8 Ocak 2014  ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 28876

YÖNETMELİK

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesinden:

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS

UZAKTAN EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesine bağlı uzaktan eğitim yapan birimlerde önlisans ve lisans programları kapsamında yapılan eğitim öğretim ve sınavlarda uygulanacak usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesine bağlı uzaktan eğitim-öğretim yapan birimlerde ön lisans ve lisans düzeyinde yürütülen eğitim-öğretim programlarına, öğretim, sınav ve değerlendirme esaslarına, öğrenci kabulüne, diploma ve unvanlara, devamlı ve geçici ayrılma işlemlerine, diğer öğretim çalışmaları ile akademik danışmanlık işlemlerine ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Asenkron: Eş zamanlı olmayan, farklı yer ve zamanlarda gerçekleştirilen eğitim öğretim faaliyetlerini,

b) ÇOMÜUZEM: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezini,

c) İlgili birim kurulu: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesine bağlı uzaktan eğitim yapan fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokullarının kurullarını,

ç) İlgili birim yönetim kurulu: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesine bağlı uzaktan eğitim yapan fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokullarının yönetim kurullarını,

d) İlgili eğitim birimi: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesine bağlı uzaktan eğitim yapan fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokullarını,

e) Öğrenci: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi uzaktan eğitim programlarına kayıtlı öğrencileri,

f) Program: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Uzaktan Öğretim Programlarını,

g) Rektör: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörünü,

ğ) Senato: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Senatosunu,

h) Senkron: Eş zamanlı gerçekleştirilen eğitim-öğretim faaliyetlerini,

ı) Sınav: Ara sınav, yarıyıl sonu sınavı, uygulama sınavı, bütünleme sınavını,

i) Üniversite: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesini,

j) Yönetim Kurulu: Üniversite Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Eğitim ve Öğretim ile İlgili Esaslar

Üniversiteye giriş ve kayıt işlemleri

MADDE 5 – (1) Üniversitenin uzaktan eğitim programlarına kayıt hakkı kazanan Türk veya yabancı uyruklu öğrencilerin kayıt işlemlerinde, 16/8/2001 tarihli ve 24495 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Önlisans-Lisans Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 5 inci maddesi hükümleri uygulanır.

Eğitim-öğretim süresi

MADDE 6 – (1) Kayıt yaptırdıkları yarıyıldan başlamak üzere öğrenciler; ön lisans için dört, lisans için yedi yıl süreyle öğrencilik haklarından yararlanabilir. Kayıt yenilenmeyen yarıyıllar öğrenim süresine dâhil edilir. Öğrenim süresi ile ilgili diğer hususlara ilişkin esaslar, 2547 sayılı Kanunun 44 üncü maddesi hükümleri çerçevesinde uygulanır.

(2) Yabancı dil hazırlık veya isteğe bağlı hazırlık sınıfı bulunan programlardaki bir yıllık hazırlık eğitim-öğretimi, birinci fıkrada belirtilen sürelerin dışındadır.

Eğitim-öğretim dönemleri

MADDE 7 – (1) Bir Uzaktan eğitim-öğretim yılı, her biri en az 70 işgünü olmak üzere güz ve bahar yarıyıllarından oluşur. Yarıyıl sonu sınav günleri bu sürenin dışındadır.

(2) Akademik takvim, ilgili birim kurulunun hazırlayıp sunduğu teklif üzerine Senato tarafından belirlenir. Gerekli hallerde Senato bütün programları kapsayan bir tek akademik takvim belirleyebilir.

(3) Uzaktan eğitim programlarında ders geçme sistemi esastır. Tüm dersler yarıyıl esasına göre düzenlenir.

Öğretim dili

MADDE 8 – (1) Üniversitenin uzaktan eğitim programlarında öğretim dili Türkçe’dir. Ancak, 4/12/2008 tarihli ve 27074 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmeliğin 7 nci maddesi uyarınca, yabancı dilde öğretim yapılması uygun görülen programlarda eğitim-öğretim, ilgili yabancı dilde yapılır.

(2)Yabancı dilde eğitim-öğretim yapmayan fakat zorunlu veya seçime bağlı yabancı dil hazırlık sınıfı bulunan programlarda, eğitim-öğretimin sürdürüldüğü yıllar içerisinde bazı dersler, yabancı dilde okutulabilir.

Ders yükü

MADDE 9 – (1) Ders geçme sistemi uygulanan uzaktan eğitim programlarına kaydını yaptıran öğrenciler kayıt oldukları yarıyıla ait tüm dersleri almakla yükümlüdürler. Bir öğrencinin başarılı olamadığı ve öncelikle almak zorunda olduğu derslerle, bulunduğu yarıyıldan alacağı teorik ve uygulamalı derslerin toplamı her yarıyıl için haftada YÖK’ün zorunlu kredisiz dersleri hariç 36 ders saatini, lisans öğretiminde 7 ve 8 inci, önlisans öğretiminde 3 ve 4 üncü yarıyılda, mezuniyet aşamasında ise haftada 40 ders saati geçemez. Ancak uygulama saati 8 ve yukarısı olan dersler için danışman ve bölüm başkanının önerisi üzerine öğrencinin haftada alacağı ders saati ilgili yönetim kurullarınca belirlenir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Kayıt Yenileme, Ders Alma, Danışmanlık, Muafiyet ve Stajlar

Kayıt yenileme

MADDE 10 – (1) Üniversitenin uzaktan eğitim programına kayıtlı öğrencilerinin kayıt yenileme işlemleri akademik takviminde belirtilen tarihler arasında internet ortamında yapılması esastır.

(2) Öğrencilerin herhangi bir programa kayıt yaptırabilmeleri ve kayıt yenileyebilmeleri için cari hizmet maliyetine öğrenci katkısı ile materyal gideri ücretlerini ödemiş olmaları gerekir. Her öğretim yılında öğrencilerden alınacak öğretim gideri ücretlerinin miktarı ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak ilgili birim yönetim kurulunun teklifi üzerine Üniversite Yönetim Kurulu tarafından belirlenerek, önceden ilan edilir. Öğretim ücretleri; yarıyıl, öğretim yılı ya da bir programın toplam süresi ölçü alınarak belirlenir ve ödenir. Üniversite Yönetim Kurulu tarafından belirlenen öğretim gideri ücretini süresinde ödemeyen ya da eksik ödeyen öğrencilerin kayıt ve kayıt yenileme işlemleri yapılmaz ve bu öğrenciler öğrencilik haklarından yararlanamazlar, ara ve dönem sonu sınavlarına alınmazlar.

(3) Kayıt silme veya sildirme halinde ödenmiş olan katkı payları ve öğrenim ücretleri iade edilmez.

Ders alma

MADDE 11 – (1) Öğrenciler, tekrarlamak zorunda oldukları dersler hariç, kayıt haftasını izleyen hafta içinde ve danışmanın olumlu görüşünü almak koşuluyla ders ekleyebilir veya bırakabilirler. Öğrenciler ders yazılım işlemlerine ilişkin itirazlarını akademik takvimde belirtilen ders ekleme ve bırakma süresi içinde yaparlar.

(2) Öğrenci başarısız olduğu seçmeli ders veya dersleri ileriki yarıyıllarda tekrar edebileceği gibi, bu derslerin yerine varsa başka seçmeli ders veya dersleri de seçebilir.

(3) Öğrenci katkı payı ve materyal ücretini yatıran öğrenciler; ders kayıtlarını internet ortamında uzaktan yapar. Yüksekokulun her programı için belirlediği danışman da gerekli durumlarda ders kaydını yapmaya yetkilidir.

(4) Okuyacağı yarıyılın ilk haftası içinde mazeret kaydı için başvuran öğrenci mazereti ilgili birim yönetim kurulunca kabul edildiği tarihten sonra en geç bir hafta içinde kaydını yaptırması gerekir.

Danışmanlık

MADDE 12 – (1) Uzaktan eğitim programlarına kayıtlı öğrencilere, eğitim-öğretim konularında ve uzaktan eğitim platformları ile ilgili karşılaşacakları sorunların çözümünde yardımcı olmak üzere, ders yılı başlamadan önce, bölüm başkanlarının önerisi dikkate alınarak ilgili birim yönetim kurullarınca, ilgili bölümün öğretim üyeleri arasından, öğretim üyesi bulunmayan birimlerde ise öğretim görevlileri arasından danışmanlar görevlendirilir.

(2) Ders danışmanları, öğrenciyle ilgili birim yönetim kurulunun belirlediği formatlarda internet üzerinden eş zamanlı ve internet üzerinden farklı zamanlarda iletişim kurmakla yükümlüdür.

Ders muafiyeti

MADDE 13 – (1) Herhangi bir Yükseköğretim Kurumuna kayıtlı iken, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Sınavı sonucu, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi fakülte ve yüksekokullarına kaydını yaptıran öğrenciler, daha önce kayıtlı bulundukları yükseköğretim kurumundan başarmış oldukları dersler için, öğrenimine başladıkları ilk yarıyılın ilk haftasında başvurarak, muafiyet talebinde bulunabilirler. Muafiyet işlemlerinde Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Önlisans-Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin hükümleri geçerlidir.

Devam zorunluluğu

MADDE 14 – (1) Uzaktan eğitim programlarına kayıtlı öğrencilerde staj hariç devam zorunluluğu aranmaz.

Stajlar

MADDE 15 – (1) Staj yapma zorunluluğu olan fakülte/yüksekokul ve meslek yüksekokullarının uzaktan eğitim programına kayıtlı öğrencileri de staj yapmak zorundadır.

(2) Eğitim-Öğretim programlarına göre staj yapma zorunluluğu olan fakülte ve yüksekokullarda stajlar, Senato tarafından belirlenen hükümlere göre yapılır. Stajların, yasayla belirtilen azami eğitim-öğretim süresi içinde bitirilmesi zorunludur. Diğer ders ve uygulama yükümlülükleri ile birlikte stajını bitirmeyen öğrenciler, stajlar tamamlanıncaya kadar mezun olamazlar ve her kayıt dönemi için kayıtlarını yeniletmek zorundadırlar.

Yatay geçişler

MADDE 16 – (1) Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesine bağlı yükseköğretim kurumlarındaki uzaktan eğitim programlarına başka üniversitelerden yapılacak yatay geçişler, 24/4/2010 tarihli ve 27561 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümleri uyarınca düzenlenir.

(2) Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesine bağlı fakülte, yüksekokul ve bölümlerindeki uzaktan eğitim programları arası yatay geçişler, yürürlükteki Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik ve Senato kararlarına göre düzenlenir.

(3) Yabancı dilde eğitim-öğretim yapan uzaktan eğitim programlarına yatay geçiş için Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesince yapılacak yabancı dil hazırlık sınıfı yeterlilik sınavını başarmış olması gerekir.

(4) Üniversite içi yatay geçiş için fakülte ve yüksekokul yönetim kurullarınca belirlenecek kontenjanlar, eğitim-öğretim yarıyıllarının başlamasından en az bir ay önce, Üniversitenin web sayfasında ve uzaktan eğitim platformlarında ilan edilmek üzere Rektörlüğe bildirilir.

(5) Yatay geçiş yapan öğrencilerin öğrenim sürelerinin hesabında, öğrencilerin gelmiş olduğu kurumda geçirmiş olduğu süreler de hesaba katılır. Toplam süre, kanunla belirtilen süreyi aşamaz.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Sınavlar, Sınav Değerlendirilmesi ve Notlar

Sınava katılma koşulları

MADDE 17 – (1) Bir dersin yarıyıl sonu sınavına girebilmek için;

a) Derse kayıt olmak,

b) Öğrenim harcını verilen sürede yatırmak,

c) Proje, lisans tezi, araştırma, inceleme, uygulama, proje, bitirme ödevi ve benzeri çalışmaları süresi içinde Üniversitenin uzaktan eğitim platformları üzerinden teslim etmiş, gerekli düzeltmeleri yapmış ve sorumlu öğretim elemanı tarafından yeterli görülmüş olması,

gerekir.

Sınavlar

MADDE 18 – (1) Öğrenciler, sınav programında belirtilen zaman ve yerde sınavlara girmek zorundadır. Aksi halde sınavları geçersiz sayılır. Öğrencilerin girmemesi gereken bir sınava girmesi sonucunda aldığı not, ilan edilmiş olsa dahi iptal edilir.

(2) Sınavlarda kopya çektiği veya kopyaya teşebbüs ettiği tespit edilen öğrenciler, o dersten FF notu ile başarısız sayılır. Ayrıca, haklarında 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

(3) Staj ve uygulama sonunda, sınav yapma mecburiyeti olan fakülte ve yüksekokullarda, staj ve uygulama sınavları üniversitelerde yapılabileceği gibi öğrenciye internet üzerinden verilen proje ya da ödevlerin değerlendirilmesiyle de yapılabilir.

(4) Sınavlar, o dersi vermekle görevli öğretim elemanları tarafından yapılır. Görevli öğretim elemanının sınav döneminde Üniversitede bulunmaması halinde sınavların kimin tarafından yapılacağı ve değerlendirileceği, ilgili bölüm kurulu tarafından kararlaştırılır.

(5) Sınavlar; ara sınav, yarıyıl sonu sınavı ve varsa uygulama sınavlarıdır. Sınav sonuçları 15 gün içinde ilgili öğretim elemanı tarafından bölüm başkanlığına verilir ve internet üzerinden ilan edilir. Sınav sonuçlarının açıklanması tarihinden itibaren sınav belgeleri ve sınav kayıtları çıktı alınarak iki yıl süreli saklanır.

a) Ara sınavlar; her ders için en az bir ara sınav yapılır. Ara sınav programı her yarıyılın ilk dört haftası içinde derslerden sorumlu öğretim elemanlarının görüşü alınarak, bölüm başkanı tarafından yapılır ve ilan edilir. Ara sınavların başlangıç ve bitiş tarihleri internet üzerinden her yarıyıl başında duyurulur. Ara sınavlar, eğitim-öğretim donemi içinde, internet üzerinden senkron sınav şeklinde uygulanır, internet üzerinden yapılan ara sınav esnasında yaşanabilecek teknik sorunlar öğrenciler tarafından Üniversitenin uzaktan eğitim platformu üzerinde yer alan sorun bildir modülüne bildirilir. Bu modüle gelen yazılı sorunlar, uzaktan eğitim merkezi platform yöneticisi tarafından değerlendirilerek, öğrencilere gerekirse yeni bir sınav hakkı verilir. Öğrencilerden sorun bildir modülüne gelen sorunlar, sistem tarafından kaydedilir. Ara sınav notunun %20'si, yarıyıl sonu başarı notunda dikkate alınır.

b) Yarıyıl sonu sınavları; 14 haftalık eğitim-öğretim dönemi sonunda izleyen iki haftada, yarıyıl/yılsonu sınavları yapılır. Her ders için yarıyıl sonu sınavı yapılır. Yarıyıl sonu sınavı çoktan seçmeli test usulü şeklinde, Üniversitenin uygun gördüğü derslik, laboratuvarlar veya atölye ortamlarında gözetim altında yapılır. Yarıyıl sonu sınavına katılmayan öğrenciler o dersten başarısız sayılır ve başarı notu olarak FF verilir. Yarıyıl sonu sınavları ile ilgili takvim, birimlerin önerileri alınarak Senato tarafından belirlenir ve internet üzerinden ilan edilir. Yarıyıl/yılsonu sınav programları, dekanlık ve yüksekokul müdürlükleri tarafından hazırlanır ve sınavlardan en az iki hafta önce ilan edilir.

Sınavların değerlendirilmesi ve notlar

MADDE 19 – (1) Başarı notu, ara sınav not ortalamasının en az %20 ve yarıyıl sonu sınavının notunun en fazla %80 katkısı alınarak ilgili öğretim elemanı tarafından dönem başında belirlenir ve öğretimin ilk iki haftasında öğrencilere internet ortamında bildirilir.

(2) Dersin öğretim elemanı tarafından, her ders için öğrencilerin aldıkları başarı notları 100 puan üzerinden ele alınarak başarı notu değerlendirme tablosuna uygun olarak dersin yarıyıl sonu başarı notu harfli ve katsayılı not biçiminde, aşağıdaki tablodaki gibi takdir edilir.

Bir dersten başarılı sayılabilmek için diğer şartlara ek olarak o dersin yarıyıl sonu veya bütünleme sınavından en az 50 puan almak gerekir, alamayanlar not ortalaması ne olursa olsun başarısız (FD ve altı) sayılır.

Başarı Notu Değerlendirme Tablosu

                                        Yarıyıl Sonu

              Puan                  Başarı Notu                     Katsayı                   AKTS Notu

           90 – 100                      AA                              4.00                             A

            85 – 89                       BA                              3.50                             B

            80 – 84                       BB                              3.00                             B

            70 – 79                       CB                              2.50                             C

            60 – 69                       CC                              2.00                             C

            55 – 59                       DC                              1.50                             D

            50 – 54                       DD                              1.00                              E

            40 – 49                       FD                              0.50                              F

             0 – 39                        FF                               0.00                            FX

            Yeterli                        YE                                 -                                 S

           Yetersiz                       YS                                 -                                U

          Devamsız                     DS             0.00 (Kredili Dersler için)           NA

(3) Buna göre bir dersten bir öğrenci;

a) (AA), (BA), (BB), (CB) veya (CC) notlarından birini almış ise o dersi başarmış sayılır.

b) (DC) veya (DD) notlarından birini almış ise o dersi koşullu başarmış sayılır.

c) (FD) ve (FF) notlarından birini almış ise o dersi başaramamış sayılır.

ç) Kredisiz olan dersler ile stajların devamsızlık ve başarı değerlendirmelerinde; (YE) yeterli, (YS) yetersiz, (DS) devamsız sayılır.

d) Girmeye hak etmediği bir sınava girmesi sonucunda aldığı not iptal edilir.

(4) 2547 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendinde belirtilen ortak zorunlu derslerinden alınan (YE) ve (YS) notları ile kredisiz dersler için (DS) notları ağırlıklı not ortalamasının hesabında dikkate alınmazlar; ancak kredili derslerde (DS)’nin karşılığı 0.00 sayılır.

(5) Öğrencilere, yukarıdaki tabloda görülen puanlara karşılık gelen başarı notundan daha aşağıda başarı notu verilmez.

(6) Uzaktan eğitim programlarında devamsızlık koşulu aranmadığından sözü geçen başarı notu değerlendirme tablosunda belirtilen notlar içinden DS (Devamsız) notu uygulamaya konmaz.

Not ortalamaları

MADDE 20 – (1) Öğrencilerin başarı durumları, 19 uncu maddeye göre derslerden almış oldukları notlar ve derslerin kredileri ile hesaplanan yarıyıl/dönem not ortalaması ve genel not ortalaması değerleriyle izlenir.

(2) Dönem not ortalaması bir yarıyılda aldıkları derslerin her birinin kredisi ile bu derslerden alınan notların çarpımları toplamının aynı derslerin kredi toplamına bölünmesi, genel not ortalaması ise tüm yarıyıllarda aldıkları derslerin her birinin kredisi ile bu derslerden alınan notların çarpımları toplamının tüm derslerin kredi toplamına bölünmesi ile elde edilir.

Başarısız öğrenciler

MADDE 21 – (1) Hazırlık sınıfları hariç, dördüncü yarıyıl sonunda genel not ortalaması 2.00’nin altında olan öğrenciler başarısız öğrencilerdir.

(2) Başarısız öğrenciler öncelikle transkriptlerindeki (FF), (FD), (YS) olan dersleri yeniden almak zorundadır. Önlisans programları hariç Lisans Programlarında genel not ortalaması 1.80’nin altında olan başarısız öğrenciler olması gereken yarıyıllardan ders alamazlar. Bu süreler toplam öğretim süresinden sayılır.

Genel not ortalamasının yükseltilmesi ve sınav notuna itiraz

MADDE 22 – (1) Uzaktan eğitim programlarına kayıtlı öğrenciler için genel not ortalamasının yükseltilmesi ve sınav notuna itirazlar, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Önlisans-Lisans Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda yapılır.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Kayıt Dondurma, Öğrenci Hizmetleri, Tebligat ve

Adres Bildirimi ve Öğrenci Hakları

Kayıt dondurma

MADDE 23 – (1) Uzaktan eğitim programlarına kayıtlı öğrenciler için kayıt dondurma ve izin işlemleri Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Önlisans-Lisans Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümlerine göre belirlenir.

Öğrenci hizmetleri

MADDE 24 – (1) Öğrenci hizmetleri şunlardır:

a) Üniversite, eş zamanlı bağlantılar için etkileşimli salonlar oluşturur.

b) Öğrencilere, üniversitenin uzaktan eğitim hizmetleri ile ilgili önerilerini iletmeleri için internet üzerinden forum, sohbet odaları ve benzeri ortamlar yaratılır.

c) Gerektiğinde rehberlik ve psikolojik danışmanlık hizmetleri de internet üzerinden sağlanabilir.

ç) Öğrencilere ders programları, derslerin konu başlıkları ve ders içerikleri ile ilgili dokümanlar cd ortamında verilir ve bu bilgiler internet üzerinden de yayınlanır.

d) Sınavlarda, öğrencilerin sorumlu olduğu konular, soru sayıları ve sınavların değerlendirme şekilleri her öğretim yılı başında internet üzerinden duyurulur.

e) Öğrencilere kayıtlı olduğu program ile ilgili çalışma konuları ve iş alanları internet üzerinden duyurulur.

Tebligat ve adres bildirimi

MADDE 25 – (1) Her türlü yazılı bildirim, öğrencinin programa kayıt sırasında bildirdiği adrese yazılı olarak yapılmak suretiyle tamamlanmış sayılır. Kayıt olurken bildirdikleri adresleri değiştirdikleri halde, bunu Üniversiteye bildirmemiş veya yanlış ya da eksik adres vermiş olan öğrencilerin mevcut adreslerine bildirim yapılması halinde, kendilerine bildirim yapılmış sayılır.

Duyurular

MADDE 26 – (1) Eğitim-öğretim ile ilgili tüm resmi duyurular, internet üzerinden yapılır.

(2) Danışmanlara ait özel duyurular, internet üzerinde, danışman bilgilendirme platformları ya da sıkça sorulan sorular bölümlerinde yer alır.

Öğrenci hakları

MADDE 27 – (1) Öğrencilere, bir öğrenci kimlik kartı verilir. Uzaktan öğretim programı kapsamında öğrenim gören öğrenciler, kayıt yaptırdıkları yıldan başlamak üzere azami öğretim süresi boyunca öğrencilik haklarından yararlanırlar.

ALTINCI BÖLÜM

Disiplin İşlemleri, Ek Süreler, Mezuniyet ve Diplomalar

Disipline ilişkin iş ve işlemler

MADDE 28 – (1) Öğrencilerin disiplin iş ve işlemlerinde; 2547 sayılı Kanun, Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği ile ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

(2) Üniversitenin uzaktan eğitim programlarına kayıtlı öğrenciler, öğrenci bilgi sistemi ve eğitim yönetim sistemine giriş için belirlenen kullanıcı ismini ve şifresini kullanmak ve bunların başkası tarafından kullanılmaması için gerekli tedbirleri almak zorundadır. Kullanıcı adının ve şifresinin başka kişilerce kullanıldığı şüphesinde olan öğrencinin en kısa zamanda sistem yöneticilerine başvurması gerekir. Her iki sistemde gerçekleştirilen tüm işlemler, doğrudan öğrencinin sorumluluğundadır.

(3) İnternet üzerinden yapılan sınavlarda, sınava katılması gereken öğrencinin yerine başka bir öğrencinin katıldığının tespit edilmesi durumunda ilgili öğrenci hakkında Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği ile ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

(4) Üniversiteden uzaklaştırma cezası alan öğrenciler bu süre içinde eğitim-öğretim ve sosyal faaliyetlere katılamadıkları gibi, Üniversitenin tesislerine ve uzaktan eğitim yönetim sistemlerinin hiç birisine giremezler.

(5) Üniversitenin uzaktan eğitim platformlarına internet üzerinden öğrenci tarafından gönderilen herhangi bir uygulama ödevi, materyal ve dokümanın içeriğinden ve güvenliğinden yine öğrenci sorumludur.

(6) Üniversitenin uzaktan eğitim platformlarına yasal olmayan yollardan girmek isteyen, sistemlere zarar verecek dosyalar gönderen veya bu kişilere yardım ettiği tespit edilen öğrenciler hakkında yasal işlem uygulanır.

(7) Tutuklu bulunan, hakkında gıyabi tutuklama kararı olan veya aranmakta olduğu resmi makamlarca yüksekokul müdürlüğüne bildirilen öğrencilerin sınav hakları saklı tutulmaz. Ancak tutukluluk hali sona ermiş olanların devam edemediği süreler içerisindeki eğitim-öğretim haklarının kullanılma şekli ve usulü yüksekokul yönetim kurulu tarafından kararlaştırılır.

Ek süreler, mezuniyet ve diploma

MADDE 29 – (1) Uzaktan eğitim programlarına kayıtlı öğrenciler için öğrenimde ek süreler, mezuniyet ve diploma işlemleri Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Önlisans-Lisans Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümlerine göre yapılır.

Kayıt silme

MADDE 30 – (1) Uzaktan eğitim programlarına kayıtlı öğrencilerin kayıt silme ve ilişik kesme işlemleri Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Önlisans-Lisans Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümlerine göre yapılır.

YEDİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 31 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Önlisans-Lisans Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin ilgili hükümleri uygulanır.

Yürürlük

MADDE 32 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 33 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörü yürütür.