4 Kasım 2020 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 31294

YÖNETMELİK

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesinden:

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ BAĞIMLILIKLA MÜCADELE

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Bağımlılıkla Mücadele Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Bağımlılıkla Mücadele Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1)  Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Merkez: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Bağımlılıkla Mücadele Uygulama ve Araştırma Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Rektör: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörünü,

d) Üniversite: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesini,

e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları; son yıllarda artarak insan ve toplum sağlığı açısından tehdit ve tehlike oluşturan elektronik kumar, alkol, tütün ve madde bağımlılıkları başta olmak üzere Türk Toplumunun değerlerine karşı oluşturulan olumsuz algı yönetimine karşı birey ve toplum sağlığını korumak ve bu tehdit ve tehlikelere karşı önlem almaktır.

(2) Merkez, uluslararası ve ulusal politika belirlenmesi, strateji belirlenmesi ve eylem planı yapılması için Üniversitenin ilgili birimleri, kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliği içinde;

a) Ulusal ve uluslararası çok bilimli bir anlayış esasında projeler gerçekleştirmek,

b) Bütçelendirilmiş projelerin yürütülmesi için teknik destek sağlamak,

c) İlgili bilim alanlarında başarılı bilim insanı ve akademisyen yetiştirilmesine destek olmak,

ç) Bilimsel çevrelerde ve kamuoyunda madde kullanımı ve madde bağımlılığı ile mücadeleye yönelik ilgi ve bilgi birikimini artırmak,

d) Bağımlılık alanında ulusal ve uluslararası rekabet gücüne sahip bir merkez olabilmek,

e) Bağımlılığın toplumda gelişimini önlemek,

amacındadır.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Bağımlılığın bireysel bir davranış olarak ortaya çıkmasında bedensel, ruhsal, toplumsal hazırlayıcı etmenler konusunda alanda araştırmalar yapmak; spor organizasyonları başta olmak üzere konferanslar, seminerler, yaz-kış kampları ve eğitim programları düzenleyerek bu faaliyetlerde verilecek dersler ile bağımlılık konusunda oluşan riskleri azaltmak ve/veya ortadan kaldırmak.

b) Bağımlılık ile ilgili Üniversite içinde veya dışında araştırmacılara lisansüstü çalışmaları için teknik ve bilimsel olanaklar sunmak.

c) Merkezin etkinlik alanları ile ilgili konularda halkın eğitilmesini sağlamak, kamuoyu oluşmasına yardımcı olmak ve bilimsel yayın yapmak.

ç) İlgili kamu kurum ve kuruluşlarının çalışmalarına katkıda bulunmak, Merkezin etkinlik alanlarıyla ilgili ihtiyaç yönünde inceleme ve araştırma yapmak; proje hazırlamak, danışmanlık hizmeti vermek ve konuya dair veri sağlamak.

d) Merkezin amacı doğrultusunda yurt içi ve yurt dışındaki bilimsel çalışma ve projeleri desteklemek, ulusal ve uluslararası kongre, konferans, sempozyum, seminer, panel, kurs ve benzeri bilimsel etkinlikler düzenlemek.

e) Diğer araştırma merkezleri ile işbirliği içinde araştırmalar yapmak.

f) Merkezin amaçları doğrultusunda Rektör ve yetkili kurullarca verilecek diğer görevleri yapmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür; Rektör tarafından Üniversite öğretim üyeleri arasından görevlendirilir. Müdürün görev süresi üç yıldır. Süresi biten Müdür tekrar görevlendirileceği gibi görev süresi dolmadan gerektiğinde Rektör tarafından görevinden alınabilir.

(2) Müdür tarafından belirlenen, Üniversite öğretim elemanları arasından iki kişi müdür yardımcısı olarak Rektör tarafından görevlendirilir. Müdür yardımcıları, müdürün kendilerine vereceği görevleri yapar. Müdürün görev süresi sona erdiğinde müdür yardımcılarının da görevi kendiliğinden sona erer. Müdür, görevi başında bulunmadığı zaman yardımcılarından birisini vekil bırakır. Göreve vekâlet altı aydan fazla sürerse yeni bir Müdür görevlendirilir.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdür, Merkezin düzenli çalışmasını sağlamakla görevlidir ve bu amaçla her türlü tedbiri alır. Müdür, Merkez çalışmalarının düzenli yürütülmesinden ve Merkezin geliştirilmesinden Rektöre karşı birinci derecede sorumlu olup aşağıdaki görevleri yapar:

a) Merkezi temsil etmek.

b) Yönetim Kurulu gündemini hazırlamak, toplantıya çağırmak ve Yönetim Kurulu toplantısını yönetmek.

c) Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak ve yönetim ile ilgili işleri yürütmek.

ç) Merkezin amaçlarına uygun olarak ilgili kurumlarla işbirliği yapmak.

d) Merkezin faaliyetleri ile ilgili raporları Yönetim Kuruluna sunarak yapılması gereken işler hakkında önerilerde bulunmak.

e) Merkezin çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesini ve geliştirilmesini sağlamak.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür ve müdür yardımcısı dahil yedi öğretim üyesi/öğretim görevlisinden oluşur. Yönetim Kurulu üyeleri, Müdürün teklif edeceği Üniversitenin öğretim elemanları arasından Rektör tarafından görevlendirilir. Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Görev süresi dolan üye aynı usulle tekrar görevlendirilebilir. Yönetim Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine üye tam sayısının salt çoğunluğu ile iki ayda bir toplanır ve oy çokluğu ile karar alır. Eşitlik halinde Müdürün oyu yönünde karar alınmış sayılır. Müdür gerekli durumlarda Yönetim Kurulunu olağanüstü toplantıya çağırabilir.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin amaçlarına uygun çalışma esaslarını belirlemek.

b) Merkezin amaçları doğrultusunda araştırma ve uygulamaları yönlendirmek, çalışma grupları oluşturmak ve bunları organize etmek.

c) Merkezin yıllık faaliyet raporunu hazırlamak.

ç) Merkezin bilimsel ve idari plan ve programını hazırlamak ve Rektörlüğe sunmak.

d) İlgili mevzuat çerçevesinde verilen diğer görevleri yapmak.

Danışma Kurulu

MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu, Merkezin etkinlik alanlarında çalışmaları olan veya çalışmalarıyla Merkeze katkısı olacağı düşünülen en fazla yedi üyeden oluşur. Danışma Kurulu üyeleri, Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Süresi biten üye tekrar görevlendirilebilir. Danışma Kurulu üyeliğine Üniversite dışından da üye seçilebilir. Müdür ve müdür yardımcıları Danışma Kurulunun doğal üyesidir.

(2) Danışma Kurulu, Müdürün çağrısı ile yılda en az iki kez, üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve kararlar toplantıya katılanların oy çokluğu ile alınır.

Danışma Kurulunun görevleri

MADDE 13 – (1) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Yönetim Kurulunca hazırlanacak yıllık çalışma planı, araştırma projeleri ve eğitim çalışmaları ile ilgili görüş bildirmek.

b) Yapılan ve yürütülen çalışmaları değerlendirmek ve önerilerde bulunmak.

c) İlgili kuruluşlar arasında işbirliği sağlamak ve Merkez faaliyetleri hakkında önerilerde bulunmak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Çalışma grupları ve görevleri

MADDE 14 – (1) Merkezin çalışma konularıyla ilgili faaliyetlerin verimliliğini ve etkinliğini artırmak üzere proje, yayın, saha araştırmaları, halkla ilişkiler gibi sürekli veya geçici çalışma grupları oluşturulabilir. Çalışma grupları, çalışma grup başkanı veya bir Yönetim Kurulu üyesi sorumluluğunda çalışmaları planlamak, koordine etmek ve yürütmek üzere görevlendirilen Üniversitedeki ilgili personelden oluşur.

(2) Çalışma grupları; Müdürün teklifi ve Rektörün onayıyla kurulur, ilgili çalışma grup başkanı veya Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından görevlendirilen kişi başkanlığında toplanır ve yapılan çalışmalarla ilgili olarak Müdüre önerilerde bulunur. Çalışma gruplarındaki elemanlar, Yönetim Kurulunca öngörülen süreler için Rektör tarafından görevlendirilir. Müdür, çalışma gruplarının faaliyetlerini izler ve denetler. Görev süresi dolan çalışma grup elemanının görev süresi Yönetim Kurulu tarafından uzatılabilir.

Personel ihtiyacı

MADDE 15 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, 2547 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Senato kararları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörü yürütür.