavının uygulanmasında, bu Yönetmeliğin 54 üncü maddesinde düzenlenen doktora tez savunma sınavı ile ilgili hükümler uygulanır.

(5) Lisans derecesi ile sanatta yeterlik programına kabul edilmiş olanlardan, gerekli kredi yükü, proje ve benzeri diğer şartları yerine getirmiş olmaları kaydıyla, sanatta yeterlik tezinde veya proje çalışmasında başarılı olamayan öğrencilerin talepleri halinde kendilerine tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

Sanatta yeterlik diploması

MADDE 63 – (1) Sanatta yeterlik savunma sınavında başarılı bulunan öğrenci, tezinin veya çalışma raporunun ilgili enstitüce belirlenen sayı ve nitelikteki kopyalarını, savunma sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde Enstitüye teslim eder.

(2) Sanatta yeterlik öğrencisinin mezuniyetine, EYK tarafından karar verilir.

(3) Tezini veya çalışma raporunu Enstitüye belirlenen süre içerisinde teslim eden ve bu çalışması şekil yönünden de uygun bulunan öğrenciye diploması verilir. Diplomanın şekli ve kapsamı Senato tarafından belirlenir. Diplomanın üzerinde öğrencinin izlemiş olduğu enstitü anabilim dalındaki programın onaylanmış adı bulunur. Diploma hazırlanıncaya kadar öğrenciye Enstitü Müdürünün imzasını taşıyan geçici mezuniyet belgesi verilebilir.

SEKİZİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Tebligat

MADDE 64 – (1) Öğrencilere yapılacak her türlü tebligat, kayıt sırasında Enstitüye bildirdikleri adrese yazılı olarak veya web sitesinde ilan edilmek suretiyle yapılır. Yanlış veya eksik adres bildiren veya adres değişikliklerini Enstitüye bildirmeyen öğrencilerin, Enstitüde kayıtlı adresine tebligat yapılması hâlinde kendilerine tebligat yapılmış sayılır.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 65 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili mevzuat hükümleri, YÖK, Üniversitelerarası Kurul ve Senato kararları uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 66 – (1) 13/2/2006 tarihli ve 26079 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 67 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 68 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörü yürütür.