2 Ocak 2015 CUMA

Resm Gazete

Say : 29224

YNETMELK

anakkale Onsekiz Mart niversitesinden:

ANAKKALE ONSEKZ MART NVERSTES LSANSST

ETM VE RETM YNETMELNDE DEKLK

YAPILMASINA DAR YNETMELK

MADDE 1 10/9/2013 tarihli ve 28761 sayl Resm Gazetede yaymlanan anakkale Onsekiz Mart niversitesi Lisansst Eitim ve retim Ynetmeliinin 4 nc maddesinin birinci fkrasnn () bendinde yer alan Tez almas ibaresi Uzmanlk Alan Dersi eklinde deitirilmitir.

MADDE 2 Ayn Ynetmeliin 5 inci maddesinin drdnc fkrasna aadaki cmleler eklenmitir.

Disiplinleraras EABD/EASD bnyesinde birden fazla bilim dal varsa, EABDK/EASDK, EABD/EASD Bakan ve bilim dal bakanlarndan oluur. Disiplinleraras EABD/EASD bnyesinde farkl bilim dallar yoksa EABDK/EASDK, EABD/EASD Bakan ve en az farkl EABD/EASDden veya niversitenin dier akademik birimleri bnyesinde bulunan blmlerden seilen drt retim yesinden oluur. Bu retim yeleri iki yllna EYK tarafndan atanr.

MADDE 3 Ayn Ynetmeliin 9 uncu maddesinin birinci fkrasnn (f) ve (g) bentleri aadaki ekilde deitirilmitir.

f) Doktora ve sanatta yeterlik programlarna bavuranlarn, merkezi yabanc dil snavndan YKn belirledii standart puan veya lme, Seme ve Yerletirme Merkezi tarafndan edeerlii kabul edilen yabanc dil snavlarndan bu puann edeerini alm olmalar gerekir. Bu asgari puan, bavurulan programlarn zelliklerine gre Senato karar ile ykseltilebilir.

g) Doktora ve sanatta yeterlik programlarna bavuran yabanc uyruklu rencilerin, ana dilleri dnda niversiteleraras Kurul tarafndan belirlenen dillerin birinden merkezi yabanc dil snavndan YKn belirledii standart puan veya lme, Seme ve Yerletirme Merkezi tarafndan edeerlii kabul edilen yabanc dil snavlarndan bu puann edeerini alm olmalar gerekir. Bu asgari puan, bavurulan programlarn zelliklerine gre Senato karar ile ykseltilebilir.

MADDE 4 Ayn Ynetmeliin 10 uncu maddesinin ikinci fkras ile sekizinci fkras aadaki ekilde deitirilmitir.

(2) Bilimsel hazrlk program uygulanacak renciler bilim snav jrisinin nerisi ve EYKnn karar ile belirlenir.

(8) Bilimsel hazrlk programna kabul edilen rencinin bavurmu olduu programa balayabilmesi iin, bilimsel hazrlk program derslerinin her birini, yksek lisansta en az CC, doktora ve sanatta yeterlikte ise en az CB notuyla tamamlamas gerekir. Ancak bilimsel hazrlk programnn sadece bir dersinden baarsz olan renci, EABDK/EASDKnn nerisi ve EYKnn karar ile bavurmu olduu programa balayabilir. Bu durumda baarsz olduu bilimsel hazrlk program dersini veya bu dersin yerine EABDK/EASDKnn nerisi ve EYK kararyla belirlenecek baka bir dersi bavurduu programn dersleriyle birlikte almas gerekir.

MADDE 5 Ayn Ynetmeliin 11 inci maddesinin birinci fkrasnn birinci cmlesinde bulunan zorunlu veya semeli ibaresi yrrlkten kaldrlmtr.

MADDE 6 Ayn Ynetmeliin 23 nc maddesinin nc fkrasnn ikinci cmlesinde yer alan retim yelerinin ibaresinden sonra gelmek zere veya doktora, sanatta yeterlik ve tpta uzmanlk unvan alm retim grevlilerinin ibaresi eklenmi ve drdnc fkras aadaki ekilde deitirilmitir.

(4) Uzmanlk alan, seminer ve dnem projesi dersleri haricinde, bir retim yesinin veya doktora, sanatta yeterlik ve tpta uzmanlk unvan alm retim grevlisinin bir programda bir yarylda verebilecei derslerin toplam azami kredisi, ilgili EKnn nerisi ve Senatonun kararyla snrlanabilir.

MADDE 7 Ayn Ynetmeliin 26 nc maddesinin birinci fkrasnn son cmlesinin banda bulunan Tez almas ibaresi Uzmanlk alan eklinde deitirilmitir.

MADDE 8 Ayn Ynetmeliin 27 nci maddesi aadaki ekilde deitirilmitir.

MADDE 27 (1) Yksek lisans ve doktora programlarnda retim eleman tarafndan, rencilere aldklar her ders iin, aadaki harf notlarndan biri, yaryl sonu ders notu olarak verilir:

a)

Tam Puan 100 Esasna Harfli Puan Sistemine Tam Puan 4,00 Esasna

Gre Kazanlan Not Gre Not Karl Gre Katsay

90-100 AA 4,00

85-89 BA 3,50

80-84 BB 3,00

75-79 CB 2,50

70-74 CC 2,00

60-69 DC 1,50

50-59 DD 1,00

30-49 FD 0,50

0-29 FF 0,00

b) DS: Devamsz

c) S: Baarl

) U: Baarsz

(2) Baarl (S) ve Baarsz (U) notlar uzmanlk alan, dnem projesi ve seminer dersleri iin kullanlr. Bu iki not genel not ortalamasna katlmaz.

(3) Bir dersten baarl saylabilmek iin, o dersten yaryl sonu notu olarak yksek lisans rencisinin en az (CC), doktora rencisinin ise en az (CB) notu alm olmas gerekir. Uzmanlk alan, dnem projesi ve seminer derslerinden baarl saylabilmek iin (S) notunu alm olmak gerekir.

MADDE 9 Ayn Ynetmeliin 29 uncu maddesinin birinci fkrasnn yedinci ve sekizinci cmleleri aadaki ekilde deitirilmitir.

Dnem ve genel not ortalamas hesaplanrken seminer, uzmanlk alan ve dnem projesi derslerinin kredileri ve notlar dikkate alnmaz. Derslerin baaryla tamamlanmas iin, her bir dersten baarl olmann dnda, yksek lisans rencilerinin genel not ortalamalarnn 4.00 zerinden en az 2.00 (CC) ve doktora rencilerinin genel not ortalamasnn 4.00 zerinden en az 2.50 (CB) olmas gerekir.

MADDE 10 Ayn Ynetmeliin 30 uncu maddesinin birinci fkrasnn birinci cmlesinde yer alan dersleri ibaresi derslerin eklinde deitirilmi ve ayn fkrann ikinci cmlesi yrrlkten kaldrlmtr.

MADDE 11 Ayn Ynetmeliin 31 inci maddesi aadaki ekilde deitirilmitir.

MADDE 31 (1) Aklanan yaryl ders notlar ile ilgili herhangi bir maddi hatann retim yesi tarafndan fark edilmesi halinde, notlarn akland tarihten itibaren on be gn ierisinde retim yesinin yazl beyan zerine hata dzeltilir. Bu sre getikten sonra hatann dzeltilmesi iin EYKnn onay gereklidir.

MADDE 12 Ayn Ynetmeliin 32 nci maddesinin ikinci fkras yrrlkten kaldrlmtr.

MADDE 13 Ayn Ynetmeliin 34 nc maddesi bal ile birlikte aadaki ekilde deitirilmitir.

Uzmanlk alan dersi

MADDE 34 (1) Uzmanlk alan dersi kredisiz bir ders olup baarl veya baarsz olarak deerlendirilir.

(2) rencinin uzmanlk alan dersini alabilmesi iin, tez ve/veya sanatta yeterlik nerisinin EYK tarafndan onaylanmas gerekir. Uzmanlk alan dersi rencinin mezuniyetine ya da iliiinin kesilmesine karar verildii tarihe kadar devam eder. Uzmanlk alan dersi bir sonraki yaryln balangcna kadar kesintisiz olarak yaryl ve yaz tatillerinde de devam edebilir.

(3) Uzmanlk alan dersine ilikin dier esaslar Senato tarafndan kararlatrlr.

MADDE 14 Ayn Ynetmeliin 36 nc maddesinin birinci fkras aadaki ekilde deitirilmitir.

(1) Tez ve/veya Sanatta Yeterlik Savunma Snavlarnn tarihi tez danmann nerisi, EABDK/EASDK karar ve EYK onay ile belirlenir.

MADDE 15 Ayn Ynetmeliin 39 uncu maddesinin ikinci fkras, nc fkras ve altnc fkras aadaki ekilde deitirilmitir.

(2) Danman ilgili EABD/EASDde grev yapan retim yeleri veya doktora, sanatta yeterlik veya tpta uzmanlk unvan alm retim grevlileri arasndan; ya da gerekli durumlarda niversitenin dier retim yeleri ve doktora, sanatta yeterlik veya tpta uzmanlk unvan alm retim grevlileri ile dier niversitelerde grev yapan retim yeleri ve doktora, sanatta yeterlik ve tpta uzmanlk unvan alm retim grevlileri arasndan seilir.

(3) Tez almasnn niteliinin birden fazla danman gerektirdii durumlarda, birinci danmann gr, EABDK/EASDK nerisi ve EYK karar ile niversitede veya baka yksekretim kurumlarnda grev yapan retim yelerinden ve/veya doktora, sanatta yeterlik veya tpta uzmanlk unvan alm retim grevlilerinden veya doktora, sanatta yeterlik veya tpta uzmanlk unvanna haiz dier kamu kurumlar ve zel sektr alanlarndan ikinci danman atanabilir. Bu durumda, rencinin dersleri ve tez almalaryla ilgili resm ilemleri gerekletirme grevini birinci danman yerine getirir.

(6) Herhangi bir biimde niversitedeki grevinden ayrlan retim yesi veya retim grevlisinin danmanl kendiliinden sona erer. Ancak EABDK/EASDKnn nerisi zerine, EYK danmanln devam etmesine veya danmann ikinci danman olarak atanmasna karar verebilir.

MADDE 16 Ayn Ynetmeliin 40 nc maddesinin ikinci fkras aadaki ekilde deitirilmitir.

(2) Tez nerisi EABDK/EASDK karar ile en ge ikinci yaryln sonuna kadar Enstitye nerilir ve EYK tarafndan karara balanr.

MADDE 17 Ayn Ynetmeliin 41 inci maddesinin ikinci fkras ile altnc fkrasnn birinci cmlesi aadaki ekilde deitirilmi; yedinci fkrasnn birinci cmlesindeki rencinin talepte bulunmas halinde, ibaresinden sonra gelmek zere ilgili EABD/EASDde bir tezsiz yksek lisans program var ise, ibaresi eklenmitir.

(2) rencinin tez savunma snavna alnabilmesi iin, ilgili programn gerektirdii zorunlu dersleri baaryla tamamlamas, asgari kredi koullarn salamas ve uzmanlk alan dersini en az iki dnem baar ile almas gerekir.

Tezi hakknda dzeltme karar verilen renci en ge ay iinde tezini ayn jri nnde yeniden savunur.

MADDE 18 Ayn Ynetmeliin 45 inci maddesinin ikinci fkras ile beinci fkras aadaki ekilde deitirilmitir.

(2) Danman ilgili EABD/EASDde grev yapan retim yelerinden ve doktora, sanatta yeterlik veya tpta uzmanlk unvan alm retim grevlileri arasndan, gerekli durumlarda da niversitenin dier retim yeleri ve doktora, sanatta yeterlik veya tpta uzmanlk unvan alm retim grevlileri arasndan seilir.

(5) Herhangi bir biimde niversitedeki grevinden ayrlan retim yesi veya retim grevlisinin danmanl kendiliinden sona erer.

MADDE 19 Ayn Ynetmeliin 50 nci maddesinin altnc fkrasnn birinci cmlesinde bulunan Emeklilik dnda, ve ikinci cmlesinde bulunan renci ve danmann yazl talebi durumunda, ibareleri yrrlkten kaldrlm, birinci cmledeki herhangi ibaresi Herhangi eklinde deitirilmitir.

MADDE 20 Ayn Ynetmeliin 51 inci maddesinin ikinci fkras aadaki ekilde deitirilmitir.

(2) Yeterlik snav ylda iki kez yaplr.

MADDE 21 Ayn Ynetmeliin 53 nc maddesinin drdnc fkrasnn ikinci cmlesi yrrlkten kaldrlmtr.

MADDE 22 Ayn Ynetmeliin 54 nc maddesinin ikinci fkras aadaki ekilde deitirilmi ve dokuzuncu fkrasndaki kabul edilmi olanlardan, ibaresinden sonra gelmek zere ilgili EABD/EASDde bir tezsiz yksek lisans program var ise, ibaresi eklenmitir.

(2) rencinin doktora tez savunma snavna alnabilmesi iin, ilgili programn gerektirdii zorunlu dersleri baaryla tamamlamas, asgari kredi koullarn salamas ve uzmanlk alan dersini en az dnem baar ile tamamlamas gerekir.

MADDE 23 Ayn Ynetmeliin 62 nci maddesinin ikinci fkras aadaki ekilde deitirilmitir.

(2) rencinin sanatta yeterlik savunma snavna alnabilmesi iin, ilgili programn gerektirdii zorunlu dersleri baaryla tamamlamas, asgari kredi koullarn salamas ve uzmanlk alan dersini en az dnem baar ile tamamlamas gerekir.

MADDE 24 Bu Ynetmelik yaym tarihinde yrrle girer.

MADDE 25 Bu Ynetmelik hkmlerini anakkale Onsekiz Mart niversitesi Rektr yrtr.