21 Şubat 2017 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 29986

YÖNETMELİK

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesinden:

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ BALKAN VE EGE

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Balkan ve Ege Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyetlerine, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Balkan ve Ege Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına ve bu organların görevlerine ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Merkez: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Balkan ve Ege Uygulama ve Araştırma Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Rektör: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörünü,

d) Üniversite: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesini,

e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı

MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; Türkiye ile Balkan ülkeleri ve Ege Denizine kıyısı olan ülkeler arasında coğrafi yakınlıktan gelen ilişkileri akademik bir zeminde daha etkin bir şekilde yürütmek; bölge ülkeleri ile siyasal, kültürel, ekonomik ve toplumsal konularda kuramsal ve uygulamalı araştırmalar yapmak, yapılmasını özendirmek, başlatmak, desteklemek, geliştirmek ve yayımlamak için imkan sağlamak, ilgili ülkelerin ilgili kurum ve kuruluşlarıyla işbirliği ve koordinasyon görevini yürütmektir.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Merkezin amacı doğrultusunda Türkiye ile Balkan ülkeleri ve Ege Denizine kıyısı olan ülkeler arasında bilimsel ve kültürel işbirliği yaparak kongre, sempozyum, panel, atölye çalışmaları, eğitim programları ve kurslar düzenlemek, özel veya resmi kuruluşlardan gelecek istekler doğrultusunda projeler ve projelerle ilgili uygulama birimleri oluşturmak, bunlara katılmak, bunları desteklemek ve çalışmalarını yürütmek.

b) Türkiye ile Ege Denizine kıyısı olan ülkeler ve Balkan halkları üzerine sosyal, kültürel, ekonomik ve siyasi alanlarda yapılacak bilimsel çalışmaları desteklemek.

c) Öğrencilerin ve araştırmacıların; Merkezin amacıyla ilgili konularda eğitim, araştırma ve öğretim yapmalarını sağlamak, bu konuda yardımcı olmak.

ç) Merkezin amaçlarında belirtilen konularda dergi, broşür, araştırma raporu ve kitaplar yayımlamak, sosyal-kültürel, sanatsal ve bilimsel etkinlikler düzenlemek.

d) Türkiye ile Yunanistan ve Balkan ülkeleri araştırmaları konusunda araştırma arşivi ve kitaplığı oluşturmak.

e) Türkiye’deki ve Ege’ye kıyısı olan ülkelerdeki ve Balkanlardaki benzeri merkezlerle işbirliği yapmak ve bu amaçla bilimsel toplantılar düzenlemek, öğrenci ve öğretim üyesi alışverişinde bulunmak, ortak çalışmalar, projeler ve araştırmalar geliştirmek, bunlarda yer almak ve desteklemek.

f) Merkezin amacına uygun diğer etkinlikleri düzenlemek ve bu etkinliklere katılmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.

Müdür ve müdürün görevleri

MADDE 8 – (1) Müdür, Merkezin faaliyetleriyle ilgili alanlarda bilgi ve deneyime sahip Üniversitedeki öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Süresi sona eren Müdür yeniden görevlendirilebilir. Müdür, görevi başında bulunmadığı zaman yardımcılarından birini vekil tayin eder. Vekalet süresi altı aydan fazla olmaz. Altı ayı geçen vekalet durumunda yeni bir Müdür görevlendirilir.

(2) Müdür, çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere iki öğretim elemanını müdür yardımcısı olarak görevlendirir. Müdür istediğinde müdür yardımcılarını değiştirebilir. Müdürün görevi sona erdiğinde yardımcılarının görevi de kendiliğinden sona erer. Rektör gerekli gördüğü durumlarda Müdürü görev süresi bitmeden önce görevden alabilir.

(3) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek.

b) Müdür yardımcıları arasında görev paylaşımı yapmak ve yapılan işleri denetlemek.

c) Yönetim Kurulu ile Danışma Kuruluna başkanlık etmek ve Merkezin çalışmalarını amaçlarına uygun olarak yürütmek.

ç) Yönetim Kurulu ve Danışma Kurulunu toplantıya çağırmak ve toplantı gündemini hazırlamak, toplantıları yönetmek.

d) Merkezin yıllık faaliyet raporunu her yılın Aralık ayında hazırlayarak Rektörün onayına sunmak.

e) Yönetim Kurulu tarafından kendisine verilen diğer görevleri yapmak.

Yönetim kurulu ve yönetim kurulunun görevleri

MADDE 9 – (1) Yönetim Kurulu; Müdürün başkanlığında, müdür yardımcıları ve Merkezin faaliyetleriyle ilgili alanlarda bilgi ve deneyime sahip Üniversite öğretim üyeleri arasından Müdür tarafından önerilen altı aday içinden Rektör tarafından görevlendirilen dört üye olmak üzere toplam yedi kişiden oluşur. Üyeler üç yıl için görevlendirilir. Süresi biten Yönetim Kurulu üyeleri aynı şekilde Rektör tarafından üç yıllık süre için yeniden görevlendirilebilir.

(2) Üniversiteden ayrılanların, altı aydan fazla Üniversite dışında görevlendirilenlerin ve sağlık sebebi ile ayrılanların yerine, o üyenin görev süresini tamamlamak üzere, aynı usulle yeni üyeler görevlendirilebilir. Yönetim Kurulu salt çoğunlukla toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır. Müdürün görev süresi dolduğunda Yönetim Kurulunun da görevi sona erer.

(3) Yönetim Kurulu yılda en az iki kez olağan olarak, Rektör veya Müdür gerekli gördüğünde ya da üyelerin salt çoğunluğunun talebiyle de olağanüstü olarak toplanır.

(4) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin amacına uygun çalışma politikalarını belirlemek.

b) Bir sonraki takvim yılı içinde yapılacak her türlü bilimsel, eğitsel ve uygulamalı toplantı ve faaliyetleri belirlemek.

c) Proje konularını tespit etmek.

ç) Merkezin araştırma, uygulama birimlerinin kurulmasına karar vermek, Yönetim Kurulunun teklifine göre bu birimlerin başkanlarını görevlendirmek ve birimlere ait çalışma esaslarını inceleyip onaylamak.

d) Merkezin yıllık faaliyet raporunu inceleyip onaylamak.

e) Danışma Kurulu üyelerini seçmek.

f) Yönetim Kurulunun karar vermesi gereken diğer işleri sonuçlandırmak.

Danışma kurulu ve danışma kurulunun görevleri

MADDE 10 – (1) Danışma Kurulu; Merkezin çalışmalarında etkinlik ve verimliliği artırmak, yeni görüşleri çalışmalara kazandırmak ve Merkez yönetiminin ihtiyaç duyduğu konularda hizmetlerinden yararlanmak üzere, Merkezin amaç ve faaliyetleri alanlarında Müdürle birlikte en fazla on üyeden oluşan Danışma Kurulu oluşturulabilir.

(2) Danışma Kurulu üyeleri, Müdür tarafından önerilen Üniversite içinden ve istekleri halinde Üniversite dışından konu ile ilgili uzman kişiler arasından Yönetim Kurulunca seçilir. Danışma Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Gerektiğinde, seçilen üyelerin görev süresi uzatılabilir. Danışma Kurulu toplantılarına Müdür başkanlık eder.

(3) Danışma Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine, Müdürün başkanlığında yılda en az iki defa, gerekli durumlarda daha fazla olmak üzere toplanır. Danışma Kurulu toplantısı için salt çoğunluk aranmaz, ancak kararlar katılan üye sayısının salt çoğunluğu ile alınır. Oylama sonucunda oyların eşit olması halinde başkanın kararı belirleyicidir.

(4) Müdürün görev süresinin bitmesi veya görevinden ayrılması durumunda Danışma Kurulu üyelerinin de görevleri sona erer.

(5) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin çalışmalarına uyarı ve önerileriyle katkıda bulunmak.

b) Merkezin genel faaliyetlerinin yönetimiyle ilgili konularda uyarı ve öneri geliştirmek, destek sağlamak, danışmanlık yapmak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel

MADDE 11 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

Harcama yetkilisi

MADDE 12 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör, gerektiğinde harcama yetkisini Müdüre devredebilir.

Yürürlük

MADDE 13 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörü yürütür.