28 Ekim 2014 SALI

Resm Gazete

Say : 29159

YNETMELK

anakkale Onsekiz Mart niversitesinden:

ANAKKALE ONSEKZ MART NVERSTES DEPREM ARATIRMA

UYGULAMA VE ARATIRMA MERKEZ YNETMEL

BRNC BLM

Ama, Kapsam, Dayanak ve Tanmlar

Ama

MADDE 1 (1) Bu Ynetmeliin amac; anakkale Onsekiz Mart niversitesi Deprem Aratrma Uygulama ve Aratrma Merkezinin amalarna, faaliyet alanlarna, ynetim organlarna, ynetim organlarnn grevlerine ve alma ekline ilikin usul ve esaslar dzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 (1) Bu Ynetmelik; anakkale Onsekiz Mart niversitesi Deprem Aratrma Uygulama ve Aratrma Merkezinin amalarna, faaliyetlerine, ynetim organlarna, ynetim organlarnn grevlerine ve alma ekline ilikin hkmleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 (1) Bu Ynetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayl Yksekretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fkrasnn (d) bendinin (2) numaral alt bendi ile 14 nc maddesine dayanlarak hazrlanmtr.

Tanmlar

MADDE 4 (1) Bu Ynetmelikte geen;

a) Merkez (DAUM): anakkale Onsekiz Mart niversitesi Deprem Aratrma Uygulama ve Aratrma Merkezini,

b) Mdr: anakkale Onsekiz Mart niversitesi Deprem Aratrma Uygulama ve Aratrma Merkezi Mdrn,

c) niversite: anakkale Onsekiz Mart niversitesini,

) Rektr: anakkale Onsekiz Mart niversitesi Rektrn,

d) Ynetim Kurulu: anakkale Onsekiz Mart niversitesi Deprem Aratrma Uygulama ve Aratrma Merkezi Ynetim Kurulunu,

ifade eder.

KNC BLM

Merkezin Amalar ve Faaliyetleri

Merkezin amalar

MADDE 5 (1) Merkezin amalar unlardr:

a) Deprem ile deprem zararlarnn azaltlmas konularnda jeofizik mhendislii yntemlerini kullanarak bilimsel ve uygulamal aratrmalar yapmak, aratrmalar tevik ve koordine etmek.

b) Deprem tehlikesinin belirlenmesinde temel olacak ekilde, deprem aktivitesinin srekli izlenmesi.

c) Merkeze bal zayf ve kuvvetli deprem istasyon ebekelerinin kurulmas, iletilmesi, kaydedilen deprem verilerinin arivlenmesi ve analiz edilmesi.

) Deprem tehlikesinin kent leinde mikro-blgelendirilmesi iin deprem tehlikesini belirleyen unsurlarn potansiyel seviyeleri ile ilgili bilgilerin belirlenmesi ve yaplamaya uygun yerleim alanlarnn saptanmas.

d) Depremin blgesel davran incelenerek, erken uyar sistemlerine ynelik almalarnn tevik edilmesi ve srdrlmesi.

e) Yerleim alanlarndaki zemin davran ve mevcut yaplarn deprem gvenlii konularnda almalarda bulunmak.

f) Yeryz hareketlerinin izlenmesi ve mhendislik yaplarnn kontrol iin deformasyon lmeleri ve corafi bilgi sistemleri destekli katk salamak.

g) Deprem konusunda geni tabanl mhendislik dallarnda bilimsel ve teknolojik aratrmalar, uygulamalar ve danmanlk yaplmas, proje yrtlmesi, ynetilmesi.

) Depremle ilgili son gelimeleri, yaplan aratrma ve alma sonularn blge ve yurt apnda halka aktarmak ve gerekli nemlerin alnmas yolunda eitsel faaliyetler yaplmas.

h) Babakanlk Afet ve Acil Durum Ynetim Bakanl, kamu kurum ve kurulular, niversiteler, basn ve kamuoyu ile devaml temas halinde olunarak ibirlii salamak.

Merkezin faaliyetleri

MADDE 6 (1) Merkez kurulu amacn gerekletirmek zere aadaki faaliyetlerde bulunur:

a) Ayrntl sismolojik ve mhendislik jeofizii almalar yapmak ve yaplan almalara katlmak.

b) Blgedeki deprem tehlikesini belirleme amal almalara gerekli veri tabann oluturmak zere deprem aktivitesini srekli izlemek.

c) Ortak veri taban oluturmak, eski verileri gncellemek ve veri al veriinde bulunmak.

) Ulusal ve uluslararas deprem enstitleri ve merkezleri tarafnda toplanan deprem verilerini ilemek.

d) Depremlerin nedenleri, oluumu, mhendislik yaplar ve insanlar zerindeki etkileri ve deprem zararlarnn azaltlmas konularnda almalar ve danmanlklar yapmak.

e) Deprem annda zeminle styap arasndaki karlkl etkileimi, yap ve yap elemanlarnn davran etkilerini ve dayanmlarn tespit etmek.

f) Aktif krk hatlar ve zellikleri belirleyerek byk ve kk lekli haritalar hazrlamak.

g) Merkezin kurulu amac dorultusunda bilimsel ve eitsel yaynlar yapmak, uzun ve ksa sreli kurslar ile sempozyum, kongre ve benzeri toplantlar ile hizmet ii eitim programlar dzenlemek.

) niversitede deprem konusunda aratrma ve uygulama yapacak retim eleman ve rencileri desteklemek, mevcut aratrma, uygulama ve eitim alt yapsn gelitirmek.

h) Deprem ve deprem zararlarnn azaltlmas ile ilgili mevzuatn hazrlanmasnda katk salamak.

) Yetkili organ ve kurullar tarafndan istenen almalar yrtmek.

i) Merkezin amacna, Yksek retim Kanununun ama ve ilkelerine uygun dier almalar yapmak.

NC BLM

Merkezin Organlar ve Grevleri

Merkezin organlar

MADDE 7 (1) Merkez aadaki organlardan oluur:

a) Merkez Mdr.

b) Merkez Ynetim Kurulu.

c) Merkez Danma Kurulu.

Merkez Mdr

MADDE 8 (1) Merkez Mdr; anakkale Onsekiz Mart niversitesi Mhendislik Fakltesi Jeofizik Mhendislii retim yeleri arasndan Rektr tarafndan yl iin grevlendirilir. Merkez Mdr, Merkezin tm faaliyetlerinden Rektre kar sorumludur. Sresi dolan Merkez Mdr yeniden grevlendirilebilir.

(2) Merkez Mdrnn teklifi zerine Ynetim Kurulu yeleri arasndan bir kii Mdr Yardmcs olarak Rektr tarafndan grevlendirilir. Mdr Yardmcs, Merkez Mdrnn yokluunda alt aya kadar Mdre veklet edebilir.

Merkez Mdrnn grevleri

MADDE 9 (1) Merkez Mdrnn grevleri unlardr:

a) Merkezi temsil etmek.

b) Ynetim Kurulu kararlarn uygulamak ve bu Ynetmelik ve dier ilgili mevzuat erevesi iinde Merkezi ynetmek.

c) Merkezin idari ve mali ilerini yrtmek.

) Merkezin faaliyetlerini denetlemek ve bu konuda Ynetim Kuruluna bilgi vermek.

d) Her yln sonunda bir faaliyet raporu ve sonraki yla ilikin bir program hazrlayp, Merkez Ynetim Kurulunun grn aldktan sonra, Rektrn onayna sunmak.

e) Merkezin eleman ihtiyalarn gerekeli olarak Rektrle iletmek.

f) Merkez personelinin almalarn dzenlemek.

Merkez Ynetim Kurulu

MADDE 10 (1) Merkez Ynetim Kurulu; Merkez Mdr ve Merkezin faaliyet alan ile ilgili konularnda almalar yapan niversitenin retim elemanlar arasndan Rektr tarafndan grevlendirilecek be ye olmak zere toplam alt yeden oluur. Ynetim Kurulu yelerinin grev sresi yl olup, sresi biten yeler yeniden grevlendirilebilirler. Sresi dolmadan ayrlan yelerin yerine kalan sreyi tamamlamak zere yenileri grevlendirilir.

(2) Toplant gn ve yeri yelere, toplant tarihinden en az bir hafta nce yaz ile bildirilir. Ynetim Kurulu, yelerin salt ounluu ile toplanr ve toplantya katlan yelerin salt ounluu ile karar alr. Toplantda oylarn eitlii halinde bakann kulland oy ynnde ounluk salanm saylr. Ynetim Kurulu toplantsna st ste defa zrsz olarak katlmayan yenin yelii kendiliinden sona erer.

Merkez Ynetim Kurulunun grevleri

MADDE 11 (1) Merkez Ynetim Kurulunun grevleri unlardr:

a) Merkezin her trl faaliyetlerini planlamak ve yrtlmesini salamak.

b) Merkezin faaliyetleri ve ynetimi hakknda idari ve mali konularda karar almak ve Rektrn bilgisine sunmak.

c) Merkezin bnyesinde oluturulacak alma gruplar ve bu gruplarda grevlendirilecek kiiler ile ilgili Merkez Mdrnn nerilerini incelemek ve karara balamak.

) Faaliyet raporu ve programn inceleyip onaylamak.

Merkez Danma Kurulu

MADDE 12 (1) Merkez Danma Kurulu, en az be en ok on yeden oluur. Bu yeler niversitenin retim elemanlar, mezunlar ve Merkezin faaliyetleri ile ilgili yurt ii ve yurt dnda nemli almalar yapm kiiler, ilgili kurulu temsilcileri, Merkeze yararl olabilecei dnlen kiilerden olmak zere Merkez Ynetim Kurulunun ye tam saysnn salt ounluunun karar zerine Rektr tarafndan yllna grevlendirilir.

(2) Merkez Danma Kurulu, Merkez Mdrnn gerekli grd hallerde yazl daveti zerine toplanr.

Merkez Danma Kurulunun grevleri

MADDE 13 (1) Merkez Danma Kurulu, Merkezin faaliyet alanlaryla ilgili konularda deerlendirme yapan ve nerilerde bulunan bir organdr. Danma Kurulu, Merkezin yurt ii ve yurt d yayn, eitim, aratrma ve uygulama faaliyet alanlar ile ilgili olarak, geici veya srekli danmanlk komisyonlar oluturabilir.

DRDNC BLM

eitli ve Son Hkmler

Personel ihtiyac

MADDE 14 (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyac 2547 sayl Kanunun 13 nc maddesine gre Rektr tarafndan grevlendirilecek personel tarafndan karlanr.

ta amiri

MADDE 15 (1) Merkezin ita amiri Rektrdr. Rektr bu yetkisini Merkez Mdrne ksmen veya tamamen devredebilir.

Demirba, alet ve ekipman

MADDE 16 (1) Merkez tarafndan desteklenen aratrmalar kapsamnda alnan her trl demirba, alet ve ekipman Merkezin kullanmna tahsis edilir.

Hkm bulunmayan haller

MADDE 17 (1) Bu Ynetmelikte hkm bulunmayan hallerde; 2547 sayl Kanun, ilgili mevzuat hkmleri ile Senato kararlar uygulanr.

Yrrlk

MADDE 18 (1) Bu Ynetmelik yaym tarihinde yrrle girer.

Yrtme

MADDE 19 (1) Bu Ynetmelik hkmlerini anakkale Onsekiz Mart niversitesi Rektr yrtr.